دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

محمد رضا خرمي زاده

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
مرکز تحقیقاتی
غدد و متابوليسم
درباره