دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

ناهيد دهقان نيري

اطلاعات تماس
تلفن: 02161054409
آدرس: تهران . ميدان توحيد . خيابان نصرت . دانشكده پرستاري و مامايي
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پرستاري و مامايي
مديريت پرستاري
درباره
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12802765800
آخرین به روزرسانی: 1398/05/23

1.

Ph.D


PhD, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2005

Top Student in PhD

First in PhD Entrance Exam

2.

M.S


Nursing mangement , Education , Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 1997

Top student

First Rank in Entrance Exam

3.

B.Sc


Nursing , Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 1993

Top Student

1.

Farsi


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
2.

English


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
3.

France


خواندن: Medium,
1.

Member of National Elite Foundation


2.

Winner of Shahid Motahari Training Festival


3.

Earn a rank in Razi National Research Festival


4.

Winner of hakin Jorjani Festival of Education


Ph.D

1.

Nursing Research . Quantitative and Qualitative


Ph.D.
2.

Management and Leadership In Nursing Education


Ph.D.
3.

Challenges of Nursing


Ph.D.

M.Sc

1.

Care Management of specific diseases


M.Sc.
2.

Management of evidence-based care


M.Sc.

Advisor/Consulter

1.

Explaining the process of adjustment to menopause caused by surgery


F. Roodi,
Ph.D,
2.

Optimizing the Discharge Program for Patients with Heart Failure in Shahid ‎Rajaee Cardiovascular Training, Research and Treatment Center: An Action ‎Research Study


F. Shabani,
Ph.D,
3.

Phenomenology of Elderly Human Dignity


F. Tabari,
Ph.D,
4.

Experiencing recurrent miscarriage in UAE women: A phenomenological study


F. Mohammad Ibrahim,
Ph.D,
5.

Exploring process of nursing students coping with clinical stressors


Rafati,
Ph.D,
6.

Explaining the culture of Afghan refugees living in Mashhad in the face of ‎illness


Amiri,
Ph.D,
7.

Quantitative and Qualitative Consequences of Evidence Based Education in Nursing Students: A Combined Study,


Jalalinia,
Ph.D,
8.

Designing and Implementation of Reproductive Health Training Program for ‎Female Students of the Faculty of Science, Lorestan University: An Action ‎Research Approach


F. Yari,
Ph.D,
9.

The Experience of Lived experience of Infertile Women in UAE: A ‎Phenomenological Study


Maryam Mohammad Ibrahim,
Ph.D,
10.

Explaining the process of regular cervical cancer screening behavior, designing ‎a model


M. Refaee,
Ph.D,
11.

Nursing Students' Adaptation Process with Field Training


N. Aghaee,
Ph.D,
12.

Designing, Psychometric Properties and Implementation of Instrument of ‎harassment women‏ ‏in the workplace: A Mixed Method Exploratory Study


Neda Ekbatani,
Ph.D,
13.

Men's life experience of living with a spouse with vaginismus: A ‎phenomenology Study


Gh Moosavi,
Ph.D,
14.

Improving the quality of maternal and neonatal health courses education for ‎undergraduate nursing students of Faculty of Nursing and Midwifery,: A ‎participatory action research study


F. Ghasemi,
Ph.D,
15.

Health culture in adolescent labor: An ethnographic study‎


H. Jafari,
Ph.D,
16.

Exploration the process of donation in living related kidney donors : ‎developing a model ‎


Z. Farahani,
Ph.D,
17.

Explaining the process of encountering with abuse with in the elderly people ‎


M. Adib,
Ph.D,
18.

Explaining the Concept of Attendance in Nursing: Designing and Validating an ‎instrument


MM. Mohamadi,
Ph.D,
19.

Exploration of coping process of People with spinal cord injury


H. BabaMohammadi,
Ph.D,
20.

Designing a spiritual health model for adolescents based on Islamic documents


Razaghi,
Ph.D,
21.

Lived Experience of Waiting among Liver Transplant candidates ‎


E. Shariat,
Ph.D,
22.

Exploring the process of patient visiting in adult intensive care units


Z. Tayebi,
Ph.D,
23.

Evaluation of Nursing Managers' Performance in Implementation of Infection Control Programs in Hospitals of Tehran University of Medical Sciences 2005


,
M.S,
24.

The Relationship between Nurses 'Leadership Styles and Nurses' Job Satisfaction in Hospitals of Tehran University of Medical Sciences


,
M.S,
25.

The Effect of Child-to-Child Education on Health Awareness of Elementary Third-Year Students in Tonekabon


,
M.S,
26.

Nursing Motivational Factors Related to Patient Education in Hospitals of Tehran University of Medical Sciences


,
M.S,
27.

The Impact of "Problem Solving Learning" on Critical Thinking Skills, Critical Thinking Predictors, Attitude and Behavior of Nursing Students in Tehran University of Medical Sciences


,
M.S,
28.

The effect of telephone counseling on quality of life in patients with interferon-‎treated hepatitis in Imam Khomeini Hepatitis Center


,
M.S,
29.

Comparison of nurses and hospitalized adolescents' perceptions of the importance ‎and observance of patient privacy


,
M.S,
30.

The effect of self-management training on epileptic patients’ quality of life


,
M.S,
31.

Investigating the Relationship between Leadership Style and Job Satisfaction of ‎Faculty Members


,
M.S,
32.

The Relationship between Leadership Style and Job Satisfaction of Faculty ‎Members in Tehran Nursing and Midwifery Schools ‎


,
M.S,
33.

The effect of educational program on knowledge and practice of nurses in ‎endotracheal cuff management in patients admitted to intensive care units


,
M.S,
34.

Investigating the leadership styles of female ward managers in Tehran University ‎of Medical Sciences hospitals and comparing midwifery services indices


,
M.S,
35.

Determining the relationship between cultural intelligence and midwives' ‎performance in maternity ward of hospitals affiliated to Golestan University of ‎Medical Sciences i‎


,
M.S,
36.

A Comparative Study of Two Methods of Discharge Training on Pregnancy ‎Outcomes in Patients with Gestational Diabetes


,
M.S,
37.

Investigating the leadership styles of female ward managers in Tehran University ‎of Medical Sciences hospitals and comparing midwifery services indices


,
M.S,
38.

Investigating the leadership styles of female ward managers in Tehran University ‎of Medical Sciences hospitals and comparing midwifery services indices


,
M.S,
39.

Investigating the leadership styles of female ward managers in Tehran University ‎of Medical Sciences hospitals and comparing midwifery services indices


,
M.S,
40.

The effect of music therapy on pain responses of premature neonates


,
M.S,
41.

The Impact of Decision Making on Breast Cancer Patients in Early Stage on ‎Treatment Selection and Decision Consequences


,
M.S,
42.

The relationship between burnout of nurses and their performance in patient safety ‎in educational centers of Tehran University of Medical Sciences‎


,
M.S,

Supervisor

1.

Concept Analysis of Family Centered Care of Hospitalized Children: ‎Development and Validation of Questionnaire


M. Khajeh,
Ph.D,
2.

Explanation Concept of Futile Care, Development and Validation of a ‎Questionnaire


Aghabarari,
Ph.D,
3.

Adaptation process patients with heart transplantation: model presentation


E Azizi,
Ph.D,
4.

Exploring the process of living in heart failure patients having Cardiac ‎Resynchronization Therapy-Defibrillator device: developing a model


Shadi Dehghanzadeh,
Ph.D,
5.

The compare of effects of nursing consultation in three groups of face to face, ‎distance and control on symptoms of post-traumatic stress disorder after accident ‎and perceiving experiences of patients of the intervention


N. Khodadadi,
Ph.D,
6.

Exploring the Lived Experiences of People Living with End-stage Kidney Disease


Nicholas Dayeh,
Ph.D,
7.

Explaining the perception of patients who undergoing Coronary Artery Bypass ‎from Disease and Treatment: Designing of Intervention


MA. Yadegari,
Ph.D,
8.

Adaptation of the home care clinical guideline of patients with traumatic spinal ‎cord injury


A. Nassehi,
Ph.D,
9.

Explaining the management process of patients with acute myocardial infarction ‎before admission to Hospital


F. Maghaminejad,
Ph.D,
10.

Explaining the process of parental adaptation to the congenital heart disease of ‎their children


P. Mahmoodi,
Ph.D,
11.

Designing, implementation and evaluation of a family-centered training program in ‎patient under Invasive Mechanics ventilation at Home: A Mixed method Study


P. Asgari,
Ph.D,
12.

Designing, implementation and evaluation of a comprehensive care plan for ‎patients after liver transplantation: An Action Research study ‎


M Taher,
Ph.D,
13.

Effect of nurse- led caring on quality of care and healing of diabetic foot ulcer and ‎explanation Nurses 'and patients' experiences: A mixed study


N. SAmadi,
Ph.D,
14.

Explanation of the process of cardiopulmonary resuscitation by pre-hospital ‎emergency personnel


M. Senmar,
Ph.D,
15.

Explaining the experiences of Afghanistan nurses from nursing: A ‎phenomenological


Z. rezaee,
Ph.D,
16.

Analysis of Policy and Reporting Status of the Hospital Infectious Disease Care ‎System and Presentation a modified package


Rostamnia,
Ph.D,
17.

Explaining the process of care in comatose patients from brain injury ‎


Ahmadi,
Ph.D,
18.

Designing and Psychometric Assessment of Dietary Adherence in Patients with ‎Hypertension


Mahlagha. Dehghan ,
Ph.D,
19.

Explaining the Care Culture in the Elderly Home: A Ethnographic Study


A. Khodabandeh,
Ph.D,
20.

Explaining the waiting process in the family of patients undergoing surgery


T. Sadeghi,
Ph.D,
21.

Exploration of organizational learning process in nursing


M. Heider ,
Ph.D,
22.

Development and validation of oncology Nurses' perception of end of life care ‎scale


M. Ghaljeh,
Ph.D,
23.

Explanation of clinical risk management process in nursing


Farokhzadian,
Ph.D,
24.

Midwives' Lived Experience of Litigation on Professional Errors


A. Peyman,
Ph.D,
25.

Reproductive health concerns in women with Multiple Sclerosis: Designing and ‎implementing an intervention


F. Ghafoori,
Ph.D,
26.

Designing, implementing and evaluation of a comprehensive caring program for ‎patients waiting for liver transplantation: An action research study


Sh. Aghahosaini,
Ph.D,
27.

Culture of Paternalism in Emergency Ward: A Critical Ethnography


N. Davoudi,
Ph.D,
28.

Development and Validation of the quality of life questionnaire in the patients ‎with hypertension


A. Shamsi,
Ph.D,
29.

Development and Validation of the coping Questionnaire with disease in patients ‎with multiple sclerosis


Ali Dehghani,
Ph.D,
30.

Explaining the Formation Process of Social Well-Being in Nurses: Developing a ‎Model"‎


Mozaffari,
Ph.D,
31.

Culture of Care in Pediatric Intensive Care Unite: An Ethnographic Study


P. Valsi,
Ph.D,
32.

Professional Growth in Clinical Nurses


Flora rahimaghaee,
Ph.D,
33.

Development of Clinical Governance Approach in the Emergency ‎Department(ED) of selected hospital at Tehran University of Medical Sciences


Salehi,
Ph.D,
34.

The role process of elderly residents of nursing homes


Emami,
Ph.D,
35.

Coping process in adults with leukemia undergoing hematopoietic stem cell ‎transplantation


Z Farsi,
Ph.D,
36.

Nursing Staff Development through Distance Education


A. Khatooni,
Ph.D,
37.

The relationship between emotional intelligence and personality types in nursing ‎students of Ardabil University


Yaghoobi,
M.S,
38.

Evaluation of New Master's Nursing Curriculum from the Perspective of Students ‎and Faculty Members


Z.Ebadi,
M.S,
39.

Job Satisfaction and Burnout among Nursing Staff Working in Public Hospitals in ‎Erbil,


Awang Hossin Mahmood,
M.S,
40.

The Comparison of the Effect of Workshop and Multimedia Training on ‎Critical Care Nurses' Decision Making Skills in weaning of Patients from ‎Mechanical Ventilation


S. Fallahi,
M.S,
41.

The Effectiveness of Risk Management Program Implementation on Nurses' ‎Medication Errors in Children's Hospital of Tehran Medical Sciences


F. Bayat,
M.S,
42.

Investigating the Facilitating and Impeding Factors of Continuing Nursing ‎Education Programs in Hospitals of Tehran University of Medical Sciences


L. Khosravi,
M.S,
43.

The Effect of Implementation of Nurses' Communication Skills Improvement ‎Program on Job Satisfaction and Nurses


A. Farahani,
M.S,
44.

The effect of family-centered care on adherence to treatment in patients with stroke


S. Mohammadi,
M.S,

Farsi

1.

Translation :Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing )


Authors: liver , diabetes , biliary System :Endocrine System
Publisher: Jamenegar publisher, 2018, first, Original
2.

. Translation Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing


Authors: digestive and Gastrointestinal function
Publisher: Rafie Publisher, 2018, first , Original
3.

Translation : The Practice of Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence


Publisher: Rafie, 2014, Original
4.

Translation : Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice


Publisher: Rafie, 2014, First, Original
5.

Translation : Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory


Publisher: Rafie , 2010, Translation
6.

Fundamental of Nursing : Translation


Publisher: Rafie, 2014, Original
7.

Translation: Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing


Authors: Digestive system
2008, Original
8.

Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing


Authors: Metabolic and Endocrine Function
2014, Original
9.

Principles of Nursing Management


Publisher: Boshra- Permission from Tehran University of Medical Sciences, 2009, First, Original
10.

Theorizing and Nursing theories


2017-2010, First 10 Fifth, Original
11.

Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing


Authors: Pain, shock and Electorilies
Publisher: Boshra, 2010, Original
12.

Ethics in Nursing: The Caring Relationship


Publisher: Mehrravesh, 2008, Original
13.

Style of scientific Writing and referencing


Publisher: Rafie, 2008, Original
14.

Nursing in The Nights: Professional approach


Publisher: Rafie, 2004, Original

مقالات

English

1.

Effects of Motivational Interviewing on Adherence to Treatment Regimens Among Patients With Type 1 Diabetes: A Systematic Review


Authors: N Dehghan-Nayeri, F Ghaffari, T Sadeghi, N Mozaffari
Diabetes Spectrum 32 (2), 112-117, Year. 2019,
2.

Health-Seeking Behavior of Afghan Women Immigrants: An Ethnographic Study


Authors: R Amiri, KM King, A Heydari, N Dehghan-Nayeri, AA Vedadhir
Journal of Transcultural Nursing 30 (1), 47-54, Year. 2019,
3.

“Tender Care”: Iranian Women’s Needs to Cope with Hysterectomy and Oophorectomy-A Qualitative Content Analysis Study


Authors: O Roudi, B Tirgari, MA Cheraghi, ND Nayeri, M Rayyani
International journal of community based nursing and midwifery 7 (1), 63, Year. 2019,
4.

Promoting quality of teaching maternal and neonatal health in nursing students based on gender challenges: Action research


Authors: F Ghasemi, ASS Hoseini, F Valizadeh, ND Nayeri, T Toulabi
Medical Science 23 (98), 586-598, Year. 2019,
5.

Challenges and facilitators of professional socialization: A systematic review


Authors: WJ Salisu, N Dehghan Nayeri, I Yakubu, F Ebrahimpou
Nursing Open, Year. 2019,
6.

Perception of futile care: A qualitative study


Authors: M Aghabarary, N Dehghan Nayeri, A Varvani Farahani
Journal of hayat, 381-404, Year. 2019,
7.

Legal complaints about midwives and the impact on the profession


Authors: A Peyman, ND Nayeri, ME Bandboni, ZB Moghadam
Nursing ethics 26 (1), 148-160, Year. 2019,
8.

Health care–associated infection surveillance system in Iran: Reporting and accuracy


Authors: A Seifi, N Dehghan-Nayeri, L Rostamnia, S Varaei, AA Sari, H Haghani, .
American journal of infection control, Year. 2019,
9.

Communication behaviors in nursing homes in South-East Iran: An ethnographic study


Authors: S Khodabandeh-Shahraki, F Abazari, B Pouraboli, N Dehghan-Nayeri
Iranian journal of nursing and midwifery research 24 (2), 137, Year. 2019,
10.

Perceptions of Infertility among women in United Arab Emirates: a qualitative study.


Authors: MM Ibrahim, R Al Awar, SA Abdul, ND Nayeri, M Al-Jefout, F Ranjbar, .
Electronic Physician 11 (2), Year. 2019,
11.

Inner voice of pregnant women: A qualitative study


Authors: A Manookian, M Tajvidi, N Dehghan-Nayeri
Iranian journal of nursing and midwifery research 24 (3), 167, Year. 2019,
12.

Barriers to help-seeking for elder abuse: A qualitative study of older adults


Authors: M Adib, M Esmaeili, M Zakerimoghadam, ND Nayeri
Geriatric nursing, Year. 2019,
13.

A Concept Analysis of Spiritual Health


Authors: N Razaghi, AHK Panah, ND Nayeri
Journal of Religion and Health, Vol.58 , No.(4), Year. 2019,
14.

Development and Psychometric Evaluation of Coronary Artery Disease Treatment Adherence Scale


Authors:
Cardiology and therapy 8 (1), 103-115, Year. 2019,
15.

Experiences of Recurrent Pregnancy Loss Through the Perspective of United Arab Emirates Women: A Qualitative Study


Authors:
International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences Vol. 7, No. 3, July 2019, 306–312, Year. 2019,
18.

Features of coping with disease in Iranian multiple sclerosis patients: a qualitative study


Authors:
Journal of Caring Sciences, 7(1), 35. , Year. 2018,
19.

Exploring Effective Contextual Factors for Regular Cervical Cancer Screening in Iranian Women: A Qualitative Stud


Authors:
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 19(2), 533-539., Year. 2018,
20.

Doubtful accepting”: A grounded theory study of living with cardiac resynchronization therapy


Authors:
Nursing & health sciences 20 (4), 516-522, Year. 2018,
21.

Workplace harassment through the experiences of Iranian women: a qualitative study, 2017


Authors:
Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences 12 (3), Year. 2018,
23.

Challenges in caring for the elderly in Iran: A systematic review


Authors:
Ethiopian Medical Journal 56 (2), Year. 2018,
24.

The long way ahead to achieve an effective patient safety culture: challenges perceived by nurses


Authors:
BMC health services research 18 (1), 654, Year. 2018,
25.

Challenges in Heart Failure Patients Discharge Plan: A Qualitative Study


Authors:
Journal of research in Medical and Dental Sciences 6 (6), 1-8, Year. 2018 ,
26.

Perspectives of oncology unit nurse managers on missed nursing care: A Qualitative study


Authors:
Asia-Pacific journal of oncology nursing 5 (3), 327, Year. 2018,
27.

Exploration of Organizational Learning Process in Clinical Nursing: A Grounded Theory


Authors:
Advances in Education Sciences Volume 13, 92, Year. 2017,
28.

Cervical Cancer Screening in Iranian Women: Healthcare Practitioner Perceptions and Views.


Authors:
Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP, 18(2), 357. , Year. 2017,
29.

Predictors of post-traumatic stress disorder among victims of serious motor vehicle accidents


Authors:
International journal of community based nursing and midwifery 5 (4), 355, Year. 2017,
30.

Ethical Challenges in the Care of Emerging Diseases: A Systematic Literature Review


Authors:
Bioethics Journal 7 (26), 85-96, Year. 2017,
32.

Living with Hypertension: A Qualitative Research


Authors:
International journal of community based nursing and midwifery, 5(3), 219. , Year. 2017,
33.

). Life experiences of patients before having hypertension: a qualitative study


Authors:
. Electronic physician, 9(3), 3925. , Year. 2017,
34.

Dominant strategies of patient visiting in selected intensive care units in Iran


Authors:
Shiraz E-Medical Journal, 18(1). , Year. 2017,
35.

Issues of Theoretical Sampling: A Narrative Review


Authors:
. Nurs Midwifery Stud, 6(2), e382, Year. 2017,
37.

The outcomes of heart transplantation: A qualitative study.


Authors:
Nursing and Midwifery Studies, 6(4), 196. , Year. 2017,
38.

Cervical Cancer Screening in Iranian Women: Healthcare Practitioner Perceptions and Views


Authors:
Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP, , Year. 2017,
39.

Mental Health and Old Age: A Qualitative Study in Iranian Population


Authors:
. Journal of Clinical & Diagnostic Research, 11(11). , Year. 2017,
40.

). Living with cardiac resynchronization therapy: Challenges for people with heart failure.


Authors:
Nursing & health sciences, 19(1), 112-118., Year. 2017,
42.

Antecedents of Coping with the Disease in Patients with Multiple Sclerosis: A Qualitative Content Analysis


Authors:
International journal of community based nursing and midwifery, 5(1), 49. , Year. 2017,
43.

Sexual dysfunction levels in iranian women suffering from multiple sclerosis


Authors:
Multiple sclerosis and related disorders, Year. 2017,
44.

“Life behind the mask”: Sexual life of Iranian women with multiple sclerosis.


Authors:
Disability and health journal. , Year. 2017,
45.

A Concept Analysis of Spiritual Health


Authors:
. Journal of religion and health, 1-22. , Year. 2017,
48.

Development and validation of the coping with multiple sclerosis questionnaire


Authors:
Multiple sclerosis and related disorders, 18, 49-55. , Year. 2017,
52.

The experience of litigation from the perspective of midwives in Iran


Authors:
Journal of forensic nursing, 13(3), 135-142., Year. 2017,
53.

Challenges of postgraduate critical care nursing program in Iran


Authors:
Medical journal of the Islamic Republic of Iran, 31, 10. , Year. 2017,
54.

Family centered care of hospitalized children: A hybrid concept analysis in Iran


Authors:
. Health promotion perspectives, 7(4), 210. , Year. 2017,
55.

Live experience of nurses about occupational exposures in emergency wards.


Authors:
. Middle East Journal of Family Medicine, 7(10), 170. , Year. 2017,
56.

Pathology of apprenticeships for masters of nursing critical care


Authors:
Electronic physician, 9(1), 3515. , Year. 2017,
57.

Decision making on kidney donation to a relative: A thematic analysis


Authors:
Journal of hayat, 23(3), 214-225., Year. 2017,
58.

Medical futility and its challenges: a review study


Authors:
Journal of medical ethics and history of medicine , Year. 2016,
59.

Professional Identity: Concept analysis using Rodger’s evolutionary method


Authors:
Acta Medica Mediterranea International Scientific Journal of Clinical, Year. 2016,
60.

Nurses' Perceptions of Futile Care: A Qualitative Study


Authors:
Holistic nursing practice,, Year. 2016,
63.

The Concepts of Nursing's Meta paradigm in the Monotheistic System


Authors:
Nursing Practice Today,, Year. 2016,
65.

Midwives trapped under the rubble of professional complaints: A qualitative study


Authors:
. Journal of medical ethics and history of medicine, 9. , Year. 2016,
68.

Professional Identity ; Concept Analysis Using Roger’s Evolutionary Metho


Authors:
Acta Medica Mediterranea, 32, 1111-1114. , Year. 2016,
69.

evaluation of the Master’s curriculum for elderly nursing: a qualitative study


Authors:
Clinical interventions in aging, 11, 1333. , Year. 2016,
70.

Iranian Living Related Donors: Motivation for Kidney Donation


Authors:
Journal of Nephrology & Therapeutics 6 (3), 1-5, Year. 2016,
72.

Compassion and care at the end of life: oncology nurses' experiences in South-East Iran


Authors:
International journal of palliative nursing, 22(12), 588-597, Year. 2016,
73.

Afghan refugees’ experience of Iran’s health service delivery


Authors:
. International Journal of Human Rights in Healthcare, 9(2), 75-85. , Year. 2016,
76.

ving Related Transplantation: the Outcome of Kidney Donation Iran


Authors:
ACTA Medica Mediterranea, 32, 1071-1076. , Year. 2016,
77.

Factors Affecting Iranian family Donors’ Motivation for Kidney Donation


Authors:
. ACTA MEDICA MEDITERRANEA, 32, 1067, Year. 2016,
79.

Experiencing Spirituality in Pregnancy : A Phenomenological Study


Authors:
The J Urmia Nurs Midwifery Fac, 14(8), 674-681. , Year. 2016,
81.

Effects of music therapy on pain responses induced by blood sampling in premature infants: A randomized cross-over trial


Authors:
Iranian journal of nursing and midwifery research, 21(4), 391. , Year. 2016,
83.

Midwives trapped under the rubble of professional complaints: A qualitative study


Authors:
International Journal of Pharmaceutical research and Allied Sciences, 5(3), 397-406. , Year. 2016,
84.

Riding the waves of hope and despair: the lived experience of patients waiting for liver transplant


Authors:
International Journal of Humanities and Cultural Studies , Year. 2016,
86.

Dominance of paternalism on family-centered care in the Pediatric Intensive Care Unit (PICU): an ethnographic study


Authors:
Issues in comprehensive pediatric nursing 38 (2), 118-135, Year. 2015,
87.

Sexual and reproductive health problems of female university students in Iran: a qualitative study


Authors:
Global journal of health science 7 (4), 278, Year. 2015,
88.

Cancer patients' Perceptions of Family Psychological Support : A Qualitative Study


Authors:
MODERN CARE JOURNAL 12 (3), 134-138, Year. 2015,
93.

The social well-being of nurses shows a thirst for a holistic support: A qualitative study


Authors:
Int J Qual Stud Health Well-being., Year. 2015,
97.

Emergency nurses' experience of crisis: A qualitative study


Authors:
Japan Journal of Nursing Science, Year. 2015,
101.

Psychometric properties of the Persian version of the Morisky Medication Adherence Scale-8.


Authors:
British Journal of Medicine and Medical Research, Year. 2015,
102.

Experiences of pregnancy among Iranian adolescents: A qualitative study


Authors: N Dehghan-Nayeri, M Tajvidi
Iranian Journal of Nursing and Midwifery, Year. 2015,
103.

Validating the Persian Version of the Hill-Bone’s Scale of “Compliance to High Blood Pressure Therapy


Authors:
British Journal of Medicine & Medical Research, Year. 2015,
104.

Nurses’ experiences of humour in clinical settings


Authors:
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI, Year. 2015,
105.

Challenges of Applying Continuing Education in Tehran Hospital Practice as Viewed By Nurses


Authors:
International journal of community based nursing and midwifery, Year. 2015,
108.

The Status of Social Well-Being in Iranian Nurses: a Cross- Sectional Study


Authors:
Journal of Caring Sciences , Year. 2015,
111.

Factors hindering organizational learning: perspectives of Iranian nurses.


Authors:
British Journal of Medicine and Medical Research, Year. 2015,
114.

Nutritional care of elderly patients in acute care settings: A qualitative study


Authors:
Geriatrics & Gerontology International , Year. 2015,
115.

Motivating factors among Iranian nurses


Authors:
Iranian Journal of NUrsing and MIdwifery, Year. 2015,
119.

Investigating the Productivity Model for Clinical Nurses


Authors:
Acta Medica, Year. 2014,
122.

The status of social well-being in Iranian nurses: A cross-sectional study


Authors:
Journal of caring sciences 3 (4), 239, Year. 2014,
123.

The process of Caring for Diabetic Foot Ulcer


Authors:
Diabetes Technology and Therapeutics 16, A135-A135, Year. 2014,
124.

The Level of Depression and Assertiveness among Nursing Students


Authors:
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, Year. 2014,
125.

Iranian Nurses' Experience of Applying Continuing Education Programs in Clinical Practice


Authors:
The Journal of Continuing Education Nursing , Vol.accepted:Sep, Year. 2013,
126.

General Health Status and Burnout of the Hematopoietic Stem Cell Transplantation Nurses in Tehran


Authors:
International journal of Commuity Based Nursing and Midwifery , Vol.1, No.1, Year. 2013,
127.

Self-efficacy after a life skills training: A case-control study


Authors:
Nursing and midwifery Studies, Vol.accepted:Oct, Year. 2013,
128.

Self-efficacy after life skills training: a case-control study


Authors:
Nursing and midwifery studies 2 (4), 83, Year. 2013,
129.

Important coping strategies used by individuals with spinal cord injury: A qualitative study


Authors:
Journal of Qualitative Research in Health Sciences 2 (1), 90-100, Year. 2013,
130.

Iranian families' experience of receiving support during their patients' surgical process: A qualitative study


Authors:
The Journal of Nursing Research, Vol.accepted:Sep, Year. 2013,
134.

Family Involvement in the Care of Hospitalized Elderly Patients


Authors:
Journal of Applied Gerontology, Vol.15, Year. 2013,
135.

The Effectiveness of Risk Management Program on Pediatric Nurses' Medication Error'


Authors:
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Year. 2013,
137.

Antecedents of Elderly Home Residency in Cognitive Healthy Elders: A Qualitative Study


Authors:
Global Journal of Health Science , Vol.5, No.2, Year. 2013,
138.

Patient advocacy practice among Iranian nurses


Authors:
Indian J Med Ethics, Vol.9, No.3, Year. 2012,
140.

The coping process in adults with acute leukemia undergoing hematopoietic stem cell transplantation.


Authors:
Journal of Nursing Reseach, Vol. Jun;20(2):99-109, Year. 2012,
141.

Motives for entering nursing in Iran: a qualitative study


Authors:
IJNMR, Vol.accepted , Year. 2012,
143.

A review of the opportunities and challenges facing the nursing associations in Iran.


Authors:
Int Nurs Rev. , Vol. Jun;59(2):168-74, Year. 2012,
144.

Effects of Staff Development Programs on Communication Skills and Job Satisfaction of Head nurses


Authors:
Nursing and Midwifery Studies, Vol.accepted, Year. 2012,
145.

Experience of transurethral resection of the prostate: a qualitative study


Authors:
international Journal of Urological Nursing, Vol.online published, Year. 2012,
146.

Effects of an educational program on self-management in patients with epilepsy


Authors:
European Journal of Epilepsy, Vol.published online, Year. 2012,
147.

The care process of diabetic foot ulcer patients: a qualitative study in Iran


Authors:
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.11, No.27, Year. 2012,
150.

Self-development: The Process of Professional development in Iranian Nurses


Authors:
i-Manager's Journal on Nursing 2 (4), 25, Year. 2012,
155.

Coping strategies used by people with spinal cord injury: a qualitative study


Authors:
Spinal Cord, Vol.49, No.7, Year. 2011,
158.

Quality of work life and productivity among Iranian nurses


Authors:
Contemp Nurse, Vol.39, No.1, Year. 2011,
160.

Examining the Level of Adherence of Therapeutic Regime by the Family Caregivers of Stroke Patients


Authors:
Canadian Journal on Medicine, Vol.2, No.4, Year. 2011,
161.

Effect of evidence‐based education on Iranian nursing students' knowledge and attitude


Authors:
Nursing & health sciences 13 (2), 221-227, Year. 2011,
162.

Iranian nurses and hospitalized teenagers’ views of dignity


Authors:
Nursing ethics 18 (4), 474-484, Year. 2011,
164.

Managers' roles in the professional growth of Iranian clinical nurses


Authors:
Nurs Health Sci, Vol.12, No.4, Year. 2010,
165.

Nursing profession in Iran: an overview of opportunities and challenges


Authors:
Jpn J Nurs Sci, Vol.7, No.1, Year. 2010,
166.

Hodgkin's lymphoma presenting with heart failure: a case report.


Authors:
J Med Case Rep, Vol.20, No.4, Year. 2010,
167.

Iranian nurses´ perceptions of their professional growth and development.


Authors:
Online J Issues Nurs, Vol. Nov 9;16(1):10, Year. 2010,
168.

Ethics: Patients' Rights and the Code of Nursing Ethics in Iran


Authors:
Online Journal Of Nursing Issue, Vol.15, No.3, Year. 2010,
170.

Conflict among Iranian hospital nurses: a qualitative study


Authors:
Hum Resour Health. 2009 Mar 20;7:25., Vol. Mar 20;7:25, Year. 2009,
172.

Nursing staff shortages and job satisfaction in Iran: issues and challenges


Authors:
Nurs Health Sci. 2009 Sep;11(3):326-31, Vol.Sep;11(3):326-31, Year. 2009,
173.

Burnout and productivity among Iranian nurses.


Authors:
Nurs Health Sci. 2009 Sep;11(3):263-70, Vol.Sep;11(3):263-70, Year. 2009,
174.

Iranian staff nurses' views of their productivity and management factors improving and impeding it: a qualitative study


Authors:
Nurs Health Sci. 2006 Mar;8(1):51-6., Vol. Mar;8(1):51-6, Year. 2006,

Farsi

1.

Primordial prevention in cardiovascular diseases


Authors:
J Qazvin Univ Med Sci 22 (2), 4-7, Year. 2018,
4.

Barriers in the Performance of Patient's Rights in Iran and Appropriate Offered Solutions Review Article


Authors:
Journal of Holistic Nursing and Midwifery 24: 74, Year. 2016,
6.

THE EFFECT OF COGNITIVE THERAPY ON DEPRESSION: A SYSTEMATIC REVIEW


Authors:
MODERN CARE JOURNAL, Year. 2016,
7.

Nurses' experiences of the hospital information systems


Authors:
Journal of hayat 20 (4), 5-18, Year. 2015,
8.

Evaluation of the Nursing Students’ Skills by DOPS


Authors:
Journal of Medical Education 14 (1), Year. 2015,
9.

Efficiency of Staff Development Program and Its Relationship


Authors:
Journal of Holistic Nursing And Midwifery 25 (4), 73-80, Year. 2015,
11.

Barriers in the performance of patient's rights in Iran and appropriate offered solutions review article


Authors:
Journal of Holistic Nursing and Midwifery 24 (4), 69-79, Year. 2014,
12.

Living with implantable cardioverter defibrillator: a phenomenological study


Authors:
Journal of hayat 20 (3), 19-29, Year. 2014,
14.

A comparative study of two methods of discharge education on pregnancy outcomes in women with gestational diabetes


Authors:
The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty 12 (7), 591-598, Year. 2014,
15.

Evaluation of the effect of discharge education on neonatal outcomes in women with gestational diabetes


Authors:
Evaluation of the effect of discharge education on neonatal outcomes in women with gestational diabetes M Senobari, N Dehghan Nayeri, A Mehran, M Shirazi, F Rahimi Kian The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 17 (129), 10-17, Year. 2014,
17.

The Effect of Decision Aid's Pakage in Selected Treatment by Patients with Early Stage Breast Cancer and Decision making Outcomes


Authors:
Journal of Fasa University of Medical Sciences 3 (3), 271-27, Year. 2013,
18.

Viewpoints of nursing students and faculties about clinical performance assessment using programmatic approach


Authors:
Iranian Journal of Medical Education 12 (10), 743-755, Year. 2013,
20.

Qualitative research methodology: phenomenology


Authors:
Journal of Holistic Nursing And Midwifery 22 (2), 56-63, Year. 2012,
22.

Adherence of family caregivers of patients with stroke to rehabilitation regimen


Authors:
Journal of hayat 18 (1), 30-41, Year. 2012,
24.

Dress code: interns' and trainees' perspective


Authors:
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 4 (1), 40-46, Year. 2011,
26.

Nursing-patient relationship: a comparison between nurses and adolescents perceptions


Authors:
Nursing-patient relationship: a comparison between nurses and adolescents perceptions T Sadeghi, N Dehghan Nayyeri, R Karimi Iranian Journal of Medical Ethics and history of medicine 4 (3), 69-78, Year. 2011,
27.

Comparison of critical thinking skills in nursing students of Semnan and Tehran universities of medical sciences


Authors:
Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 10 (1), 67-78, Year. 2011,
29.

Ethical and civil responsibility of nurses in the law of Iran


Authors:
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 4 (4), 1-10, Year. 2011,
31.

Conflict Management among Clinical Nurses


Authors:
Journal of hayat 16 (2), 55-63, Year. 2010,
32.

Dignity of patient: a literature review


Authors:
Iran J Med Ethics Hist Med 3 (1), 9-19, Year. 2009,
33.

Patient's Dignity: A literature review


Authors:
Iranian J Med Ethics Hist Med 3 (1), 9-19, Year. 2009,
34.

First exposure to clinical practice: An alive experience of female nursing students


Authors:
KAUMS Journal (FEYZ) 13 (2), 130-139, Year. 2009,
37.

Patients' dignity: patients' and nurses' perspectives


Authors:
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 3 (1), 9-20, Year. 2009,
38.

Patients dignity: A comparative study between the perspective of nurses and adolescents


Authors:
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 1 (4), 53-62, Year. 2008,
40.

Effects of relaxation techniques on stress and the quality of life of dormitory students


Authors:
KAUMS Journal (FEYZ) 10 (2), 50-57, Year. 2006,
41.

Nurses views on productivity and its influencing factors:“a qualitative study”


Authors:
KAUMS Journal (FEYZ) 8 (4), 43-51, Year. 2005,

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

The International Conference on Ethics and Professionalism


Location: Malaysia,
Type : Presentaion, Lecturer,
2.

International Nursing Management Conference


Location: Antalia,
Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
3.

International Nursing Ethics Conference


Location: Turkey- Izmir,
2011Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
4.

International EACH conference


Location: Norway - Oslo ,
Date: 2008-Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
5.

International Congress of Nursing Research


International Congress of Nursing Research
Location: Spain - Albeceta ,
Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
1.

Hayat


Editor-in-chief,
2.

Journal of Holistic Nursing and midwifery


Editorial Board Member,
3.

Journal of Nursing Education


Editorial Board Member,
4.

Journal of Military Care Sciences


Editorial Board Member,
5.

Nursing practice Today


Editorial Board Member,
Top