Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Mostafa Hosseini

ارتباط میزان افزایش وزندر دوران بارداری با تغییر وزن یکسال پس از زایمان در مقایسه باوزن قبل از بارداری در زنان یزدی


Authors: فهیمه مزیدی شرف آبادی،هاله صدر زاده یگانه*مصطفی حسینی،آزاده نجارزاده،سهیلا میرزاییان
مجله دیابت و لیپید ایران, Vol., No., 1392,Page: