Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

mohammadsadegh ahmadakhondi

بررسی تغييرات سفالومتريک (دندانی اسکلتی) در بيماران Class III در دوره Mixed dentition متعاقب استفاده از دستگاه Face mask وSlow Maxillary expansion


Authors: محمدصادق احمدآخوندی، اعظم خورشيديان ، جواد چليپا
Keywords: مال اکلوژن کلاس 3، فیس ماسک، نقص رشدی فک بالا، تغییرات سفالومتریک، اکسپانشن آهسته فک بالا،
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.21, No.2, 1387,Page:77-84

زمينه و هدف: از ميان روش‌های مختلف درمانی برای بيماران Cl III اسکلتال با نقص ماگزيلا، جلو کشيدن ارتوپديک ماگزيلا به همراه Maxillary Expansion Rap id ، روش موثری برای کودکان زير سنين بلوغ معرفی شده است. مطالع ه حاضر با هدف بررسی تغييرات سفالومتريک، متعاقب درمان Face mask به همراه Maxillary expansion Slow ، در بيماران Cl III در دوره Mixed dentition انجام گرديد.

  روش بررسی: در اين مطالعه که به صورت before-after انجام شده است، 10 بيمار Cl III که توسط آناليز مک نامارا و استاينر دارای نقص رشدی ماگزيلا بودند انتخاب شدند و از آنها راديوگرافی لترال سفالومتری تهيه شد. برای کليه بيماران، درمان Face mask به همراه Maxillary expansion Slow بکار برده شد. در پايان درمان مجدداً ازکليه افراد راديوگرافی سفالومتری تهيه گرديد. شاخص‌های سفالومتری اندازه‌گيری و آناليز انجام گرفت. تغييرات اندازه و موقعيت ماگزيلا و منديبل و تغييرات دندانی در طول دوره درمانی با استفاده از Paired sample T Test مورد بررسی گرفت.

  يافته‌ها: افزايش اورجت به ميزان 7/1ميلی‌متر، افزايش 6/5ميلی‌متری فاصله Co.ANS و افزايش فاصله Ptm.ANS به ميزان 3ميلی‌متر و در نتيجه افزايش ابعاد قدامی خلفی ماگزيلا و همچنين افزايش 5/1ميلی‌متری فاصله Gf.S از نتايج درمان بود که بصورت قابل ملاحظه‌ای معنی‌دار بود ( 05/0 p< ).

  نتيجه‌گيری: نتايج توجيه‌کننده تاثير مثبت استفاده از فيس ماسک همراه با کاربرد Maxillary expansion Slow ، در بهبود و