دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

محمدجواد حسين زاده عطار

اطلاعات تماس
تلفن: 88951395
فکس: 88974462
آدرس: صندوق پستي 6446-14155 - تهران
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
درباره