Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

mohammadsadegh ahmadakhondi

تشخيص هويت يا شناسايی افراد از روی دندانها و آثار آنها


Authors: دکتر غلامعلی زارع-دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.7, No.3, 1374,Page:

مطالعه مجموعه علائم و آثاری که سبب شناسائی فرد از ساير افراد بشر می‌شود را تشخيص هويت گويند. اين امر با روشهای مختلفی قابل انجام است که از متداولترين آن ثبت اثر انگشتان و علائم ظاهری افراد از جمله رنگ چشم، مو، چهره و خصويات ويژه فردی می باشند. گاهی اوقات به دليل گذشت زمان و پوسيدگی اجساد و باقی ماندن طولانی جسد در آب ، سوختگی اجساد در آتش سوزيها، انفجارات و يا سقوط هواپيما و غيره روشهای معمول قابل انجام نيست. در اين موارد راه تشخيص هويت، بررسی مشخصات دندانها و چگونگی قرار گرفتن آنها بر روی فکين است که يکی از مهمترين بخشهای تشخيص هويت را در پزشکی قانونی تشکيل می دهد. ...