دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

حسين كشاورز وليان

اطلاعات تماس
تلفن: 88951408
فکس: 88951392
آدرس: دانشکده بهداشت
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
بهداشت
انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1399/11/01

1.

Ph.D


دکتراي تخصصي (Ph.D. ) رشته انگل‌شناسي با گرايش ايمونولوژي, دانشگاه ايلينويز, آمريكا, 1362
2.

M.S


كارشناسي ارشد رشته انگل‌شناسي, دانشگاه ايلينويز غربي, آمريكا, 1358
3.

B.Sc


كارشناسي رشته بيولوژي, دانشگاه رازي, ایران, 1356
1.

English


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
2.

persian


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
1.

مدير نمونه, وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي


سال 1376,
2.

استاد نمونه, وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي, دانشگاه علوم پزشكي كرمان


سال 1368,
3.

ارائه پروژه مناسب, مركز تحقيقات Sigma- XI, آمريكا


سال 1361,
4.

جايزه بنياد فرهنگي البرز


5.

بورس خارج از كشور وزارت علوم جهت ادامه تحصيل


6.

رتبه اول دانشگاه در سطح كشور


1356,

-

1.

ايمونوپارازيتولوژي در دوره Ph.D. انگل‌شناسي


-.
2.

تک ياخته شناسي کاربردي در دوره Ph.D. انگل شناسي


-.
3.

تك ياخته‌شناسي پيشرفته در دوره كارشناسي ارشد انگل‌شناسي


-.
4.

تك‌ ياخته‌شناسي مقدماتي در دوره‌هاي مختلف كارشناسي ارشد (انگل‌شناسي, حشره شناسي, ميكروبشناسي)


-.
5.

ايمونولوژي در دوره‌هاي دكتراي داروسازي, دندانپزشكي, پزشكي و علوم آزمايشگاهي


-.
6.

انگل‌شناسي در دوره‌هاي دكتراي داروسازي, پزشكي و علوم آزمايشگاهي


-.
1.

آموزش ايمونولوژي و بيولوژي مولكولي در بيماري‌هاي عفوني


انستيتوپاستور ايران و اساتيد سازمان جهاني بهداشت, ایران, آذرماه 1371 خلاصه, Lecturer
2.

برنامه‌ريزي آموزشي (آموزش پزشكي) سازمان جهاني بهداشت


سازمان جهاني بهداشت, تایلند, آبان ماه 1368 خلاصه, Lecturer
3.

برنامه‌ريزي آموزشي (آموزش پزشكي) سازمان جهاني بهداشت


سازمان جهاني بهداشت, کشور استرالیا, مهرماه 1368 خلاصه, Lecturer
4.

كارگاه روش تحقيق مقدماتي و پيشرفته سال‌هاي 68 و 69


دانشگاه علوم پزشكي كرمان با همكاري وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, سال 1368 سال 1369, خلاصه, Lecturer
1.

مقایسه روش‌های مولکولی و پارازیتولوژی و اویدیتی تست در تشخیص عفونت حاد و مزمن توکسوپلاسما در مدل حیوانی، زنان باردار و افراد دچار نقص سیستم ایمنی


Status: Running, Executers: دکتر حسین کشاورز, 1397/11/06
2.

مقايسه روش‌هاي Real time PCR و LAMP در تشخيص عفونت حاد و مزمن توكسوپلاسموز در زنان باردار و افراد دچار نقص سيستم ايمني


Status: Completed, 1395-خاتمه یافته
3.

مقايسه روش‌هاي: Real time PCR، LAMP PCR (Loop-mediated isothermal Ampli fication) و Direct ELISA بر روي نمونه‌هاي خون محيطي و اشك جهت تشخيص توكسوپلاسموز چشمي در انسان


Status: Completed, 1395-خاتمه یافته
4.

طراحي و تهيه كيت نواري تشخيص سريع عفونت توكسوپلاسما گوندي با استفاده از آنتي‌ژن‌هاي نوتركيب GRA7 و SAGI توكسوپلاسما گوندي (سويه Rh) و مقايسه آن با كيت تجاري Trinity (USA) روي نمونه‌هاي سرمي انسان


Status: Completed, 1395-خاتمه یافته
5.

بررسي فراواني گونه‌هاي ساركوسيسيتس به روش PCR Multiplex و تفكيك گونه‌هاي S.hominis و S.sinensis در گوشت گاو و گوساله و همبرگرهاي خام عرضه شده در سوپرماركت‌هاي تهران به روش sequencing


Status: Completed, 1394-خاتمه یافته
6.

تهيه DNA واكسن حاوي ژن‌هاي SAGI و GRA7 توكسوپلاسما گوندي سويه Rh و تعيين ايمني‌زايي و اثربخشي آن در مقابل عفونت حاد توكسوپلاسما گوندي در موش‌هاي Balb/c


Status: Completed, 1393-خاتمه یافته
7.

بررسي اشكال بدون علامت مالاريا به روش‌هاي پارازيتولوژي، سرولوژي و مولكولي و تعيين فاكتورهاي خطر ناشي از آنها در مهاجرين مناطق شرقي ايران براساس طراحي و اجراي يك كوهورت


Status: Completed, 1394-خاتمه یافته
8.

بررسي و مقايسه بيان ژن‌هاي SAG1 و BAG1 در اشكال برادي زوئيت و تاكي زوئيت‌هاي توكسوپلاسما گوندي‌اي سويه تهران در مقايسه با سويه RH و تعيين خصوصيات آنتي ژنيك آنها در شرايط In vitro


Status: Completed, 1389-خاتمه یافته
9.

تهيه آنتي‌ژن‌هاي نوتركيب SAG1 و GRA7 توكسوپلاسما گوندي اي (سويه RH) و ارزيابي آنها جهت تشخيص آزمايشگاهي عفونت حاد و مزمن توكسوپلاسمايي در مدل آزمايشگاهي


Status: Completed, 1388-خاتمه یافته
10.

بررسي اثرات Naphtalene-Indoleها بر روي فرم فعال و كيست نسجي انگل توكسوپلاسما گوندي سويه RH در محيطIn Vivo و vitro In


Status: Completed, 1390-خاتمه یافته
11.

بررسي ميزان توافق سه روش Real-Time, PCR، گسترش خون محيطي و Dipstick به منظور تشخيص انگل‌هاي مالاريا در نمونه‌هاي خون مراجعه‌كنندگان به پايگاههاي انتقال خون تهران و بندرعباس در سال 1388


Status: Completed, 1388-خاتمه یافته
12.

تعيين ميزان عود در بيماران مبتلا به مالارياي ويواكس و تفكيك آن از موارد عفونت جديد با استفاده از روش SSCP-PCR در جنوب و جنوب شرقي ايران


Status: Completed, 1388-خاتمه یافته
13.

بررسي مقايسه‌اي جستجوي آنتي ژنهاي توكسوپلاسما گوندي در نمونه‌هاي سرم و ادرار مبتلايان به توكسوپلاسموز و موشهاي آلوده به روشهاي Capture ELISA ايمنوبلات و PCR


Status: Completed, Executers: دکتر حسین کشاورز, 1384-خاتمه یافته
14.

بررسي ميزان شيوع آلودگي‌هاي انگلي نو پديد و تعيين عيار پادتن ضد توكسوپلاسما به روش IFA در بيماران گيرنده پيوند كليه


Status: Completed, Executers: دکتر حسین کشاورز, Location: تهران, 1382-خاتمه یافته
15.

بررسي پلي مرفيسم ژنتيكي توكسوپلاسما گوندي جدا شده از عفونت توكسوپلاسمايي انسان و بعضي از حيوانات ميزبان واسط با روش PCR- RELP


Status: Completed, Executers: دکتر حسین کشاورز, Location: تهران, 1382-خاتمه یافته
16.

بررسي شيوع عفونت توكسوپلاسمايي در دوشيزگان تهران در بدو ازدواج در سال 1381


Status: Completed, Executers: دکتر حسین کشاورز, Location: تهران, 1380-خاتمه یافته
17.

مطالعه ارزيابي حساسيت پلاسموديوم فالسيپاروم نسبت به داروهاي مهار كننده آنزيم دي هيدروفولات ردوكتاز (پريمتامين و پروگوانيل) با روش مولكولي


Status: Completed, Executers: دکتر حسین کشاورز, Location: تهران, 1379-خاتمه یافته
18.

بررسي سرو اپيدميولوژيك عفونت توكسوپلاسما در انسان و دام در مشكين شهر از استان اردبيل


Status: Completed, Executers: دکتر حسین کشاورز, Location: اردبیل, 1379-خاتمه یافته
19.

تهيه آنتي ژن توكسوپلاسما گوند اي و راه اندازي تست لاتكس آگلوتيناسيون و ارزشيابي آن در مقايسه با تست ايمونوفلئورسانس غير مستقيم


Status: Completed, Executers: دکتر حسین کشاورز, Location: تهران, 1376-خاتمه یافته
20.

ارزيابي برنامه كنترل بيماري كيست هيداتيد در شهرستان كرمان


Status: Completed, Executers: همکار, Location: کرمان, 1370-خاتمه یافته
21.

مطالعه سرولوژيك ليشمانيوز احشائي (كالاآزار) در مناطق مختلف شهرستان بافت با روش ايمونوفلئورسنت غير مستقيم


Status: Completed, Executers: دکتر حسین کشاورز, Location: کرمان, 1371-خاتمه یافته
22.

بررسي ميزان شيوع آلودگي توكسوپلاسما در بيماران بستري شده بيمارستانهاي شهر كرمان


Status: Completed, Executers: دکتر حسین کشاورز, Location: کرمان, 1371-خاتمه یافته
23.

بررسي اپيدميولوژيك مالاريا و سيفليس در جامعه افاغنه ساكن كرمان


Status: Completed, Executers: دکتر حسین کشاورز, Location: کرمان, 1371-خاتمه یافته
24.

بررسي ميزان شيوع آلودگي‌هاي انگلي روده‌اي در كودكان 3 تا 13 سال,


Status: Completed, Executers: دکتر حسین کشاورز, Location: کرمان, 1369-خاتمه یافته

راهنما

1.

پیش‌بینی موارد بیماری مالاریا در جنوب شرقی ایران، استان سیستان و بلوچستان در سال 1398 با استفاده از مدل سری زمانی (Seasonal autoregressive integrated moving average) (SARIMA)


ماندانا سنجر,
M.S, انگل شناسی پزشکی, 1399
2.

مقایسه روش‌های مولکولی، پارازیتولوژی و ایمنولوژی (اویدیتی تست) در تشخیص عفونت حاد و مزمن توکسوپلاسما در مدل حیوانی، زنان باردار و افراد دچار نقص سیستم ایمنی


احمد حسینی صفا,
Ph.D, انگل شناسی پزشکی, 1398
3.

مقايسه روش‌هاي: Real time PCR، LAMP PCR (Loop-mediated isothermal Amplification) و Direct ELISA بر روي نمونه‌هاي خون محيطي و اشك جهت تشخيص توكسوپلاسموز چشمي در انسان


بهمن رحیمی اسبویی,
Ph.D, انگل‌شناسی پزشکی, 1397
4.

طراحي و تهيه كيت نواري تشخيص سريع عفونت توكسوپلاسما گوندي با استفاده از آنتي‌ژن‌هاي نوتركيب GRA7 و SAGI توكسوپلاسما گوندي (سويه Rh) و مقايسه آن با كيت تجاري Trinity (USA) روي نمونه‌هاي سرمي انسان


عارف تیموری,
Ph.D, انگل‌شناسی پزشکی, 1397
5.

مقايسه روش‌هاي Real time PCR و LAMP در تشخيص عفونت حاد و مزمن توكسوپلاسموز در زنان باردار و افراد دچار نقص سيستم ايمني


پریسا موسوی,
Ph.D, انگل‌شناسی پزشکی, 1397
6.

تهیه DNA واکسن حاوی ژن‌های SAG1 و GRA7 توکسوپلاسما گوندی سویه RH و تعیین ایمنی‌زایی و اثربخشی آن در مقابل عفونت حاد توکسوپلاسما گوندی ی در موش‌های BALB/C


سارا ایازیان ماوی,
Ph.D, انگل شناسی پزشکی, 1396
7.

بررسي فراوانی عفونت توکسوپلاسما در بیماران مولتیپل اسکروزیس و مقایسه آن با گروه کنترل


معصومه شهرا,
M.S, انگل شناسی, 1396
8.

بررسي اشكال بدون علامت مالاريا به روش‌هاي پارازيتولوژي، سرولوژي و مولكولي و تعيين فاكتورهاي خطر ناشي از آنها در مهاجرين مناطق شرقي ايران براساس طراحي و اجراي يك كوهورت


غلامرضا حسن پور,
Ph.D By Research, انگل شناسی, 1395
9.

ارائه مدل مبتني بر فراارزشيابي «سيستم ارزيابي كميت فعاليت‌هاي اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي براساس خوداظهاري»


آيين محمدي,
Ph.D, آموزش پزشکی, 1394
10.

بررسي و مقايسه سطح سرمي تستوسترون در عفونت توكسوپلاسمايي در دو جنس زن و مرد در سنين باروري (49-18 سال)


نيما ضويي,
M.S, انگل شناسی, 1394
11.

بررسي سرولوژي و مولكولي عفونت توكسوپلاسماگوندي در زنان باردار مراجعه‌كننده به بعضي از مراكز تشخيصي كرج طي سال‌هاي 93-1392


مونا روزبهاني,
M.S, انگل شناسی, 1392
12.

بررسي گذشته‌نگر فراواني و توزيع گونه‌هاي پلاسموديوم و ميزان پارازيتمي در مبتلايان به مالاريا در استان كرمان طي سال‌هاي 1388-1387


فروغيه دستوري,
M.S, انگل شناسی, 1392
13.

بررسي و مقايسه بيان ژن‌هاي SAG1 و BAG1 در اشكال برادي زوئيت و تاكي زوئيت‌هاي توكسوپلاسماي گوندي‌اي سويه تهران در مقايسه با سويه RH و تعيين خصوصيات آنتي‌ژنيك آنها در شرايط In vitro


منـور سلسله,
Ph.D, انگل شناسی, 1391
14.

بررسي ميزان عود (Relapse) در بيماران مبتلا به مالارياي ويواكس و تفكيك آن از عفونت مجدد (Reinfection) با استفاده از روش SSCP-PCR در جنوب ايران


ابوالفضل مياهي پور,
Ph.D, انگل شناسی, 1391
15.

تهيه آنتي‌هاي نوتركيب SAG1 و GRA7 توكسوپلاسماگوندي (سويه RH) و ارزيابي آنها جهت تشخيص آزمايشگاهي عفونت توكسوپلاسمايي در انسان


مينا سلسله,
Ph.D, انگل شناسی, 1391
16.

بررسي پلي‌مورفيسم ژن‌هاي ama-1 و kahrp پلاسموديوم فالسي پاروم با روش‌هاي nested PCR و sequencing در بيماران مالاريايي مناطق جنوب (استان هرمزگان) و جنوب شرق (استان سيستان و بلوچستان) ايــران


احمد مرداني,
Ph.D, انگل شناسی, 1390
17.

بررسي فراواني عفونت توکسوپلاسماگوندي در بيماران اسکينروفرني و مقاسيه آن با گروه کنترل


اكرم عليپور,
M.S, انگل شناسی, 1389
18.

ارزيابي IgG Avidity ELISA Test جهت تشخيص و تفکيک توکسوپلاسموز حاد و مزمن در انسان


,
M.S, انگل شناسی, 1389
19.

بررسي ميزان توافق سه روش Real – Time PCR , گسترش خون محيطي و Dipstick به منظور تشخيص انگل‌هاي مالاريا در نمونه هاي خون مراجعه کنندگان به پايگاه هاي انتقال خون تهران و بندرعباس در سال 88


غلامرضا حسن‌پور,
M.S, انگل شناسی, 1389
20.

بررسي سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي (كالا آزار) در شهرستان بجنورد از استان خراساني شمالي


وحيد ترابي,
M.S, انگل شناسی, 1387
21.

ميزان توافق ( Agreement ) بين تشخيص سرولوژي و ميکروسکوپي پلاسموديوم هاي فالسيپاروم و ويواکس در شهرستانهاي بندرعباس و ميناب ( استان هرمزگان)


حبيب اله ترکي,
M.S, انگل شناسی, 1385
22.

بررسي سرواپيدميولوژي عفونت توکسوپلاسما و تعيين عيار آنتي بادي ضد توکسوپلاسمايي در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي , درماني استان چهار محال بختياري به روش IFAT در سال 85-1384


رحمان عبدي زاده دهکردي ,
M.S, انگل شناسی, 1385
23.

بررسي فراواني عفونت سرمي توکسوپلاسما در دامهاي شهرستان مشکين شهر به روش IFA و اهميت بهداشتي آن


وحيده شهنازي,
M.S, انگل شناسی, 1385
24.

بررسي فراواني عفونت سارکوسيستيس در گاوهاي کشتار شده شهرستان شهريار و اهميت بهداشتي آن در انسان


حميدرضا نجفيان ,
M.S, انگل شناسی, 1385
25.

بررسي مقايسه‌اي جستجوي آنتي‌ژنهاي توكسوپلاسما گوندي‌اي در نمونه‌هاي سرم‌ و ادرار مبتلايان به توكسوپلاسموز و موشهاي آلوده به روشهاي ايمنوبلاست و PCR


سعيده شجاعي,
Ph.D, انگل شناسی, 1385
26.

بررسي پلي‌مرفيسم ايزوله‌هاي توكسوپلاسما جدا شده از انسان و حيوانات به روش RFLP-PCR


ناصر ضياء‌علي,
Ph.D, انگل شناسی, 1384
27.

جداسازي پلاسموديوم از افراد مبتلا به مالاريا در منطقة آندميك استان سيستان و بلوچستان به منظور بررسي پلي‌مرفيسم ژنتيكي و تعيين ژنوتيپ ها به روش PCR


علي‌احسان حيدري,
Ph.D, انگل شناسی, 1384
28.

بررسي سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشائي (كالاآزار) در شهرستان گرمي از استان اردبيل


محمود محامي,
M.S, انگل شناسی, 1384
29.

ارزيابي ميزان مصونيت و پاسخ ايمني در موشهاي ايميونيزه شده با واكسن كشته ليشمانيا ماژور, رسوب داده شده در Alum و مخلوط M.Vacce


محمود ناطقي رستمي,
M.S, انگل شناسی, 1382
30.

بررسي فراواني عفونت توكسوپلاسمايي (IgG, IgM) در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين زنجان به روش ELISA


حسن شعاعی,
M.S, انگل شناسی, 1382
31.

بررسي سرواپيدميولوژيك عفونت توكسوپلاسما در ساكنين شهر مشكين شهر


محمد صادق سلطان محمدزاده,
MPH, 1382
32.

بررسي سرواپيدميولوژي عفونت توكسوپلاسمايي در خانم‌هاي باردار و توكسوپلاسموز مادرزادي به روشهاي ELISA, IFAدر استان قم


احمد مرداني,
M.S, انگل شناسی, 1381
33.

بررسي سرواپيدميولوژي عفونت توكسوپلاسمايي در نژاد تركمن در شهرستان آق قلا به روش IFA


غلامرضا دهباشي,
M.S, انگل شناسی, 1381
34.

راه اندازي و كاربرد تكنيك PCR به منظور تعيين حساسيت با مقاومت دارويي پلاسموديوم فاليسپاروم نسبت به پريمتامين/ سولفادوكسين (فنسيدار)


عباسعلي اسكندريان,
Ph.D, انگل شناسی, 1380
35.

ارزشيابي روش رنگ‌آميزي سفيد كالكوفلور در تشخيص سريع پنوموسيستوزيس ريوي در مدل آزمايشگاهي (رات)


مريم ميربخش,
M.S, انگل شناسی, 1380
36.

بررسي ميزان مصونيت‌زائي ليشمانيا كشته همراه با مايكو باكتريوم وكئي در مقابل عفونت با ليشمانيا ماژور در مدل موش


لاوينيا خوشابه عبداله,
M.S, انگل شناسی, 1379
37.

تهيه آنتي ژن محلول توكسوپلاسما جهت تست لاتكس آگلوتيناسيون و مقايسه اين تست با IFA در حيوانات اهلي


الهام چاكررضا,
M.S, انگل شناسی, 1379
38.

تهيه آنتي ژن محلول توكسوپلاسما گوندي اي جهت تست لاتكس آگلوتيناسيون و مقايسه اين تست با ايمونوفلئورسانس آنتي بادي (IFA) و پارازيتولوژي در موشهاي سوري با آلودگي تجربي


بهناز آخوندي,
M.S, انگل شناسی, 1379
39.

جداسازي توكسوپلاسما گوندي اي از مغز پرندگان و پستانداران و شناسائي خصوصيات بيولوژيك و اجزاي آنتي ژنتيك آنها


مهرزاد سرائي,
Ph.D, انگل شناسی, 1378
40.

بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در مراجعين به مراكز بهداشتي درمان شهرستان كرج با استفاده از روش IFA


محمد زيبايي,
M.S, انگل شناسی, 1378
41.

بررسي ســــرواپيدميولوژي توكسوپلاسما گوندي‌اي در مراجعين به درمانگاههاي نمونه شهرستان اسلام شهر به روش IFA


سيد ابراهيم اسكندري,
M.S, انگل شناسی, 1378
42.

بررسي ميزان شيوع آلودگي به توكسوپلاسماي در دختران عقب مانده ذهني و مقايسه آن با دختران طبيعي (18- 14 سال) در شهر تهران


ثريا چاوشي‌نيا,
M.S, انگل شناسی, 1377
43.

تهيه آنتي ژن توكسوپلاسما گونداي و راه‌اندازي تست لاتكس آگلوتيناسيون و مقايسه تطابق بين روشهاي IFA و لاتكس در تشخيص بيماري توكسوپلاسموزيس


عليرضا هاديزاده,
M.S, انگل شناسی, 1376
44.

رابطه گروههاي خوني و انگل مالاريا در استان كرمان


ميترا رضائي‌زاده‌,
B.Sc, میکروب شناسی, 1373
45.

بررسي سرولوژيك ليشمانيوز احشائي در كودكان زير 12 سال شهرستان بافت استان كرمان به روش ايمونوفلئورسانس غير مستقيم


مهدي زنگي‌آبادي,
M.S, انگل شناسی, 1373
46.

بررسي شيوع آلودگي انگلهاي روده‌اي در دو دبستان سرآسياب فرسنگي كرمان و تاثير فورازوليدون و مبندازول در درمان افراد آلوده به ژيارديا


مهرداد بهاران,
Pharm D, داروسازی, 1372
47.

بررسي توكسوپلاسموز در خانمهاي باردار و انتقال آن به جنين در شهرستان رفسنجان


مهدي زارع رنجبر,
Pharm D, داروسازی, 1372
48.

بررسي شيوع تريكوموناس واژيناليس در زنان ندامتگاه مركزي كرمان با دو روش كشت و مشاهده مستقيم


احمد ضميري,
Pharm D, داروسازی, 1372
49.

بررسي ايمني هومورال در مبتلايان به ژيارديازيس


منيژه عطاپور,
Ph.D, علوم آزمايشگاهي, 1371
50.

بررسي وضعيت ايمني نسبت به سرخجه در مزدوجين زن و دختران دوره متوسطه دبيرستانهاي شهر كرمان به روش ELISA


احمد ميمندي,
Ph.D, علوم آزمايشگاهي, 1371
51.

بررسي شيوع توكسوپلاسما در پرندگان بومي كرمان


احمد ابراهيمي,
Ph.D, علوم آزمايشگاهي, 1370
52.

سنجش ايمونوگلوبولين‌هاي IgG, IgA, IgM و كمپلمان C3c در معتادين به ترياك و هروئين در اردوگاههاي كرمان


حميد ايرانمنش,
Ph.D, علوم آزمايشگاهي, 1370
53.

بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در خانمهاي باردار و توكسوپلاسموز مادرزادي در شهر كرمان


حكيمه حري,
Ph.D, علوم آزمايشگاهي, 1370

Farsi

1.

راهنمای تجویز داروهای آنتی میکروبیال و واکسیناسیون


Authors: ولایتی، علی اکبر و همکاران
سال 1395, Original
2.

تك‌ياخته‌شناسي پزشكي


Authors: ادريسيان، غلامحسين، رضائيان، مصطفي، قرباني، مهدي، كشاورز، حسين و محبعلي
Publisher: انتشارات ماني، كتاب پزشكي ايده‌نويس, 1394, ویرایش دوم, Original
3.

دانشنامه پزشكي


Authors: اكبري، منوچهر، بني هاشمي، كامبيز، بيرشك، بهروز، حيدري، علي احسان، زارع‌نژاد، نسيم، فرهود، داريوش، كشاورز، حسين و مرشد، ريما
Publisher: شوراي علمي پزشكي، بنياد دانشنامه‌نگاري ايران, 1393, Original
4.

توكسوپلاسموزيس در انسان و حيوانات


Authors: شجاعي، سعيده، سلسله، مينا، سلسله، منور و كشاورز، حسين
Publisher: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران، , سال 1391, چاپ دوم, Original
5.

تك ياخته‌هاي روده‌اي پاتوژن: ژيارديا، آنتامبا، كريپتوسپوريديوم، سيكلوسپورا


Authors: كشاورز. حسين، سلسله. م، سلسله. م.
Publisher: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران, سال 1389, Original
6.

تك‌ياخته‌شناسي پزشكي


Authors: ادريسيان، غلامحسين، رضائيان، مصطفي، قرباني، مهدي، كشاورز، حسين و محبعلي، مهدي
Publisher: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران, سال 1386, Original
7.

خلاصه درس نامه پزشكي پيشگيري و پزشكي اجتماعي


Authors: اعضاء هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي
Publisher: انتشارات گپ, سال 1384, صفحات 517-509, 537-519, Original
8.

راهنماي تجويز آنتي بيوتيكها


Authors: ولايتي, علي اكبر و همكاران
Publisher: انجمن متخصصين بيماريهاي عفوني و گرمسيري, سال 1382, صفحات 53-49 و 87- 83., Original
9.

عفونت‌هاي انگلي در «درسنامه بيماريهاي عفوني»


Authors: ولايتي, علي اكبر و همكاران
Publisher: موسسه فرهنگي و انتشاراتي پور سينا, سال 1381, صفحات 1188-1131, Original
10.

راهكارهاي ارزيابي سريع بهداشتي در شرايط اضطراري


Authors: مميشي, ستاره, شريفي. ايرج و كشاورز, حسين
Publisher: انتشارات سازمان بهداشت جهاني, ناشر معاونت سلامت وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي سمنان, 1380, Original
11.

روشهاي اجرايي كنترل ليشمانيوز احشائي


Authors: مميشي, ستاره, شريفي. ايرج و كشاورز, حسين
Publisher: انتشارات سازمان بهداشت جهاني - ناشر معاونت بهداشتي, وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي, 1378, Original
12.

ايمونولوژي


Authors: فريد حسيني, رضا و همكاران
Publisher: انتشارات آستان قدس رضوي, سال 1373 و تجديد چاپ 1379 و 1381, Original
13.

درمان باليني مالارياي حاد


Authors: شريفي, ايرج و كشاورز, حسين
Publisher: انتشار جهاد دانشگاهي, 1372, Original
14.

انگل‌شناسي پزشكي و روشهاي تشخيص آزمايشگاهي


1372, Original
15.

اصول ايمونولوژي جلد اول و دوم


1370, Original
16.

ايمونولوژي عملي


1366, Original
17.

ايمونولوژي پزشكي


1365, Original
18.

اشاراتي به ايمني شناسي عمومي


1364, Original

مقالات

English

1.

Intestinal parasites among food handlers in Iran: A systematic review and meta-analysis


Authors: Teimouri, A. Keshavarz, H. Mohtasebi, S. Goudarzi, F. Mikaeili, F. Borjian, A. Allahmoradi, M. Yimam, Y. Abbaszadeh Afshar, M.J.
Food Microbiology, Vol.95, Year. 2021, Number of Page:103703
2.

The diagnostic accuracy of direct agglutination test for serodiagnosis of human visceral leishmaniasis: a systematic review with meta-analysis


Authors: Mohebali, M. Keshavarz, H. Shirmohammad, S. Akhoundi, B. Borjian A.R. Hassanpour, Gh.R. Mamishi, S. and Mahmoudi, Sh.
Infectious Diseases, Vol.20, Year. 2020, Number of Page:946
3.

Development of High Resolution Melting Analysis as a Diagnostic Tool for Molecular Detection of Toxoplama Infection in Pregnant Women and HIV Positive Cases


Authors: Hosseini-Safa, A. Shojaee, S. Salami, S.A.R. Mohebali, M. Hantoushzadeh, S. Mousavi, P. Dehghan Manshadi, S.A. Keshavarz Valian, H.
Iran J Public Health, Vol.49, Year. 2020, Number of Page:1983-1991
4.

The Parasitic Contamination of Edible Raw Vegetables in Karaj, Iran in 2017


Authors: Heidari, A.E. Hezarosi, M. Nasserkhail, E. Sezavar, M. Keshavarz, H. Bairami, A. Zibaei, M. Kabir, K.
Iran J Public Health, Vol.49, Year. 2020, Number of Page:2435-2437
5.

Sarcocystis infection in beef and industrial raw beef burgers from butcheris and retail stores: A molecular microscopic study


Authors: Ayazian Mavi, S. Teimouri, A. Mohebali, M. Sharifi Yazdi, M.K. Shojaee, S. Rezaian, M. Salimi, M. Keshavarz, H.
Heliyon, Vol.6: e 04171, Year. 2020,
6.

Role of Toxoplasma gondii IgG Avidity Testing in Discriminating between Acute and Chronic Toxoplasmosis in Pregnancy


Authors: Teimouri, A. Mohtasebi, S. Kazemirad, E. Keshavarz, H.
Journal of Clinical Microbiology, Vol.58: e , Year. 2020,
7.

Molecular and Seroepidemiological Survey of Visceral Leishmaniasis in Owned Dogs (Canis familiaris) in New Foci of Rural Areas of Alborz Province, Central Part of Iran: A Cross-Sectional Study in 2017


Authors: Heidari, A.E. Mohebali, M. Vahed, M. Kabir, K. Zarei, Z. Akhoundi, B. Elikaee, S. Barati, H. Sezavar, M. Keshavarz, H. Kakooei, Z. Hajjaran, H.
J Arthropod-Borne Dis, Vol.(1)14, Year. 2020, Number of Page:38-46
8.

Comparison of the RE-529 sequence and B1 gene for Toxoplasma gondii detection blood samples of the at-risk seropositive cases using uracil DNA glycosylase supplemented loop-mediated isothermal amplification (UDG-LAMP) assay


Authors: Keshavarz Valian, H. Mirhendi, H. Mohebali, M. Shojaee, S. Fallahi, Sh. Jafari, R. Kheirandish, F. Mousavi.
Microbial Pathogenesis, Vol.140, Year. 2020,
9.

Clinical and Epidemiologic Features of Visceral Leishmaniasis in Children: A 6-year Study from an Iranian Referral Hospital


Authors: Abdolsalehi, M.R. Pourakbari, B. Mahmoudi, Sh. Moradzadeh, M. Keshavarz, H. Mamishi, S.
Infect Disord Drug Targets, Vol.(4)20, Year. 2020, Number of Page:461-466
10.

Epidemiology of echinococcosis in Iran: a systematic review and meta-analysis


Authors: Mahmoudi, S. Mamishi, S. Banar, M. Pourakbari, B. Keshavarz, H.
BMC Infect Dis, Vol.(1)19: 4, Year. 2019, Number of Page:929
11.

Asymptomatic malaria infections among immigrants in malaria-elimination programmed areas of south eastern Iran may threaten malaria eradication


Authors: Hassanpour, Gh.R. Mohebali, M. Mirhendi, H. Zeraati, H. Raeisi, A. Keshavarz, H.
Travel Medicine and Infectious Disease, Vol.31, Year. 2019,
12.

Nanosilver Colloid Inhibits Toxoplasma gondii Tachyzoites and Bradyzoites in Vitro


Authors: Shojaee, S. Firouzeh, N. Keshavarz, H. Jafar-Pour Azami, S. Salimi, M. Mohebali, M.
Iran J Parasitol, Vol.(3)14, Year. 2019, Number of Page:362-367
13.

Detection of Toxoplasma gondii in Cord Blood Samples from Neonates in Tehran, Iran


Authors: Nahvi, M. Shojaee, S. Keshavarz, H. Salimi, M. Mohebali, M.
Iran J Public Health, Vol.(5)48, Year. 2019, Number of Page:912-916
14.

Development, optimization, and validation of an in-house Dot-ELISA rapid test based on SAGI and GRA7 Proteins for serological detection of Toxoplasma gondii infectons


Authors: Teimouri, A. Modarressi, M.H. Shojaee, S. Mohebali, M. Rezaian, M. Keshavarz, H.
Infection and Drug Resistance, Vol.12, Year. 2019, Number of Page:2657-2669
15.

Assessment of the immunogenicity and protective efficiency of a novel dual-promoter DNA vaccine, harbouring SAGI and GRA7 genes, from RH strain of Toxoplasma gondii in BALB/c mice


Authors: Ayazian Mavi, S. Modarressi, M.H. Mohebali, M. Shojaee, S. Zeraati, H. Teimouri, A. Keshavarz, H.
Infection and Drug Resistance, Vol.12, Year. 2019, Number of Page:2519-2530
16.

Safety Evaluation of Nano-Liposomal Formulatation of Amphotericin B (Sina Ampholeish) in Animal Model as a Candidate for treatment of Cutaneous Leishmaniasis


Authors: Eskandari, S.E. Firooz, A. Nassiri-Kashani, M. Jaafari, M.R. Javadi, A. Miramin-Mohammadi, A. Keshavarz Valian, H. Khamesipour, A.
J Arthropod-Borne Dis, Vol.(3)12, Year. 2019, Number of Page:269-275
17.

Evaluation of RE and B1 Genes as Targets for Detection of Toxoplasma gondii by Nested PCR in Blood Samples of Patients with Ocular Toxoplasmosis


Authors: Rahimi Esboei, B. Kazemi, B. Zarei, M. Mohebali, M. Keshavarz Valian, H. shojaee, S. Zahedipour, F. Fallahi, Sh. Mousavi, P. Mahmoudzadeh, R. Salabati, M
Acta Parasitologica, Year. 2019,
18.

Leishmania major p27 gene knockout as a novel live attenuated vaccine candidate: Protective immunity and efficacy evaluation against cutaneous and visceral leishmaniasis in BANB/c mice


Authors: Elikaee, S. Mohebali, M. Rezaei, S. Eslami, H. Khamesipour, A. Keshavarz, H. Eshraghian, M.R
Vaccine, Vol.(24)37, Year. 2019, Page:3221-3228,
19.

Effects of some natural products from fungal and herbal sources on Giardia lamblia in vivo


Authors: Chabra, A. Rahimi-Esboei, B. Habibi. E. Monadi, T. Azadbakht, M. Elmi, T. Keshavarz Valian, H. Akhtari, J. Fakhar, M. and Naghshvar, F
Cambridge University Press. Parasitology , Year. 2019, Page:1-11,
20.

Epidemiological Study of Cutaneous Leishmaniasis in Some Iraqi Provinces


Authors: Abdel Kalek Ali, M. Khamesipour, A. Rahi, A. Mohebali, M. Akhavan, A.A. Firooz, A. Keshavarz Valian, H
International Journal of Men's Social and Community Health, Vol.14, Year. 2018, Page:18-24,
21.

The relation of serum prolactin levels and Toxoplasma infection in humans


Authors: Mohammadpour, A. Keshavarz, H. Mohebali, M. Salimi, M. Teimouri, A. Shojaee, S
International Journal of General Medicine, Vol.12, Year. 2019, Page:7-12,
22.

Genetic Diversity in C-terminal of SERA5 Gene in the Blood Stage of Human Isolates of Plasmodium vivax in Sistan and Baluchistan, Iran


Authors: Abolghazi, A. Heidari, A.E. Moin-Vaziri, V. Haghighi, A. Seyyed Tabaei, S.J. Keshavarz, H. Shojaee, S
Iran J Parasitol, Vol.13, Year. 2018, Page:440-447,
23.

Detection of Toxoplasma gondii in Acute and Chronic Phases of Infection in Immunocompromised Patients and Pregnant Women with Real-time PCR Assay Using TaqMan Fluorescent Probe


Authors: Mousavi, P. Mirhendi, H. Mohebali, M. Shojaee, S. Keshavarz, H. Fallahi, Sh. Mamishi, S
Iran J Parasitol, Vol.13, Year. 2018, Number of Page:373-381
24.

Development of Sensitive Nested Real-time PCR for Diagnosis of Acute and Chronic Phases of Toxoplasmosis in Mice Model


Authors: Mousavi, P. Mirhendi, H. Keshavarz, H. Shojaee, S. Fallahi, Sh. Farhang, A. Mohaghegh, M.A. and Jafari, R.
J Bacterol Parasitol, Vol.9, Year. 2018,
25.

Development of a new live attenuated Leishmania major p27 gene knockout: Safety and immunogenicity evaluation in BALB/c mice


Authors: Elikaee, S. Mohebali, M. Rezaei, S. Eslami, H. Khamesipour, A. Keshavarz, H. Eshraghian
Cellular Immunology, Vol.332, Year. 2018, Page:24-31,
26.

The relation of secondary sex ratio and miscarriage history with Toxoplasma gondii infection


Authors: Shojaee, S. Teimouri, A. Keshavarz, H. Jafarpour Azami, S. Nouri, S
BMC Infectious Diseases, Vol.18, Year. 2018, Number of Page:307
27.

Comparison of p27 Gene Expression of Promastogote and Amastigotc Forms of Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) by Real-time RT-PCR


Authors: Elikaee, S. Mohebali, M. Eslami, H. Rezaei, S. Najafian, H.R. Kazemi-Rad, E. Keshavarz, H. Eshraghian, M.R. Hajjaran, H. Oshaghi, M.A. Ayazian Mavi, S
Iran J Parasitol, Vol. 13, Year. 2018, Number of Page:186-192
28.

In vitro culture of Toxoplasma gondii in Hela, Vero, RBK and A549 cell lines


Authors: Jabari, S. Keshavarz, H. Salimi, M. Morovati, H. Mohebali, M. Shojaee, S
Le Infezioni in Medicine, Vol. 2, Year. 2018, Number of Page:145-147
29.

The association of latent toxoplasmosis and level of serum testosterone in humans


Authors: Zouei, N. Shojaee, S. Mohebali, M. and Keshavarz, H
BMC Res, Vol.11, Year. 2018, Number of Page:365
30.

Serologic Tests of IgG and IgM Antibodies and IgG Avidity for Diagnosis of Ocular Toxoplasmosis


Authors: Rahimi-Esboei, B. Zarei, M. Mohebali, M. Keshavarz, H. Shojaee, S. Mahmoudzadeh, R. Salabati, M
Korean J Parasitol, Vol.56, Year. 2018, Number of Page:147-152
31.

Detection of Toxoplasma-specific immunoglobulin G in human sera: performance comparison of in house Dot-ELISA with ECLIA and ELISA


Authors: Teimouri, A. Modarresi, M.H. Shojaee, S. Mohebali, M. Zouei, N. Rezaian, M. Keshavarz, H
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, Vol.37, Year. 2018, Number of Page:1421-1429
32.

Nanoemulsion of atovaquone as a promising approach for treatment of acute and chronic toxoplasmosis


Authors: Jafarpour Azami, S. Amani, A. Keshavarz, H. Najafi-Taher, R. Mohebali, M. Faramarzi, M.A. Mahmoudi, M. Shojaee, S
European Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol.117, Year. 2018, Number of Page:138-146
33.

Design of a dual-promoter expression vector harbouring Sag1 and Gra7 genes from Toxoplasma gondii (RH strain)


Authors: Ayazian Mavi, S. Keshavarz, H. Modarresi, M.H. Mobebali, M. Shojaee, S. Saffari, M. and Salimi, M
Tropical Biomedicine, Vol.35, Year. 2018, Number of Page:126-134
34.

Malaria Vaccine development: The Need for Novel Approaches: A Review Article


Authors: Mahmoudi, Sh. Keshavarz, H
Iranian. J. Parasitol, Vol.13, Year. 2018, Number of Page:1-10
35.

Anti-Toxoplasma activity of various molecular weights and concentrations of chitosan nanoparticles on tachyzoites of RH strain


Authors: Teimouri, A. Jafarpour Azami, S. Keshavarz, H. Esmaeili, F. Alimi, R. Ayazian Mavi, S. Shojaee, S
International Journal of Nanomedicine, Vol.13, Year. 2018, Number of Page:1341-1351
36.

Relapse of a Plasmodium vivax Infection in an Iranian Patient: A Case Report


Authors: Heidari, A. Sheikhi, S. Fallah, P. and Keshavarz, H
Jundishapur J Nat Pharm Prod, Vol.12(4), Year. 2017, Number of Page:e14499
37.

PCR-RELP analysis of Plasmodium vivax reticulocyte binding protein2c gene in field isolates of Iran


Authors: Moin Vaziri, V. Heidari, A. Farokhi, Z. Haghighi, A. Seyyed Tabaei, S. J. Keshavarz, H. Salimi, M
Tropical Biomedicine , Vol.(3)34, Year. 2017, Number of Page:533-539
38.

The Relations between anti-Toxoplasma IgG and IgM antibodies with Avidity index


Authors: Shojaee, S. Rahbari, A. H. Keshavarz, H
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences, Vol.Vol. 4, Year. 2017, Number of Page:177-179
39.

Comparison of the Toxoplasma gondii mice and cell culture derived antigens in ELISA assay


Authors: Poshtehban, A. Shojaee, S. Keshavarz, H. Salimi, M. Mohebali, M
Tropical Biomedicine , Vol.(2)34, Year. 2017, Number of Page:433-436
40.

Subtype analysis of Giardia duodenalis isolates from municipal and domestic raw wastewaters in Iran


Authors: - Hatam-Nahavandi, K. Mohebali, M. Mahvi, A.H. Keshavarz, H. Mirjalali, H. Rezaei, S. Rezaeian, M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 24, Year. 2017, Number of Page:12740-12747
41.

Asymptomatic malaria and its challenges in the malaria elimination program in Iran: a Systematic Review


Authors: Hassanpour, Gh.R. Mohebali, M. Zeraati, H. Raeisi, A. Keshavarz, H
J Arthropod-Borne Dis, Vol.(2)11, Year. 2017, Number of Page:321-330
42.

Efficacy of phase 3 trial of RTS, S/As01 malaria vaccine: The need for an alternative development plan


Authors: Mahmoudi, Sh. Keshavarz, H
Human Vaccines & Immunotherapeutics, Vol.13, Year. 2017, Number of Page:2098-2101
43.

Visceral leishmaniasis in southeastern Iran: A Narrative Review


Authors: Sharifi, I. Aflatoonian, M. R. Daei Parizi, M.H. Hosseini Nasab, A. Mostafavi, M. Bamorovat, M. Aghaei Afshar, A. Mohebali, M. Keshavarz, H. Daneshvar, H. Babaei, Z. Mahmoudvand, H. Mohammadi, M. Sharifi, F. Barati, M. Kamiabi, H. Khaleghi, T
Iranian J. Parasitol, Vol.12, Year. 2017, Number of Page:1-11
44.

Early detection of Toxoplasma gondii infection by using a interferon gamma release assay: A review


Authors: Mahmoudi, Sh. Mamishi, S. Xun, s. Keshavarz, H
Experimental Parasitology, Year. 2017, Number of Page:39-43
45.

Evaluation of Toxoplasma gondii soluble, whole and excretory/secretary antigens for diagnosis of toxoplasmosis by ELISA test


Authors: Pishkari, S. Shojaee, S. Keshavarz, H. Salimi, M. & Mohebali, M
J Parasit Dis, Vol.41, Year. 2017, Number of Page:289-291
46.

Subtype analysis of Giardia duodenalis isolates from municipal and domestic raw wastewaters in Iran


Authors: Hatam-Nahavandi K, Mohebali M, Mahvi AH, Keshavarz H, Mirjalali H, Rezaei S, Meamar AR, Rezaeian M
Environmental Science and Pollution Research, Year. 2017, Number of Page:1-8
47.

Toxoplasma gondii Infection Potentiates Cognitive Impairments of Alzheimer's Disease in the Balb/c Mice


Authors: Mahmoudvand, H. Sheibani, V. Shojaee, S. Keshavarz, H. Esmaeelpour, Kh. Keyhani, A. R. Zia-Ali, N
J. Parasitol, Vol.(6)102, Year. 2016, Number of Page:629-635
48.

Microscopic and molecular detection of Cryptosporidium andersoni and Cryptosporidium xiaoi in wastewater samples of Tehran province, Iran


Authors: Hatam-Nahavandi, K. Mohebali, M. Mahvi, A.H. Keshavarz, H. Najafian, H.R. Mirjalali, H. Rezaei, S. Rezaeian, M
Iranian J. Parasitol, Vol.11, Year. 2016, Number of Page:464-471
49.

Simplified Pan-Species Real-Time PCR-based detection of Plasmodium Spp. in blood smear


Authors: Hassanpour, Gh.R. Mirhendi, H. Mohebali, M. Raeisi, A. Zeraati, H. Keshavarz, H
Iranian J. Parasitol, Vol.11, Year. 2016, Number of Page:463-470
50.

Transfusion-Transmitted Malaria in Iran: A Narrative Review Article


Authors: Mardani, A. Keshavarz, H. Pourfathollah, A.A. Maghsudlu, M
Iran J Parasitol, Vol.11, Year. 2016, Number of Page:136-143
51.

T Helper 1 (Th1), Th2, and Th 17 Responses to Leishmania Major Lipophosphoglycan 3


Authors: Miahipour, A. Haji-Fatahaliha, Keshavarz, H. Gharavi, M.J. Mohammadi, H. Babaloo, Z. Rafati, S. Younesi, V. Hosseini, M. Yousefi, M
Immunological Investigations, Vol.45, Year. 2016, Number of Page:692-702
52.

Acetylcholinesterase inhibitor improves learning and memory impairment induced by Toxoplasma gondii infection


Authors: Mahmoudvand, H. Sheibani, V. Keshavarz, H. Shojaee, S. Esmaeelpour, KH. Zia Ali, N
Iran J Parasitol, Vol.11, Year. 2016, Number of Page:177-185
53.

Cyst Formation from Virulent RH Strain of Toxoplasma gondii Tachyzoite: In Vitro Cultivation


Authors: Salimi, M. Shojaee, S. Keshavarz, H. Mohebali, M
Iran J Parasitol, Vol.11, Year. 2016, Number of Page:81-85
54.

Toxoplasma gondii Infection Promotes Neuroinflammation Through Cytokine Networks and Induced Hyperalgesia in BALB/c Mice


Authors: Mahmoudvand, H. Zia Ali, N. Ghazvini, H. Shojaee, S. Keshavarz, H. Esmaeilpour, KH. Sheibani, V
Inflammation, Vol.(1)39, Year. 2016, Number of Page:405-412
55.

Molecular typing of Eimeria ahsata and E. crandallis isolated from slaughterhouse wastewater


Authors: Hatam Nahavandi K, Mahvi AH, Mohebali M, Keshavarz H, Rezaei S, Mirjalali H, Elikaei S, Rezaeian M
Jundishapur J Microbiol, Vol.9, Year. 2016, Number of Page:e34140
56.

Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in domestic dogs in an area from northwest of Iran: A cross-sectional study using immunodominant surface antigen 1 (SAG1)


Authors: Sharifdini M, Mohebali M, Keshavarz H, Hosseininejad M, Hajjaran H, Akhoundi B, Rahimi Foroushani A, Zarei Z
J Parasit Dis, Vol.40, Year. 2016, Number of Page:1278-1282
57.

The possible association between Toxoplasma gondii infection and risk of anxiety and cognitive disorders in BALB/c mice


Authors: Mahmoudvand, H. Zia Ali, N. Aghaei, I. Sheibani, V. Shojaee, S. Keshavarz, H. Shabani, M
Pathogens and Global Health, Vol.109, Year. 2015, Number of Page:369-376
58.

Visceral Leishmaniasis in Rural Areas of Alborz Province of Iran and Implication to Health Policy


Authors: Heidari, A. Mohebali, M. Kabir, K. Barati, H. Soultani, Y. Keshavarz, H. Akhondi, B. Hajjaran, H. Reisi, H
Korean J Parasitol , Vol.53, Year. 2015, Number of Page:379-383
59.

Detection of parasitic particles in domestic and urban wastewaters and assessment of removal efficiency of treatment plants in Tehran, Iran


Authors: Hatam-Nahavandi, K. Mahvi, A.H. Mohebali, M. Keshavarz, H. Mobedi, I. Rezaeian, M
Journal of Envirinmental Health Science & Engineering, Vol.(1)13, Year. 2015, Number of Page:40
60.

Double-Blind Randomized Efficacy Field Trial of Alum Precipitated Autoclaved Leishmania major (Alum-ALM) Vaccine Mixed With BCG Plus Imiquimod Vs. Placebo Control Group


Authors: Barati, M. Mohebali, M. Alimohammadian, M.H. Khamesipour, A. Keshavarz, H. Akhoundi, B. Zarei, Z
Iran J Parasitol, Vol.10, Year. 2015, Number of Page:351-359
61.

A model for evaluation of faculty members’ activities based on meta-evaluation of a 5-year experience in medical school


Authors: Mohammadi, A. Soltani Arabshahi, K. Mojtahedzadeh, R. Jalili, M. Keshavarz Valian, H
Journal of Research in Medical Sciences, Vol.20, Year. 2015, Number of Page:563-570
62.

Anti-Toxoplasma Activity of 2-(Naphthalene-2-γ1thiol) -1H Indole


Authors: Asgari, Q. Keshavarz, H. Rezaeian, M. Sadeghpour, H. Miri, R. Motazedian, M. H
Iranian J Parasitol, Vol.10, Year. 2015, Number of Page:171-180
63.

Toxoplasma gondii: sexual transmission in mice


Authors: Asgari, Q. Keshavarz Valian, H. Rezaeian, M. Shojaee, S. Mehrabani, D
J Parasit Dis, Vol.(2)39, Year. 2015, Number of Page:253-257
64.

Seroepidemiological study of toxoplasmosis in women referred to arak marriage consulting center during 2012-2013


Authors: Mohammadi A, Shojaee S, Salimi M, Zareei M, Mohebali M, Keshavarz H
Iran J Public Health, Vol.44, Year. 2015, Number of Page:654-658
65.

Evaluation of Cryptosporidium oocyst and Giardia cyst removal efficiency from urban and slaughterhouse wastewater treatment plants and assessment of cyst viability in wastewater effluent samples from Tehran, Iran


Authors: Hatam-Nahavandi K, Mohebali M, Mahvi AH, Keshavarz H, Khanaliha K, Tarighi F, Molaei-Rad MB, Rezaeian T, Charehdar S, Salimi M, Farnia S, Rezaeian M
Journal of Water Reuse and Desalination, Vol.5, Year. 2015, Number of Page:372-390
66.

Detection of Mixed-Species Infections of Plasmodium falciparum and Plasmodium Vivax by Nested PCR and Rapid Diagnostic Tests in Southeastern Iran


Authors: Ehtesham, R. Fazaeli, A. Raeisi, A. Keshavarz, H. Heidari, A
Am. J. Trop. Med Hyg, Vol.(1)93, Year. 2015, Number of Page:181-185
67.

Brain Cystogenesis Capacity of Toxoplasma gondii, avirulent Tehran strain in mice


Authors: Saraei, M. Ghaderi, Y. Mosavi, T. Shahnazi, M. Keshavarz, H. Shojaee, S
Asian Pacific Journal of Tropical Disease, Vol.(52)4, Year. 2014, Number of Page:S739-S742
68.

Emerging Intestinal Microsporidia Infection in HIV+/AIDS Patients in Iran: Microscopic and Molecular Detection


Authors: Mirjalali, H. Mohebali, M. Mirhendi, H. Gholami, R. Keshavarz, H. Meamar, A.R. Rezaeian, M
Iranian J Parasitol, Vol.9, Year. 2014, Number of Page:149-154
69.

Detection of Acute Toxoplasmosis: The Genitally Transmittable Infection


Authors: Shojaee, S. Keshavarz, H
Int J Women’s Health Reproduction Sci, Vol.2, Year. 2014, Number of Page:91-93
70.

Frequency of Toxoplasma gondii in HIV Positive Patients from West of Iran by ELISA and PCR


Authors: Rostami, A. Keshavarz, H. Shojaee, S. Mohebali, M. Meamar, A.R
Iranian J Parasitol, Vol.9, Year. 2014, Number of Page:474-481
71.

A Planning Model for Expansion and Stagnation of Higher Education in Iran


Authors: Mohammadi, A. Mojtahedzadeh, R. Saadat, S. Karimi, A. Keshavarz Valian, H
Acta Medica Iranica, Vol.(10)52, Year. 2014, Number of Page:768-776
72.

Rapid detection of human and canine visceral leishmaniasis: Assessment of a latex agglutination test based on the a2 antigen from amastigote forms of Leishmania infantum


Authors: Akhoundi B, Mohebali M, Shojaee S, Jalali M, Kazemi B, Bandehpour M, Keshavarz H, Edrissian GH, Eslami MB, Malekafzali H, Kouchaki A
Exp. Parasitol, Vol.133, Year. 2013, Number of Page:307-313
73.

Direct effect of two naphthalene-sulfonyl-indole compounds on Toxoplasma gondii tachyzoite


Authors: Asgari Q, Keshavarz H, Rezaeian M, Motazedian MH, Shojaee S, Mohebali M, Miri R
J Parasitol Res, Year. 2013,
74.

Genetic Variation and Selection of Domain I of the Plasmodium Vivax Apical Membrance Antigen-1 (AMA-1) Gene in Clinical Isolates from Iran


Authors: Heidari, A. Keshavarz, H. Hajjaran, H. Ebrahimi, S.M. Kabir, K. Naseri, M.H
Iranian J Parasitol, Vol.8, Year. 2013, Number of Page:536-544
75.

Seroepidemiological Studies of Visceral Leishmaniasis in Iraq


Authors: Abdulsadah A.R. Magda A.A. Keshavarz Valian, H. Mohebali, M. Khamesipour, A
Sch. J. App. Med. Sci, Vol.(6)1, Year. 2013, Number of Page:985-989
76.

Comparing the cognitive, personality and moral characteristics of high school and graduate medical entrants to the Tehran University of Medical Sciences in Iran


Authors: Nedjat, S. Bore, M. Majdzadeh, R. Rashidian, A. Munro, D. Powis, D. Karbakhsh, M. Keshavarz, H
Med Teach, Vol.(12)35, Year. 2013, Number of Page:1632-70
77.

In Vitro and In Vivo Potential of RH Strain of Toxoplasma gondii (Type I) in Tissue Cyst Forming


Authors: Asgari, Gh. Keshavarz, H. Shojaee, S. Motazedian, MH. Mohebali, M. Miri, R. Mehrabani, D. Rezaeian, M
Iranian J Parasitol, Vol.8, Year. 2013, Number of Page:367-375
78.

Assessment of the efficacy of 8 weeks of primaquine for the prevention of relapse in vivax malaria patients using SSCP-PCR and sequencing in south and south-east Iran


Authors: Miahipour, A. Keshavarz, H. Heidari, A. Raeisi, A. Rezaeian, M. Rezaei, S
Trans R Soc Trop Med Hyg , Vol.107, Year. 2013, Number of Page:420-426
79.

Diagnosis of antigenic markers of acute toxoplasmosis by IgG avidity immunoblotting


Authors: Ali-Heydari, S. Keshavarz, H. Shojaee, S. Mohebali, M
Parasite Immunology, Vol.20, Year. 2013, Number of Page:18
80.

Brain Tissue Cysts in Infected Mice with RH-Strain of Toxoplasma gondii and Evaluation of BAG1 and SAG1 Genes Expression


Authors: Selseleh, M. Modarressi, MH. Shojaee, S. Mohebali, M. Eshraghian, MR. Selseleh, M. Keshavarz, H
Iranian J Parasitol, Vol.8, Year. 2013, Number of Page:40-46
81.

CCR7+ Central and CCR7- Effector Memory CD4+ T Cells in Human Cutaneous Leishmaniasis


Authors: Keshavarz Valian, H. Nateghi Rostami, M. Tasbihi, M. Miramin Mohammadi, A. Eskandari, S. E. Sarrafnejad, A. Khamesipour, A
J. Clin Immunol, Vol.(1)33, Year. 2013, Number of Page:220-234
82.

Spatial outline of malaria transmission in Iran


Authors: Barati M, Keshavarz-Valian H, Habibi-Nokhandan M, Raeisi A, Faraji L, Salahi-Moghaddam A
Asian Pac J Trop Med, Vol.5, Year. 2012, Number of Page:789-795
83.

Genetic Variation of MSP-1 Gene in Plasmodium vivax Isolated from Patients in Hormozgan Province, Iran using SSCP-PCR


Authors: Miahipour, A. Keshavarz, H. Heidari, A. Raeisi, A. Rezaeian, M. Rezaie, S
Iranian J Parasitol, Vol.7, Year. 2012, Number of Page:1-7
84.

Production and Evaluation of Toxoplasma gondii Recombinant GRA7 for Serodiagnosis of Human Infections


Authors: Selseleh, M. Keshavarz, H. Mohebali, M. Shojaee, S. Selseleh, M. Eshragian, M. R. Mansouri, F. Modaressi, M. H
Korean J. Parasitol, Vol.50, Year. 2012, Number of Page:233-238
85.

Production and Evaluation of Toxoplasma gondii Recombinant Surface Antigen 1 (SAG1) for Serodiagnosis of Acute and Chronic Toxoplasma Infection in Human Sera


Authors: Selseleh, M. Keshavarz, H. Mohebali, M. Shojaee, S. Modaressi, M. H. Eshragian, M. R. Selseleh, M
Iranian J. Parasitol, Vol.7, Year. 2012, Number of Page:1-9
86.

Real-Time RT-PCR on SAG1 and BAG1 Gene Expression during Stage Conversion in Immunosuppressed Mice Infected with Toxoplasma gondii Tehran Strain


Authors: Selseleh, M. Modaressi, M. H. Mohebali, M. Shojaee, S. Eshragian, M. R. Selseleh, M. Azizi, E. And Keshavarz, H
Korean J. Parasitol, Vol.50, Year. 2012, Number of Page:199-205
87.

IgG Avidity ELISA Test for Diagnosis of Acute Toxoplasmosis in Humans


Authors: Rahbari, A.H. Keshavarz, H. Shojaee, S. Mohebali, M. Rezaeian
Korean J. Parasitol, Vol.50, Year. 2012, Number of Page:99-102
88.

Pediatric Hydatidosis in Iranian Referral Pediatrics Center


Authors: Mahmoudi, S. Elikaee, S. Keshavarz, H. Pourakbari, B. Mamishi, S
Iranian J. Parasitol, Vol.6, Year. 2012, Number of Page:87-91
89.

In vivo Susceptibility of Plasmodium vivax to Chloroquine in Southeastern Iran


Authors: Heidari, A. Keshavarz, H. Shojaee, S. Raeisi, A. Dittrich, S
Iranian J. Parasitol, Vol.7, Year. 2012, Number of Page:8-14
90.

Phenotyping of circulating CD8+ T cell subsets in human cutaneous leishmaniasis. Institut Pasteur


Authors: Khamesipour, A. Nateghi Rostami, M. Tasbihi, M. Miramin Mohammadi, A. Shahrestani, T. Sarrafnejad, A. Sohrabi, Y. Eskandari, SE. Keshavarz Valian, H
Microbes and Infection, Vol.(9)14, Year. 2012, Number of Page:702-711
91.

Preparation and evaluation of a glycerol-preserved direct agglutination antigen for long-term preservation: A comparative study of the detection of anti-leishmania infantum antibodies in human and dog


Authors: Akhoundi B, Mohebali M, Edrissian GH, Eslami MB, Keshavarz H, Malekafzali H, Rokni MB
Asian Pac J Trop Med, Vol.5, Year. 2012, Number of Page:117-120
92.

Genetic diversity and natural selection at the domain I of apical membrane antigen-1 (AMA-1) of Plasmodium falciparum in isolates from Iran


Authors: Mardani, A. Keshavarz, H. Hajjaran, H. Raeisi, A. Khorramizadeh, MR
Exp. Parasitol, Vol.(4)130, Year. 2012, Number of Page:456-462
93.

Neospora Caninum and Leishmania infantum Co-Infection in Domestic Dogs (Canis familiaris) in Meshkin-Shahr District, Northwestern Iran


Authors: Sharifdini, M. Mohebali, M. Keshavarz, H. Hosseininejad, M. Akhoundi, B. Rahimi Foroushani, A. Zarei, Z. Charehdar, S
Iranian J Arthropod-Borne Dis, Vol.(3)5, Year. 2011, Number of Page:60-68
94.

Toxoplasma Infection in Schizophrenia Patients: A Comparative Study with Control Group


Authors: Alipour, A. Shojaee, S. Mohebali, M. Tehranidoost, M. Abdi Masoleh, F. Keshavarz, H
Iranian J Parasitol, Vol.6, Year. 2011, Number of Page:31-37
95.

Genetic polymorphism at the C-terminal domain (region III) of knob-associated histidine-rich protein (KAHRP) of Plasmodium falciparum in isolates from Iran


Authors: Mardani, A. Keshavarz, H. Heidari, A. Hajjaran, H. Raeisi, A. Khorramizadeh, M. R
Parasitology Research, Vol.109, Year. 2011, Number of Page:1647-1652
96.

Rapid Detection of Toxoplasma gondii Antigen in Experimentally Infected Mice by Dot-ELISA


Authors: Jafar pour Azami, S. Keshavarz, H. Rezaian, M. Mohebali, M. Shojaee, S
Iranian J Parasitol, Vol.6, Year. 2011, Number of Page:28-33
97.

Detection of malaria infection in blood transfusion: a comparative study among real-time PCR, rapid diagnostic test and microscopy: Sensitivety of Malaria detection methods in blood transfusion


Authors: Hassanpour, Gh. Mohebali, M. Raeisi, A. Abolghasemi, H. Zeraati, H. Alipour, M. Azizi, E. Keshavarz, H
Parasitolosy Research, Vol.108, Year. 2011, Number of Page:1519-1523
98.

Epidemiological Aspects of Visceral Leishmaniasis in Baft District, Kerman Province, Southeast of Iran


Authors: Mahmoudvand, H. Mohebali, M. Sharifi, I. Keshavarz, H. Hajjaran, H. Akhoundi, B. Jahanbakhsh, S. Zarean, M. Javadi, A
Iranian J Parasitol, Vol.6, Year. 2011, Number of Page:1-11
99.

Comparison of microscopical examination and semi-nested multiplex polymerase chain reaction in diagnosis of Plasmodium falciparum and P. vivax


Authors: Nateghpour, M. Abed Khojasteh, H. Keshavarz, H. Hajjaran, H. Edrissian, G. Rahimi, A. Gobakhloo, N
East Mediterr Health J, Vol.(1)17, Year. 2011, Number of Page:51-55
100.

. CD8+ T cells as a source of IFN-γ production in human cutaneous leishmaniasis


Authors: Nateghi Rostami M, Keshavarz H, Edalat R, Sarrafnejad A, Shahrestani T, Mahboudi F, Khamesipour A
PLoS Negl Trop Dis, Vol.4, Year. 2010, Number of Page:845
101.

Evaluation of Confounders in Toxoplasmosis Indirect Fluorescent Antibody Assay


Authors: Saraei, M. Shojaee, S. Esmaeli, A R. Jahani-Hashemi, H. Keshavarz, H
Iranian J Parasitol, Vol.5, Year. 2010, Number of Page:55-62
102.

Molecular Monitoring of Plasmodium vivax Infection after Radical Treatment in Southeastern Iran


Authors: Nateghpour, M. Ayazian Mavi, S. Keshavarz, H. Rezaei, S. Abedi, F. Edrissian, GH. Raeisi, A
Iranian J Arthropod-Borne Dis, Vol.4, Year. 2010, Number of Page:24-30
103.

Rapid detection of human Leishmania infantum infection: A comparative field study using the fast agglutination screening test and the direct agglutination test


Authors: Akhoundi, B. Mohebali, M. Babakhan, L. Edrissian, Gh-H. Eslami, MB. Keshavarz, H. Malekafzali, H
Travel Medicine and infectious Disease, Vol.8, Year. 2010, Number of Page:305-310
104.

A Parasitological and Serological Study in Malaria Suspected. Patients in Hormozgan Province, Southeastern Iran


Authors: Nateghpour, M. Turki H. Keshavarz, H. Edrissian, Gh-H. Mohebali, M. Rahimi Foroushani, A
Iranian Red Crescent Medical Journal, Vol.12, Year. 2010, Number of Page:242-246
105.

Immune response of BALB/c mice against an experimental vaccine of Alum precipitated autoclaved leishmania major (Alum - ALM) mixed with BCG or Mycobacterium vaccae


Authors: Nateghi Rostami, M. Keshavarz, H. Khamesipour, A
Tropical Biomedicine, Vol.27, Year. 2010, Number of Page:89-102
106.

Differential in vitro CD4+/ DC8+ T-cell response to live vs. killed Leishmania major


Authors: Nateghi Rostami, M. Keshavarz Valian, H. Eskandari, S.E. Miramin Mohammadi, A. Shahrestani, S.T. Sarraf-Nejad, A. Khamesipour, A
Parasite Immunology, Vol.(2)32, Year. 2009, Number of Page:101-110
107.

Rapid detection of Leishmania infantum infection in dogs: a comparative study using fast agglutination screening test (FAST) and direct agglutination (DAT) in Iran


Authors: Babakhan, L. Mohebali, M. Akhoundi, B. Edrissian, GH. Keshavarz, H
Parasitology Research, Vol.105, Year. 2009, Number of Page:717-720
108.

Allelic Dimorphism of the Plasmodium falciparum Erythrocyte Binding Antigen – 175 (EBA-175) Gene in Southeast of Iran


Authors: Heidari, A. Keshavarz, H. Dittrich, S. Jelinek, T
Iranian J Parasitol, Vol.4, Year. 2009, Number of Page:17-22
109.

A New Experience in Medical Student Admission in Iran


Authors: Majdzadeh, R. Nadjat, S. Keshavarz, H. Rashidian, A. Eynollahi, B. Larijani, B. Lankarani, KB
Iranian J. Publ. Health, Vol.38, Year. 2009, Number of Page:36-39
110.

The Master of Public Health (MPH) Program at the School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Iran


Authors: Mesdaghinia, A. Keshavarz, H. jazayery, A. Nedjat, S. and Salehi, A
Iranian J. Publ. Health, Vol.38, Year. 2009, Number of Page:32-33
111.

Flow Cytometric Analysis of Leishmania Reactive CD4+/CD8+ Lymphocyte Proliferation in Cutaneous Leishmaniasis


Authors: Nateghi Rostami, M. Khamesipour, A. and Eskandari, SE. Miramin Mohammadi, A. Sarraf Najad, A. Keshavarz, H
Iranian J Parasitol, Vol.3, Year. 2008, Number of Page:9-18
112.

Role of Mycobacterium vaccae in the protection induced by first generation Leishmania vaccine against murine model of leishmaniasis


Authors: Keshavarz Valian, H. Khoshabe Abdollah Kenedy, L. Nateghi Rostami, M. Miramin Mohammaei, A. Khamesipour, A
Parasitology Research, Vol.103, Year. 2008, Number of Page:21-28
113.

Detection of K76T for prediction of chloroquine resistant falciparum malaria in isolates from an endemic district of Iran


Authors: Esmaeili Rasaghi, AR. Nateghpour, M. Assmar, M. Razavi, MR. Kanbara, H. Uemura, H. Naddaf, SR. Keshavarz, H. Raeisi, A. Mohebali, M
Iranian J Parasitol, Vol.3, Year. 2008, Number of Page:48-56
114.

Seroprevalence of toxoplasmosis in pregnant women in Ilam province , Iran


Authors: Abdi, J. Shojaee, S. Mirzaee, A. Keshavarz, H
Iranian J Parasitol, Vol.3, Year. 2008, Number of Page:34-37
115.

Detection of Toxoplasma gondii antigens in sera and urine of experimentally infected mice by capture ELISA


Authors: Foroghi parvar, F. Keshavarz, H
Iranian J Parasitol, Vol.3, Year. 2008, Number of Page:1-5
116.

Intestinal parasitic infections in renal transplant recipients


Authors: Nateghi Rostami, M. Keshavarz, H. Eskandari, E. Kia, EB. Rezaeian, M
Iranian J Parasitol, Vol. 2, Year. 2007, Number of Page:16-23
117.

Isolation and molecular characterization of Toxoplasma gondii strains from different hosts in Iran


Authors: Zia-Ali, N. Fazaeli, A. Khoramizadeh, M. Darde, M. Keshavarz, H
Parasitology Research, Vol.101, Year. 2007, Number of Page:111–115
118.

Genetic diversity in the merozoite surface protein (MSP)-1 and MSP-2 genes of Plasmodium falciparum in a major endemic region of Iran


Authors: Heidari, A. Keshavarz, H. Jelinek, T. Rokni, M.B
Korean Journal of Parasitology, Vol.(1)45, Year. 2007, Number of Page:59-63
119.

Detection of Toxoplasma gondii antigens in sera from experimentally infected mice


Authors: Shojaee, S. Keshavarz, H. Rezaie, S. Mohebali, M
Pakistan Journal of Medical Sciences, Vol.(1)23, Year. 2007, Number of Page:100-102
120.

Genotypes and in vivo Resistance of Plasmodium falciparum Isolates in an endemic region of Iran


Authors: Heidari, A. Dittrich, S. Jelinek,T. Keshavarz, H
Parasitology Research, Vol.(3)100, Year. 2007, Number of Page:589-592
121.

Detection of Toxoplasma gondii from Sera and Urine of Experimentaly Infected Mice by PCR


Authors: Shojaee, S. Rezaie, S. Keshavarz, H
Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.(1)10, Year. 2007, Number of Page:193-195
122.

Genotyping of plasmodium falciparum Field Isolates in Major Endemic Region of Iran and Potential uses in Identification of Field Strains


Authors: Heidari, A. Keshavarz, H. Dittrich, S. Jelinek, T
Journal of Medical Sciences, Vol.(2)7, Year. 2007, Number of Page:228-232
123.

Serological study of Toxoplasma gondii infection using IFA method in renal transplant recipients


Authors: Nateghi Rostami, M, Eskandari, E. Garoosi, N. Mohajeri, N. Rezaian, M. Keshavarz, H
Iranian J Parasitol, Vol.1, Year. 2006, Number of Page:31-38
124.

Monitoring of the therapeutic efficacy of chloroquine for the treatment of uncomplicated, plasmodium falciparum malaria in iran


Authors: Raeisi A, Ringwald P, Safa O, Shahbazi A, Ranjbar M, Keshavarz H, Nateghpour M, Faraji L
Ann Trop Med Parasitol, Vol. 100, Year. 2006, Number of Page:11-16
125.

Genetic Diversity in the circumsporozoite Protein Gene of Plasmodium falciparum from Major Regions of Iran


Authors: Heidari, A. Keshavarz, H. Asmar, M. Jelinek, T
Iranian J Pub Health, Vol.(3)35, Year. 2006, Number of Page:1-6
126.

Molecular characterization of Toxoplasma gondii from bird hosts


Authors: Zia-Ali, N. Keshavarz Valian, H. Rezaian, M. Khorramizadeh, MR. Kazemi, B. Fazaeli, A. and Darde, M
Iranian J. Publ. Health, Vol.(3)34, Year. 2005, Number of Page:27-30
127.

Pyrimethamine and Proguanil Resistance - Conferring Key Mutations in Dihydrofolate Reductase Gene of Plasmodium falciparum Isolates from Iran


Authors: Eskandarian, A.A. Keshavarz, H. Mahboudi, F
Iranian J. pub. Health, Vol.32, Year. 2003, Number of Page:28-32
128.

Rapid detection of Pneumocystis carinii in Respiratory of rats by using Calcofluor white staining


Authors: Mohebali, M. Mirbakhsh, M. Keshavarz, H
Iranian J. Pub. Health, Vol.31, Year. 2002, Number of Page:107-110
129.

Do Mutations in Plasmodium falciparum dihydropteroate synthase and dihydrofolate reductase confer resistance to Sulfadoxine – Pyrimethamine in Iran? Trans. Roy. Soc. Trop


Authors: Eskandarian, A.A. Keshavarz, H. Basco, L.K. Mahboudi, F
Med. Hyg, Vol. 96, Year. 2002, Number of Page:96-98
130.

The prevalence of intestinal parasites in Afghan Refugees in Kerman City, Iran


Authors: Sharifi, I. And Keshavarz, H
Hammdard Medicus, Year. 1997, Number of Page:100-104
131.

The efficiency of malaria Screening programme among Afghan Refugees in Kerman, Iran


Authors: Keshavarz Valian, H. Janghorbani, M
MJIRI, Vol. 8, Year. 1994, Number of Page:81– 85
132.

Effects of P-Aminobenzonic Acid, Methionine, Threonine and protein Levels on Suseptibility of Mice to Plasmodium berghei


Authors: Keshavarz Valian, H. Alger, N. E. and Boissoneault, GA
J . of Nutrition, Vol. 115, Year. 1985, Number of Page:1613-1620
133.

Plasmodium berghei: the effect of Suppressor Factor on Vaccination


Authors: .Alger, N.E. and Keshavarz Valian, H
Inter. J. for Parasitology, Vol. 14, Year. 1984, Number of Page:301-307
134.

Malaria vaccine Antigens (s): Detergent Solubilization , partial isolation , and Recovery of immunoprotetive Activity


Authors: D, Antonio, L.E. Keshavarz Valian, H. and Alger, E
Infection and Immunity, Vol. 43, Year. 1984, Number of Page:442- 444
135.

Philophthalmus gralli chemosensitivity of Miracidia


Authors: Keshavarz Valian, H. Nollen, P.M. and Maynarde, G
J.Parasitol, Vol. 67, Year. 1981, Number of Page:527-530
136.

Responses of philophtalmus gralli miracidia to gravity and light


Authors: Keshavarz Valian, H. and Nollen, P. M
J. parasitol, Vol. 66, Year. 1980, Number of Page:686

Farsi

1.

فراواني و توزيع گونه‌هاي پلاسموديوم ويواكس و پلاسموديوم فالسيپارم و ميزان پارازيتمي در مبتلايان به مالاريا


Authors: دستوري، ف، متولي حقي، ا، كشاورز، ح، ناطق‌پور، م، رئيسي، ا، خالويي، ع، اميرشكاري، م.ب
فصلنامه دانشكده بهداشت و انستيتوتحقيقات بهداشتي, Year. 1394, Number of Page:101-111
2.

تشخيص توكسوپلاسموز در مادران باردار با روش سرولوژي IgG avidity


Authors: روزبهاني، م، غروي، م.ج، كشاورز، ح
نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز, Year. 1393, Number of Page:11-16
3.

مروري بر مباني اخلاق پزشكي در كتاب قانون بوعلي‌سينا


Authors: حيدري، علي احسان، كشاورز، حسين، نوري سپهر، محمد
مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي, Year. 1391, Number of Page:61-69
4.

فنوتايپينگ لنفوسيتهاي T خاطره اي در گردش در ليشمانيوز جلدي انسان سالک


Authors: خامسي پور, علي, ناطقي رستمي, محمود, کشاورز, حسين, ميرامين محمدي, اکرم, تسبيحي, مينو, شهرستاني, سيده طاهره, صراف نژاد, عبدالفتاح
مجله بيماريهاي پوست و زيبايي, Year. 1389, Number of Page:99-111
5.

سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشابي به روش آگلوتيناسيون مستقيم (DAT) در شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالي در سال 1386


Authors: ترابي, وحيد, محبعلي, مهدي, ادريسيان, غلامحسين, کشاورز, حسين, مهاجري, مسعود, حجاران, هما, آخوندي, بهناز, صنعتي, علي اکبر, زارعي, ذبيح اله, دلشاد, افشين
مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران, Year. 1387, Number of Page:43-50
6.

مقايسه روش‌هاي سرولوژيك آگلوتيناسيون مستقيم (DAT), ايمونوفلئورسانس غير مستقيم (IFAT) و ELISA درتشخيص ليشمانيوز احشايي


Authors: محامي, محمود, محبعلي, مهدي, كشاورز, حسين و زارعي, ذبيح الله
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, Year. 1387, Number of Page:77-83
8.

تعيين آنتي ژن و DAN در توكسوپلاسما گوندي در مرحله حاد عفونت در انسان


Authors: شجاعي, سعيده, كشاورز, حسين, رضائيان, مصطفي, محبعلي, مهدي, مهاجري, نسرين و گروسي, زهرا
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Year. 1386, Number of Page:1-5
9.

بررسي فراواني سرمي توکسوپلاسما در دامهاي شهرستان مشکين شهر به روش IFAو اهميت بهداشتي آن


Authors: کشاورز, حسين، محبعلي, مهدي، شهنازي, وحيده، زارعي، ذبيح ا...
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز, Year. 1386, Number of Page:115-118
10.

طراحي معيارها و شاخصهاي دانشكده‌هاي ارائه دهنده رشته‌هاي كارداني علوم پيراپزشكي در ايران. گامهاي توسعه در آموزش پزشكي


Authors: محمدي, آيين, مجتهدزاده, ريتا و كشاورز, حسين
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي, Year. 1385, Number of Page:86-89
11.

شيوع آنتي بادي هاي ضد توکسوپلاسمايي در زنان باردار استان چهار محال و بختياري با استفاده از روش ايمنوفلورسانس غير مستقيم در سال 85-1384


Authors: منوچهري نائيني, کوروش , کشاورز, حسين , عبدي زاده دهکردي, رحمان , زبردست نزهت , خيري, سليمان , خلفيان, پوران , ضامن صالحي فرد, علي
مجله دانشگاه علوم پزشکي شهر کرد, Year. 1385, Number of Page:74-80
12.

بررسي سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي ( کالاآزار) در شهرستان گرمي از استان اردبيل


Authors: محامي, محمود, محبعلي, مهدي, کشاورز, حسين, حجاران, هما, آخوندي, بهناز, زارعي, ذبيح‌الله و چاره‌دار, سرور
مجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Year. 1385, Number of Page:45-55
13.

بررسي مصونيت‌زايي و ايمني‌زايي واکسيناسيون با Alum-ALM مخلوط با Maycobacterium vaccae و BCG در ليشمانيوزيس مدل موش


Authors: ناطق رستمي, محمود, کشاورز, حسين, مير امين محمودي, اکرم و خامسي پور, علي
فصلنامه بيماريهاي پوست, Year. 1384, Number of Page:363-372
14.

كاربرد و ارزشيابي PCR در تشخيص مالاريا در اهدا كنندگان خون استان سيستان و بلوچستان


Authors: مقتدايي, مينا, ادريسيان, غلامحسين, اميني كافي آباد, صديقه, سميعي, شهرام, كشاورز, حسين و ناطق پور, مهدي
فصلنامه پژوهشي خون, Year. 1384, Number of Page:105-114
15.

بررسي سرواپيدميولوژيك آلودگي به توكسوپلاسما به روش ايمونوفلئورسانس غيرمستقيم در ميان دختران دبيرستاني شهر اصفهان طي سالهاي 1382-1381


Authors: محمودي, محسن, محبعلي, مهدي, حجازي, سيد حسين, كشاورز, حسين, علوي نائيني, امير منصور و ايزدي, شاهرخ
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Year. 1383, Number of Page:29-41
16.

بررسي شيوع سرمي آنتي باديهاي (IgM, IgG) ضد توكسوپلاسمايي در افراد آلوده به ويروس HIV در پايگاه منطقه‌اي انتقال خون استان قم


Authors: مرداني, احمد, كشاورز, حسين و حسيني گونلوئي, صغري
مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري, Year. 1383, Number of Page:19-23
17.

بررسي سرواپيدميولوژي عفونت توكسوپلاسمايي به روشهاي IFA و ELSA در خانم‌هاي باردار استان قم


Authors: مرداني, احمد و كشاورز, حسين
مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري, Year. 1383, Number of Page:46-52
18.

مقايسه دو روش IFA و ELSA در بررسي سرواپيدميولوژي عفونت توكسوپلاسمايي در زنان باردار شهر قم


Authors: مرداني, احمد و كشاورز, حسين
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي , Year. 1382, Number of Page:57-64
19.

بررسي شيوع آلودگي به توكسوپلاسما در بيماران صفر تا 13 سال مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان مركز طبي كودكان به روش سرولوژي


Authors: مميشي, ستاره, سيادتي, سيد احمد, كشاورز, حسين و هلاكويي, كوروش
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان, Year. 1382, Number of Page:93-104
20.

بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در شهرستان اسلامشهر


Authors: اسكندري, سيد ابراهيم، ناطق‌پور، مهدي, كشاورز, حسين
مجله علوم پزشكي مدرس, Year. 1382, Number of Page:111-119
21.

تغيير ويرولانس توكسوپلاسما گوندي


Authors: سرايي, مهرزاد, كشاورز, حسين
مجله علمي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز, Year. 1382, Number of Page:1-6
22.

بررسي اپيدميولوژيك عفونت توكسوپلاسما در ساكنين شهر مشكين شهر استان اردبيل


Authors: سلطان محمدزاده, محمد صادق, كشاورز, حسين, محبعلي, مهدي, هلاكويي, كوروش و عرشي, شهنام
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Year. 1381, Number of Page:57-72
23.

تكثير و جمع‌آوري تاكي زوئيت سويه‌هاي غير ويرولان توكسوپلاسما گوندي اي


Authors: سرايي, مهرزاد و كشاورز, حسين
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز, Year. 1379, Number of Page:41-46
24.

تهيه آنتــي ژن محلول Toxoplasma gondii: ارزيابي تست لاتكس آگلوتيناسيون و ايمونوفلورسانس غير مستقيم در تشخيص توكسوپلاسموزيس


Authors: كشاورز, حسين, هاديـــزاده , عليرضا و شـــادزي, شهلا
مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري, Year. 1379, Number of Page:7-13
25.

بررسي شيوع آلودگي به توكسوپلاسما در بيماران بستري در بيمارستانهاي منتخب شهر كرمان


Authors: كشاورز, حسين, مميشي, ستاره و دانشور, حميد
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان, Year. 1379, Number of Page:129-136
26.

جداسازي توكسوپلاسماگوندي اي از مغز پرندگان و پستانداران و ويرولانس ايزوله‌ها براي موشهاي آزمايشگاهي


Authors: سرايي, مهرزاد و كشاورز, حسين
مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين, Year. 1378, Number of Page:29-34
27.

تاثير آموزش بهداشت در كاهش ژياردياز در خانواده‌هاي روستايي حومه شهر كرمان


Authors: شريفي, ايرج و كشاورز, حسين
مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري, Year. 1377, Number of Page:15-21
28.

بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در شهرستان كرج


Authors: كشاورز, حسين, ناطق پور, مهدي و زيبايي, محمد
مجله بهداشت ايران, Year. 1377, Number of Page:73-82
29.

تاثير مبارزه با سگهاي ولگرد و درمان سگهاي خانگي و گله در كنترل هيداتيدوز در دام‌هاي شهرستان كرمان


Authors: شريفي, ا، دانشور، ح، ضياء‌علي، ن، فصيحي هرندي، م، نيكيان، ي، ابراهيمي، م، كشاورز، ح و مسعود، ج
مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان, Year. 1375, Number of Page:168-174
30.

بررسي شيوع آلودگي توكسوپلاسما گوندي در خانمهاي باردار شهر كرمان


Authors: كشاورز وليان, حسين و حري, حكيمه
مجله نظام پزشكي, Year. 1373, Number of Page:322-328
31.

بررسي شيوع توكسوپلاسماگوندي در پرندگان شهر كرمان با روشهاي سرولوژي و پارازيتولوژي


Authors: كشاورز وليان, حسين و ابراهيمي, احمد
مجله بهداشت ايران, Year. 1373, Number of Page:25-33
32.

توكسوپلاسموز در زنان آبستن و انتقال آن به جنين در شهرستان رفسنجان


Authors: كشاورز وليان, حسين, و زارع رنجبر, مهدي
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان, Year. 1372, Number of Page:28-34
33.

مالاريا و مشكلات تهيه واكسن


Authors: كشاورز, حسين
مجله طب و تزكيه, Year. 1372, Number of Page:53-61
34.

شيوع انگل‌هاي روده‌اي در كودكان 1 تا 12 سال شهر كرمان سال 1370


Authors: كشاورز, وليان, حسين و شريفي, ايرج
مجله دارو و درمان, Year. 1372, Number of Page:14 – 7

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

بررسي پلي‌مورفيسم ژن كدكننده آنتي‌ژن غشاي راسي ‌پلاسموديوم ويواكس عامل عمده مالاريا در منطقه آندميك جنوب ايران


بيست‌ودومين كنگره بيماري‌هاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 5 بهمن ماه 1392-9 بهمن ماه 1392
Authors: حيدري، علي‌احسان، كشاورز، حسين
Type : خلاصه, Lecturer,
2.

پايش مولكولي ميزان عود پلاسموديوم ويواكس بعد از درمان اساسي در استان هرمزگان ايران


هفتمين همايش سراسري و دومين كنفرانس منطقه‌اي انگل‌شناسي و بيماري‌هاي انگلي در ايران. تهران
Location: تالار همايش‌هاي بيمارستان امام خميني,
Date: 27 مهرماه 1389-29 مهرماه 1389
Authors: ناطق پور, مهدي, ايازيان ماوي, سارا, كشاورز, حسين, رضايي, ساسان, عابدي, فرشيد, ادريسيان, غلامحسين, رئيسي, احمد
Type : خلاصه, Lecturer,
3.

مطالعه سرواپيدميولوژيك عفونت همزمان نئوسپوراكانينوم و ليشمانيا اينفانتوم در سگهاي صاحب‌دار شمال غرب ايران


هفتمين همايش سراسري و دومين كنفرانس منطقه‌اي انگل‌شناسي و بيماري‌هاي انگلي در ايران. تهران
Location: تالار همايش‌هاي بيمارستان امام خميني,
Date: 27 مهرماه 1389-29 مهرماه 1389
Authors: شريف ديني, ميثم, محبعلي, مهدي, كشاورز, حسين, حسيني نژاد, مرتضي, حجاران, هما, آخوندي, بهناز, رحيمي فروشاني, عباس, زارعي, ذبيح‌اله
Type : خلاصه, Lecturer,
4.

ارزيابي روش الايزا با استفاده از آنتي‌ژن فيگوره در تشخيص عفونت توكسوپلاسمايي در انسان


هفتمين همايش سراسري و دومين كنفرانس منطقه‌اي انگل‌شناسي و بيماري‌هاي انگلي در ايران
Location: تالار همايش‌هاي بيمارستان امام خميني,
Date: 27 مهرماه 1389-29 مهرماه 1389
Authors: كاظمي راد, الهام, شجاعي, سعيده, كشاورز, حسين, سليمي, محبوبه, سلسله, منور
Type : خلاصه, Lecturer,
5.

شيوع سرمي توكسوپلاسموزيس در زنان باردار در ايلام


ششمين همايش سراسري و اولين كنگره منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي
Location: کرج,
Date: 7 خردادماه 1387-9 خردادماه 1387
Authors: عبدي , جهانگير, كشاورز , حسين , شجاعي , سعيد و ميرزايي , اسد
Type : خلاصه, Lecturer,
6.

شناسائي آنتي ژنهاي توكسوپلاسما گوندي در سرم موشهاي آلوده با استفاده از تكنيك Capture – ELISA


ششمين همايش سراسري و اولين كنگره منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي
Location: کرج,
Date: 7 خردادماه 1387-9 خردادماه 1387
Authors: كشاورز , حسين , شجاعي , سعيده و فروغي پرور ,فائزه
Type : خلاصه, Lecturer,
7.

تعيين توالي ژنهاي سه آنتي ژن قابل استفاده در ساخت واكسن عليه مالاريا در ايران


ششمين همايش سراسري و اولين كنگره منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي
Location: کرج,
Date: 7 خردادماه 1387-9 خردادماه 1387
Authors: حيدري , علي احسان و كشاورز , حسين
Type : خلاصه, Lecturer,
8.

بررسي عفونت توكسوپلاسمائي و عوامل موثر بر آن در زنان اهداكننده خون مراجعه كننده به سازمان منطقه اي آموزشي انتقال خون استان تهران در نيمسال اول 86


ششمين همايش سراسري و اولين كنگره منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي
Location: کرج,
Date: 7 خردادماه 1387-9 خردادماه 1387
Authors: سلسله , منور , شجاعي , سعيده , كشاورز , حسين , سلسله , مينا و زيدي , مجيد
Type : خلاصه, Lecturer,
9.

تشخيص توكسوپلاسموز حاد با استفاده از PCR و ايمنوبلاتينگ


ششمين همايش سراسري و اولين كنگره منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي
Location: کرج,
Date: 7 خردادماه 1387-9 خردادماه 1387
Authors: شجاعي , سعيده و كشاورز , حسين
Type : خلاصه, Lecturer,
10.

استفاده از روش PCR براي تشخيص توكسوپلاسما گوندي در نمونه هاي سرم و ادار در مدل آزمايشگاهي


ششمين همايش سراسري و اولين كنگره منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي
Location: کرج,
Date: 7 خردادماه 1387-9 خردادماه 1387
Authors: شجاعي , سعيده و كشاورز , حسين
Type : خلاصه, Lecturer,
11.

هاپلوتيپ هاي ژن pfert پلاسموديوم فالسيپاروم مرتبط با مقاومت به كلروكين در ايزوله هاي مناطق آندميك ايران


ششمين همايش سراسري و اولين كنگره منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي
Location: کرج,
Date: 7 خردادماه 1387-9 خردادماه 1387
Authors: اسماعيلي رستاقي , احمدرضا , ناطق پور , مهدي , آسمار , مهدي , كشاورز , حسين و محبعلي , مهدي
Type : خلاصه, Lecturer,
12.

مقايسه دو روش ميكروسكوپي و Semi-Nested Multiplex PCR (SnM-PCR) در تشخيص مالاريا در جنوب و جنوب شرقي ايران


ششمين همايش سراسري و اولين كنگره منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي
Location: کرج,
Date: 7 خردادماه 1387-9 خردادماه 1387
Authors: ناطق پور , مهدي , عايد خجسته , هدي , كشاورز , حسين , ادريسيان , غلامحسين و حجاريان , هما
Type : خلاصه, Lecturer,
13.

ميزان توافق بين روشهاي ميكروسكوپي و سرولوژي در تشخيص پلاسموديوم ويواكس و پلاسموديوم فالسيپاروم در شهرستانهاي ميناب و بندرعباس (استان هرمزگان)


اولين كنگره منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي
Location: كرج,
Date: 7 خردادماه 1387-9 خردادماه 1387
Authors: ناطق پور , مهدي , تركي , حبيب اله , كشاورز , حسين , ادريسيان , غلامحسين , محبعلي , مهدي و رحيمي فروشاني , عباس
Type : خلاصه, Lecturer,
14.

جنبه هاي اخلاقي در پژوهشهاي باليني


دومين كنگره بين‌المللي اخلاق پزشكي ايران
Location: تهران,
Date: 28 فروردین ماه 1387-30 فروردین ماه 1387
Authors: حيدري , علي احسان و كشاورز , حسين
Type : خلاصه, Lecturer,
15.

راه اندازي سايت آموزش مداوم اينترنتي جامعه پزشكي كشور در دانشگاه علوم پزشكي تهران


نهمين همايش كشوري آموزش پزشكي
Location: یزد,
Date: 14 اسفندماه 1386-16 اسفندماه 1386
Authors: مجتهدزاده , ريتا , محمدي , آيين , كشاورز , حسين و امامي , اميرحسين
Type : خلاصه, Lecturer,
16.

تشخيص توكسوپلاسمايي حاد در نمونه ادرار با استفاده از مدل تجربي


شانزدهمين كنگره بيماريهاي نمونه گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 24 آذرماه 1386-28 آذرماه 1386
Authors: شجاعي , سعيده و كشاورز , حسين
Type : خلاصه, Lecturer,
17.

بررسي سرواپيدميولوژي احشايي (كالا آزار) در شهرستان گرمي از استان اردبيل


پنجمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايران
Location: تهران,
Date: 24 آبان ماه 1384-26 آبان ماه 1384
Authors: محامي, محمود, محبعلي, مهدي, كشاورز, حسين, حجاران, هما, آخوندي, بهناز, زارعي, ذبيح ا... و چاره‌دار, سرور
Type : خلاصه, Lecturer,
18.

بررسي شيوع سرمي آنتي باديهاي (IgM,IgG) ضد توكسوپلاسمايي در افراد آلوده به ويروس HIV در پايگاه منطقه‌اي انتقال خون استان قم


سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 21 آذرماه 1383-25 آذرماه 1383
Authors: كشاورز, حسين, مرداني, احمد, سماك, حميد و حسيني گونلوئي, صغري
Type : خلاصه, Lecturer,
19.

بررسي شيوع عفونت توكسوپلاسمايي در دوشيزگان تهراني در بدو ازدواج


دوازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 27 دی ماه 1382-1 بهمن ماه 1382
Authors: كشاورز, حسين, پيرايش, حسين, آسمار, مهدي, نوحي, سهيل, رضوانفرد, مهناز, طرفداري, اعظم, اسكندري, مهتاب, اسماعيلي, احمد رضا
Type : خلاصه, Lecturer,
20.

بررسي سرواپيدميولوژي عفونت توكسوپلاسمايي و مقايسه دو روش IFA و ELISA در خانمهاي باردار استان قم


دوازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 27 دی ماه 1382-1 بهمن 1382
Authors: كشاورز, حسين, مرداني, احمد
Type : خلاصه, Lecturer,
21.

بررسي سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي با دو روش ايمنوفلورسانس غير مستقيم و اليزا در كودكان زير 12 سال عشاير شهرستان جيرفت در سال 1380


چهارمين همايش سراسري انگل‌شناسي و بيماريهاي انگلي ايران
Location: مشهد,
Date: 21 مهرماه 1382-24 مهرماه 1382
Authors: محمدي, مريم, شريفي, ايرج و كشاورز
Type : خلاصه, Lecturer,
22.

بررسي سرواپيدميولوژي عفونت توكسوپلاسمايي در خانم‌هاي باردار توكسوپلاسموز مادرزادي به روشهاي IFA و ELISA در استان قم


چهارمين همايش سراسري انگل‌شناسي و بيماريهاي انگلي ايران
Location: مشهد,
Date: 21 مهرماه 1382-24 مهرماه 1382
Authors: مرداني, احمد و كشاورز, حسين
Type : خلاصه, Lecturer,
23.

بررسي سرواپيدميولوژيك عفونت توكسوپلاسمايي (IgM و IgG( در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين زنجان به روش الايزا


چهارمين همايش سراسري انگل‌شناسي و بيماريهاي انگلي ايران
Location: مشهد,
Date: 21 مهرماه 1382-24 مهرماه 1382
Authors: كشاورز, حسين و شعاعي, حسن
Type : خلاصه, Lecturer,
24.

مقايسه روند تغييرات عيار آنتي بادي ضد توكسوپلاسمايي به روش IFAT و LAT در موشهاي سفيد كوچك آزمايشگاهي (سوري)


چهارمين همايش سراسري انگل‌شناسي و بيماريهاي انگلي ايران
Location: مشهد,
Date: 21 مهرماه 1382-24 مهرماه 1382
Authors: آخوندي, بهناز, كشاورز, حسين, محبعلي, مهدي و كنعاني, اصغر
Type : خلاصه, Lecturer,
25.

كاربرد و ارزشيابي PCR در تشخيص عفونت مالاريا در اهدا كنندگان خون در استان سيستان و بلوچستان


چهارمين همايش سراسري انگل‌شناسي و بيماريهاي انگلي ايران
Location: مشهد,
Date: 21 مهرماه 1382-24 مهرماه 1382
Authors: مقتدايي, مينا, ادريسيان, غلامحسين, ايمني كافي‌آباد, صديقه, سمعيي, شهرام, ناطق پور, مهدي و كشاورز, حسين
Type : خلاصه, Lecturer,
26.

موتاسيونهاي كليدي موجد مقاومت نسبت به پروگوانيل در ژن دي هيدروفولات ردوكتاز ايزوله‌هاي پلاسموديوم فالسيپاروم جنوب ايران


چهارمين همايش سراسري انگل‌شناسي و بيماريهاي انگلي ايران
Location: مشهد,
Date: 21 مهرماه 1382-24 مهرماه 1382
Authors: اسكندريان, عباسعلي, كشاورز, حسين و مهبودي, فريدون
Type : خلاصه, Lecturer,
27.

بررسي شيوع آلودگي به توكسوپلاسما در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان مركز طبي كودكان به روش سرولوژي در سال 1380


تازه‌هاي طب اطفال و بيست و چهارمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب
Location: تهران,
Date: 13 اردیبهشت ماه 1382-17 اردیبهشت ماه 1382
Authors: مميشي, ستاره, سيادتي, سيد احمد, كشاورز, حسين, هلاكويي, كوروش
Type : خلاصه, Lecturer,
28.

كشف ژنوتيپ مقاومت در پلاسموديوم فاليپاروم ايران نسبت به سولفادوكسين به روش PCR (اولين گزارش)


يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 9 اسفندماه 1381-13 اسفندماه 1381
Authors: اسكندريان, عباسعلي, كشاورز, حسين و مهبودي, فريدون
Type : خلاصه, Lecturer,
29.

بررسي سرواپيدميولوژي عفونت توكسوپلاسما در ساكنين شهر مشكين شهر


يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 9 اسفندماه 1381-13 اسفندماه 1381
Authors: كشاورز, حسين, محبعلي, مهدي, هلاكويي, كوروش, عرشي, شهنام و سلطان محمدزاده, محمدصادق
Type : خلاصه, Lecturer,
30.

مقايسه پاسخ آنتي بادي راتها عليه تاكي- زوئيت‌هاي توكسوپلاسما گوندي‌اي


دهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 15 دی ماه 1380-19 دی ماه 1380
Authors: سرايي, مهرزاد و كشاورز, حسين و دميرچلي, مه لقا
Type : خلاصه, Lecturer,
31.

بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در شهرستان كرج


سومين كنگره سراسري انگل‌شناسي پزشكي ايران
Location: ساری,
Date: 9 اسفندماه 1379-11 اسفندماه 1379
Authors: كشاورز, حسين, ناطق پور, مهدي و زيبايي, محمد
Type : خلاصه, Lecturer,
32.

تهيه آنتي ژن توكسوپلاسما گوندي اي جهت تست لاتكس آگلوتيناسيون و مقايسه اين تست با IFA تست در تشخيص عفونت توكسوپلاسما در حيوانات اهلي


سومين كنگره سراسري انگل‌شناسي پزشكي ايران
Location: ساری,
Date: 9 اسفندماه 1379-11 اسفندماه 1379
Authors: كشاورز, حسين, چاكر رضا, الهام
Type : خلاصه, Lecturer,
33.

بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در شهرستان اسلامشهر در سال 1377


سومين كنگره سراسري انگل‌شناسي پزشكي ايران
Location: ساری,
Date: 9 اسفندماه 1379-11 اسفندماه 1379
Authors: كشاورز, حسين, ناطق پور, مهدي و اسكندري, سيد ابراهيم
Type : خلاصه, Lecturer,
34.

تهيه آنتي ژن محلول توكسوپلاسما گوندي جهت تست لاتكس آگلوتيناسيون در مقايسه تطابق اين روش با IFA و پارازتيولوژي در موشهاي سوري با آلودگي تجربي


سومين كنگره سراسري انگل‌شناسي پزشكي ايران
Location: ساری,
Date: 9 اسفندماه 1379-11 اسفندماه 1379
Authors: كشاورز, حسين, آخوندي, بهناز
Type : خلاصه, Lecturer,
35.

خالص‌سازي تاكي زوئيت‌هاي توكسوپلاسما گونداي


سومين كنگره سراسري انگل‌شناسي پزشكي ايران
Location: ساری,
Date: 9 اسفندماه 1379-11 اسفندماه 1379
Authors: سرايي, مهرزاد, كشاورز, حسين
Type : خلاصه, Lecturer,
36.

بررسي ميزان مصونيت‌زايي ليشمانياي كشته همراه با Mycobacterium vaccae در مقابل عفونت با major Leishmania در مدل موشي


سومين كنگره سراسري انگل‌شناسي پزشكي ايران
Location: ساری,
Date: 9 اسفندماه 1379-11 اسفندماه 1379
Authors: كشاورز, حسين, خامسي پور, علي و خوشابه عبداله, لاوينيا
Type : خلاصه, Lecturer,
37.

گزارش مواردي از موتاسيونهاي ايجاد كننده مقاومت پلاسموديم فالسيپارم به پروگوانيل در بيماران مالاريايي جنوب ايران


نهمين كنگره بيماريهاي عفوني گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 25 دی ماه 1379-29 دی ماه 1379
Authors: اسكندريان, عباسعلي, كشاورز, حسين و مهبودي, فريدون
Type : خلاصه, Lecturer,
38.

تغيير ويرولاس توكسوپلاسما گوندي


نهمين كنگره بيماريهاي عفوني گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 25 دی ماه 1379-29 دی ماه 1379
Authors: سرايي, مهرزاد و كشاورز, حسين
Type : خلاصه, Lecturer,
39.

بررسي ميزان شيوع آلودگي به توكسوپلاسما در دختران عقب مانده ذهني و مقايسه آن با دختران طبيعي 18-14 سال در شهر تهران


نهمين كنگره بيماريهاي عفوني گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 25 دی ماه 1379-29 دی ماه 1379
Authors: كشاورز, حسين و چاوشي‌نيا, ثريا
Type : خلاصه, Lecturer,
40.

شناسائي آنتي ژنهاي تاكي زوئيت‌هاي توكسوپلاسما گوندي اي با استفاده از تكنيك و سترن بلاتينگ


پنجمين كنگره ايمونولوژي و آلرژي ايران
Location: تهران,
Date: 28 اردیبهشت ماه 1379-30 اردیبهشت ماه 1379
Authors: سرايي, مهرزاد, كشاورز, حسين و شكري, فاضل
Type : خلاصه, Lecturer,
41.

نمونه‌گيري, انتقال و فرآوري نمونه خون جهت بيماران, تلخيص DNA و انجام تحقيقات مولكولي مالاريا


دومين كنگره سراسري مالاريا در ايران
Location: تهران,
Date: 26 اردیبهشت ماه 1379-28 اردیبهشت ماه 1379
Authors: اسكندريان, عباسعلي, كشاورز, حسين و مهبودي , فريدون
Type : خلاصه, Lecturer,
42.

مقاومت و ايمني در مالاريا


دومين كنگره سراسري مالاريا در ايران
Location: تهران,
Date: 26 اردیبهشت ماه 1379-28 اردیبهشت ماه 1379
Authors: دکتر حسین کشاورز
Type : خلاصه, Lecturer,
43.

بررسي وضعيت ليشمانيوز احشايي (كالاآزار) در شهرستان كليبر استان آذربايجان شرقي


هشتمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 26 دی ماه 1378-30 دی ماه 1378
Authors: خادم عرفان, محمد باقر, محبعلي, مهدي, ادريسيان, غلامحسين, كشاورز, حسين و قرباني, مهدي
Type : خلاصه, Lecturer,
44.

تهيه آنتي‌ژن محلول توكسوپلاسما, ارزيابي تست لاتكس آگلوتيناسيون و ايمونوفلئورسانس غير مستقيم در تشخيص توكسوپلاسموز


هفتمين همايش بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: بابل,
Date: 14 مهرماه 1377-16 مهرماه 1377
Authors: كشاورز, حسين, هاديزاده, عليرضا و شادزي. شهلا
Type : خلاصه, Lecturer,
45.

ارزيابي برنامه كنترل بيماري كيست هيداتيد در شهرستان كرمان


دومين كنگره سراسري بيماريهاي انگلي, ايران
Location: تهران,
Date: 27 مهرماه 1376-30 مهرماه 1376
Authors: شریفی، ایرج و همکاران
Type : خلاصه, Lecturer,
46.

جداسازي توكسوپلاسما گوندي اي از پرندگان و پستانداران و بررسي خصوصيات بيولوژيك آنها


دومين كنگره سراسري بيماريهاي انگلي, ايران
Location: تهران,
Date: 27 مهرماه 1376-30 مهرماه 1376
Authors: سرايي, مهرزاد, كشاورز, حسين و قرباني, مهدي
Type : خلاصه, Lecturer,
47.

ررسي سرولوژيك ليشمانيوز احشايي در كودكان زير 12 سال در شهرستان بافت (استان كرمان) به روش IFAT


دومين كنگره سراسري بيماريهاي انگلي, ايران
Location: تهران,
Date: 27 مهرماه 1376-30 مهرماه 1376
Authors: كشاورز, حسين, زنگي آبادي, مهدي و مميشي, ستاره
Type : خلاصه, Lecturer,
48.

ايمونولوژي و سرولوژي بيماريهاي تك ياخته‌اي


دومين كنگره سراسري بيماريهاي انگلي ايران
Location: تهران,
Date: 27 مهرماه 1376-30 مهرماه 1376
Authors: دکتر حسین کشاورز
Type : خلاصه, Lecturer,
49.

افزايش IgG, IgA اختصاصي ضد ژيارديا در سرم افراد آلوده به ژيارديا


سومين كنگره سراسري بيوشيمي و علوم آزمايشگاهي ايران
Location: تبریز,
Date: 8 مهرماه 1374-11 مهرماه 1374
Authors: كشاورز, حسين و عطاپور, منيژه
Type : خلاصه, Lecturer,
50.

مكانيسم‌هاي ايمني و روشهاي تشخيص سرولوژي در كيست هيداتيد


سمينار سراسري بيماريهاي هيداتيد
Location: همدان,
Date: 3 آذرماه 1372-4 آذرماه 1372
Authors: دکتر حسین کشاورز
Type : خلاصه, Lecturer,
51.

بررسي توكسوپلاسموز در خانمهاي باردار و انتقال آن به جنين در شهرستان رفسنجان


كنگره سراسري و بازآموزي زنان و مامايي
Location: تهران,
Date: 22 آبان ماه 1372-27 آبان ماه 1372
Authors: كشاورز, حسين, زارع رنجبر, مهدي
Type : خلاصه, Lecturer,
52.

بررسي و تعيين مقدار عناصر كمياب روي, مس و منيزيم در سرم افراد آلوده به ژيارديا


دومين كنگره بيوشيمي
Location: تهران,
Date: 25 آبان ماه 1372-27 آبان ماه 1372
Authors: كشاورز, حسين, يغمائي, بهرام و بذر افشان, محمدرضا
Type : خلاصه, Lecturer,
53.

شيوع توكسوپلاسما گوندي در پرندگان شهر كرمان بروش‌هاي سرولوژي و پارازيتولوژي


دومين كنگره ملي بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان
Location: تبریز,
Date: 1 آبان ماه 1372-4 آبان ماه 1372
Authors: كشاورز وليان, حسين و ابراهيمي, احمد
Type : خلاصه, Lecturer,
54.

تاثير نور خورشيد بر ميزان C4, IgA, IgM, IgG در كارگران شهر كرمان


كنگره سراسري علوم آزمايشگاهي
Location: مشهد,
Date: 11 اردیبهشت 1372-14 اردیبهشت 1372
Authors: يغمائي, بهرام, كشاورز, حسين و ايرانمنش, حميد
Type : خلاصه, Lecturer,
55.

مكانيسم‌هاي ايمني پلاسموديوم و مشكلات موجود در راه دستيابي به واكسن مالاريا


اولين كنگره سراسري مالاريا
Location: زاهدان,
Date: 3 اسفند 1371-7 اسفند 1371
Authors: دکتر حسین کشاورز
Type : خلاصه, Lecturer,
56.

گزارش سومين مورد آلودگي انسان به مونيلي فورميس مونيلي فورميس در ايران


اولين كنگره سراسري بيماريهاي انگلي در ايران
Location: گیلان,
Date: 20 آذرماه 1369-22 آذرماه 1369
Authors: عرب, ناصر, شريفي, ايرج و كشاورز, حسين
Type : خلاصه, Lecturer,
57.

مكانيسم‌هاي ايمني در مقابل بيماريهاي انگلي و علل فرار انگل‌ها از سيستم ايمني


اولين كنگره سراسري بيماريهاي انگلي در ايران
Location: گیلان,
Date: 20 آذرماه 1369-22 آذرماه 1369
Authors: دکتر حسین کشاورز
Type : خلاصه, Lecturer,
58.

فعاليت ايمونوسوپرسيو پلاسموديوم و ارتباط آن با واكسن‌هاي مختلف و فراكشن‌هاي جدا شده از گلبول قرمز آلوده به berghei .P.


اولين كنگره سراسري بيماريهاي انگلي در ايران
Location: گیلان,
Date: 20 آذرماه 1369-22 آذرماه 1369
Authors: دکتر حسین کشاورز
Type : خلاصه, Lecturer,

English

1.

Hematological changes in Plasmodium vivax malaria patients in Sistan and Baluchestan province of Iran


3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
Location: Shiraz, Iran,
Date: November, 1, 2017-November, 3, 2017
Authors: Heidari, A. and Keshavarz, H
Type : Abstract, Lecturer,
2.

In vitro cyst formation of Toxoplasma gondii RH strain tachyzoites


3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
Location: Shiraz, Iran,
Date: November, 1, 2017-November, 3, 2017
Authors: Salimi, M. Shojaee, S. Keshavarz, H, and Mohebali, M
Type : Abstract, Lecturer,
3.

Evaluation of blood donor deferrals for malaria in Iran


3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
Location: Shiraz, Iran,
Date: November, 1, 2017-November, 3, 2017
Authors: Mardani, A. and Keshavarz, H
Type : Abstract, Lecturer,
4.

Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in Patients with Multiple Scierosis Disease


3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
Location: Shiraz, Iran,
Date: November, 1, 2017-November, 3, 2017
Authors: Shahra, M. Keshavarz, H. Shojaee, S. Sahraian, M A. and Salimi, M
Type : Abstract, Lecturer,
5.

A cohort study on asymptomatic Plasmodium-Infected malaria among immigrants in malaria-elimination programmed areas of south eastern Iran to underpin malaria eradication


3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
Location: Shiraz, Iran,
Date: November, 1, 2017-November, 3, 2017
Authors: Hassanpour, Gh. Mohebali, M. Abolghazi, A. Mirhendi, H. Zeraati, H. Raeisi, A. and Keshavarz, H
Type : Abstract, Lecturer,
6.

Plasmodium vivax: Polymorphism in the C-terminal of SERA5 in symptomatic malaria patients in Sistan and Baluchestan, Iran


3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
Location: Shiraz, Iran,
Date: November, 1, 2017-November, 3, 2017
Authors: Moin-Vaziri, V. Heidari, A. Abolghazi, A. Haghighi, A. Seyyed Tabaei, SJ. Salimi, M. and Keshavarz, H
Type : Abstract, Lecturer,
7.

Preparation and evaluation of nao-emuision Incorpirating atovaquone for treatment of acute and chronic toxoplasmosis


3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
Location: Shiraz, Iran,
Date: November, 1, 2017-November, 3, 2017
Authors: Jafarpour Azami, S. Shojaee, S. Amini, A. Keshavarz, H. Najafi Taher, R. and Mohebali, M
Type : Abstract, Lecturer,
8.

Live Attenuated Iranian strain Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) p27 Gene Knockout Parasites Are Nonpathogenic in BALB/c Mice


3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
Location: Shiraz, Iran,
Date: November, 1, 2017-November, 3, 2017
Authors: Elikaee, S. Mohebali, M. Eslami, H. Keshavarz, H. Rezaei S. and Khamesipour, A
Type : Abstract, Lecturer,
9.

Genotyping bovine Sarcocystis spp. In beef and raw hamburgers on sale in Tehran, Iran


3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 10)
Location: Shiraz, Iran,
Date: November, 1, 2017-November, 3, 2017
Authors: Ayazian Mavi, S. Keshavarz, H. Mohebali, M. Sharifi yazdi, MK. and Teimouri, A
Type : Abstract, Lecturer,
10.

Comparison of light microscopy and nested PCR assay in detecting of Plasmodium species in symptomatic malaria patients in an endemic area of Iran


International Conference on Parasitology
Location: Philadelphia, USA,
Date: August, 24, 2015-August, 26, 2015
Authors: Heidari, A. Nourian, M. Keshavarz, H
Type : خلاصه, Lecturer,
11.

Double-Blind randomized efficacy field trial of alum precipitated autoclaved Leishmania Major (alum-ALM) vaccine mixed with BCG plus Imiquimod


Proceedings of 2nd International and 9th National Congress of parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9)
Location: Guilan, Iran,
Date: May, 20, 2015-May, 22, 2015
Authors: Barati, M. Mohebali, M. Alimohammadian, M.H. Khamesipour, A. Keshavarz, H. Akhoundi, B. Zarei, Z
Type : خلاصه, Volume: Vol. 10(1), Lecturer,
12.

Seroepidemiological study of Kala-Azar in children younger than 10 years in rural areas of Alborz Province of Iran in 2013


Proceedings of 2nd International and 9th National Congress of parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9)
Location: Guilan, Iran,
Date: May, 20, 2015- May, 22, 2015
Authors: Heidari, A. Mohebali, M. Keshavarz, H. Kabir, K. Barati, H. Akhoundi, B. Hajjaran, H. Soultani, Y. Reisi, H
Type : خلاصه, Volume: Vol. 10(1), Lecturer,
13.

Spatial outline of malaria transmission in Iran


International Congress on Malaria Elimination
Location: Kish Island, Hormozgan, Iran,
Date: 25th Jan, 2012-27th Jan, 2012
Authors: Barati, M. Keshavarz Valian, H. Habibi Nokhandan, M. Raeisi, A. Salahi Moghaddam, A
Type : خلاصه, Lecturer,
14.

Genetic polymorphism at the C-terminal domain (region III) of knob-associated histidine-rich protein (KAHRP) of Plasmodium falciparum in isolates from Iran


The 4th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (SBSP)
Location: Oslo, Norway,
Date: June, 19, 2011- June, 22, 2011
Authors: Keshavarz, H. Mardani, A. Hajjaran, H. Raeisi, A. & Khorramizadeh, M.R
Type : Abstract, Lecturer,
15.

Detection of Toxoplasma gondii antigen in mice sera by DOT-Elisa


12th International Congress of Parsitology
Location: Melbourne , Australia ,
Date: August, 15, 2010-August, 20, 2010
Authors: Shojaee, S. Jafarpour Azami, S. Keshavarz, H. Ebrahimzadeh, J
Type : Abstract, Lecturer,
16.

Detection of circulating antigens of Toxoplasma gondii in patient with acquired immunodeficiency syndrome


12th International Congress of Parsitology
Location: Melbourne , Australia ,
Date: August, 15, 2010-August, 20, 2010
Authors: Selseleh, M. Shojaee, S. Keshavarz, H
Type : Abstract, Lecturer,
17.

Toxoplasma infection in Schizophernia patients: A comparative study with control group


12th International Congress of Parsitology
Location: Melbourne , Australia ,
Date: August, 15, 2010- August, 20, 2010
Authors: Keshavarz, H. Tehrani – Doost, M. Alipour, A. Abdi Masole, F. Shojaee, S. Mohebali, M
Type : Abstract, Lecturer,
18.

Comparsion of DOT-Elisa and Capture Elisa for detection of acute Toxoplasmosis


12th International Congress of Parsitology
Location: Melbourne , Australia,
Date: August , 15, 2010- August , 20, 2010
Authors: Jafarpour Azami, S. Shojaee, S. Keshavarz, H
Type : Abstract, Lecturer,
19.

. Comparison between microscopical examination and semi-nested multiplex PCR (SNM-PCR) in diagnosis of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax


12th International Congress of Parsitology
Location: Melbourne, Australia,
Date: August,15, 2010- August,20, 2010
Authors: Abedkhojasteh, H. Nateghpour, M. Keshavarz, H. Hajjaran, H. Edrissian, G. Rahimi, A. Ghobakhloo, N
Type : Abstract, Lecturer,
20.

Central memory CD4+ T cells as a novel target in vaccine strategy in human cutaneaous leishmaniasis


12th International Congress of Parsitology
Location: Melbourne. Australia ,
Date: August, 15, 2010- August, 20, 2010
Authors: Khamesipour, A. Nateghi Rostami, M. Keshavarz Valian, H. Miramin Mohammadi, A. Eskandari, E. Tasbihi, M. Sarrafnejad, A. Shahrestani, T. Sharifi, I
Type : Abstract, Lecturer,
21.

study on the development of vaccine against plasmodium falciparum as a main vector – borne disease in Iran


Entomology in Health, Agriculture and Environment
Location: Beijing , china ,
Date: October , 18 , 2009-October , 22 , 2009
Authors: Keshavarz, H. Heidari
Type : Abstract, Lecturer,
22.

Elemantary step in development vaccine against plasmodium falciparum malara in Iran


6th European Congress on Tropical Medicine and International Health
Location: Verona , Italy ,
Date: September , 6 , 2009-September , 10 , 2009
Authors: Keshavarz, H. Heidari
Type : Abstract, Lecturer,
23.

Detection of low parasitemia malaria infections by nested PCR in the endemic region of Iran


6th European Congress on Tropical Medicine and International Health
Location: Verona , Italy ,
Date: September, 6 – 10 , 2009-September, 6 – 10 , 2009
Authors: Heidari, A. Keshavarz, H
Type : Abstract, Lecturer,
24.

Detection of antigenamia in acute toxoplasmosis by capture ELISA


6th European Congress on Tropical Medicine and International Health
Location: Verona , Italy ,
Date: September, 6 , 2009-September, 10 , 2009
Authors: Shojaee, S. Keshavarz, H. Forooghiparvar, F
Type : Abstract, Lecturer,
25.

Molecular survey of chloroquine resistance in plasmodium falciparum isolates from Iran


XVIIth international congress for Tropical Medicine and Malaria
Location: Jeju, Korea,
Date: September 29, 2008-October 3, 2008
Authors: Esmaeili Rastaghi, Assmar, M. Nateghpour, M. Keshavarz, H. Mohebali, M. Razavi, MR. Kanbara, H. Uemura, H
Type : Abstract, Lecturer,
26.

Detection of Toxoplasma gondii antigens in sera and urine of experimentally infected mice by capture ELISA


XVIIth international congress for Tropical Medicine and Malaria
Location: Jeju, Korea,
Date: September 29, 2008-October 3, 2008
Authors: Keshavarz, H. Foroghiparvar, F. Shojaee, S
Type : Abstract, Lecturer,
27.

Detection of toxoplasmosis in sera and urine of experimentally infected mice by PCR


XVIIth international congress for Tropical Medicine and Malaria
Location: Jeju, Korea ,
Date: September 29,2008-October 3,2008
Authors: Shojaee, S. Keshavarz, H
Type : Abstract, Lecturer,
28.

The survey of Toxoplasma and related factors in the donor female that referred to Tehran blood transfusion center in the first 2007


XVIIth international congress for Tropical Medicine and Malaria
Location: Jeju, Korea,
Date: September 29, 2008-October 3, 2008
Authors: Shojaee, S. Keshavarz, H. Selseleh, M. Zaid, M
Type : Abstract, Lecturer,
29.

Seroprovalence of anti-toxoplasma antibodies in pregnant woman of Chaharmahal and Bakhtiyari province of Iran, 2006


5th European Congress on Tropical Medicine and International Health
Location: Amsterdam Netherlands,
Date: May 24, 2007-May 28, 2007
Authors: Maniouchehri Naeini, K. Keshavarz, H. Abdizadeh, N. Zebardast, N. Kheyri, S
Type : Abstract, Volume: Vol. 12, Lecturer,
30.

Point mutations associated with sulfadoxin-pyrimethamine resistance in Plasmodium farciparum isolates in Southeast Iran


5th European Congress on Tropical Medicine and International Health
Location: Amsterdam Netherlands,
Date: May 24, 2007-May28, 2007
Authors: Keshavarz, H. Heidari, A
Type : Abstract, Volume: Vol. 12, Lecturer,
31.

Distibution of erythrocyte binding antigen (EBA-175) forms of Plasmodium falciparum and clinical status in Iran


5th European Congress on Tropical Medicine and International Health
Location: Amsterdam Netherlands,
Date: 2007-2007
Authors: Heidari, A. Keshavarz, H. Ditrrich, S. and Jelinek, T
Type : Abstract, Volume: Vol. 12, Lecturer,
32.

Study of the prevalence of intestinal parasitic infections in renal transplant recipients in Iran


11international congress of parasitology (ICOPAXI)
Location: Glascgow, Scottland,
Date: August 6, 2006-August 11, 2006
Authors: Nateghi Rostami, M. Eskandari, E. Kia, EB. Keshavarz, H. Rezaian, M
Type : Abstract, Lecturer,
33.

Isolation and molecular characterization of Toxoplasma gondii strains associated with toxoplasmosis Iran


11international congress of parasitology (ICOPAXI)
Location: Glascgow, Scottland,
Date: August 6, 2006-August 11, 2006
Authors: Zia ali, N. Keshavarz, H. Fazaeli, A. Ajzenberg, D. and Dardee, M
Type : Abstract, Lecturer,
34.

Comparison of antigen detection in serum and urine from mice experimentally infecfed with Toxoplasma gondii


11international congress of parasitology (ICOPAXI)
Location: Glascgow, Scottland,
Date: August 6, 2006-August11, 2006
Authors: Shojaee, S. and Keshavarz, H
Type : Abstract, Lecturer,
35.

Genetic diversity in the merozoite surface protein (MSP) -1 and MSP-2 genes of Plasmodium falciparum in endemit regions of Iran


11international congress of parasitology (ICOPAXI)
Location: Glascgow, Scottland,
Date: August 6, 2006-August11, 2006
Authors: Keshavarz, H. in Heidari, A. Dittrich, S. and Jelinek, T
Type : Abstract, Lecturer,
36.

Relationship of malaria incidence and ABO Blood group


Medicine and Health Tropics
Location: Marseille, France,
Date: September 11, 2005-September 15, 2005
Authors: Keshavarz, H. Khamesipour, A. Rezaee - Zadeh, M. Sharifi, I. and Reisie, A
Type : Abstract, Lecturer,
37.

Epidemiology of malaria in I.R. Iran


Joint International Tropical Medicine Meeting
Location: Bangkok, Thailand,
Date: Nov. 29, 2004-Dec. 1, 2004
Authors: Raeisi, A. Shahbazi, A. Ranjbar, M. Sharifi, I. Keshavarz, H. Majdzadeh, R. Nabavi, M
Type : Abstract, Lecturer,
38.

Comparative analysis of the adjuvant activity of Mycobacterium vaccae and BCG mixed with Alum precipitated autoclaved Leishmania major vaccine (Alum- ALM) in murine model of leishmaniasis


IX European Multicolloquium of parasitology
Location: Valencia, Spain,
Date: July 18, 2004-July 23, 2004
Authors: Nateghi Rostami, M. Keshavarz, H. Khamesipour, A
Type : Abstract, Lecturer,
39.

Isolation of Toxoplasma gondii from different intermediate hosts in Iran


IX European Multicolloqiuium of parasitology
Location: Valencia , Spain,
Date: July 18, 2004-July 23, 2004
Authors: Zia-Ali, N. Keshavarz, H. Fazaeli, A. Shojaee, S. Saraee, M
Type : Abstract, Lecturer,
40.

Prevalence of toxoplasmosis in patients admitted to Outpatient Department in a children medical center in Tehran, Iran


IX European Multicolloquium of parasitology
Location: Valencia, Spain,
Date: July 18, 2004-July 23, 2004
Authors: Mamishi, S. Syadatie, A. Keshavarz, H. Holakoui, K
Type : Abstract, Lecturer,
41.

The prevalence of Toxoplasma and risk factors in Iran


IX European Multicolloqiuium of parasitology
Location: Valencia, Spain,
Date: July 18, 2004-July 23, 2004
Authors: Eskandari, E.S. Keshavarz, H. Khamesipour, A. Nateghpour, M
Type : Abstract, Lecturer,
42.

Induction of partial protection against Leishmania major infection in Balb/c mice immunized with Alum precipitated autoclaved L. major mixed with either M. vaccae or BCG


IX European Multicolloquium of parasitology
Location: Valencia, Spain,
Date: July 18, 2004-July 23, 2004
Authors: Khamesipour, A. Nateghi Rostami, M. Keshavarz, H
Type : Abstract, Lecturer,
43.

Malaria and cutaneous leishmaniasis control programs after earthquake in Bam, Iran


IX European Multicolloquium of parasitology
Location: Valencia, Spain,
Date: July 18, 2004-July 23, 2004
Authors: Sharifi, I. Aflatonian. M.R. Khamesipour, A. Nadim, A. Keshavarz, H. Raesi, A
Type : Abstract, Lecturer,
44.

Epidemiology, Knowledge, perceptions, practices, and GIS for control and management of malaria in rural communities of kahnouj in southern Iran


IX European Multicolloquium of parasitology
Location: Valencia, Spain,
Date: July 18, 2004-July 23, 2004
Authors: Sharifi, I. Aflatonian, M.R. Khamesipour, A. Ahmadi, Mousavi, M.R. Nadim, A. Keshavarz, H. Raesi, A. Zamani, G
Type : Abstract, Lecturer,
45.

Draining lymph node parasite burden in Balb/c mice immunized with alum precipitated autoclaved Leishmania major and challenged with L. major


IX European Multicolloquium of parasitology
Location: Valencia, Spain,
Date: July 18, 2004-July 23, 2004
Authors: Keshavarz, H. Nateghi Rostami, M. Khamesipour, A
Type : Abstract, Lecturer,
46.

Rapid detection of Pneumocystis carinii in Respiratory specimens of rats by using calcofluor white staining


The British Society for Parasitology
Location: At the university of Salford,
Date: April 9th, 2002-April 11th, 2002
Authors: Mohebali, M. Mirbaksh, M. Keshavarz, H
Type : خلاصه, Lecturer,
47.

The treatment of Giardia lamblia infection in children with furazolidon and mebendazole


Eighth international Congress of parasitology
Location: Izmir, Turkey,
Date: Oct 10 ,1994-Oct 14 ,1994
Authors: Keshavarz Valian, H. and Baharan, M
Type : خلاصه, Lecturer,
48.

Malaria Vaccine Antigen(s): Extraction from Isolated plasmodial fragments with the Ionic Detergent sodium Deoxycholate


Abstracts of the Annual Meeting of the American Society for Microbiology
Location: USA,
Date: 1984-1984
Authors: D, Antonio, LE. Keshavarz Valian, H. And Alger, N.E
Type : Abstract, Lecturer,
49.

Effects of suppressor factor erythrocytes infected with Plasmodium berghei on the course of malaria


Annual Midwest conference of Parasitologists
Location: USA,
Date: June 2, 1983-June 4, 1983
Authors: Keshavarz Valian, H. and Alger, N. E
Type : خلاصه, Lecturer,
50.

Effects of PABA, methionine, threonine, and protein level on plasmodium bergbei in vivo


Annual Midwest conference of parasitologists Macomb
Location: USA ,
Date: June 4, 1982-June 5, 1982
Authors: Keshavarz Valian, H. Boissoneault, GA., and Alger N.E
Type : خلاصه, Lecturer,
51.

Behavioral Responeses of philophthalmus gralli Micracidia to several environmental factors


25th Annual Meeting of the American society of Parasitologists
Location: USA ,
Date: July 29 ,1979-August 3 ,1979
Authors: Keshavarz Valian, H. and Nollen, P.M
Type : خلاصه, Lecturer,
1.

مجله مهندسی و مدیریت بهداشت محیط


Activity Type:عضو
2.

هيئت تحريريه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان


Activity Type:عضو
1373
3.

هيئت تحريريه مجله علوم پايه پزشكي


Activity Type:عضو
1385
4.

كميسيون ارزشيابي مدارك خارجي


Activity Type:عضو
1374-1386
5.

شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي


Activity Type:عضو
1378-1386
6.

شوراي پژوهشي مؤسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران


Activity Type:عضو
از خردادماه سال 1391-سال 1392
7.

شوراي عالي ارزشيابي مدارك خارجي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


Activity Type:عضو
از سال 1382 تا سال 1386-از سال 1390 ادامه دارد.
8.

شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


Activity Type:عضو
از سال 1378 تا سال 1386-از سال 1390 تا اسفندماه 98
9.

هيأت مميزه مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


Activity Type:عضو
1382 تا 1386-از سال 92 تا اسفندماه 98.
10.

عضو منتخب وزیر در کمیته پاسخگویی به ابهامات، تفاسیر و سئوالات مربوط به مفاد آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی


Activity Type:عضو
1390-تا اسفندماه 97
11.

کارگروه نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


Activity Type:عضو
1393-تا اسفندماه 97
12.

شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


Activity Type:عضو
در چندین دوره
13.

هیأت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته انگل شناسی پزشکی


Activity Type:عضو
1373
14.

گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشكي


Activity Type:عضو
1389
15.

هيأت اجرايي جذب دانشگاه علوم پزشكي تهران


Activity Type:عضو
1387-ادامه دارد.
16.

كميته گزينش استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران


Activity Type:عضو
1384-1387
17.

هيأت مميزه دانشگاه علوم پزشكي تهران


Activity Type:عضو
1384-ادامه دارد.
18.

شوراي نويسندگان مجله دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران


Activity Type:عضو
19.

هيئت تحريريه مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري


Activity Type:عضو
1377-ادامه دارد.
20.

عضو و دبير انجمن انگل‌شناسي ايران


Activity Type:دبیر
21.

مدیر مسئول و عضو هيات تحريريه مجله Iranian Journal of Parasitology


Activity Type:Header
Top