Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Ahmad Ameri

تزريق سم بوتولينوم A در عضلات خارج چشمي بدون استفاده از دستگاه الكتروميوگرام


Authors: دكتر عامري- دكتر جعفري- دكتر انوري-دكتر سعيدي
Keywords: سم بوتولینوم، عضلات خارج چشمی
مجله چشم‎پزشكي ايران, Vol.17, No.4, 1383,Page:10-14

هدف: روش متداول برای تزریق سم بوتولینوم Aدر عضلات خارج چشمی، استفاده از دستگاه آمپلی فایر الکترومیوگرام هنگام تزریق داخل عضلات می باشد. ما روش آسانتر و کم هزینه تر را ارائه می نمائیم که بدون استفاده از دستگاه فوق تزریق انجام گردیده و نتایج مورد نظر بدست آمده است.

بیماران و روش: در این روش در 7 بیمار مورد مطالعه جمعا در 10 عضله خارج چشمی تزریق انجام شده است. در هر عضله معادل 10 IUسم بوتولینوم Aاز نوع Dysportبدون استفاده از دستگاه آمپلی فایر الکترومیوگرام مستقیما داخل عضله تزریق گردید. برای کسانی که همکاری داشتند با استفاده از قطره تتراکائین، بیحسی موضعی داده شد و کسانی که همکاری نداشتند تحت light general anesthesiaقرار گرفتند.

یافته ها: در کلیه بیماران علائم فلجی موقت در عضله تزریق شده پس از 48 ساعت ظاهر شد. ضمن اینکه هیچگونه عارضه ای مانند هماتوم عضله، خونریزی رتروبولبار و یا پرفوراسیون گلوب مشاهده نشد.

نتیجه گیری: تزریق سم بوتولینوم در عضلات خارج چشمی به روش مستقیم بدون استفاده از دستگاه الکترومیوگرام می تواند باعث فلج موقت عضله شود، بدون اینکه عارضه مهمی بوجود آید.