دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

باقر اردشير لاريجاني

اطلاعات تماس
http://www.tums.ac.ir/faculties/larijani
تلفن: +98 (21) 88220037-8
فکس: +98 (21) 88220052
آدرس: تهران،خیابان کارگر شمالی ، بیمارستان شریعتی ، طبقه پنجم ، پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
داخلي
بیمارستان
شريعتي
داخلي غدد
مرکز تحقیقاتی
غدد و متابوليسم
درباره