دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

مژگان اسدي

اطلاعات تماس
http://97002.cv.research.ac.ir/
تلفن: 9821-88220037+
فکس: 9821-88220052+
آدرس: خیابان کارگر شمالی ، بیمارستان شریعتی ، طبقه پنجم ، پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
پزشكي
داخلي
بیمارستان
زنان (ميرزا كوچك خان)
درباره