Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

mohammadsadegh ahmadakhondi

مقایسه رادیوگرافی پانورامیک و لترال سفالومتری در اندازه گیری زاویه گونیال در بیماران با مال اکلوژن کلاس II


Authors: جواد چلیپا, ویدا رضایانی, اعظم خورشیدیان, محمدهاشم حسینی, محمدصادق احمد آخوندی
Keywords: زاویه گونیال، رادیوگرافی پانورامیک، سفالومتری، مال اکلوژن کلاس 2
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, Vol.50, No.2, 1388,Page:77-84

مقدمه: برای تشخیص و ارایه درمان ارتودنسی، بررسی شاخص‌های رادیوگرافیک بیماران الزامی می‌باشد و بدین منظور در اغلب موارد از رادیوگرافی لترال سفالومتری استفاده می‌شود. با توجه به همپوشانی تصاویر سمت راست و چپ بر روی این رادیوگرافی‌ها، انجام اندازه گیری‌های قابل اعتماد مشکل است. این مشکل در رادیوگرافی پانورامیک وجود ندارد. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی رادیوگرافی پانورامیک جهت اندازه‌گیری زاویه گونیال بود.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش مقطعی، رادیوگرافی استاندارد پانورامیک و لترال سفالومتری از 281 بیمار دختر و پسر با میانگین سنی 9/10 سال تهیه و زاویه گونیال در هر رادیوگرافی اندازه‌گیری شد. یافته‌ها توسط Paired t-test آنالیز گردید.

یافته‌‌ها: آزمون t برای نمونه‌های همتا انجام شد. اختلاف معنی‌داری بین زوایای اندازه گیری شده در 2 نوع رادیوگرافی وجود نداشت (05/0 < p value). همچنین اختلاف معنی‌داری بین زوایای گونیال سمت راست و چپ یک فرد یافت نشد (05/0 < p value).

نتیجه‌‌گیری: اندازه گیری‌های زاویه گونیال در سمت راست و چپ رادیوگرافی پانورامیک‌، همچنین بین پانورامیک و لترال سفالومتری نیز تفاوت معنی‌داری نشان نمی‌دهد. رادیوگرافی پانورامیک برای اندازه گیری زاویه گونیال و همچنین تعیین جهت رشدی مندیبل ابزار م