دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

احمد ساعدي صومعه عليا

اطلاعات تماس
www.drsaedi.ir
تلفن: 88335006
فکس: 88335006
آدرس: گروه تغذيه سلولی و ملکولی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشكي تهران
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
درباره
دکتر احمد ساعدی دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و مدیر گروه تغذیه سلولی و مولکولی دانشکده میباشند.