Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Mostafa Hosseini

. ارتباط سلامت روانی با تیپ شخصیتی و رویدادهای زندگی پرستاران شاغل در خدمت اورژانس تهران(تهران115


Authors: هادی طهرانی، داوود شجاعی زاده*، سيد مصطفی حسينی ، شهرزاد عليزادگان
نشریه پرستاری ایران, Vol., No., 1391,Page: