اولين كنگره بين المللي و پنجمين كنگره ملي AIDS/HIV
تاریخ شروع : 1391/08/01
تاریخ پایان : 1391/08/04
مهلت ثبت نام : 1391/07/10
مهلت ارسال مقالات : 1391/05/14
شهر : تهران
کشور : ایران