دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

عظيم ميرزازاده

اطلاعات تماس
http://www.tums.ac.ir/faculties/mirzazad
تلفن: 00 98 66939922 00 98 88973670
فکس: 00 98 66939922
آدرس: تهران - بیمارستان امام خمینی (ره) - ساختمان استاد نفیسی - بخش طبی 2- مجموعه آموزشی
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
پزشكي
داخلي
بیمارستان
امام خميني
داخلي عمومي
درباره