دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

رضا ملك زاده

اطلاعات تماس
http://tums.ac.ir/faculties/malekzad
تلفن: (+98 21)82415555
فکس: (+98 21)82415400
آدرس: خيابان كارگر شمالي، بيمارستان دكتر شريعتي، پژوهشکده گوارش و کبد
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
داخلي
بیمارستان
شريعتي
داخلي گوارش
مرکز تحقیقاتی
گوارش و كبد
درباره