كارگاه سه روزه ثبت سرطان
دبيرخانه: انتهاي بلوار كشاورز, مجتمع بيمارستاني امام خميني , ساختمان شتابدهنده انستيتو كانسر , طبقه سوم .تلفن:66581638
رئیس : #
تاریخ شروع : 1390/06/20
تاریخ پایان : 1390/06/20
برگزار کننده : مركز تحقيقات سرطان انستيتو كانسر ايران
حمایت کننده : #
مهلت ثبت نام : 1390/06/20
مهلت ارسال مقالات : 1390/06/20
شهر : تهران
کشور : ايران
امتياز بازآموزي : #
وبسایت : http:// crc.tums.ac.ir
ایمیل : #
آدرس : سالن همايش مركز تحقيقات سرطان