دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

حكيمه سيادت

اطلاعات تماس
www.drsiadat.com
تلفن: (+9821)22586341
فکس: (+9821)22586573
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
دندانپزشكي
پروتز
مرکز تحقیقاتی
دندانپزشكي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1396/07/02

1.

Fellowship


Dental implant Fellowship, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Scienes, tehran, iran, 2009-2010
2.

M.S


Prosthodontics Residency (MS, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Scienes, Tehran , iran, 1997-2001
3.

DDS


General Dentistry (DDS), Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, tehran, iran, 1991-1997
1.

Rhazi Festival, Best Researcher


2008 ,
2.

Hedayat Festival, Best Research


2007,
3.

Hedayat Festival Best thesis


2003,
4.

Special Student in total country in dentistry field


1999,

B.Sc

1.

Implant dentistry


Taught courses for dentistry undergraduate students, B.Sc.
2.

Removable Partial Denture


Taught courses for dentistry undergraduate students, B.Sc.
3.

Removable Complete Denture


Taught courses for dentistry undergraduate students, B.Sc.

M.S

1.

Implant Dentistry


Taught courses for prosthodontics postgraduate students, M.S.
2.

Full mouth Rehabilitation


Taught courses for prosthodontics postgraduate students, M.S.
3.

Removable complete denture


Taught courses for prosthodontics postgraduate students, M.S.
4.

Removable Partial Denture


Taught courses for prosthodontics postgraduate students, M.S.
5.

Maxillofacial Prosthetic


Taught courses for prosthodontics postgraduate students , M.S.

Farsi

1.

Esthetic in implant dentistry. Shayan nemodar


Authors: Siadat H, Alikhasi M, Khojasteh A, Monzavi A, Shayesteh Y
1385, Original

مقالات

English

1.

Comparison of fit accuracy and torque maintenance of zirconia and titanium abutments for internal tri-channel and external-hex implant connections.


Authors: Siadat H, Beyabanaki E, Mousavi N, Alikhasi M
J Adv Prosthodont, Vol.9, No.4, Year. 2017, Page:271-277,
2.

Interim Prosthesis Options for Dental Implants


Authors: Hakimeh Siadat, Marzieh Alikhasi, Elaheh Beyabanaki
Journal of Prosthodontics, Vol.26, No.4, Year. 2017, Number of Page:331-338
3.

Does Ferrule Effect Affect Implant-Abutment Stability?


Authors: Mohajerfar M, Beyabanaki E, Geramy A, Siadat H, Alikhasi M
Eur J Prosthodont Restor Dent, Vol.24, No.4, Year. 2016, Page:186-191,
4.

Comparison of Different Impression Techniques When Using the All-on-Four Implant Treatment Protocol.


Authors: Siadat H, Alikhasi M, Beyabanaki E, Rahimian S.
Int J Prosthodont., Vol.29(3), Year. 2016, Page:265-70,
5.

Effects of Immediate and Delayed Loading on the Outcomes of All-on-4 Treatment: A Prospective Study


Authors: Najafi H, Siadat H, Akbari S, Rokn A
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Science, Vol.13, No.6, Year. 2016, Page:415-422,
6.

Radiographic Evaluation of Implant Impression Component Misfit


Authors: Marzieh Alikhasi, Hakimeh Siadat, Saeed Mehraban Hassani, Elaheh Tabatabaee
Regeneration, Reconstruction & Restoration, Vol.1, No.1, Year. 2016,
7.

Microleakage Evaluation at Implant-Abutment Interface Using Radiotracer Technique


Authors: Hakimeh Siadat, Mahnaz Arshad, Hossein-Ali Mahgoli, Babak Fallahi
J Dent (Tehran), Vol.3, No.13, Year. 2016, Page:176-183,
8.

Does abutment collar length affect abutment screw loosening after cyclic loading?


Authors: Siadat H, Pirmoazen S, Beyabanaki E, Alikhasi M
J Oral Implantol, Vol.41, Year. 2015, Page:346-51,
9.

Accuracy of Implant Position Transfer and Surface Detail Reproduction with Different Impression Materials and Techniques


Authors: Alikhasi M, Siadat H, Beyabanaki E, Kharazifard MJ
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, Vol.12, No.10, Year. 2015, Page: 774-83.,
10.

The Effect of Implant Angulation on the Transfer Accuracy of External-Connection Implants.


Authors: Alikhasi M, Siadat H, Rahimian S
Clin Implant Dent Relat Res, Vol.17, No.4, Year. 2015,
11.

Effect of Offset Implant Placement on the Stress Distribution Around a Dental Implant: A Three-Dimensional Finite Element Analysis


Authors: Siadat H, Hashemzadeh S, Geramy A, Bassir SH, Alikhasi M
J Oral Implantol, Vol.41, No.6, Year. 2015,
12.

Implant Rehabilitation in Advanced Generalized Aggressive Periodontitis: A Case Report and Literature Review.


Authors: Rasaeipour S; Siadat H; Rasouli AA; Sajedinejadd N; Ghodsi S
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, Vol.12, No.8, Year. 2015,
13.

Full Mouth Reconstruction of a Bruxer with Severely Worn Dentition: A Clinical Report.


Authors: Zeighami S, Siadat H, Nikzad S.
Case Rep Dent, Year. 2015,
14.

Comparative Evaluation of Impression Accuracy of Tilted and Straight Implants in All-on-Four Technique.


Authors: Ehsani S, Siadat H, Alikhasi M.
Implant Dent, Vol.23, No.2, Year. 2014,
15.

Stress distribution around maxillary anterior implants as a factor of labial bone thickness and occlusal load angles: a 3D-finite-element analysis


Authors: Alikhasi M, Siadat H, Geramy A, Hassan-Ahangari A
J Oral Implantol, Vol.40, No.1, Year. 2014, Page:37-41,
16.

The effect of implant connection length on the dimensional impression accuracy of inclined implants.


Authors: Ehsani S, Siadat H, Alikhasi M.
J Oral Maxillofac Implants. , Vol.28, No.6, Year. 2013,
17.

Comparative Evaluation of Physical Properties of Four Tissue Conditioners Relined to Modeling Plastic Material


Authors: Monzavi A, Siadat H, Atai M, Alikhasi M, Nazari V, Sheikhzadeh S.
J Dent (Tehran)., Vol.10, No.6, Year. 2013,
18.

A radiographic comparison of progressive and conventional loading on crestal bone loss and density in single dental implants: a randomized controlled trial study.


Authors: Ghoveizi R, Alikhasi M, Siadat MR, Siadat H, Sorouri M
J Dent (Tehran), Vol.10, No.2, Year. 2013,
19.

A Comparative Study of Crestal Bone Loss and Implant Stability between Osteotome and Conventional Implant Insertion Techniques: A Randomized Controlled Clinical Trial Study


Authors: Shayesteh YS, Khojasteh A, Siadat H, Monzavi A, Bassir SH, Hossaini M, Alikhasi M
Clin Implant Dent Relat Res, Vol.15, No.3, Year. 2013,
20.

Full Mouth Rehabilitation of an Ectodermal Dysplasia Patient with Implant-Supported Prostheses: A Clinical Report


Authors: Ghoveizi1 R, Siadat H, Nikzad S, Ommati Shabestari Gh, Shayesteh YS.
J Dent (Tehran). , Vol.10, No.3, Year. 2013,
21.

New method for fabrication of gunning splint in orthognathic surgery for edentulous patients


Authors: Siadat H, Arshad M, Shirani G, Alikhasi M.
J Dent , Vol.9(3):, Year. 2012,
22.

Effect of Static Magnetic Fields on the Osseointegration of Immediately Placed Implants: A Randomized Controlled Clinical Trial.


Authors: Siadat H, Bassir SH, Alikhasi M, Shayesteh YS, Khojasteh A, Monzavi A.
Implant Dent, Vol. Dec;21(6):, Year. 2012,
23.

Alveolar bone stress around implants with different abutment angulation: an FE-analysis of anterior maxilla.


Authors: Sadrimanesh R, Siadat H, Sadr-Eshkevari P, Monzavi A, Maurer P, Rashad A.
Implant Dent, Vol.Jun;21(3), Year. 2012 ,
24.

Does Implant Staging Choice Affect Crestal Bone Loss?


Authors: Siadat H, Panjnoosh M, Alikhasi M, Alihoseini M, Bassir H, Rokn AR
J Oral Maxillofac Surg, Vol.70, No.2, Year. 2012, Page:307-13,
25.

Three-Dimensional Accuracy of Implant and Abutment Level Impression Techniques;The Effect on the Marginal Discrepancy


Authors: Alikhasi M. Siadat H, Monzavi A, Momen-Heravi F
J Oral implantol, Vol.16, Year. 2011,
26.

Step-by-step oral rehabilitation of a generalized odontodysplastic patient with implant-supported prostheses: a clinical report


Authors: Bagherpoor MR, Siadat H, Nokar S, Alikhasi M
Implant Dent , Vol.19, No.2, Year. 2010, Page:122-7,
27.

SEM Evaluation of Marginal Discrepancy of Gold and Base Metal Implant-Supported Prostheses with Three Fabrication Methods


Authors: Siadat H, Alikhasi M, Mirfazaelian
J Indian Prosthod soc , Vol.8, Year. 2008, Page:153-148,
28.

SEM evaluation of vertical and horizontal discrepancy in cast copings for single tooth implant-supported prostheses


Authors: Siadat H, Alikhasi M, Mirfazaelian, Mohammad Alizadeh M
Implant Dent , Vol.17, Year. 2008, Page:308-299,
29.

Patient satisfaction in implant-retained mandibular overdentures: A retrospective study


Authors: Siadat H, Alikhasi M, Mirfazaelian, Geramipanah F, Zaery
Clin Implant Dent Relat Res , Vol.10, Year. 2008, Page:98-93,
30.

Rotational path removable partial denture: A literature review


Authors: Alikhasi M, Monzavi A, Geramipanah F, Eghlima M, Siadat H
J Indian prosthod soc , Vol.7, Year. 2007, Page:143-7,
31.

A Simple Method for Making Diagnostic Casts for DentalImplants Using Acrylic Abutments


Authors: Siadat H, Shahrokhi-Rad A, Mirfazaelian A
Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences , Vol.4, Year. 2007, Page:91-89,
32.

Rehabilitation of a patient with amelogenesis imperfecta using all-ceramic crowns: A clinical report


Authors: Siadat H, Alikhasi M, Mirfazaelian A
J Prosthet Dent , Vol.98, Year. 2007, Page:88-85,
33.

A dual impression technique for tissue supported- implant retained overdentures


Authors: Jannesar S, Siadat H, Alikhasi M
Journal of Prosthodontics , Vol.16, Year. 2007, Page:329-327,
34.

Full Mouth Rehabilitation of a Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia Patient with Dental Implants: A Clinical Report


Authors: Shahrokhi-Rad A, Siadat H, Monzavi A, Mangoli A
J Prosthodont , Vol.16, Year. 2007, Page:213-209,
35.

Transferring anterior guidance for the fixed complete denture


Authors: Siadat H, Alikhasi M
J Prosthet Dent , Vol.96, No.1, Year. 2006, Page:68-9,
36.

Use of wax spacers for putty-wash impression of implant snap-on impression


Authors: Monzavi A, Siadat H
J Prosthet Dent, Vol.93, No.5, Year. 2005, Page:494,
37.

Application of casting tape for extra-oral impression support


Authors: Siadat H, Mirfazaelian A
J Prosthet Dent , Vol.90, No.6, Year. 2003, Page:598-9,
38.

A handle for facial casts


Authors: Siadat H, Mirfazaelian A
J Prosthet Dent, Vol.89, No.3, Year. 2003, Page:323,

Farsi

1.

The Influence of Implant Placement Depth on the Accuracy of Connecting Impression Transfers to the Implants


Authors: Hakimeh Siadat, Amin Jabbari, Mohammad Taghi Baghani, Marzieh Alikhasi
Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences , Vol.1, No.30, Year. 2017, Page:27-32,
2.

The Comparison of Full arch and Sectional Impression Trays on the Accuracy of Impressions in Angulated Implants


Authors: Somayeh Zeighami, Hakimeh Siadat, Marzieh Alikhasi, Zeinab Saeidi
Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences, Vol.1, No.30, Year. 2017, Page:4-7,
3.

A comparative evaluation of implant supported zirconia framework gap of two CAD/CAM systems


Authors: Ameri Alhossei SN, Siadat H, Shamshiri AR, Alikhasi M
Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences, Vol.29(2), Year. 2016, Page:77-82,
4.

Accuracy of implant transfer and surface detail reproduction with polyether and polyvinyl siloxane using closed-tray impression technique


Authors: Marzieh Alikhasi , Hakimeh Siadat , Elaheh Beyabanaki
Journal of Dental Medicine, , No.4, Year. 2014,
5.

Determination of a Proper Covering Material for Fixture-Abutment Microleakage Evaluation Using Radiotracers and Gamma-Counter; A Pilot Study


Authors: Mahnaz Arshad1 , Hakimeh Siadat , Babak Fallahi , Hosain Mahgoli
The Journal of Islamic Dental Association of IRAN, , No.1, Year. 2013,
6.

Accuracy of different abutment level impression techniques in All-On-4 dental implants


Authors: Marzieh Alikhasi, Mahnaz Arshad, Hakime Siadat, Susan Rahimian
Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences, Vol.25(3), Year. 2012,
7.

Accuracy of implant transfer with open-tray and closed-tray impression techniques and surface


Authors: Marziyeh Alikhasi, Abbas Monzavi, Hakimeh Siadat, Bita Fathi
Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences, Vol.25(2), Year. 2012,
8.

The Effect of Porcelain Veneer and Liner Usage on Microtensile Bond Strength of Cercon Zirconia Ceramics


Authors: Alikhasi M, Siadat H, Monzavi A, Naseri M, Sheikhzadeh S
J Mash Dent Sch , Vol.35, No.4, Year. 2012, Page:289-96,
9.

The effect of porcelain veneer and coloring pigments on microtensile bond strength of a zirconia ceramics


Authors: Alikhasi M, Siadat H, Monzavi A, Naseri M, Sheikhzadeh S, Taghavi F
Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences, Vol.24, No.3, Year. 2011, Page:171-165,
10.

Evaluation of solubility of modeling plastic in contiguity of ethanol and plasticizer


Authors: Atai M, Alikhasi M, Siadat H, Monzavi A, Khodai F
The Journal of Islamic Dental Associaton of IRAN , Vol.2, No.17, Year. 1390,
11.

Discrepancy measurements of copings prepared by three casting methods and two different alloys, on ITI implants


Authors: Panjnosh M, Siadat H, AliKhasi M, AliHoseini M
The Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.22, No.2, Year. 1388, Page:124-116,
12.

A radiographic evaluation of progressive loading on crestal and bone density changes around single osseointegrated implants in the posterior maxilla


Authors: Siadat H, Ghoveizi R, Mirfazaelian A, Ommati Shabestari Gh, Alikhasi M
The Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.22, No.2, Year. 1388, Page:109-102,
13.

Gap and overhang measurement between cast copping and abutment in ITI implants in 3 different casting patterns with two casting alloys preparations method


Authors: Siadat H, Alikhasi M, Mirfazaelian A, Mohammad Alizadeh M
The Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.20, No.4, Year. 1386, Page:285-276,
14.

Dental photography part:IV Object photography


Authors: Siadat H, Mirfazaelian A
The Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.19, No.4, Year. 1385,
15.

Dental photography part:III Dental portraits


Authors: Siadat H, Mirfazaelian A
The Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.19, No.3, Year. 1385,
16.

Dental photography part:II Intraoral photography


Authors: Mirfazaelian A, Siadat H
The Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.19, No.2, Year. 1385, Page:16-6,
17.

Dental photography part:I Basics


Authors: Mirfazaelian A, Siadat H
The Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences , Vol.19, No.1, Year. 1385, Page:15-6,
18.

Evaluation of termo-cycling and cyclic loading on microleakage in resin bonded restorations


Authors: Siadat H, Mirfazaelian A, Mirmohamad Rezaei S
The Journal of Islamic Dental Associaton of IRAN, Vol.4, No.17, Year. 1384,
19.

Resin cement and bonding systems


Authors: Siadat H, Mirfazaelian A, Mirmohamad Rezaei S
The Journal of Islamic Dental Associaton of IRAN, Vol.1, No.15, Year. 1382, Page:104-88,
20.

Microleakage and its measurement method


Authors: Siadat H, Mirfazaelian A
Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.2, No.15, Year. 1381, Page:81-70,
1.

The reviewer of scientific magazine of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences


Referee,
2.

The reviewer of scientific magazine of Tehran university of Medical sciences


2002- Present, Referee,
3.

The reviewer of scientific magazine of Journal of Islamic Association of Iran


2002- Present, Referee,
1.

Some softwer like:Adobe photoshop


2.

Some softwer like:Endnote


3.

Some softwer like:office (power point, word, outlook, excel)


1.

Member of Dental Implant Research Center of Tehran University of Medical sciences


Activity Type:Member
2.

Member of Dental Research Center of Tehran University of Medical sciences


Activity Type:Member
3.

Iranian Association of Prosthodontists (IAP


Activity Type:Member
4.

Iranian Dental Association (IDA


Activity Type:Member
1.

Certificate in Gradia at GC group


2.

Certificate in Rhein 83 attachments


3.

Certificate in basic and advance courses in Implantium implant system


4.

Certificate in Basic and Advance courses in Zimmer Implant system


5.

Certificate in basic and advance courses in Xive implant system


6.

Certificate in basic and advance courses in 3i implant system


7.

Certificate in Basic and Advance courses in Noble Biocare Implant system


8.

Certificate in basic and advance courses in Astra Tech implant system


9.

Certificate in basic and advance courses in ITI implant system


1. Implant Dentistry
2. Full mouth Rehabilitaion
3. Esthetic Dentistry
Top