Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

mohammadsadegh ahmadakhondi

بررسی تغييرات قوس های دندانی بيماران متعاقب استفاده از دستگاه اکسپنشن Y شکل


Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
Keywords: اکسپنشن Y شکل، تنگ فکی بالا، کمبود فضا، اکسپنشن متحرک، عرض بین مولر،
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.14, No.2, 1380,Page:38-44

هدف از اين مطالعه بررسی تاثير دستگاه اکسپنشن Y شکل بر قوس دندانی فک بالا و پايين در بيماران دوره Mixed Dentition می باشد. تعداد 8 بيمار (6 دختر و 2 پسر) با دامنه سنی 7 تا 11 سال و تشخيص تنگ فکی بالا، رتروژن دندانهای قدامی بالا و کمبود فضا در ناحيه کانينهای بالا تحت درمان با دستگاه متحرک اکسپنشن Y شکل قرار گرفتند. کست های فک بالا و پايين قبل از درمان و حداقل سه ماه پس از ختم مرحله فعال درمان تهيه شد. در هر بيمار 8 شاخص کست بالا و 7 شاخص کست پايين اندازه گيری شد و ميانگين، انحراف معيار و سطح معنی داری محاسبه گرديد؛ همچنين ميانگين تغييرات گروه مطالعه با ميانگين تغييرات رشدی گروه کنترل نيز مقايسه شد. نتايج افزايش معنی داری را در عرض بين کانين فک بالا در معيار کرونالی و سرويکالی، عرض بين مولر فک بالا در هر سه معيار کرونالی، سرويکالی و آلوئولی (P<0.005)، پيرامون و طول قوس فک بالا، عرض بين کانين فک پايين در معيار کرونالی و آلوئولی و عرض بين مولر فک پايين در معيار سرويکالی در گروه مطالعه نشان داد. در مقايسه با گروه کنترل افزايش عرض بين کانين فک بالا و عرض بين مولری فک بالا در هر دو معيار سرويکالی و آلوئولی معنی دار بودند. نتايج کلينيکی حاصله نيز مويد تاثير مثبت اين دستگاه در بيماران می باشد.