دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

سيدحسن امامي رضوي

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
جراحي
بیمارستان
امام خميني
جراحي 1
درباره