Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Mostafa Hosseini

بررسی فراوانی ژن کد کننده ادهسین متصل شونده به اسید سیالیک در ایزوله های هلیکوباکترپیلوری


Authors: زهرا پاکباز، دکتر محمد حسن شيرازی*، دکتر محمد رضا پورمند، دکتر رضا رنجبر، دکتر مصطفی حسينی ، زيبا ويسی ملک شاهی ، سارا حاجی خانی
مجله دانشگاه علومپزشکی کردستان،, Vol., No., 1392,Page: