Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

mohammadsadegh ahmadakhondi

مقايسه Malpractice ارتودنسی دندانپزشکان عمومی و متخصص در پرونده‌های سازمان نظام پزشکی در سالهای 72-1384


Authors: دکتر محمدصادق احمدآخوندی-دکتر محمدجواد خرازی‌فرد-دکتر شقايق رحمتيان-دکتر جواد چليپا - دکتر محمدهاشم حسينی
Keywords: مال پراکتيس - درمانهای ارتودنسی – شکايات – دندانپزشکان عمومی – دندانپزشکان متخصص
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.19, No.4, 1386,Page:50-54

زمينه و هدف: در ساليان اخير تعداد شکايات مطرح شده در سازمان نظام پزشکی نسبتاً افزايش يافته است. برخی از اين شکايات به Malpractice ارتودنسی که توسط دندانپزشکان عمومی و يا متخصص انجام می‌گيرد مربوط می‌شود. هدف از اين مطالعه مقايسه فراوانی Malpractice ارتودنسی در بين دندانپزشکان عمومی و متخصص بر مبنای آرای صادره از شعب بدوی و تجديد نظر سازمان نظام پزشکی می‌باشد. روش بررسی: اين مطالعه به صورت مقطعی و به روش اسنادی و پرونده‌های سنواتی شکايت از دندانپزشکان عمومی و متخصص در ارتباط با درمانهای ارتودنسی از سال1372 شعب بدوی و تجديد نظر سازمان نظام پزشکی که مورد بررسی و صدور حکم قرار گرفته است انجام شد. يافته‌ها: از بين 54 پرونده شکايت ثبت شده در شعب بدوی و تجديد نظر سازمان، 31 مورد مربوط به دندانپزشکان عمومی، 16 مورد متخصصان ارتودنسی، سه مورد متخصصان اطفال و چهار مورد دندانپزشکان تجربی بودند. 25 مورد از کل پرونده‌ها رای برائت و سه مورد توبيخ شفاهی، 22 مو