دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

آزاده ابراهيم حبيبي

اطلاعات تماس
http://tums.ac.ir/faculties/aehabibi
آدرس: مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران، طبقه پنجم بيمارستان شريعتي، خيابان كارگر شمالي، تهران، ايران
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
مرکز تحقیقاتی
غدد و متابوليسم
درباره