دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

علی محمد مصدق راد

اطلاعات تماس
تلفن: 42933006
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
بهداشت
علوم مديريت و اقتصاد بهداشت
درباره
آخرین به روزرسانی: 1396/11/17

1.

Ph.D


سیاستگذاری و مدیریت سلامت, دانشگاه لندن , لندن , انگلستان, 1390
Thesis Title:Developing and testing a model of quality management for health care organizations
Supervisor:Professor Ewan Ferlie
2.

M.Sc


مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی , دانشگاه علوم پرشکی ایران, تهران, ایران, 1380
Thesis Title:بررسی میزان تاثیر مدیریت مشارکتی بر میزان اثربخشی و کارایی بیمارستان
Supervisor:دکتر سید جمال الدین طبیبی
3.

B.Sc


مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی , دانشگاه علوم پرشکی اصفهان, اصفهان, ایران, 1378
1.

عربی


صحبت: Medium, خواندن: Good, نوشتن: Medium
2.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
3.

فارسی


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
1.

Research Grant from Royal Holloway University of London


2009- Research Grant from Royal Holloway University of London, Research and Enterprise Department

2.

Research award from Royal Holloway University of London


2008- Research award from Royal Holloway University of London

3.

Best Paper Research Award at the Middle East Quality Association first scientific congress held at Dubai


2007- Best Paper Research Award at the Middle East Quality Association first scientific congress held at Dubai, UAE, 27th of March 2007.

4.

پژوهشگر برتر سال استان اصفهان در گروه مدیریت


1383 - پژوهشگر برتر سال استان اصفهان در گروه مدیریت، استانداری استان اصفهان

5.

بورس تحصيلي دوره دكتراي تخصصي اعزام به خارج از كشور


 1383 –نفر اول آزمون بورس تحصيلي دوره دكتراي تخصصي مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اعزام به خارج از كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

M.Sc

1.

نظریه‌های مدیریت دولتی


1396 کارشناسی ارشد مدیریت مالی , دانشگاه علوم پزشکی تهران,M.Sc.
2.

تئور‌یهای پیشرفته مدیریت


1396 كارشناسي ارشد مديريت دولتی, دانشگاه علوم پزشکی تهران,M.Sc.
3.

تئور‌یهای پیشرفته مدیریت


1396 كارشناسي ارشد مديريت مالی, دانشگاه علوم پزشکی تهران,M.Sc.
4.

تخصیص منابع نظام سلامت و تحلیل بازار فناوری‌ها


1394 کارشناسی ارشد ارزیابی فنآوری سلامت, دانشگاه علوم پزشكي تهران,M.Sc.
5.

اقتصاد بهداشت 1


1393 كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت, دانشگاه علوم پزشكي تهران,M.Sc.
6.

اقتصاد بهداشت 2


1393 كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی تهران,M.Sc.
7.

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در نظام بهداشت و درمان


1392 كارشناسي ارشد مديريت بهداشتي و درماني, دانشگاه علوم پزشكي تهران,M.Sc.
8.

تحلیل سیاستهای سلامت


1393 کارشناسی ارشد ارزیابی فنآوری سلامت, دانشگاه علوم پزشکی تهران,M.Sc.
9.

نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی


1392 كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني, دانشگاه علوم پزشکی تهران,M.Sc.
10.

اقتصاد بهداشت و درمان


1391 كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني, دانشگاه علوم پزشکی ایران,M.Sc.
11.

روش تحقیق در علوم بهداشتی


1391 كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني, دانشگاه علوم پزشکی تهران,M.Sc.
12.

نظام ارائه خدمات بهداشتی در ایران


1391 كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی تهران,M.Sc.

Ph.D

1.

Environmental health management and planning


2014 Environmental health students, Tehran University of Medical Sci,Ph.D.
2.

نظریه‌های نوین مدیریت، برنامه‌ریزی و خط مشی‌سازی


1395 دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی, دانشگاه علوم بهزیستی,Ph.D.
3.

Health financing and insurance


2015 PhD in health policy, Tehran University of Medical Sci,Ph.D.
4.

Management seminar


2015 PhD in health services management, Tehran University of Medical Sci,Ph.D.
5.

مدیریت و برنامه‌ریزی بهداشت محیط


1395 دکترای تخصصی بهداشت محیط, دانشگاه تربیت مدرس,Ph.D.
6.

روش تحقیق پیشرفته در علوم اجتماعی و بهداشت


1394 دکترای تخصصی اقتصاد سلامت, دانشگاه علوم پزشكي تهران,Ph.D.
7.

روش‌های پژوهشی پیمایشی و کیفی


1394 دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت, دانشگاه علوم پزشكي تهران,Ph.D.
8.

تأمین منابع مالی و بیمه سلامت


1394 دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت،, دانشگاه علوم پزشكي تهران,Ph.D.
9.

سمینار مدیریت


1393 دکترای تخصصی مديريت خدمات بهداشتي و درماني, دانشگاه علوم پزشکی تهران,Ph.D.
10.

مدیریت و برنامه‌ریزی بهداشت محیط


1393 دکترای تخصصی بهداشت محیط, دانشگاه علوم پزشکی تهران,Ph.D.
11.

مبانی و اصول اقتصاد سلامت


1393 دکترای تخصصی اقتصاد سلامت, دانشگاه علوم پزشکی تهران,Ph.D.
12.

Strategic management and planning in healthcare


1393 PhD in health policy, Tehran University of Medical Sci,Ph.D.
13.

مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام سلامت


1392 دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت, دانشگاه علوم پزشکی تهران,Ph.D.
14.

مدیریت منابع انسانی در سلامت


1392 دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت, دانشگاه علوم پزشکی تهران,Ph.D.
15.

سیاستگذاری و برنامه ریزی در بخش سلامت


1391 دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی تهران,Ph.D.

B.Sc

1.

اقتصاد بهداشت


1395 كارشناسي بهداشت عمومی, دانشگاه علوم پزشكي تهران,B.Sc.
2.

جامعه‌شناسی پزشکی و بهداشتی


1392 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, دانشگاه علوم پزشكي تهران,B.Sc.
3.

اصول مدیریت


1382 کارشناسی مدارک پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,B.Sc.
4.

اصول انبارداری


1381 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,B.Sc.
5.

بودجه بندی دولتی


1381 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,B.Sc.
6.

مدیریت منابع انسانی


1381 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,B.Sc.
7.

سازمان و مدیریت بیمارستان


1381 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,B.Sc.
8.

اصول خدمات بهداشتی


1380 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, دانشگاه علوم پزشکی قزوین,B.Sc.

B.A

1.

Research skills and methods


1384 BA in Management, Royal Holloway University of Lon,B.A.
2.

Research methodology


1391 CMI, British Institute of Technology ,B.A.
3.

Management accounting


1385 BA in Management, Royal Holloway, University of Lo,B.A.
4.

Modern business in comparative perspective


1385 BA in Management, Royal Holloway, University of Lo,B.A.
5.

Management and the modern corporation


1384 BA in Management, Royal Holloway, University of Lo,B.A.
6.

Strategic information management


1389 CMI, British Institute of Technology,B.A.
7.

Strategic planning and organisational direction


1389 CMI, British Institute of Technology ,B.A.

M.A

1.

Human resource management


1389 MA in Hospitality and Tourism, British Institute of Technology ,M.A.
2.

Strategic marketing


1389 Executive MBA, British Institute of Technology ,M.A.
3.

leadership


1389 MA in Higher education, British Institute of Technology ,M.A.
4.

Strategic leadership


1389 Executive MBA, British Institute of Technology ,M.A.
5.

Strategic management


1389 Executive MBA, British Institute of Technology ,M.A.
1.

گردشگری سلامت


برای مدیران و روسای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران, 1396 سخنرانی, Lecturer
2.

سرقت علمی


دانشگاه علوم پزشکی تهران, برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده فناوری‌های نوین , 1396 سخنرانی, Lecturer
3.

تخلف و تقلب در پژوهش


دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, سخنرانی, Lecturer
4.

مدیریت تغییر در سازمان


برای مدیران و روسای بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیران و روسای بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ارزیابان , سخنرانی, Lecturer
5.

مدیریت تغییر در اجرای الزامات اعتباربخشی


برای مدیران و روسای بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیران، روسا و کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزش, سخنرانی, Lecturer
6.

اعتباربخشی موسسات پزشکی


برای مدیران بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، البرز، قم، قزوین، اراک و ساوه، مدیران پرستاری بیمارستان‌های, سخنرانی, Lecturer
7.

کنترل و ارزشیابی عملکرد


برای مدیران بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، البرز، قم، قزوین، اراک و ساوه، کارکنان دفتر نظارت و ارزشیاب, سخنرانی, Lecturer
8.

مديريت تعارض و مهارت‌های کاهش تنش در سازمان


برای مدیران بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، البرز، قم، قزوین، اراک و ساوه، مدیران پرستاری بیمارستان‌های, سخنرانی, Lecturer
9.

حقوق گیرندگان خدمت


برای مدیران واحدهای مدیریت کیفیت بیمارستان‌های استان تهران, سخنرانی, Lecturer
10.

ایمنی بیمار


برای مدیران واحدهای مدیریت کیفیت بیمارستان‌های استان تهران، مدیران و کارشناسان بیمارستانهای وابسته به دانشکده علوم پزشکی ساوه, سخنرانی, Lecturer
11.

مديريت بهره‌وری در بیمارستان


برای رؤسای بیمارستان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران , سخنرانی, Lecturer
12.

برنامه‌ریزی استراتژیک


برای معاونین بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مدیران بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، البرز، ق, سخنرانی, Lecturer
13.

برنامه‌ریزی عملیاتی


برای معاونین بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مدیران بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، البرز، ق, سخنرانی, Lecturer
14.

برنامه بهبود کیفیت


برای مدیران و روسای بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان‌های خوزستان و گلستان، مدیران بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید به, 1392, سخنرانی, Lecturer
15.

مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی در بهداشت و درمان


برای مدیران مامایی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مدیران و روسای بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مدیران و روسای ب, سخنرانی, Lecturer
16.

مدیریت کیفیت فراگیر


دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, برای کارکنان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزش, سخنرانی, Lecturer
17.

مدیریت فرایندهای کاری: مستندسازی فرایندهای کاری، خط مشی نویسی و شاخص نویسی


برای مدیران مامایی معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مدیران بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران, سخنرانی, Lecturer
18.

ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان


واحدهای مدیریت کیفیت بیمارستانهای استان اصفهان، واحدهای مدیریت کیفیت بیمارستانهای استان کرمانشاه, برای مدیران واحدهای مدیریت کیفیت بیمارستانهای استان اصفهان, سخنرانی, Lecturer
19.

نظام‌های سلامت در دنیا


وزارت بهداشت عراق, 1392 پوستر, Lecturer
20.

تفکر استراتژیک برای حل مساله


برای مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی ارتش، مدیران و روسای بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1393 سخنرانی, Lecturer
21.

تفکر سیستمی برای حل مساله


برای معاونین بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی ارتش، مدیران و روسای بیمارستان‌های دانشگا, 1392 خلاصه, Lecturer
22.

تفکر خلاقانه برای حل مساله


برای مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی ارتش، مدیران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فارس، مدیران پرستاری بیمارستان‌های تحت پوشش دان, سخنرانی, Lecturer
23.

مهارتهای رهبری


برای مدیران بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، البرز، قم، قزوین، اراک و ساوه، مدیران واحدهای مدیریت کیفیت , سخنرانی, Lecturer
24.

مدیریتی مشارکتی


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, سخنرانی, Lecturer
25.

انگیزش کارکنان


برای مدیران بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، البرز، قم، قزوین، اراک و ساوه، مدیران واحدهای مدیریت کیفیت , سخنرانی, Lecturer
26.

ارزیابی عملکرد کارکنان


برای مدیران پرستاری بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران, سخنرانی, Lecturer
27.

مدیریت خطا و خطر


برای مدیران واحدهای مدیریت کیفیت بیمارستان‌های استان تهران، مدیران و کارشناسان بیمارستانهای وابسته به دانشکده علوم پزشکی ساوه, سخنرانی, Lecturer
28.

مدیریت موثر جلسات


برای مدیران واحدهای مدیریت کیفیت بیمارستان‌های استان تهران, سخنرانی, Lecturer
29.

ارتباطات موثر و فنون مذاکره


برای مدیران بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، البرز، قم، قزوین، اراک و ساوه, سخنرانی, Lecturer
30.

بین المللی‌سازی آموزش عالی در ایران


معاونت بین الملل دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1392 سخنرانی, Lecturer
31.

از ایده تا کارآفرینی


دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, برای کارکنان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزش, سخنرانی, Lecturer
32.

علم سنجی


دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران, برای اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه , سخنرانی, Lecturer
33.

ارزیابی منتقدانه مقالات


دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, برای دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم , سخنرانی, Lecturer
34.

نگارش رزومه علمی به زبان انگلیسی


دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, سخنرانی, Lecturer
1.

تأثیر مدیریت کیفیت بر ایمنی بیمار در اتاق عمل بیمارستان


Status: Running, Executers: مصدق راد، علی محمد, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران , Main Partners: خلج، فاطمه , 1393
2.

تدوین برنامه استراتژیک بین‌المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی تهران


Status: Running, Executers: مصدق راد، علی محمد, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: عرب خردمند، علی. شعبانی، عنایت , 1393
3.

ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهر تهران


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علی محمد., Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران , Main Partners: سخنور، مبین, 1394
4.

موانع ترجمان دانش در سازمانهای بهداشتی و درمانی: یک مرور نظام مند


Status: Running, Executers: مصدق راد، علی محمد., Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران , 1392
5.

ارائه يك الگوي مناسب برای اجرای موفقیت آمیز حاکمیت بالینی در بیمارستانهای ایران


Status: Running, Executers: مصدق راد، علی محمد, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران , 1391
6.

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت استراتژیک بر عملکرد بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان


Status: Completed, Executers: فردوسی، مسعود. مصدق راد، علی محمد. , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, 1387
7.

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت استراتژیک بر میزان رضایتمندی بیماران در بیمارستان نور شهر اصفهان


Status: Completed, Executers: یارمحمدیان، محمد حسین. مصدق راد، علي محمد. صرامی، گلناز و مودت، فاطمه. , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, 1384
8.

بررسی مسیر ترقی شغلی کارکنان بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان


Status: Completed, Executers: یارمحمدیان، محمد حسین. مصدق راد، علي محمد. , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1383
9.

تعیین نیازهای انگیزشی کارکنان بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد. مجیدی نژاد، نگار. آهنگری، ندا. , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1383
10.

ارزيابي ميزان آمادگي بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از نقطه نظر مديريت بحران در حوادث غير مترقبه


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد. ملکیها، زهره. , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1383
11.

بررسی ميزان موفقيت مديريت کيفيت فراگير و تعيين موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی و درمانی استان اصفهان


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد. میریان، آزاده سادات، صالحی، اکرم. همتیان، پروین. , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1383
12.

بررسي روند فعلي ارزشيابي بيمارستانهاي كشور از ديدگاه مديران بيمارستانها و كارشناسان ارزشيابي بيمارستانهاي استان اصفهان و ارائه يك الگوي مناسب جهت آن


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد. الله وردی، شهیده. مددی، آزاده. خواجوی، ندا. , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1383
13.

بررسي امكان بهره‌گيري از سيستم مديريت كيفيت ISO 9001/2000 در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از ديدگاه مديران و كاركنان


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد. شاعلی، فرزانه. , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, 1383
14.

تعيين رابطه بين فرهنگ سازماني و تعهد سازماني كاركنان بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد. جواهر، ملک پور, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1383
15.

تعيين رابطه بين فرهنگ سازماني و رضایت شغلی كاركنان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1383
16.

بررسي آگاهي بيماران و پزشكان نسبت به حقوق بيمار و رعايت اين حقوق در بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد. اثنی عشری، پرتو, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1382
17.

بررسي وضعيت ايمني و بهداشتي بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد. شیرانی، ناهید. عزتی، پروانه, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1382
18.

تعيين تحليل هزينه – منفعت زايمان طبيعي نسبت به عمل سزارين در بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد. ملکیها، زهره, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1382
19.

بررسي مشكلات مرتبط با وظايف و نقش هاي مديران در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد. شايان، فروغ , Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1382
20.

بررسي ميزان آگاهي مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از سبك‌هاي مديريت


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد. طاهری، هدی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1382
21.

بررسي رابطه بين رضايت شغلي كاركنان با سبك مديريت مديران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان


Status: Completed, Executers: مصدق راد، علي محمد, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , 1381

مشاور

1.

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران


عباس همایونی,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
2.

چالش‌های مدیریت بر مبنای اطلاعات پردازش شده: اقدام پژوهی در خصوص نظام بهبود کیفیت در مرکز آموزشی و درمانی کودکان تبریز


ابوذر رشیدی نسب,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
3.

نابرابری‌های بهره مندی از خدمات سلامت در سالمندان ایران


ماریا محمدی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
4.

مطالعه ملی و منطقه‌ای از علل و تعیین کننده‌های مرگ و میر مادران در بین سال‌های 1990-2016: یک مطالعه اکولوژیکی


رستم زالوند,
M.Sc, اقتصاد بهداشت ,
5.

بررسی سهم هر یک از منابع آب، هوا و غذا در دریافت فلزات (آرسنیک، آلومینیوم، جیوه، سرب، کادمیوم، کروم و نیکل) توسط جمعیت بالغ ساکن تهران با رویکرد برآورد ضریب بومی


زهرا سلیمانی,
Ph.D, بهداشت محیط,
6.

بررسی تأثیر مخارج سلامت بر مشارکت سالمندان در نیروی کار در ایران


وحید صابرزاده,
M.Sc, اقتصاد بهداشت,
7.

سبک شناسی ارزیابان اعتباربخشی بیمارستان های ایران


مصطفی رفیعی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
8.

چالش‌های نظارت و ارزشیابی در سازمانهای بهداشتی و درمانی از دیدگاه ناظرین و ارزیابان


مریم ساعی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
9.

ارزیابی طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان


سکینه حمزه‌ئی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
10.

طراحی الگوی اعتباربخشی درمانگاه‌های عمومی کشور


سمانه میراسماعیلی,
M.Sc, رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
11.

طراحی و ارزیابی الگوی اعتباربخشی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار


زهرا ایمانیان,
Ph.D, مدیریت,
12.

اجرای الگوی تحلیل استاندارد شده صنعتی ریسک بر کاهش خطاهای انسانی


رضا مدبر,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
13.

تحلیل سیاست‌های استفاده از دارو های ژنریک در ایران و ارائه الگو


مصطفی شهمرادی,
Ph.D, سیاستگذاری سلامت,
14.

طراحی مکانیزم ارزیابی ارزیابان اعتباربخشی بیمارستان‌های ایران


عباس سالاروند,
M.S, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی,
15.

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های تاب‌آوری بر استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران


بدریه کرمی,
M.S, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, 1394
16.

بررسی رضایت بیماران سرطانی پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بيمارستان امام خميني(ره) ساری


الهه موسوی,
M.S, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, 1394
17.

بررسی تأثیراستانداردهای ساختاری و فرایندی بخش اورژانس بیمارستان‌های شهر ساری بر عملکرد آنها


پارسا زلیکانی,
M.S, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی: , 1395
18.

مقایسه رضایت شغلی اساتید علوم پایه و بالینی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1394


رضا محمودی,
M.S, آموزش پزشکی,
19.

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر کاهش عوارض ناخواسته در بخش‌های بستری بیمارستان بهارلو


معصومه پرویزی شاد,
M.S, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
20.

توسعه سیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی با رویکرد مدیریت کیفیت


شیرین عباسی,
Ph.D, مدیریت سلامت در حوادث و بلایا,
21.

تحلیل سیاست‌های ارزشیابی بیمارستانی در ایران


ترانه یوسفی نژاد,
Ph.D, سیاستگذاری سلامت,
22.

طراحی و بکارگیری سیستم مدیریت عفونت های بیمارستانی در بیمارستان استاد مطهری جهرم


لیلا تراب جهرمی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
23.

بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و هوش هیجانی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران


مهدی کوچک زاده,
M.Sc, آموزش پزشکی,
24.

بررسی ارتباط بین جو سازمانی و ویژگی های شخصیتی کارکنان در کتابخانه های دانشکده های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی


تابان دانایی,
M.Sc, کتابداری پزشکی,
25.

اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر خرید تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های منتخب شهر تهران با استفاده از مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی


زهرا چگینی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, 1393
26.

مرورنظام مند مطالعات انجام شده در زمینه موانع و عوامل موفقیت اجرای مدیریت کیفیت در دانشگاهها


اسحاق مرادی,
M.Sc, آموزش پزشکی, 1392
27.

طراحی الگوی آينده پژوهي برای پاسخگويي نظام سلامت ايران


عباس كوهساري خامنه,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,

داور

1.

تعيين الگوهای محاسبه و اعلام تعرفه های خدمات درمانی (دولتی و غير دولتی) در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ايران


هادی یوزی,
M.Sc, اقتصاد بهداشت, 1395
2.

ارزیابی عملکرد بیمارستان های تربت حیدریه براساس مدل پابن لاسو و مقایسه تطبیقی آن با استانداردهای کشوری


بهناز براتی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
3.

تعيين ميزان اشتغال همزمان پزشکان متخصص کشور و تحليل عوامل مرتبط


محبوبه بيات,
Ph.D, مديريت خدمات بهداشتي درماني, 1395
4.

تعیین معیارهای درخواست سی‌تی‌اسکن سینوسی با استفاده از روش مناسبت راند و میزان استفاده مناسب از آن در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران


پری‌ناز سلطان‌زاده,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, 1395
5.

ارزشيابي استانداردهاي آموزش در حين خدمت و مهارت های حرفه ای از ‏ديدگاه مديران و کارکنان در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كردستان


کیوان رحمنی ,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, 1393
6.

بررسی آگاهی و نگرش پزشکان در ارتباط با روش های کاهش هزینه داروهای نسخه ای


نگار یوسف زاده ,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ,
7.

طراحي الگوي ارزيابي عملكرد شبكه بهداشت و درمان مازندران


بهرام طهماسبي ,
Ph.D, مديريت خدمات بهداشتي درمانی, 1392
8.

تحلیل اقتصادی و جمعیت شناختی باروری در خانواده های ایرانی: تمرکز بر اندازه خانواده


مریم معینی,
Ph.D, اقتصاد سلامت, 1393

راهنما

1.

طراحی مدل کنترل استراتژیک برای بیمارستان‌های ایران


حامد دهنوی,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
2.

آینده‌پژوهی ترویج زایمان طبیعی در ایران


لیلی اسلامبولچی,
Ph.D, مدیریت بهداشت و درمان: ,
3.

تحلیل سیاست‌گذاری طرح تحول سلامت در ایران


فردین مرادی,
Ph.D, سیاستگذاری سلامت,
4.

بررسی عوامل موثر بر میزان خسارت در بیمه‌های تکمیلی سلامت و ارائه راهکارهای کنترل آن


سجاد رامندی,
Ph.D, اقتصاد سلامت,
5.

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل


پیام مختاری,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
6.

بررسی عوامل موثر بر مراجعه بیماران به بیمارستان امام خمینی


مهدی حکیمی نژاد,
MPH, MPH,
7.

محاسبه بار اقتصادی بیماری اوتیسم در شهر تهران در سال 1395


ندا اکبرپور,
M.Sc, اقتصاد بهداشت,
8.

بررسی رابطه بین توسعه نیروی انسانی و شاخص‌های سلامت


نسرین بیگی,
M.Sc, اقتصاد بهداشت,
9.

طراحی یک مدل مدیریت تغییر برای سازمان‌های بهداشتی و درمانی ایران


سعید محمودی,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
10.

Developing and Testing a Policy Making and Analysis Framework for Non-Communicable Diseases: the case of Emergency Medical Services in Ethiopia


Addis Adera Gebru,
Ph.D, Health policy,
11.

ارزشیابی عملکرد مدیران بیمارستانهای شهر ساری


مهدی عباسی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
12.

طراحی مدلی برای اعتباربخشی بیمارستان‌های ایران


فاطمه غضنفری,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
13.

بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های عملکردی بیمارستان امید اصفهان


سوده حاجی هاشمی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
14.

طراحی مدل فرهنگ سازمانی برای سازمان‌های بهداشتی و درمانی ایران


پوریا هدایتی,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
15.

تحلیل سیاست‌های توزیع پزشک عمومی در نظام سلامت ایران


فهیمه ربانی خواه,
MPH, MPH,
16.

بررسي تطبيقي شیوه‌های ارائه خدمت در نظام سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگو براي ايران


سمانه فخاریان,
M.S, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
17.

مقایسه هزینه اثربخشی بخش آنکولوژی بیمارستان عمومی و بیمارستان تخصصی سرطان


سمیه فلاحپور,
M.S, اقتصاد بهداشت,
18.

محاسبه نیروی انسانی بهینه مورد نیاز بیمارستان‌های عمومی در ایران


اعظم محمدی خسروی,
M.S, اقتصاد بهداشت,
19.

تعیین پرداخت های مستقیم از جیب بیماران برای درمان و مراقبت‌های سوختگی و عوامل تعیین کننده اجتماعی آن در بیمارستان طالقانی اهواز


فاطمه یعقوبی,
M.S, اقتصاد بهداشت,
20.

مدیریت خطرات احتمالی در آزمایشگاه‌های آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز: یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی


اعظم موسوی,
MPH, MPH,
21.

تحلیل مدیریت تغییر در اجرای سیستم اعتباربخشی در بیمارستان‌های منتخب استان تهران


عرفان شیکبایی,
M.S, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
22.

A survey of hospital service quality in Erbil, Iraq


Chooman Husein ,
M.Sc, Health Services Management,
23.

بررسي تطبيقي شیوه‌های حاکمیت در نظام سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگو براي ايران


پریسا رحیمی تبار,
M.S, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
24.

بررسي تطبيقي شیوه‌های تأمین مالی در نظام سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگو براي ايران


شیوا طلوعی,
M.S, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
25.

تحلیل اجرای استراتژی ادغام در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران


امجد محمدی‌,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی درمانی,
26.

توسعه يك مدل رهبري براي سازمانهاي بهداشتي درماني ايران


مریم غیاثی‌پور,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
27.

توسعه یک مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمانهای بهداشتی و درمانی ایران


پروانه اصفهانی,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
28.

ارزیابی اقتصادی مداخلات بهداشتی و درمانی: یک مرور انتقادی


محمود زمندی,
M.Sc, اقتصاد بهداشت,
29.

بررسی میزان موفقیت حاکمیت بالینی در بیمارستان های شهر تهران


نیوشا شهیدی صادقی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
30.

بررسی سلامت سازمانی بیمارستانهای شهر اصفهان


مریم اسماعیلی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
31.

تاثیر نظام مدیریت کیفیت بر بهره‌وری بخش اعمال جراحی بیمارستانی حضرت ولی عصر


مهناز افشاری,
M.Sc, اقتصاد بهداشت,
32.

ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهر تهران


مبین سخنور,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
33.

بررسی نقش مدیریت اطلاعات در اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان های استان خوزستان


مولود قربانی,
M.Sc, آموزش مدارک پزشکی,
34.

عوامل موثر بر انتخاب پزشک توسط بیمار در شهر تهران


طاهره جویا,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
35.

تاثير مديريت كيفيت بر عملكرد بخش مراقبت‌هاي وي‍ژه تنفسي بيمارستان شهيد لبافي نژاد


انسیه اشرفی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, 1393
36.

تاثیر مدیریت کیفیت بر ایمنی بیمار در بخش اتاق عمل بیمارستان قلب شهید رجایی


فاطمه خلج,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, 1393
37.

طراحی الگوی مراقبت بیماری¬های واگیر در بلایا و فوریت¬ها برای ایران


رضا حبیبی ساروی,
Ph.D, سلامت در بلایا,
38.

بررسی ارتباط بین خلاقیت فردی کارکنان با فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران در بیمارستان های قزوین


مریم سعادتی,
M.Sc, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, 1392
39.

تحلیل سیاست‌گذاری بیماری ایدز در ایران


رحیم خدایاری,
Ph.D, سیاستگذاری سلامت,
40.

طراحی الگوی جیره‌بندی خدمات سلامت در ایران


ایمان کلیددار,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
41.

توسعه و آزمون مدلی برای بيمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت


داود مصطفایی,
Ph.D, مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی,
42.

بررسی تاثیر سلامت بر رفاه اجتماعی با استفاده از مدلسازی تابع کاردینال مطلوبیت


بهمن احدی نژاد,
Ph.D, اقتصاد بهداشت,

English

2.

Application of quality management in promoting patient safety and preventing medical errors


Authors: Mosadeghrad, A.M. & Woldemichael, A.,
Publisher: IGI Global., 2017, Original
Abstract :

Mosadeghrad, A.M. & Woldemichael, A., (2017). Application of quality management in  promoting patient  safety and preventing medical errors.inM. Riga, (Eds.), Impact of Medical Errors and Malpractice on Health Economics, Quality, and Patient Safety(pp.91-112), IGI Global.

3.

Total Quality Management in Healthcare


Authors: Mosadeghrad, A.M. & Ferlie, E.,
Publisher: Routledge, 2016, 1, Original
Abstract :

Mosadeghrad, A.M. & Ferlie, E., (2016). Total Quality Management in Healthcare.inA. Ortenblad, C. Abrahamson Lofstrom, & R. Sheaff, (Eds.) Management innovations for healthcare organizations: adopt, abandon or adapt? (pp.378-396), Routledge.

Farsi

1.

کلیات سازمان و مدیریت بهداشت و درمان


Authors: علی محمد مصدق راد
فارسی, Publisher: انتشارات دیباگران تهران, 1394, Original
Abstract :

مصدق راد، علی محمد. کلیات سازمان و مدیریت بهداشت و درمان، انتشارات دیباگران تهران، 1394

2.

درسنامه سازمان و مدیریت تخصصی بیمارستان 2


Authors: علی محمد مصدق راد
فارسی, Publisher: دیباگران تهران, 1383, تالیف
Abstract :

مصدق راد، علی محمد. درسنامه سازمان و مدیریت تخصصی بیمارستان(2)، انتشارات دیباگران تهران، 1383

3.

درسنامه سازمان و مدیریت تخصصی بیمارستان 1


Authors: علی محمد مصدق راد
فارسی, Publisher: دیباگران تهران, 1383, تالیف
Abstract :

مصدق راد، علی محمد. درسنامه سازمان و مدیریت تخصصی بیمارستان(1)، انتشارات دیباگران تهران، 1383

4.

کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


Authors: علی محمد مصدق راد
فارسی, Publisher: دیباگران تهران, 1381, تالیف
Abstract :

مصدق راد، علی محمد. کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، انتشارات دیباگران تهران، 1381

مقالات

1.


Authors:

2.


Authors:

Farsi

1.

فرهنگ سازمانی در بیمارستان‌های شهر قزوین در سال ۱۳۹۲


Authors: مصدق‌‍راد علی محمد، سعادتی مریم
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, Vol.21, No.5, Year. 2017, Page:۸۳-۷۸.,
Download
2.

چالش‌های تدوین برنامه‌ استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور


Authors: مصدق‌‍راد علی محمد، فیاض بخش احمد، امینی فتانه.
پیاورد سلامت, Vol.11, No.5, Year. 2017, Page:۵۱۸-۵۳۱,
Download
3.

تأثیر مدیریت کیفیت بر درآمد بخش اعمال جراحی بیمارستان


Authors: مصدق‌راد علی‌ محمد، افشاری مهناز.
مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.75, No.10, Year. 1396,
Download
4.

تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان: یک مطالعه موردی


Authors: مصدق راد، علي محمد. ابن شهیدی، امین. عبدالمحمدی، نازنین
پژوهش های سلامت محور, Vol.3, No.2, Year. 1396,
Download
5.

بررسی میزان موفقیت اجرای برنامه راهبردی در بیمارستانهای استان تهران


Authors:
Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research (Payesh), Vol.6, Year. 1396,
Download
6.

ارزشیابی کیفیت خدمات بیمارستان‌های شهر تهران با استفاده از مدل HEALTHQUAL


Authors: مصدق راد، علي محمد. سخنور، مبین.
مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران, Vol.35, No.1, Year. 1396, Page:9-19,
Download
7.

بررسی عوامل موثر بر انتخاب پزشک متخصص توسط بیمار در شهر تهران


Authors: مصدق راد، علی محمد. جویا طاهره.
مجله علوم پزشکی رازی, Vol.24, No.158, Year. 1396,
Download
8.

پیش نیازهای اجرای اعتباربخشی در بیمارستان‌. بیمارستان


Authors: مصدق راد علی محمد، شکیبایی عرفان
بیمارستان, Vol.6, No.3, Year. 1396,
Download
9.

کارایی بیمارستان‌های ایران: یک مرور نظام مند و متا آنالیز دو دهه پژوهش


Authors: مصدق رادعلی محمد، اصفهانی پروانه، نیک افشار مرضیه
پیاورد سلامت, Vol.1, No.3, Year. 1396,
Download
10.

تحلیل نقش دین و نهادهای دینی در سیاست‌گذاری ایدز در ایران


Authors: خدایاری زرنق، رحیم. رواقی، حمید. مصدق‌راد،علی محمد. مبصری، خورشید
مجله پژوهش در دین و سلامت. , Vol.3, No.4, Year. 1396,
Download
11.

سبک مدیریت تعارض مدیران پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران


Authors: مصدق رادعلی محمد، موج بافان آرزو
نشریه پرستاری ایران, Vol.30, No.107, Year. 1396,
Download
12.

بررسی عدالت در توزیع جغرافیایی پزشکان متخصص در ایران


Authors: مصدق راد علی محمد، هاشم پور رضا، ویسی محمد
پژوهش های سلامت محور, Vol.3, No.1, Year. 1396,
Download
13.

بررسی میزان موفقیت حاکمیت بالینی در بیمارستان‌های شهر تهران


Authors: مصدق راد، علی محمد، عرب محمد، شهیدی صادقی نیوشا.
مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم, Vol.19, No.3, Year. 1396, Page:129-140,
Download
14.

ارزشیابی روش اعتباربخشی بیمارستانها


Authors: مصدق راد، علي محمد. اکبری ساری علی. یوسفی نژادی ترانه
مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.75, No.4, Year. 1396,
Download
15.

تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت بیماران یک بیمارستان


Authors: مصدق راد، علي محمد. اشرفی، انسیه
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.75, No.3, Year. 1396,
Download
16.

فرهنگ سازمانی بیمارستان‌های منتخب شهر تهران


Authors: مصدق راد، علي محمد. سخنور، مبین
بیمارستان, Vol.16, No.2, Year. 1396,
Download
17.

بررسی سلامت سازمانی بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان


Authors: مصدق راد علی محمد، اکبری ساری علی، اسماعیلی مریم
پژوهشهای سلامت محور, Vol.2, No.4, Year. 1395, Page:۳۲۹-۳۴۴,
Download
18.

فرایند سياستگذاري ايدز در ايران


Authors: خداياري زرنق، رحيم. رواقي، حميد. مصدق‌راد، علی محمد. صداقت، عباس. فلاحي، حميرا. محرز، مينو.
تصویر سلامت, Vol.7, No.3, Year. 1396, Page:1-14,
Download
19.

تأثیر مدیریت کیفیت بر کاهش کسورات بخش اعمال جراحی بیمارستان ولیعصر (عج): یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی


Authors: مصدق راد، علي محمد. عرب، محمد. افشاری، مهناز
فصلنامه علمی پژوهشی بیمارستان, Vol.16, No.1, Year. 1396, Page:93-101,
Download
20.

لغو اعمال جراحی زنان و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان


Authors: مصدق راد، علي محمد. افشاری، مهناز
مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران, Vol.34, No.3, Year. 1395, Page:262-266,
Download
21.

موانع اجرایی حاکمیت بالینی در بیمارستان‌های استان خوزستان


Authors: مصدق راد، علي محمد. قربانی، مولود
فصلنامه بهداشت در عرصه, Vol.4, No.4, Year. 1395, Page:44-56,
Download
22.

ارزشیابی استاندارهای اعتباربخشی بیمارستانها


Authors: مصدق راد، علي محمد. اکبری ساری علی. یوسفی نژادی ترانه
مجله علوم پزشکی رازی, Vol.23, No.153, Year. 1395, Page:50-61,
Download
23.

بررسی نقش مدیریت اطلاعات در اجرای موفقیت آمیز حاکمیت بالینی


Authors: مصدق راد، علي محمد. صدوقی، فرحناز. افشاری، مهناز
مجله پژوهشهای سلامت محور, Vol.2, No.3, Year. 1395, Page:203-222,
Download
24.

تحلیل هزینه - منفعت مداخلات بهداشتی: یک مرور انتقادی


Authors: مصدق راد، علي محمد. جعفری پویان، ابراهیم. زمندی، محمود
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, Vol.14, No.4, Year. 1395, Page:97-109,
Download
25.

تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان بخش اعمال جراحی بیمارستان ولیعصر (عج): یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی


Authors: مصدق راد، علي محمد. افشاری، مهناز
مجله پژوهشهای سلامت محور, Vol.2, No.2, Year. 1395,
Download
26.

میزان تعارض در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران


Authors: مصدق راد، علي محمد. عرب، محمد. موج بافان، آرزو
فصلنامه علمی پژوهشی بیمارستان, Vol.15, No.4, Year. 1395,
Download
27.

كاهش لغو اعمال جراحي در يك بيمارستان


Authors: مصدق راد، علي محمد. خلج، فاطمه
مجله دانشكده پزشكي, Vol.74, No.5, Page:371-365,
Download
28.

بررسی سبک مدیریت تعارض مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران


Authors: 1. مصدق راد، علي محمد. عرب، محمد. موج بافان، آرزو.
مجله پژوهشهای سلامت محور, Vol.2, No.1, Year. 1395, Page:1-13,
Download
29.

آیا فرسودگی شغلی با اعمال رهبري معنوي در بیمارستانها کاهش می‌یابد؟


Authors: خاکدل جلودار، زهرا. مصدق راد، علي محمد. رحيمي، عباس. جعفري پويان، ابراهيم.
مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي, Vol.9, No.1, Year. 1395, Page:74-85,
Download
30.

رابطه بین سبک رهبری مدیران و خلاقیت فردی کارکنان در بیمارستانهای شهر قزوین


Authors: مصدق راد، علي محمد. سعادتی، مریم
فصلنامه علمی پژوهشی بیمارستان, Vol.15, No.1, Year. 1395,
Download
31.

تأثیر مدیریت کیفیت بر کاهش موارد لغو اعمال جراحی: یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی


Authors: مصدق راد، علي محمد. افشاری، مهناز.
فصلنامه بهداشت در عرصه, Vol.3, No.4, Year. 1394, Page:48-41,
Download
32.

مدل برنامه ریزی استراتژیک در سازمان بهزیستی


Authors: امینی، فتانه. مصدق راد، علي محمد
فصلنامه آموزشی و پژوهشی نواندیش سبز, Vol.9, No.36, Year. 1394, Page:5-12,
Download
33.

تأثیر مدیریت کیفیت بر کاهش عفونت محل جراحی در اعمال جراحی قلب: یک مطالعه اقدام پژوهشی مشارکتی


Authors: مصدق راد، علي محمد. خلج، فاطمه
مجله علمی سازمان نظام پزشکی, Vol.23, No.2, Year. 1394,
Download
34.

تأثیر مدیریت کیفیت بر میزان رضایتمندی کارکنان در بخش مراقبتهای ویژه تنفسی


Authors: مصدق راد، علي محمد. اشرفی، انسیه
فصلنامه علمی پژوهشی بیمارستان, Vol.14, No.4, Year. 1394,
Download
35.

تأثیر اجرای الگوی مدیریت عفونت‌های بیمارستانی بر میزان عفونت های بیمارستانی در بیمارستان جهرم: یک مطالعه اقدام پژوهی


Authors: محفوظ پور، سعاد. مصدق راد، علي محمد. بهادری منفرد، ایاد و تراب جهرمی، لیلا
مدیریت ارتقای سلامت, Vol.15, No.1, Year. 1394,
Download
36.

رابطه هوش هیجامی با مهارت‌های ارتباطی پرستاران بخش اورژانس


Authors: کوچک زاده، مهدی. سهرابی، زهره. مصدق راد، علي محمد
فصلنامه بیمارستان, Vol.14, No.54, Year. 1394,
Download
37.

اولویت‌بندی عوامل موثر بر خرید تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های منتخب شهر تهران با استفاده از مدل تحلیل‌سلسله‌ مراتبی


Authors: تورانی، سوگند. چگینی، زهرا. مصدق راد، علي محمد
مدیریت سلامت , Vol.59, No.18, Year. 1394,
Download
38.

عوامل موثر بر انتخاب پزشک توسط بیمار در شهر تهران


Authors: مصدق راد، علي محمد. جویا، طاهره
مجله علمی سازمان نظام پزشکی, Vol.32, No.4, Year. 1393,
Download
39.

دیدگاه مدیران در ارتباط با امکان بهره گبری از سیسنم مدیریت کیفیت ایزو در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان


Authors: مصدق راد، علي محمد. شاعلی، فرزانه. تاجمیر ریاحی، زهرا
مجله علمی پژوهشی مدیریت و اطلاعات در بهداشت و درمان, Vol.2, No.2, Year. 1384,
Download
40.

تضمین کیفیت در سازمانهای بهداشتی و درمانی


Authors: مصدق راد، علي محمد.
همای سلامت, Vol.2, No.7, Year. 1384,
41.

بررسي رابطه بين سبكهاي رهبری مديران و كارايي بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان


Authors: مصدق راد، علي محمد
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان, Vol.17, No.4, Year. 1384, Page:23-37,
Download
42.

بررسي فراواني زايمان طبيعي، سزارين و علل انجام آن در بيمارستان هاي دانشگاهي شهر اصفهان


Authors: مصدق راد، علي محمد. ملکیها، زهره.
فصلنامه علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی, Vol.23, No.2, Year. 1384, Page:161-169,
Download
43.

مقايسه ي چهار مدل مديريت عملكرد در سيستم بهداشت ودرمان


Authors: يارمحمديان, محمدحسين. بهرامي، سوسن. كريميان، جهانگير. شهرزادي، ليلا. و مصدق راد، علي محمد
مدیریت و اطلاعات در بهداشت و درمان, Vol.2, No.2, Year. 1384, Page:71-78,
Download
44.

بررسي رابطه بين ميزان آگاهي بيماران نسبت به حقوق بيمار در بيمارستان و رضايتمندي آنها از خدمات بيمارستاني


Authors: مصدق راد، علي محمد. اثنی عشری، پرتو
طب و تزکیه, Vol.14, No.3, Year. 1384, Page:16-24,
Download
45.

بررسی منشور حقوق بیمار در ایران و جهان


Authors: مصدق راد، علي محمد
فصلنامه تأمین اجتماعی, Vol.5, No.14, Year. 1383, Page:714-726,
Download
46.

ارزيابي ميزان رضايتمندي بيماران از خدمات بستري بيمارستان رازي قزوين


Authors: مصدق راد، علي محمد
مجله علمی پژوهشی مدیریت و اطلاعات در بهداشت و درمان, Vol.1, No.1, Year. 1383, Page:28-32,
Download
47.

بررسی مکانیزم های پرداخت به ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی


Authors: مصدق راد، علي محمد
فصلنامه تأمین اجتماعی, Vol.6, No.16, Year. 1383, Page:1359-1381,
Download
48.

منشور حقوق بیمار در بیمارستان (2)


Authors: مصدق راد، علي محمد
ماهنامه درد, Vol.5, No.46, Year. 1383, Page:62-64,
49.

منشور حقوق بیمار در بیمارستان (1)


Authors: مصدق راد، علي محمد
ماهنامه درد, Vol.5, No.45, Year. 1383, Page:54-56,
Download
50.

بررسي وضعيت بهداشتي بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان


Authors: مصدق راد، علي محمد. شیرانی، ناهید. عزتی، پروانه
فصلنامه مدیریت و اطلاعات در بهداشت و درمان, Vol.1, No.2, Year. 1383,
Download
51.

بررسي رابطه بين رضايت شغلي كاركنان با سبك مديريت مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان


Authors: مصدق راد، علي محمد.
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران, Vol.4, No.12, Year. 1383,
Download
52.

بررسي ميزان آگاهي پزشكان و بيماران نسبت به حقوق بيمار و رعايت آن در بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان


Authors: مصدق راد، علي محمد. اثنی عشری، پرتو.
فصلنامه علمی پژوهشی آموزش در علوم پزشکی, Vol.11, Year. 1383,
Download
53.

بررسي رابطه بين آگاهي از علم ارگونومي و ميزان آسيبهاي شغلي كادر پرستاري


Authors: مصدق راد، علي محمد.
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد, Vol.6, No.3, Year. 1383,
Download
55.

نقش مديريت مشاركتي (نظام پيشنهاد ها) در ميزان اثربخشي و كارايي بيمارستان


Authors: مصدق راد، علي محمد
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،, Vol.3, Year. 1382, Page:85-89,
Download
56.

ارزيابي زمان انتظار، زمان مشاوره و رضايتمندي بيماران در بخش بيماران سرپايي بيمارستان رازي قزوين


Authors: مصدق راد، علي محمد
فصلنامه پژوهش در علوم رفتاری, Vol.1, No.1, Year. 1382, Page:11-15,
Download
57.

مدل چنگال مديريت كيفيت فراگير


Authors: مصدق راد، علي محمد
ماهنامه علمي تخصصي تدبير, Vol.133, Year. 1381,
Download
58.

گامي به سوي مديريت كيفيت فراگير


Authors: مصدق راد، علي محمد
فصلنامه فرايند مديريت و توسعه, Vol.55, Year. 1381, Page:32-41,
Download
59.

مدیریت بر مبنای پیشنهاد


Authors: مصدق راد، علي محمد
ماهنامه علمي تخصصي تدبير, Vol.130, Year. 1380, Page:50-54,
60.

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


Authors: مصدق راد، علي محمد.
ماهنامه علمي تخصصي تدبير, Vol.97, Year. 1378,

English

1.

Impact of Merger and Acquisition on University Performance.


Authors: Mohamadi-Bolbanabad A, Mosadeghrad AM, Arab M, Majdzadeh R.
Arch Iran Med, Vol.20, No.8, Year. 2017, Page:518 – 524,
Download
2.

Rationing in health systems: A critical review


Authors:
Med J Islam Repub Iran., Year. 2017, Page:271-277,
Download
3.

HIV/AIDS policy agenda setting in Iran


Authors: 2. Khodayari-Zarnaq, R. Ravaghi, H. Mosadeghrad, A.M. Sedaghat, A. Mohraz, M
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, Vol.30, No.392, Year. 2016, Page:1-13,
Download
4.

Iran Hospital Accreditation System


Authors: 1. Mosadeghrad, A.M
Iranian Journal of Public Health, Vol.45, No.6, Year. 2016, Page:837-842,
Download
5.

Developing and validating a total quality management model for healthcare organisations


Authors: Mosadeghrad, A.M
The TQM Journal, Vol.27, No.5, Year. 2015, Page:544 - 564,
Download
6.

Occupational stress and its consequences: Implications for health policy and management


Authors: Mosadeghrad, A.M
Leadership in Health Services Journal, Vol.27, No.3, Year. 2014, Page:224-239,
Download
7.

Why do organizational change programmes fail?


Authors: Mosadeghrad, A.M., & Ansarian, M
International Journal of Strategic Change Management, Vol.5, No.3, Year. 2014, Page:189-218,
Download
8.

Factors influencing health care service quality


Authors: Mosadeghrad, A.M.,
International Journal of Health Policy and Management, Vol.3, No.2, Year. 2014, Page:77-89,
Download
9.

Strategic collaborative quality management and employee job satisfaction


Authors: Mosadeghrad, A.M.,
International Journal of Health Policy and Management, Vol.2, No.2, Year. 2014, Page:1-7,
Download
10.

Essentials of Total Quality Management in Healthcare: A systematic review


Authors: Mosadeghrad, A.M
International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol.27, No.7, Year. 2014,
Download
11.

Factors Affecting Medical Service Quality


Authors: Mosadeghrad, A.M
Iranian Journal of Public Health, Vol.43, No.2, Year. 2014, Page:210-220,
Download
12.

Why TQM does not work in healthcare organisations


Authors: Mosadeghrad, A.M
International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol.27, No.4, Year. 2014,
Download
13.

Patient choice of a hospital: Implications for health policy and management


Authors: Mosadeghrad, A.M
International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol.27, No.2, Year. 2014, Page:152-164,
Download
14.

Why TQM programs fail? A pathology approach


Authors: Mosadegh Rad, A.M
the TQM Journal, Vol.26, No.2, Year. 2014, Page:160-187,
Download
15.

Quality of working life and turnover intentions: implications for health policy and management


Authors: Mosadeghrad, A.M
International journal of research in nursing, Vol.4, No.2, Year. 2013, Page:47-54,
Download
16.

The impact of top management turnover on quality management implementation


Authors: Mosadeghrad, A.M
Medical Archives, Vol.67, No.2, Year. 2013, Page:134-140,
Download
17.

Leadership, job satisfaction and organizational commitment in healthcare sector: Proposing and testing a model


Authors: Mosadeghrad, A.M
Mat Soc Med, Vol.25, No.2, Year. 2013, Page:121-126,
Download
18.

Quality of working life: Antecedents to employee’s turnover intentions


Authors: Mosadeghrad, A.M
International Journal of Health Policy and Management, Vol.1, No.1, Year. 2013, Page:49-58,
Download
19.

Occupational stress and turnover intention: Implications for nursing management


Authors: Mosadeghrad, A.M
International Journal of Health Policy and Management, Vol.1, No.2, Year. 2013, Page:179-186,
Download
20.

Verification of a quality management theory: Using a Delphi study


Authors: Mosadeghrad, A.M
International Journal of Health Policy and Management, Vol.1, No.4, Year. 2013, Page:261-271,
Download
21.

Obstacles to TQM success in health care systems


Authors: Mosadegh Rad, A.M
International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol.2, No.1, Year. 2013, Page:147-173,
Download
22.

Healthcare service quality: Towards a broad definition


Authors: Mosadegh Rad, A.M
International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol.26, No.3, Year. 2013, Page:203-219,
Download
23.

A Conceptual Framework for Quality of Care


Authors: Mosadeghrad, A.M
Mat Soc Med, Vol.24, No.4, Year. 2012, Page:251-261,
Download
24.

Implementing Strategic Collaborative Quality Management in Health Care Sector


Authors: Mosadegh Rad, A.M
International Journal of Strategic Change Management, Vol.4, No.4, Year. 2012, Page:203-228,
Download
25.

A theory of quality management


Authors: Mosadegh Rad, A.M
International Journal of Modelling in Operations Management, Vol.2, No.1, Year. 2012, Page:89-118, Number of Page:29
Download
26.

A Study of relationship between Job satisfaction, Organizational commitment and turnover intention among hospital employees


Authors: Mosadeghrad AM. Ferlie E, Rosenberg D.
Health Services Management Research Journal, Vol.21, No.4, Year. 2008, Page:Health Services Management Resea,
Download
27.

Factors affecting employees’ job satisfaction in public hospitals: implications for recruitment and retention


Authors: Mosadegh Rad, A.M
Journal of general management, Vol.34, No.4, Year. 2009, Page:51-66,
Download
28.

A Study of relationship between job stress, quality of working life and turnover intention among hospital employees


Authors: Mosadeghrad, A.M. Ferlie, E. & Rosenberg, D.
Health Services Management Research Journal, Vol.24, No.4, Year. 2011, Page:170-181,
Download
29.

An Analysis of Job Satisfaction and Job Satisfier Factors among Hospital Employees


Authors: Mosadegh Rad, A.M
Journal of Isfahan faculty of administration science and Economy, Vol.20, No.1, Year. 2008, Page:49-66,
Download
30.

The impact of organizational Culture on the Successful Implementation of Total Quality Management


Authors: Mosadegh Rad, A.M
TQM Magazine, Vol.18, No.6, Year. 2008, Page:606 - 625,
Download
31.

A Study of relationship between managers’ leadership style and employees’ job satisfaction


Authors: Mosadegh Rad, A.M
Leadership in Health Services, Vol.19, No.2, Year. 2006,
Download
32.

A survey of Total Quality Management in Iran: Barriers to successful implementation in health care organizations


Authors: Mosadegh Rad, A.M
International journal of Quality Assurance in health care, Vol.18, No.3, Year. 2005,
Download
33.

Developing a Model for Evaluation and Accreditation of Hospitals


Authors: Mosadegh Rad, A.M
Iranian Journal of Public Health, Year. 2005,
Download
34.

Developing a Total Quality Management Model for Health Care Systems


Authors: Mosadegh Rad, A.M
Iranian Journal of Public Health, Year. 2005,
Download

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

مدلی برای بيمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت


کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و
Location: 1393,

Authors: 2. مصطفایی، داود. مصدق راد، علي محمد
Type : سخنرانی, Lecturer,
2.

تدوین استراتژی‌های بیمارستانی: از تئوری تا عمل


کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
Date: 1393-
Authors: 1. مصدق راد، علي محمد
Type : سخنرانی, Lecturer,
3.

بررسی نقش مديريت مشاركتي در ميزان اثربخشي و كارايي بيمارستان


اولین کنگره سراسری مدیریت و برنامه ریزی بیمارستان
Date: 1383-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
4.

بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان


اولین کنگره سراسری مدیریت و برنامه ریزی بیمارستان
Date: 1383-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
5.

بررسی رابطه بین رعایت ملاحظات ارگونومیک در ایستگاههای کاری پرستاری و آسيبهاي شغلي كادر پرستاري


اولین کنگره سراسری آسیب شناسی پرستاری
Date: 1383-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
6.

مدل چنگال مديريت كيفيت فراگير


دومین کنگره بین المللی مدیریت
Date: 1383-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
7.

ارزيابي ميزان آمادگي بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان از نقطه نظر مديريت بحران در حوادث غير مترقبه


دومین کنگره سراسری مدیریت بحران در بلایا و حوادث غیر مترقبه
Date: 1383-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
8.

آمادگی در برابر بیوتروریسم از تئوری تا عمل


دومین کنگره سراسری مدیریت بحران در بلایا و حوادث غیر مترقبه
Date: 1383-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
9.

طراحي بخش اورژانس بيمارستانها در مديريت بلايا و حوادث غير مترقبه


دومین کنگره سراسری مدیریت بحران در بلایا و حوادث غیر مترقبه
Date: 1383-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
10.

مدیریت خطرات احتمالی در سازمانهای بهداشتی و درمانی


دومین کنگره سراسری مدیریت بحران در بلایا و حوادث غیر مترقبه
Date: 1383-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
11.

بررسي علل انتخاب سزارين از ديدگاه پزشكان، بيماران و كادر پرستاري و مامايي و تحليل هزينه ـ منفعت زايمان طبيعي نسبت به سزارين در بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان


سومین کنگره پرستاری و مامایی « بهداشت باروری»
Date: 1383-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
12.

بررسي ارتباط بين رضايت شغلي كادر پرستاري و سبك مديريت سرپرستاران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان


سمینار سراسری ارتباط در خدمات بهداشتی و درمانی
Date: 1383-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
13.

ارائه يك الگوي برتر براي مديريت كيفيت فراگير: مدل توسعه يافته متعالي مديريت كيفيت فراگير


دومین سمینار کشوری مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانهای بهداشتی و درمانی
Date: 1382-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
14.

ارائه يك الگوي کاربردی براي مديريت كيفيت فراگير


دومین سمینار کشوری مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانهای بهداشتی و درمانی
Date: 1382-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
15.

تحليل هزينه – اثربخشی و هزينه – منفعت بيماری سرخک در سه سطح اول، دوم و سوم خدمات بهداشتی و درمانی و نقش آموزش بهداشت در كاهش هزينه ها


اولین کنگره ارتقای بهداشت و آموزش بهداشت
Date: 1382-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
16.

مدیریت بلایا و حوادث غیر مترقبه در بیمارستان


اولین کنگره سراسری مدیریت بحران در بلایا و حوادث غیر مترقبه
Date: 1382-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
17.

بررسی نقش مديريت مشاركتي در ميزان كارايي بيمارستان


اولین کنگره مدیریت منابع بیمارستان
Date: 1382-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
18.

مدل چنگال مديريت كيفيت فراگير


سومین کنگره ارتقای مستمر کیفیت در بهداشت و درمان
Date: 1381-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
19.

ارزيابي زمان انتظار، زمان مشاوره و رضايتمندي بيماران در بخش بيماران سرپايي بيمارستان رازي قزوين


کنگره سایکو فارماکولوژی
Date: 1381-
Authors: مصدق راد، علي محمد.
Type : سخنرانی, Lecturer,
20.

بررسی نقش مديريت مشاركتي بر رضایت شغلی بیماران


دومین کنگره ارتقای مستمر کیفیت در بهداشت و درمان
Date: 1381-Type : سخنرانی, Lecturer,
21.

بررسی نقش مديريت مشاركتي در کارایی بیمارستان


اولین سمینار کشوری مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانهای بهداشتی و درمانی
Date: 1380-Type : سخنرانی, Lecturer,

English

1.

Strategic Collaborative Quality Management: A model for operationalising clinical governance in healthcare organizations


first international congress on clinical governance and patient safety
Location: Tehran, Iran,
Date: 2013-
Authors: Mosadeghrad AM
Type : Presentaion, Lecturer,
2.

Internationalisation of higher education: Opportunities and challenges


the 13th Multidisciplinary Iranian Researchers Conference in Europe
Location: Wales, UK.,
Date: 2011-
Authors: Mosadeghrad AM
Type : Presentaion, Lecturer,
3.

The health care system in Iran: Learning from international experience


the 13th Multidisciplinary Iranian Researchers Conference in Europe
Location: Wales, UK.,
Date: 2011-
Authors: Mosadeghrad AM
Type : Presentaion, Lecturer,
4.

Developing a generic model of quality management for health Care Systems of Iran


5th QIRN
Location: Amsterdam, Netherlands,
Date: 2008-
Authors: Mosadeghrad AM
Type : Presentaion, Lecturer,
5.

Why TQM does Not work?


12th world congress for TQM
Location: Edinburgh, UK,
Date: 2007-
Authors: Mosadeghrad AM
Type : Presentaion, Lecturer,
6.

Models and Dimensions of Service Quality in the Food Industry


12th world congress for TQM
Location: Edinburgh, UK,
Date: 2007-
Authors: Shahin, A. & Mosadeghrad AM.,
Type : Presentaion, Lecturer,
7.

Assessment of Total Quality Management implementation in Healthcare: What makes TQM work successfully in Healthcare


Middle East Quality Association first scientific congress
Location: Dubai, UAE,
Date: 2007-
Authors: Mosadeghrad A.M.,
Type : Presentaion, Lecturer,
8.

Why TQM programs fail? a pathology approach


7th International Conference of Quality Managers
Location: Tehran, Iran,
Date: 2006-
Authors: Mosadeghrad A.M.,
Type : Presentaion, Lecturer,
9.

A study of relationship between managers' leadership style and employees' job satisfaction and organizational commitment


International Conference on Organizational Behaviour in Health Care
Location: University of Aberdeen, Scotland, UK,
Date: 2006-
Authors: Mosadeghrad A.M.,
Type : Presentaion, Lecturer,
10.

A Study of relationship between managers' leadership style and employees’ job satisfaction


Asia-Pacific Researchers in Organization Studies
Location: Melbourne, Australia,
Date: 2005-
Authors: Mosadeghrad A.M.,
Type : Presentaion, Lecturer,
11.

A survey of relationship between Organizational Culture and TQM Success


10th world congress for TQM
Location: University of Manitoba, Canada,
Date: 2005-
Authors: Mosadeghrad A.M.,
Type : Presentaion, Lecturer,
12.

A survey of TQM practices and barriers in Healthcare Organizations


10th world congress for TQM
Location: University of Manitoba, Canada,
Date: 2005-
Authors: Mosadeghrad A.M.,
Type : Presentaion, Lecturer,
13.

Developing a Model for Hospital Evaluation and Accreditation


13th Multidisciplinary Iranian Researchers Conference in Europe
Location: Leeds University, England, UK.,

Authors: Mosadeghrad A.M, Ansarian M.,
Type : Presentaion, Lecturer,
14.

Developing a Total Quality Management Model for Health Care Systems


13th Multidisciplinary Iranian Researchers Conference in Europe
Location: Leeds University, England, UK.,

Authors: Mosadeghrad A.M, Ansarian M.,
Type : Presentaion, Lecturer,
1.

International Journal of Services Technology & Management


2006- Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
2.

Journal of General Management


2006- Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
3.

BMC Health Services Research Journal


2010- Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
4.

Journal of Research in Medical Sciences


2010- Manuscript Peer Reviewer (National Journal),
5.

TQM journal


2012- Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
6.

Journal of Organisational Change Management


2013- Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
7.

International Journal of Health Policy and Management


2013- Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
8.

Journal of Education and Health Promotion


2014- Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
9.

International Journal of Quality & Reliability Management


2014- Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
10.

Journal of Health Organization and Management


2014- Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
11.

Journal of Medical Systems


2010- Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
12.

International Journal of Stress Management


2011- Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
13.

International Journal of Health Care Quality Assurance


2011- Manuscript Peer Reviewer (International Journal),
1.

Chartered Management Institute, UK


Activity Type:Member
2010
2.

the Higher Education Academy, UK


Activity Type:Associate Member
2008
3.

Society for the Study of Organising in Health Care, UK


Activity Type:Member
2006
4.

Centre for Public Services Organisations, UK


Activity Type:Member
2005
1. سیاستگذاری و مدیریت سلامت
2. اقتصاد سلامت
3. نظام های سلامت بین المللی
4. مدیریت استراتژیک
5. مدیریت کیفیت
Top