Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

mohammadsadegh ahmadakhondi

مقايسه اثرات درمانی فيس ماسک با و بدون استفاده از پيچ اکسپانشن در ايجاد تغييرات اسکلتی – دندانی در Cl III


Authors: دکتر محمد صادق احمد آخوندي- دکتر اعظم خورشيديان - دکتر محمدجواد خرازی فرد
Keywords: مال اکلوژن Cl III – دستگاههای traction خارج دهانی – تکنيک اکسپانشن پالاتال.
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.21, No.3, 1388,Page:

زمينه و هدف: يکی از روشهای درمانی برای بيماران Cl III اسکلتال، پروترکشن ارتوپديک فک بالامی باشد که درمان موثری برای کودکان دارای نقص رشدی فک بالادر دوره دندانی مختلط می باشد.اکسپانشن فک بالا معمولاً در بيماران Cl III مورد نيـاز می‌باشد، ولی برخی بيماران مشکل تنگی عرضی فک بالا ندارند، هدف از اين مطالعه مقايسه اثرات درمانی فيس ماسک با و بدون استفاده از پيچ اکسپانشن در ايجاد تغييرات اسکلتی – دندانی در Cl III می‌باشد. روش بررسی: در اين مطالعه قبل و بعد، بيست بيمار Cl III انتخاب و از آنها راديوگرافی لترال سفالومتری تهيه شد. نمونه‌ها در دو گروه مساوی A و B قرار گرفتند. برای گروه A، اکسپانشن آهسته فک بالا به همراه فيس ماسک (Face mask ) و برای گروه B، تنها به کار برده شد. در پايان درمان مجدداً از کليه افراد راديوگرافی سفالومتری تهيه گرديد. با اندازه‌گيری شاخصها، متوسط تغييرات اندازه و موقعيت فک بالا و پايين و تغييرات دندانی در طول دوره درمان در هر گروه اندازه‌گيری شد. جهت مقايسه بين نتايج قبل و بعد از درمان هر گروه از آناليز Paired sample t test و برای مقايسه بين نتايج درمانی دو گروه از آناليز کوواريانس استفاده شد. يافته‌ها: