Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

mohammadsadegh ahmadakhondi

بررسی تغييرات سفالومتريک (دندانی اسکلتی) در بيماران Cl III در دوره دندانی مختلط متعاقب استفاده از دستگاه Face mask


Authors: دکتر محمدصادق احمد آخوندی- دکتر اعظم خورشيديان
Keywords: مال‌اکلوژن Cl III – فيس ماسک – تغييرات فک بالا- دوره دندانی شيری و دائمی - تغييرات سفالومتريک
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.19, No.2, 1386,Page:98-105

زمينه و هدف: از ميان روشهای مختلف درمانی برای بيماران Cl III اسکلتال، پروترکشن ارتوپديک فک بالا، روش موثری برای کودکان زير سنين بلوغ معرفی شده است. افزايش عرض فک به طور معمول در بيماران Cl III نياز می‌باشد، ولی گروهی از بيماران مشکل تنگی عرضی فک بالا ندارند، هدف از اين مطالعه بررسی تغييرات سفالومتريک، متعاقب درمان Face mask (FM) بدون افزايش فک بالادر بيماران Cl III در دوره دندانی شيری و دائمی می‌باشد. روش بررسی: در اين مطالعه که به صورت قبل و بعد و به گونه Case Series انجام شده است، ده بيمار Cl III که توسط آناليز McNamara و Stainer دارای نقص رشدی فک بالا بودند انتخاب شدند و از آنها راديوگرافی لترال سفالومتری تهيه شد. برای کليه بيماران، تنها درمان Face mask به کار برده شد. در پايان درمان مجدداً از کليه افراد راديوگرافی سفالومتری تهيه گرديد. شاخصهای سفالومتری اندازه‌گيری و آناليز انجام شد. تغييرات اندازه و موقعيت فک بالا و پايين و تغييرات بافت نرم و تغييرات دندانی در طول دوره درمانی با استفاده از آزمون Paired sample t بررسی شد. يافته‌ها: افزايش اورجت به ميزان 3/2 ميلی‌متر، کاهش 5/3 درجه زاويه n.Sn.Pog و در نتيجه اصلاح پروفايل بيمار، اصلاح روابط مولرها در جهت ايجاد رابطه Cl II، افزايش 8/2 و 3/2 ميلی‌متری فاصله IS.A و 1 to NA و در نتيجه پروترود شدن دندان

سانترال فک بالا از نتايج درمان بود که به صورت قابل ملاحظه‌ای معنی‌دار بود (05/0P<). نتيجه‌گيری: نتايج توجيه کننده تاثير مثبت استفاده از فيس ماسک بدون کاربرد افزايش عرض فک، در بهبود وضعيت قدامی خلفی فک بالا در بيماران Cl III در دوره دندانی مختلط می‌باشد