دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

محمدرضا مهاجري تهراني

اطلاعات تماس
تلفن: +9821-88220071
فکس: +9821-88220052
آدرس: تهران- خ كارگر شمالي- بيمارستان دكتر شريعتي- طبقه 5- پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
داخلي
بیمارستان
شريعتي
داخلي غدد
مرکز تحقیقاتی
غدد و متابوليسم
درباره
آخرین به روزرسانی: 1398/11/15

1.

-


Endocrinology and Metabolism , Tehran University and affiliated hospitals, Tehran,Iran, 2004
2.

PostDoc


Internal Medicine , Tehran University of Medical Sciences, 2002
3.

MD


Medicine , Tehran University of Medical Sciences, 1995
1.

کمفرانس یک روزه انسولین درمانی مبتنی بر case discussion


کلینیک تخصصی و فوق تخصصی و بیماری های متابولیک 2, کنترل و درمان هیپرگلیسمی (کلیات), 1395/10/23 1395/10/23, سخنرانی, Lecturer
2.

سمینار یکروزه انسولین درمانی مبتنی بر case disussion


کلینیک تخصصی و فوق تخصصی و بیماری های متابولیک 2, بحث موردی درمان هیپرگلیسمی و اندیکاسیون های شروع انسولین , 95/10/23 95/10/23, سخنرانی, Lecturer
3.

سمینار تاز های پیشگیری ، تشخیص و درمان استئوپروز


پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه هلوم پزشکی تهران, بیمارستان امام خمینی( تالار امام خمینی ), سمینار تاز های پیشگیری ، تشخیص و درمان استئوپروز , 25/9/95 26/9/95, خلاصه, others
4.

درمان های جدیدتیپ دو بر پایه داروهای اینکرتینی و آگونیستهای


درمان های جدیدتیپ دو بر پایه داروهای اینکرتینی و آگونیستهای , 93/3/27 93/3/27, خلاصه, Lecturer
5.

تازه های بالینی استئوپروز


تازه های بالینی استئوپروز, 93/9/27 93/9/27, سخنرانی, others
6.

چهاریمن کنفرانس علمی سالیانه تومورهای هیپوفیز


چهاریمن کنفرانس علمی سالیانه تومورهای هیپوفیز , 93/10/25 93/10/25, سخنرانی, others
7.

تازه های تشحیص و درمان بیماری کوشینگ و آکرومگالی


تازه های تشحیص و درمان بیماری کوشینگ و آکرومگالی, 93/10/26 93/10/26, سخنرانی, others
8.

بررسی راهکار های مقابله با چالش های آموزش پزشکی


بررسی راهکار های مقابله با چالش های آموزش پزشکی , 93/12/14 93/12/14, others
9.

استفاده از حیوانات در تحقیقات بالینی


استفاده از حیوانات در تحقیقات بالینی , others
10.

هیپوگنادیسم در آقایان


هیپوگنادیسم در آقایان, 94/8/7 94/8/7, سخنرانی, others
11.

سمینار تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری دیابت و عوارض آن


سمینار تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری دیابت و عوارض آن , 94/5/21 94/5/22, سخنرانی, others
12.

سمینار دیابت و جراحی


یزد , سمینار دیابت و جراحی , 94/7/15 94/7/16, خلاصه, others
13.

سمینار دیابت و عوارض آن


ییمارستان امام خمینی , ییمارستان امام خمینی , سمینار دیابت و عوارض آن , 91/8/23 91/8/24, خلاصه, others
14.

رویکرد های درمان در بیماران دیابت


رویکرد های درمان در بیماران دیابت , 91/8/23 91/8/24, سخنرانی, others
15.

چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی


چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی , 94/11/06 94/11/09, سخنرانی, others
16.

کنگره آزمایشگاه و بالین


کنگره آزمایشگاه و بالین , 94/11/17 94/11/19, سخنرانی, Learner
17.

پنجمین کنفرانس سالیانه تورموهای هیپوفیز


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, پنجمین کنفرانس سالیانه تورموهای هیپوفیز , 94/04/11 94/04/11, سخنرانی, others
18.

ششمین دوره جامع آموزش دیابت


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, ششمین دوره جامع آموزش دیابت , 93/03/03 93/04/30, سخنرانی, others
19.

پنجمین دوره آموزش جامع دیابت


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, پنجمین دوره آموزش جامع دیابت , 92/09/02 92/09/30, سخنرانی, others
20.

سمینار یکروزه فشار خون ثانویه متمرکز بر اختلالات کلیوی


مرکزتحقیقات غدد و متابولیسم , مرکزتحقیقات غدد و متابولیسم پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم, سمینار یکروزه فشار خون ثانویه متمرکز بر اختلالات کلیوی, 93/11/30 90/11/30, سخنرانی, others
21.

دومین کنفرانس علمی تازه های رشد و نمو


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, دومین کنفرانس علمی تازه های رشد و نمو , 95/5/21 95/5/21, سخنرانی, others
22.

سمینار یکروزه اختلالات رشد و نمو


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, سمینار یکروزه اختلالات رشد و نمو , 93/2/25 93/2/25, سخنرانی, others
23.

سمینار یکروزه تغذیه / شناخت و یادگیری


پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه هلوم پزشکی تهران, پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم , سمینار یکروزه تغذیه / شناخت و یادگیری , 92/7/11 92/7/11, سخنرانی, others
24.

هشتمین دوره جامع آموزش دیابت


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, هشتمین دوره جامع آموزش دیابت , 94/7/11 94/7/30, سخنرانی, others
25.

نهمین دوره جامع آموزش دیابت


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, نهمین دوره جامع آموزش دیابت, 94/10/12 94/11/1, سخنرانی, others
26.

دهمین دوره جامع آموزش دیابت


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, دهمین دوره جامع آموزش دیابت , 95/5/23 95/6/11, سخنرانی, others
27.

کنگره تازه های غدد و متابولیسم


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, بیمارستان امام خمینی , کنگره تازه های غدد و متابولیسم , 1392/8/1 1392/8/3, سخنرانی, others
28.

کارگاه پای دیابتی کردستان


پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه هلوم پزشکی تهران, کردستان , کارگاه پای دیابتی کردستان , 1395/04/30 1395/04/31, سخنرانی, others
29.

کارگاه پای دیابتی تهران


پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه هلوم پزشکی تهران, کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دیابت و بیماری های متابولیک , کارگاه پای دیابتی تهران, 1393/06/08 1393/06/09, سخنرانی, others
30.

کارگاه پای دیابتی گرگان


پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه هلوم پزشکی تهران, گرگان , کارگاه پای دیابتی گرگان, 1393/08/28 1393/08/29, سخنرانی, others
31.

کارگاه پای دیابتی سوه


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, اسلامشهر , کارگاه پای دیابتی سوه , 1393/10/14 1393/10/15, سخنرانی, others
32.

کارگاه پای دیابتی بوشهر


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, بوشهر , کارگاه پای دیابتی بوشهر , 93/11/08 1393/11/9, سخنرانی, others
33.

کارگاه پای دیابتی ساری


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, ساری, کارگاه پای دیابتی ساری, 1394/02/09 1394/09/10, سخنرانی, others
34.

کارگاه پای دیابتی اردبیل


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, اردبیل, کارگاه پای دیابتی اردبیل, 1394/06/10 1394/06/11, سخنرانی, others
35.

کارگاه پای دیابتی ساوه


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, ساوه, کارگاه پای دیابتی ساوه, 1394/06/28 1394/06/29, سخنرانی, others
36.

کارگاه پای دیابتی کرمان


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, کرمان, کارگاه پای دیابتی کرمان , 1394/08/27 139408/27, سخنرانی, others
37.

کارگاه پای دیابتی یزد


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, یزد, کارگاه پای دیابتی یزد , 1394/10/2 1394/10/03, سخنرانی, others
38.

کارگاه پای دیابتی کیش


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, کیش, کارگاه پای دیابتی کیش, 94/12/19 1394/12/20, سخنرانی, others
39.

کارگاه پای دیابتی شیراز


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, شیراز, کارگاه پای دیابتی شیراز , 1395/02/29 1395/02/30, سخنرانی, others
40.

کارگاه یکروزه پای دیابتی ( اسلامشهر )


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, اسلامشهر , کارگاه یکروزه پای دیابتی ( اسلامشهر ), 1393/10/14 1393/10/15, سخنرانی, others
41.

کنفرانس علمی یکروزه تازه های زخم پای دیابتی


مرکز دیابت و بیمار های متابولیک 2, مرکز دیابت و بیمار های متابولیک 2, کنفرانس علمی یکروزه تازه های زخم پای دیابتی, 1395/08/25 1395/08/25, سخنرانی, others
42.

سیزدهمین کارگاه پای دیابتی


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم, قم , سیزدهمین کارگاه پای دیابتی , 1395/07/26 1395/07/27, سخنرانی, Lecturer
43.

چهار دهمین کارگاه پای دیابتی


پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم , اصفهان , چهار دهمین کارگاه پای دیابتی , 1395/09/03 1395/090/4, سخنرانی, others
1.

مرور نظام مند اثرات روزه داری اسلامی بر عملکرد غدد دورن ریز در افراد سالم


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی همکار اصلی, Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: دکتر مهاجری / منصور / دکتر قربانی/ دکتر شیرزاد/حکمت دوست / تاجبخش/دکتر محسنی , 94/10/9
2.

بررسی اثر مکمل یاری رزوراترول بر روی برخی ازفاکتورهای التهابی، متابولیکی و هورمونی در بیماران مبتلا به PCOS


Status: Completed, Executers: دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی (مجری اصلی), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: دکتر مهاجر تهرانی/ دکتر پژوهی/ دکتر محسنی / شادمان/ اصلسی / دکتر خوش نیت / دکتر قربانی / دکتر لاریجانی , 94/8/6
3.

توزيع ميزان فشار کف پايي و ارتباط آن با شدت نوروپاتي بيماران مبتلا به ديابت شيرين نوع 2 و مراجعه کننده به بيمارستان شريعتي و ضيا ئيان شهر تهران در سال 94-1393


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی همکار اصلی, Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: محمد رضا مهاجری تهرانی / زهرا شایگان مهر / محمد پژوهی / مریم کیا /فرشاد فزاد فر / مصطفی قربانی , 1393
4.

بررسی اثر مکمل یاری رزوراترول بر روی برخی ازفاکتورهای التهابی، متابولیکی و هورمونی در بیماران مبتلا به PCOS


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( مجری اصلی ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: محمدرضا مهاجری تهرانی / آسیه منصور /مصطفی قربانی /نوشین شیرزاد /آذینا حکمت دوست / رضا مشکانی , 94/10/9
5.

بررسی اثر بخشی تابش پلاسمای سرد بر تسریع ترمیم زخم های عفونی پای دیابتی و مکانیسم مولکولی مرتبط


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی همکار اصلی, Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: محمد رضا امینی / باقر لاریجانی / محمد رضا مهاجری / محمد قران نویس/ فریده رضی/ محمدرضا خرمی زاده / مصطفی قربانی, 94/11/10
6.

تعیین رنج نرمال هورمون تیروتروپین در جمعیت سالمند بوشهر


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی همکار اصلی , Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: نوشین شیرزاد/ محب.به همت آبادی / وحید حق پناه /مصطفی قربانی/محمدرضا مهاجری تهرانی / هدی رشیدیان, 94/8/8
7.

بررسی تغییرات غلظت سرمی لیپیدهاLDL_Cholesterol, ,HDL_Cholesterol,) (Total Cholesterol,Triglyceride, در کودکان تالاسمی ماژور قبل و 3 ماه بعد از پیوند مغز استخوان


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( مجری دوم ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: زهره حمیدی/مهسا حاتمی/ فریبا محسنی/ محمدرضا مهاجری تهرانی / امیر علی حمیدیه/محمدپژوهی , 94/9/30
8.

بررسی رابطه بین سطح 25 هیدروکسی ویتامین D قبل از عمل با عفونت محل جراحی


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( استاد مشاور ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: امیر منشی زاده/ مهدی جعفری/علی قربانی آبدگاه/ محمد رضا مهاجری تهرانی /شیرین افهمی/ شیرزاد نصیری / احمدرضا سروش, 94/9/28
9.

بررسي ارتباط بين resting energy expenditure (REE) و ناباروري در خانم هاي نابارورايديوپاتيك با نمايه توده بدني نرمال مراجعه كننده به مركز ناباروري بيمارستان دكتر شريعتي در مقايسه با گروه شاهد


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( استاد مشاور ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: سعید حسینی/ احسانه طاعری/ الهام بزار پری خانی/مریم طاهری / اشرف ال یاسن / مریم حسینی موسوی/ محمد رضا مهاجری تهرانی/ مصطفی قربانی , 92/11/21
10.

- بررسي وضعيت رشد قدي در بيماران مبتلا به بتا تالاسمي ماژور مراجعه کننده به مرکز هاي سنجش تراکم استخوان پژوهشگاه غدد دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال هاي 1383 تا 1392


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( استاد مشاور ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: فائزه غرب/ محمدرضا مهاجری تهرانی/ فریبا محسنی / زهره حمیدی/صدیقه سالم کار /محمدپژوهی//امیر پژمان هاشمی, 92/2/26
11.

بررسی شیوع اختلالات اندوكرين در بيماران تالاسمي كودك و بزرگسال در كلينيك تالاسمي بيمارستان طرفه بين سال هاي 1383 تا 1389


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( استاد مشاور ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: امیر سینا عالم زاده / فاطمه عباس زاده / محمد رضا مهاجری تهرانی / زهره حمیدی / فریبا محسنی / محمد پژوهی, 92/2/30
12.

بررسي اختلالات محور هيپوفيز هيپوتالاموس در بيماران تالاسمي کودک و بزرگسال پيوند شده وپيوند نشده فاز سوم


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( مجری دوم ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: زهره حمیدی/ محمدپژوهی/ محمدرضا مهاجری تهرانی/ فریبا محسنی /باقر لاریجانی/ اردشیر قوام زاده/ امیر علی حمیدیه/ مریم بهفر , 93/4/8
13.

تعیین تغییرات محور هیپوفیز هیپوتالاموس در بیماران تالاسمی کودک 2 سال بعد از پیوند سلولهای بنیادی خونساز


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( مجری دوم ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: زهره حمیدی/ محمدپژوهی/ محمدرضا مهاجری تهرانی/ فریبا محسنی /باقر لاریجانی/ اردشیر قوام زاده/ امیر علی حمیدیه/ مریم بهفر , 8/4/93
14.

مقایسه هزینه - اثربخشی بین درمان بیماران پای دیابتی و بیماری مزمن پیشرفته در بیمارستان و مراقبت در منزل


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( استاد مشاور ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: محمدرضا جعفری / احمد رضا سروش/محمد رضا مهاجری تهرانی /صدف علی پور/ محمدرضا امینی / مهدی یاسری / زهرا گودرزی / مهدی زهدی , 94/11/10
15.

بررسي همخواني بين نتايج QUS پاشنه پا و نتايج DXA در بيماران تالاسمی ماژور


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( مجری دوم ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: زهره حمیدی / فریبا محسنی / محمد رضا مهاجری تهرانی / محمد پژوهی , 94/9/26
16.

شخیص سرطان فولیکولار تیروئید (FTC) از فولیکولار آدنوما (FA) با استفاده از میکروRNAهای 197 و 346 بعنوان تومورمارکرهای سرم


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( مجری دوم ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: جمشید مولائی / محمدرضا مهاجری تهرانی / محمد پژوهی / وحید حق پناه/مریم ابویی راد / مصطفی قربانی , 94/8/13
17.

بررسی تغییرات میزان حضور microRNA-221,222,181 در سرم خون افراد، به عنوان یک تومورمارکر، جهت تشخیص زود هنگام سرطان های تمایز یافته تیروئید


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( مجری دوم ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: جمشید مولائی / محمد پژوهی / محمدرضا مهاجری تهرانی / وحید حق پناه/مریم ابویی راد / مصطفی قربانی , 94/8/13
18.

بررسي اختلالات محور هيپوفيز هيپوتالاموس در بيماران تالاسمي کودک و بزرگسال پيوند شده وپيوند نشده فاز سوم


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( مجری دوم ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: زهره حمیدی / محمد پژوهی / محمدرضا مهاجری تهرانی / فریبا محسنی / هدی رشیدیان / آسیه منصور, 94/8/13
19.

مقايسه رابطه فريتين و يافته هاي MRI (مربوط به تمجع آهن در بدن) با قند و عملکرد تیرویید در بيماران تالاسمي بزرکسال (پيوند نشده)


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( مجری دوم ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: زهره حمیدی / صدف ناصری سینا/ محمد پژوهی / محمد رضا مهاجری تهرانی , 94/8/13
20.

4- بررسی تغییرات متغیرهای هورمونی و بيوشیمیایی در بیماران تالاسمی ماژور کودک و بزرگسال در یک بازه ی زمانی 3 ساله


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( مجری دوم ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: زهره حمیدی / زهرا لطفی / محمد پژوهی / محمدر ضا مهاجری تهرانی , 94/813
21.

3- تعیین آستانه سنی کاهش تراکم استخوانی برحسب سن تقویمی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( مجری دوم ), Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: زهره حمیدی / محمد پژوهی / محمد رضا مهاجری تهرانی / فاطمه حسنان , 94/8/11
22.

2- ارزيابي ميزان متابوليسم استراحت ، ترکيب بدن و پروفايل ليپيدي در زنان مبتلا به کم کاري تيروئيد تحت درمان لوتيروکسين با علائم باليني بهبود نيافته در مقايسه با بيماران هيپوتيروييدي تحت درمان فاقد علائم


Status: Completed, Executers: دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی ( استاد مشاور - دکتر سعید حسینی مجری اصلی , Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم, Main Partners: سعید حسینی / محمد رضا ملکی / محمد رضا مهاجری تهرانی / احسانه طاهری , 93/6/8
23.

1- بررسي تغييرات غلظت سرمي مارکرهاي استخواني در کودکان تالاسمي ماژور قبل و بعد از پيوند مغز استخوان و رابطه آن با تغييرات هورموني در اين بيماران در سال91 - 90


Status: Completed, Executers: محمد رضا مهاجری تهرانی , Sponser: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم , Location: پژوهشگاه غدد/ مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم , Main Partners: محمد رضا مهاجری تهرانی / امیر غلی حمیدیه/ اردشیر قوام زاده / باقر لاریجانی / زهره حمیدی / مریم بهفر/ مریم سبحانی / فریبا محسنی , 93/2/28

مشاور

1.

مطالعه پروتئومیکی و متابولومیکی سرم در بیماران مبتلا به پاپیلاری کارسینومای تیروئید


ریحانه فرخی یکتا ,
M.S, 1397
2.

تاثیر ساختار بافت جوراب های دیابتی برتوزیع فشار در کف پا(مطالعات تجربی و مدل سازی به روشالمان محدود)


زینب سلطان زاده (دکتری),
B.Sc, شهریور 94
3.

بررسی اثر شش هفته تمرین استقامتی بر روی IGFBP-3,IGF-1 و حساسیت انسولین در مردان نمبتلا به دیابت توع دو در سنین 50-40سال


معصومه تجویدی ( کارشناسی ارشد),
B.Sc,
4.

بررسی تاثیر مکمل یاری گلوتامین بر روی برخی از فاکتورهای التهابی متابولیکی و پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2


آسیه منصورر ( کارشناسی ارشد),
B.Sc, 1392
5.

بررسی میزان آنژیوپلاستی عروق اندام تحتانی و نتایج شش ماهه آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارتان قلب تهران از تیرماه 88 تا مهر


علیرضا دهقان نیری (تخصصی),
B.Sc, 1389-90
6.

بررسی اثر مکمل خوراکی بر میزان آدیپونکتین پلاسما و مقاومت به انسولین در افراد مبتلا به دیابت نوع 2


سمیه اصغری (کارشناسی ارشد ),
B.Sc, 1389
7.

مقایسه تغییرات تراکم استخوان در بیماران تالاسمی ماژوردریافت کننده پیوند سلول های بنیادی


مهدی میر بلوک(دکتری فوق تخصصی),
B.Sc, 1390
8.

بررسی تاثیر استفاده از فشار متناوب هوایی بر پارامتر های کینتیک راه رفتن بیماران نوروپاتی دیابتی


سجاد امین صالح( کارشناسی ارشد),
B.Sc, 94/9/28
9.

تاثیر تعیین کننده های اجتماعی ساختاری و تصمیم گیری مشارکتی برخود مدیریتی دیابت برروی نفش تعدیل کننده نظام باورهای بیمار


اسحاق رحیمیان ,
B.Sc, 1389
10.

بررسی میزان شیوع و بروز بیماری های اتوایمیون و هیپو تیروئیدی در بیماران مبتلا به آشالاری مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی


علی محمد جعفری( فوق تخصص),
B.Sc, 1395
11.

بررسی الکترومیوگرافیکی و ایزوکینتیکی قدرت و استقامت عضلانی در بیماران دیابتیک نوع دو با سابقه بیماری مختلف


بشری هاتف ,
Ph.D, 1392
12.

تاثیر تغییر زاویه مچ پا در ارتز Walking boot ساق بلند ، بر توزیع فشار کف پا در بیماران دیابتی نوع 2


مریم پورپونه ,
M.S, 1392
13.

بررسی پاتولوژی کلیوی و سیر بالینی بیماران دیابتی با درگیری آتیپیک کلیه (بیوپسی شده در بیمارستان شریعتی از سال 1384-1390


غلامرضا حمید ,
MD, 1392
14.

بررسی اثر جریات سیستم کاتدال بربیان فاکتور های آنژیوژنیک (No,VEGF,HIF-1α,VEGFR-2) اکسیژن اشباع شده جریان خون محیطی و سطح زخم در زخم پای دیابتی ایسمیک


محمد رضا اسدی ,
Ph.D, 1395
15.

ارزشیابی الگوی توانمند سازی در ارتقاء رفتارهای خود مدیریتی بیماران دیابتی نوع 2


آذر طل,
Ph.D, 1391
16.

بررسی میزان متابولیسم استراحت (REE)، ترکیب بدن،کمپلمان C₃ سرم و شخص های سندرم متابولیک در ارفد مبتلا به سندرم چاقی با وزن نرمال در مقایسه با افراد سالم


محمد رضا ملکی (کارشناسی ارشد),
B.Sc, 1394
17.

تعیین تاثیر استفاده از دستگاه فشار متناوب هوایی بر تعادل بیماران نوروپاتی دیابتی


شیرین سالک ( کارشناسی ارشد),
B.Sc, 1393

راهنما

1.

بررسی نگرش بیماران، پرستاران و پزشکان در بخش های داخلی غدد و جراحی عمومیو جراحی عمومی بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص تحقق مولفه های حقوق بیمار در جمهوری اسلامی ایران در سال 1395


محمد حسین درگاهی ,
M.S, 1397
2.

ارتباط مقادیر GH بعد از تست تحمل گلوکز GTT در زمان های انجام شده (0_60-120)قبل از درمان با فاکتور های سیر بیماری وبرخی عوارض آکرومگالی در بیماران تشخیص داده شده در مرکز درمانی شریعتی درسال های 1388تا1396 (پایان نامه)


لیلا هدایتی,
M.S, دکتر یعمومی , 1397
3.

بررسی ارتباط مواجهه با دخانیات و سندروم فرتون شدگی در سالمندان شهر بوشهر: آنالیز مقطعی از برنامه سلامت سالمندی بوشهر


دکتر محمدصالح محمودی ,
Fellowship , غدد , 1398/05/13
4.

بررسی عملکرد غده آدرنال درطی فاز حاد پس از ضربه مغزی متوسط و شدید بستری در بخش مراقبت های ویژه


بیتا میرزایی,
B.Sc, 1388
5.

بررسی تاثیر استرس برسایتوکینهای مارکرهای قلبی عروقی در افرادسالم


فاطمه محمد زاده (فوق تخصصی ),
B.Sc, 1386
6.

مقایسه دوز بالای مکمل ویتامین D با دوز توصیه شده مکمل ویتامین D در افراد مونت بالای 50 سال استئوپنیک مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان شریعتی


علیرضا باقری (دکتری تخصصی),
B.Sc, 1389
7.

بررسی علل هیپو گلیسمی در بیماران غیر دیابتیبساری شده یا تشخیص هیتو گلیسمی در بیمارستان شریعتی در سال های 80 تا 85


ایمانه سادات موسوی فخر ,
B.Sc, 1387
8.

بررسی تغییرات غلظت سرمی مارکر های استخوانی در کودکان ماژ؟ور قبل و بعد از پیوند مغز استخوان و رابطه آن با تغییرات هورمونی در این بیماران در سال 91-90


مریم سبحانی (دکتری تخصصی داخلی ),
B.Sc, 1394
9.

بررسی دیسکوردنس تراکم استخوانی در نواحی هیپ، مهره های کمر و رادیوس در بیماران آسیب طناب نخاعی


علیرضا علوی زاده ,
B.Sc, 1392
10.

توزیع میزان فشار کف پایی و ارتباط آن با شدت نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 و مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی و ضیائیان شهر تهران در ساا 94-93


هما ابری ,
MD, 1395

داور

1.

طراحی ایمونوسنسورمیکروفلوئیدیک مبتنی بر کاغذ ب استفاده از نانوگرافن مدترانزیستور اثر میدان جهت سنجش HbA1c


انیتا احمدی ,
Ph.D, 95/8/2
2.

بررسی رابه بین پارامتر های آنتروپومتریک و تراکم توده استخوانی در ارفار مراجعه کننده به مرکز بیمارستان شریعتی BMD


سیما فخاری (دکتری عمومی),
B.Sc, 1393
3.

بررسی اثر مکمل یاری ال-آرژنین بر نمایه‌های گلیسمی خون در افراد مبتلا به پیش دیابت


مریم میر فتاحی (کارشناسی ارشد),
B.Sc, 1390-91
4.

ببرسی نقش miRNAs در سلول بنیادی سرطان تیروئید با استفاده ار مارکرهای سلول بنیادی و افتراق سلولی


وحید حق پناه,
Ph.D,

Referee

1.

تعیین اثرات پیوند سلول های بنیادی خون ساز بر محور هیپوفیز- هیپوتالاموس در بیماران تالاسمی ماژور


حمید حمیدی زاده (دکتری فوق تخصصی ),
B.Sc, 1393-94

Farsi

1.

راهنمای عملی-دیابت


Authors: مرکز همکاری باسازمان جهانی/بهداشت در دیابت و استئوپروز/ شبکه تحقیقات دیابت کشور/
1387, Original
2.

آزمون های دینامیک غدد درون رز و متابولیسم


Authors: گروه هیپوفیز آدرنال / آز مایشگاه هورمون شناسی
1391, تالیف
3.

راهنمای ملی- منطقه ای (پای دیابتی)


Authors: گروه تحقیقات دیابت/ پای دیابتی /مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
1388, تالیف
4.

پمفلت های 7 جلدی بیماری های غدد


Authors: مرکز تحقیقات غدد
1391, Original
5.

کتابچه های 7 جلدی بیمار های غدد


Authors: مرکز تحقیقات غدد
1391, Original

مقالات

English

1.

The effectiveness of negative pressure wound therapy as a novel management of diabetic foot ulcers: an overview of systematic reviews


Authors: Mohseni, S.aEmail Author, • Aalaa, M.bEmail Author, • Atlasi, R.aEmail Author, • Mohajeri Tehrani, M.R.aEmail Author, • Sanjari, M.c,dEmail Author, • Amini, M.R.c,dEmail Author •
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, Vol.Volume 18, Issue 2, 1 December 2, No.The effectiveness of negative pr,
2.

A multidisciplinary team approach in Iranian diabetic foot research group


Authors: Aalaa, M.a,b, Sanjari, M.a, Mohajeri–Tehrani, M.R.c, Mehrdad, N.d,e, Amini, M.R.aEmail Author
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, Vol.Volume 18, Issue 2, 1 December 2, No.A multidisciplinary team approac,
3.

Relationship Between Preoperative 25-Hydroxy Vitamin D and Surgical Site Infection


Authors: Abdehgah, A.G.a, Monshizadeh, A.aEmail Author, Tehrani, M.M.b, Afhami, S.c, Molavi, B.a, Jafari, M.a, Nasiri, S.a, Soroush, A.a
Journal of Surgical Research, Vol.Volume 245, January 2020, Pages , No.Relationship Between Preoperativ,
Download
4.

Effects of zinc supplementation on serum adiponectin concentration and glycemic control in patients with type 2 diabetes


Authors: Asghari, S.a,b, Hosseinzadeh-Attar, M.J.b,c,dEmail Author, Alipoor, E.eSehat, M.fMohajeri-Tehrani, M.R.a
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Vol.55, pp. 20-25 ,
5.

Association of serum complement C3 with metabolic syndrome components in normal weight obese women


Authors: Karkhaneh M1, Qorbani M2,3, Mohajeri-Tehrani MR4, Hoseini S
J Diabetes Metab Disord. 2017 Dec 28;16:49. doi: 10.1186/s40200-017-0330-6. eCollection 2017., Vol.J Diabetes Metab Disord. 2017 De,
Download
6.

The metabolomics and lipidomics window into thyroid cancer research


Authors: Farrokhi Yekta R1, Rezaie Tavirani M1, Arefi Oskouie A2, Mohajeri-Tehrani MR3, Soroush AR4.
Biomarkers, Vol.Biomarkers. 2017 Nov;22(7):595-6,
7.

Short-term assessment of HSCT effects on the hypothalamus-pituitary axis in pediatric thalassemic patients


Authors: Short-term Assessment of HSCT Effects on the Hypothalamus-Pituitary Axis in Pediatric Thalassemic Patients.
Arch Iran Med. 2018 Feb 1;21(2):56-60., Vol.Hamidieh AA1, Mohseni F2, Behfar,
Download
8.

Correlation between criteria of diagnosis of low bone mineral density in adult and pediatric thalassemic patients: a prospective study.


Authors: Correlation between criteria of diagnosis of low bone mineral density in adult and pediatric thalassemic patients: a prospective study.
Minerva Pediatr. 2018 Jun;70(3):246-251. doi: 10.23736/S0026-4946.16.04200-6. Epub 2015 Nov 19., Vol.Mohseni F1, Mohajeri-Tehrani MR1,
9.

Coexistence of medullary thyroid carcinoma and recurrent non-functional pituitary adenoma: A case report


Authors: Bagherzadeh, M.aEmail Author, Aminorroaya, A.b,cEmail Author, Vafaeimanesh, J.dEmail Author, Mohajeri-Tehrani, M.R.e,fEmail Author
Journal of Medical Case Reports, Vol.Volume 12, Issue 1, 15 August 20, No.Coexistence of medullary thyroid,
Download
10.

Photoclinic


Authors: Ebrahimpur, M.a, Mohajeri-Tehrani, M.R.a, Sani, M.P.b
Archives of Iranian Medicine, Vol.Volume 21, Issue 11, November 20, No.Photoclinic,
11.

Iran Pituitary Tumor Registry: Description of the Program and Initial Results.


Authors: Khamseh ME1, Mohajeri Tehrani MR2, Mousavi Z3, Malek M4, Imani M1, Hoshangian Tehrani N1, Ghorbani M5, Akbari H1, Sarvghadi F6, Amouzegar A6, Esfahanian F7, Hashemi Madani N1, Emami
Iran Pituitary Tumor Registry: Description of the Program and Initial Results., Vol.Arch Iran Med. December 2017;20(, No.Arch Iran Med. December 2017;20(,
Download
12.

Amino acids levels related to glutamine supplementation for type 2 diabetes patients


Authors: Asieh Mansour1,2, Saeed Hosseini3, Mostafa Qorbani4,5, Bagher Larijani6, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani
Amino acids levels related to glutamine supplementation for type 2 diabetespatients.Asieh Mansour1,2, Saeed Hosseini3, Mostafa Qorbani4,5, Bagher Larijani6, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani3*1Obesity and Eating Habits Research Center, Endocrinology and Metab, Vol.Amino acids levels related to gl,
13.

Short-term assessment of HSCT effects on the hypothalamus-pituitary axis in pediatric thalassemic patients


Authors: Hamidieh AA1, Mohseni F2, Behfar M3, Hamidi Z2, Alimoghaddam K3, Pajouhi M2, Larijani B2, Mohajeri-Tehrani MR2, Ghavamzadeh A3
Arch Iran Med, Vol.Arch Iran Med. February 2018;21(, No.Arch Iran Med. February 2018;21(,
Download
14.

Correlation between criteria of diagnosis of low bone mineral density in adult and pediatric thalassemic patients: a prospective study


Authors: Correlation between criteria of diagnosis of low bone mineral density in adult and pediatric thalassemic patients: a prospective study
Minerva Pediatr. 2018 Jun;70(3):246-251. doi: 10.23736/S0026-4946.16.04200-6. Epub 2015 Nov 19., Vol.Mohseni F1, Mohajeri-Tehrani MR1,
15.

Association between low bone mass and the serum RANKL and OPG in patients with nephrolithiasis


Authors: Association between low bone mass and the serum RANKL and OPG in patients with nephrolithiasis
BMC Nephrology, Vol.Mansour, A., Aboeerad, M., Qorba, Year. 2018,
Download
16.

The significance of clinicopathological aspects of tumor for the detection of liver micrometastasis in patients with colorectal cancer


Authors: Mohajeri G1, Mohajeri MR2, Afshar-Moghaddam N3, Aslanpour A1.
J Res Med Sci, Vol.2014 May; 19(5): 410–413.,
Download
17.

Plantar static pressure distribution in normal feet using cotton socks with different structures


Authors: Soltanzadeh, Z.a, Shaikhzadehnajar, S.a , Haghpanahi, M.b, Mohajeri-Tehrani, M.R.c
Journal of the American Podiatric Medical Association, Vol.Volume 107, Issue 1, 2017, Pages, No.Volume 107, Issue 1, 2017, Pages, Year. 2017,
18.

Angiogenic effects of low-intensity cathodal direct current on ischemic diabetic foot ulcers: A randomized controlled trial.


Authors: Diabetes Res Clin Pract. 2017 Mar 21;127:147-155
Diabetes Res Clin Pract. 2017 Mar 21;127:147-155, Vol.Diabetes Res Clin Pract. 2017 Ma, No.Diabetes Res Clin Pract. 2017 Ma,
Download
19.

Gender Differences in Major Dietary Patterns and Their Relationship with Cardio-Metabolic Risk Factors in a Year before Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) Surgery Period


Authors: Mahdieh Abbasalizad Farhangi PhD1, Asal Ataie-Jafari PhD2
Archives of Iranian Medicine, Volume 19, Number 7, July 2016, Vol.Archives of Iranian Medicine, Vo, No.Archives of Iranian Medicine, Vo,
Download
20.

NUTRIENTS AS NOVEL THERAPEUTIC APPROACHES FOR METABOLIC DISTURBANCES IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME


Authors: Asieh Mansour1,2, Saeed Hosseini2, Bagher Larijani2, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani2*
EXCLI Journal 2016;15:551-564 – ISSN 1611-2156, Vol.EXCLI Journal 2016;15:551-564 – , No.EXCLI Journal 2016;15:551-564 – ,
Download
21.

Does endurance training affect IGF-1/IGFBP-3 and insulin sensitivity in patients with type 2 diabetes


Authors: mohajeri tehrani.tajvidi. kahrizi.hdayati
J Sports Med Phys Fitness. 2015 Sep;55(9):1004-12, Vol.J Sports Med Phys Fitness. 2015 ,
Download
22.

A family presenting with multiple endocrine neoplasia type 2B: A case report


Authors: Mahnaz Majidi1, Vahid Haghpanah1, Mahdi Hedayati2, Patricia Khashayar1, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani1* and Bagher Larijani1
Journal of Medical Case Reports, Vol.2011, 5:587,
Download
23.

Short-term effects of the whole-body vibration on the balance and muscle strength of type 2 diabetic patients with peripheral neuropathy: a quasi-randomized-controlled trial study


Authors: Amin Kordi Yoosefinejad1, Azadeh Shadmehr2, Ghloamreza Olyaei2, Saeed Talebian2, Hossein Bagheri2 and Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani3
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.DOI 10.1186/s40200-015-0173-y,
Download
24.

Comparison of Bone Mineral Density Changes in Pediatric Thalassemic Patients With and Without Hematopoietic Stem Cell Transplant


Authors: Amir Ali Hamidieh,1 Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani,2 Maryam Behfar,1 Nazanin Vaghari-Meher,2 Kamran Alimoghaddam,1 Fariba Mohseni,2 Ardeshir Ghavamzadeh,1 Bagher Larijani,2 Zohreh Hamidi2
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.(2015) 2: 173-178,
Download
25.

eEpistatic interaction between adiponectin and survivin genepolymorphisms in endometrial carcinoma


Authors: carcinomaSoheila Aminimoghaddama, Maryam Shahrabi-Farahanib,Mohammadreza Mohajeri-Tehranib, Parvin Amirib, Forozande Fereidoonic,Bagher Larijanib, Gita Shafieeb,d,∗, Mahsa M. Amolib
Pathology – Research and Practice,
Download
26.

Assessment of diabetic distress and disease related factors in patients with type 2 diabetes in Isfahan: A way to tailor an effective intervention planning in Isfahan-Iran


Authors: Azar Tol3, Abdolvahab Baghbanian2, Golamreza Sharifirad1, Davoud Shojaeizadeh3*, Ahmadali Eslami1, Fatemeh Alhani4 and Mohamadreza Mohajeri Tehrani5
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol. 2012, 11:20 doi:10.1186/2251-6, No. 2012, 11:20 doi:10.1186/2251-6,
Download
27.

Efficacy and safety of Samtropin™ recombinant human growth hormone; a double-blind randomized clinical trial


Authors: Ozra Tabatabaei-Malazy12, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani1, Ramin Heshmat3, Eghbal Taheri1, Gita Shafiee3, Maryam Razzaghy-Azar4, Ali Rabbani56, Mostafa Qorbani78, Hossein Adibi1, Samimeh Shahbazi1, Farzaneh Karimi1, Sheema Rezaian1 and Bagher Larijani1*
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders , Vol. 2014, 13:115 doi:10.1186/s4020, No. 2014, 13:115 doi:10.1186/s4020,
Download
28.

Effect of low-intensity direct current on expression of vascular endothelial growth factor and nitric oxide in diabetic foot ulcers


Authors: Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani, MD;1 Faezeh Nasiripoor, MSc;2 Giti Torkaman, PhD;2* Mehdi Hedayati, PhD;3 Zohreh Annabestani, MD;1 Mohammad Reza Asadi, MSc2
JRRD, Vol.Volume 51, Number 5, 2014, No.Volume 51, Number 5, 2014,
Download
29.

. Investigation The Role of Gender on The HLA-DRB1 and -DQB1 Association with Type 1 Diabetes Mellitus in Iranian Patients


Authors: Mohammad Taghi Akbari, Ph.D.,M.D.Feridoon Mostafavi, M.D., Anooshirvan Kazemnejad, Ph.D. and Mahdi Zamani, Ph.D. Mohammad Pajouhi, Arezou Sayad
Cell J2013 Summer, Vol.15(2): 108–115, No.. Investigation The Role of Gend,
30.

. Relation between BMD and biochemical, transfusion and endocrinological parameters in pediatric thalassemic patients


Authors: Mohajeri-Tehrani MR, Larijani B Hamidi Z Mohseni
Arch Osteoporos, Vol.2014 Dec;9(1):174, No.. Relation between BMD and bioch,
31.

Education and implementing evidence-based nursing practice for diabetic patients


Authors: , Mahvash Salsali, Mohammad Ali Cheraghi, BScN, MSc, PhD Ramin Heshmat Mohammad Reza Mohajeri Tehrani Shokoh Varaei
Iran J Nurs Midwifery Res, Vol.2013 May-Jun; 18(3): 251–257, No.Education and implementing evide,
32.

The comparison of muscle strength and short-term endurance in the different periods of type 2 diabetes.


Authors: Farid Bahrpeyma Mohammad R Tehrani Boshra Hatef
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.2014,13:22, No.The comparison of muscle strengt,
33.

The Effect of Nanosilver Products in Prevention and Management of Diabetic Foot Ulcer


Authors: Maryam Aalaa Mohammad Reza Mohajeri-Tehran
J Biomol Res Ther , Vol.2013, 2:3 ,
34.

Cardiac Malformations in Fetuses of Gestational and Pre Gestational Diabetic Mothers


Authors: Avisa Tabib1, MD; Nooshin Shirzad2*, MD; Sara Sheikhbahaei 2, MD; Sara Mohammadi2, MD; Mostafa Qorbani3,4, MD; Vahid Haghpanah2, MD; Farzaneh Abbasi5, MD; Shirin Hasani-Ranjbar2, MD; Ramin Baghaei-Tehrani6, MD
Iran J Pediatr, Vol.Dec 2013; Vol 23 (No 6), Pp: 664,
Download
35.

Retrograde Trans-Femoral Approach for Successful Percutaneous Angioplasty in a Diabetic Patient with Ischemic Hand Ulcer: A Case Report


Authors: Zohreh Annabestani, MD1, Seyed Ebrahim Kassaian, MD, FACC2, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani, MD3*, Shahrzad Mohseni, MD3, Sepideh Saroukhani, MD2, Bagher Larijani, MD3
TEHRAN HEART CENTER, Vol.May 2012; Accepted 28 November 2,
36.

Prevalence and associated factors of T-score discordance between different sites in Iranian patients with spinal cord injury


Authors: SA Alavizadeh1, MR Mohajeri-Tehrani1, A Rostamian2, HR Aghaei Meybodi3, M Qorbani4,5, AA Keshtkar6, SS Panahi7, F Rahdari8 and P Khashayar6
International Spinal Cord Society All rights reserved, Vol.December 2013; doi:10.1038/sc.20,
37.

Effect of Whole-Body Vibration on EMG root mean square signal in a Diabetic type 2 patient with Peripheral Neuropathymation to coronary disease patients


Authors: Amin Kordi Yoosefinejad1, Saeed Talebian2, Azadeh Shadmehr 3, Ghloamreza Olyaei 4, Hossein Bagheri 5, Mohammad Reza Mohajeri -Tehrani 6
HEALTH SCIENCE JOURNAL, Vol..2013;7(1):109-115,
38.

Major Adverse Events, Six Months after Endovascular Revascularization for Critical Limb Ischemia in Diabetic Patients


Authors: Seyed Ebrahim Kassaian MD1
Archives of Iranian Medicine, Vol.Volume 16, Number 5, May 2013 25, No.Major Adverse Events, Six Months,
39.

Low-Frequency Ultrasound Debridement in Patients with Diabetic Foot Ulcers and Osteomyelitis


Authors: Sareh Amini, MD1; Abolfazl ShojaeeFard, MD2; Zohreh Annabestani, MD1; Mohsen Rezaie Hammami, MD1; Zahra Shaiganmehr, BS1; Bagher Larijani, MD1; Shahrzad Mohseni, MD1; Hamid Reza Afshani, MD3; Maryam Aboee Rad, BS1; Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani, MD1
ORIGINAL RESEARCH, Vol.2013;25(7):193-198, No.Low-Frequency Ultrasound Debride,
40.

Who are diabetic foot patients? A descriptive study on 873 patients


Authors: Nima Madanchi1, Ozra Tabatabaei-Malazy1, Mohammad Pajouhi1, Ramin Heshmat1, Bagher Larijani1 and Mohammad-Reza Mohajeri-Tehrani1,2
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.2013, 12:36, No.Who are diabetic foot patients? ,
41.

The Effect of Sociostructural and Collaborative Decision-Making on Diabetes Self-Management


Authors: RAHIMIAN BOOGAR 1, Mohammad Reza MOHAJERI-TEHRANI 2, Mohammad Ali BESHARAT 3, Seyavash TALEPASAND 4
Iranian J Publ Health, Vol.Vol. 42, No.3, Mar 2013, pp. 280, No.RAHIMIAN BOOGAR 1, Mohammad Reza,
42.

The importance of hypoglycemia in diabetic patients


Authors: Gita Shafiee, Mohammadreza Mohajeri-Tehrani*, Mohammad Pajouhi and Bagher Larijani
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.2012, 11:17, Year. 2012,
43.

Nurses' role in diabetic foot prevention and care; a review


Authors: M Aalaa, O Tabatabaei Malazy, M Sanjari, M Peimani and MR Mohajeri-Tehrani
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.2012, 11:24, Year. 2012,
44.

Therapeutic Outcomes of Transplanting Autologous Granulocyte Colony-stimulating Factor-mobilised Peripheral Mononuclear Cells in Diabetic Patients with Critical Limb Ischaemia


Authors: L. Mohammadzadeh 1 , S. H. Samedanifard 1 , A. Keshavarzi 1 , K. Alimoghaddam 1 , B. Larijani 1 , A. Ghavamzadeh 1 , A. S. Ahmadi 1 , A. Shojaeifard 1 , M. R. Ostadali 2 , A. M. Sharifi 4 , M. R. Amini 2 , A. Mahmoudian 3 , H. Fakhraei 2 , M. Aalaa 2 , M. R. Mohajeri-Tehrani
Exp Clin Endocrinol Diabetes, Vol.2013; 121: 48–53,
45.

Giant prolactinoma: case report and review of literature


Authors: Masoud Rahmanian, Hamidreza Aghaei Meybodi, Bagher Larijani and Mohammad-reza Mohajeri-Tehrani*
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol. 2013, 12:3 doi:10.1186/2251-658,
46.

Nutrients related to GLP1 secret


Authors: Asieh Mansour M.Sc., Saeed Hosseini M.D., Ph.D., Bagher Larijani M.D., Mohamad Pajouhi M.D., Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani M.D. *
journal homepage: www.nutritionjrnl.com, Vol.Nutrition 29 (2013) 813–820,
47.

One year treatment with two brands of recombinant human growth hormone (rh GH) in children with growth hormone deficiency


Authors: Tabatabaei-Malazy, O., Mohajeri-Tehrani, MR., Heshmat,R., Taheri, E., Rabbani, A., Razzaghy-Azar, M., Adibi, H, Larijani. B.,
Abstract Book of 22nd International Congress of pediatrics , Year. Oct 14-18, 2010,
48.

Images in pediatric endocrinology (sever acanthosis Nigerians in a 17 years old female with partial lipodystrophic syndrome


Authors: N. Valizadeh, M.R.M Tehrani,M.M. Amoli and F.Bandarian
Journal of Pediatric endocrinology &Metabolism , Vol.21, No.11, Year. November2008,
49.

Multidisciplinary Approach in Diabetic Foot Care in Iran (New concept)


Authors: Mr mohajeri-tehrani ,m aalaa, sh mohseni, z ananestani, B Larijani
Multidisciplinary Approach in Diabetic Foot Care in Iran (New concept), Year. 2012,
50.

evaluation of self carpractices and practices and relative components among type2 diabetic patients e


Authors: Azar Tol,Davoud Shojaeezade,Ahmadali Eslami,Fatemeh Alhani,MohammadrezaMohajeriTehrani,Abdolvahab Baghbanian,Golamreza Sharifirad
journal of education and health promotion, No.evaluation of self carpractices , Year. 2012,
51.

Waist circumference ،Weight،and body mass index of iranians based on national non -communicable Disease Risk Factors surveillance


Authors: SHAbbaszadeh ahranjani،HKashani،MHForouzanfar ،HRAghaeiMeybodi،BLarijani،M Aalaa،MR Mohajeri -Tehrani
iranian j publ health , Year. 2012,
52.

letters bone mineraldensity in ex-thalassemic pediatric patients


Authors: amir ali hamidieh،zohreh hamidi،leila nedaei fard،ramin heshmat،kamran alimoghaddam،bagherlarijani،ardeshir ghavamzadeh،mohammad reza mohajeri -tehrani
Year. 2012,
53.

Predictors of self-Management Behaviors amongType2 Diabetes Patients


Authors: Azar Tol,Davoud Shojaeezadeh,Golamreza Sharifirad,
Journal of Basic Applied Scientific Research , Year. 2012,
54.

Ectopic Thyroid Gland


Authors: Maryam Aalaa,M.M Mohammad reza Mohajeri Tehrani,M.D
Year. 2012,
55.

Afamily presenting with multiple endocrine neopkaasia type 2B:A case report


Authors: mahnaz majidi,vahid haghpanag,mahdi hedayati2,patricia khashayar1,mohammad RMohajeri Tehrani1and bagherLarijani
journal of medical case reports , Year. 2011,
56.

Assessment of Influencing Factors on Outcomes of Transsphenoidal Surgery in Acromegalic Patients


Authors: Zohreh Annabestani, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani, Ozra Tabatabaie-Malazy, Shahrzad Mohseni, Ramin Heshmat, Mohammad Karim Shahrzad, Bagher Larijani
Year. 2011,
57.

Assessment of Self- Management Behaviors in Type 2 Diabetes Patients to Develop Tailor- Made Theory- Based Interventions


Authors: Azar Tol, Golamreza Sharifirad, Davoud shojaeezadeh, Fatemeh Alhami, Ahmadali Eslami, Mohamadreza Mohajeri Tehrani
Journal of Applied Environmental and Biological Scienes , Year. 2011,
58.

Development of a Valid and Reliable Diabetes Self-management Instrument: An Iranian Version


Authors: Azar Tol, Mohamadreza Mohajeri Tehrani, Golamreza Mahmoodi, Fatemeh Alhani, Davood Shojaeezadeh, Ahmadali Eslami, Golamreza Sharifirad
Jurnal of Diabetes and Metabolic Disorders , Vol.10, Year. 2011,
59.

Predictive value of the level of vitamin D in follicular fluid on the outcome of assisted reproductive technology


Authors: Ashraf Aleyasin, Marzieh Agha Hosseini, Atossa Mahdavi, Leila Safdarian, Parvin Fallahi, Mohammad Reza Mohajeri, Mohammad Abbasi, Fatemeh Esfahani
European Journal of Obstrics & Gynecology and Reproductive Biology , Year. 2011,
60.

The Prevalence of Diabetic Peripheral Neuropathy and Related Factors


Authors: O Tabatabaei-Malazy, MR Mohajeri-Tehrani, SP Madani, H Ramin, B Larijani
Iranian J Publ Health , Vol.40, No.2, Year. 2011,
61.

The Discriminative Value of Various Biochemical Parameters in Detecting Varying Degrees of Vitamin D Deficiency in the Iranian Population


Authors: Patricia Khashayar, Hamid Reza Aghaei Meybodi, Mohsen Rezai Homami, Mohammad Reza Amini, Mohammad Reza Mohajeri Tehrani, Ramin Heshmat, Bagher Larijan
Clin. Lab , Year. 2011,
62.

Evaluation of 99m Tc-Ubiquicidin 29-41 scintigraphy in differentiation of bacterial infection from sterile inflammation in diabetic foot


Authors: Fard-Esfahani A, Beiki D, Fallahi B, Mohajeri- Tehrani MR, Garaie MR, Rouhipour N, Dehghanian M, saghari M, Emamiardekani A, Eftekhari M
Iranian Journal of Nuclear Medicine , Year. 2011,
63.

Pupules on the Eyelids, Lips, and Tongue


Authors: Mohammad Reza Mohajeri Tehrani, Maryam Aalaa
The New England Journal of Medicine , Vol.364, No.9, Year. 2011,
64.

Molecular Analysis of the RET Proto - Wncogene Key Exons in Patients with Medullary Thyroid Carcinoma: A Comprehensive Study of the Iranian Population


Authors: Seyed Mohammad Akrami, Mohsen Chiani, Mehdi Hedayati, Babak Noori Nayer, Mohammad Reza Mohajeri Tehrani, Manouchehr Nakhjavani, and Mehrdad pedram
THYROID , Year. 2011,
65.

Evaluation of 99m Tc-Ubiquicidin 29-41 Scintigraphy in Differentiation of Bacterial Infection from Sterile Inflammation in Diabetic Foot


Authors: Armaghan Fard-Esfahani, Davood Beiki, Babak Fallahi, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani, Mohammad Reza Gharaie, Nahid Rouhipour, Mehrdad Dehghanian, Mohsen Saghari, Alireza Emami-Ardekani, Mohammad Eftekhari
Iranian Journal of Nuclear Medicine , Year. 2010,
66.

Prevalence of Hypertension in an Iranian Population


Authors: Hamid Reza Aghaei Meybodi, Mohsen Rezai Homami, Mohammad Reza Mohajer Tehrani, Ramin Heshmat, Bagher Larijani
The Journal of Clinical Hypertension , Year. 2010,
67.

The Role Of Obestrry Variables in Detecting Hypertension in an Iranian Population


Authors: Hamid Reza Aghaei Meybodi, Mohsen Rezai Homami, Mohammad Reza Mohajeri Tehrani, Ramin Heshmat, Bagher Larijani.
The Journal of Clinical Hypertension , Year. 2010,
68.

Iranian Diabetic Foot Research Network


Authors: Ozra Tabatabaei Malazy, MD; MPH, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani, MD; Mohammad Pajouhi, MD; Abolfazl shojaei Fard, MD; Mohammad Reza Amini, MD; and Bagher Larijani, MD
ADVANCES IN SKIN & WOUND CARE , Vol.23, No.10, Year. 2010,
69.

CHANGES OF BONE DENSITY IN PEDIATRIC PATIENTS WITH B THALASSEMIA MAJOR AFTER ALLOGENIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION


Authors: Hamidi Abarghoee,A.A. Hamideih, M.R.Mohajeri ,L Nedaeifard,R.Heshmat,K.Alimoghaddam,A.Ghavamzadeh,B.Larijani
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL , Vol.21, Year. 2010,
70.

Proinflammatory cytokines in response to insulin-induced hypoglycemic stress in healthy subjects


Authors: Razavi Nematollahi L, Kitabchi AE, Stentz FB, Wan JY, Larijani BA, Tehrani MM, Gozashti MH, Omidfar K, Taheri E. Metabolism. 2009 Apr;58(4):443-8
Metabolism, Vol.58, No.4, Year. 2009 Apr, Page:443-8,
71.

Post marketing surveillance on safety and effectiveness of angipars in treat ment of diabetic foot ulcers


Authors: B Larijani,M Mohajeri tehrani,Heshmat,Ebrahimi M ,Bakhshayeshi S,Shahbazi S, Aala M,Khushechin G,Shojaeifard A, Kamali K,
DARU Journal of faculty of pharmacy Tehran university of medical sciences, Vol.17, No.1, Year. 2009,
72.

Effects of intravenous Semelil (ANGIPARSTM) on diabetic foot ulcers healing: A multicenter clinical trial


Authors: Larijani B, Heshmat R, bahrami A, Delshad H, Ranjbar Omrani G, Mohammad K, Heidarpour R, Mohajeri Tehrani MR, Kamali K, Farhadi M, Gharibdoust F, Madani SH.
Journal of Faculty of Pharmacy Tehran University of Medical Sciences , Vol.16, Year. 2008,
73.

Assessment of maximum tolerated dose of a new herbal drug, semelil


Authors: B Larijani,M Mohajeri tehrani,Heshmat, Mohammad,Tabatabaei malazy, Keshtkar, Gharibdust
DARU Journal of faculty of pharmacy Tehran university of medical sciences, Vol.16, No.1, Year. 2008,
74.

Localized Myxedema of the Toe:A Rare presnion of Graves Dermopathy


Authors: Hasani,Ranjbar,Mohajeri tehrani
Arshives of Iranian Medicine , Vol.11, No.3, Year. 2008,
75.

Localized Myxedema of the Toe:A Rare presnion of Graves Dermopathy


Authors: Hasani,Ranjbar,Mohajeri tehrani
Arshives of Iranian Medicine , Vol.11, Year. 2008,
76.

Severe Acanthosis Nigricans in a 17 Year_old Female with Partial Lipodystrophic Syndrome


Authors: M Mohajeri tehrani, N Valizadeh, Mahsa M . Amoli and F Bandarian
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism , Vol.21, No.11, Year. 2008,
77.

Osteoporosis in iran, Overview and Management


Authors: ,B Larijani,M Mohajeri tehrani,HR Aghai,JP Bonjour, H Resch
Iranian J Public health , Year. 2007,
78.

Detection of Thyroid Carcinomoma During surgical exploration of the neck for primary hyperparathyroidism


Authors: Mohammad zadeh, Mohajeri tehrani
Endocrinology Metabolism , Vol.5, No.3, Year. 2007,
79.

Detection of thyroid carcinoma during surgical exploration of the neck for primary hyperparathyroidism


Authors: Mohamad zadeh F,Mohajeri tehrani MR
Endocrinology Metabolism , Vol.5, No.3, Year. 2007,
80.

Detection of thyroid carcinoma during surgical exploration of the neck for primary hyperparathyroidism


Authors: Mohamad zadeh F,Mohajeri tehrani MR
Endocrinology Metabolism , Vol.5, No.3, Year. 2007,
81.

Relation of amniotic fluid C_peptid and insulin level to neonatal macrosomia


Authors: S Amini moghadam,B Larijani,M Mohajeri tehrani
Diabetic Medicin , No.23, Year. 2006,
82.

BURDEN OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS IN IRAN IN YEAR 2009


Authors: , M Mohajeri tehrani, Tabatabaei O,Abolhasani F, B Larijani
Asia-Oceania congress of endocrinology Scientific program &Abstract book , Year. 2006,
83.

The Effect of Sandostatin LAR in the Treatment of Acromegaly


Authors: B Larijani,M Mohajeri tehrani , S Hashemipour,R Baradar,SA Sajjadi
International Journal of Pharmacology , Year. 2005,
84.

Catecholamine-Induced Leukocytosis in Acute Hypoglycemic Stress


Authors: Nematollahi, L. R.; Taheri, E.; Larijani, B.; Mohajeri, M.; Gozashti, M.; Wan, J. Y.; Kitabchi, A. E.
HAYAT, Vol.24-25, Year. 2005,
85.

Osteoporosis,Global and Iranian Aspects


Authors: B Larijani,MR Mohajeri tehrani, Z Hamidi,A Soltani m M Pajouhi
IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC H EALTH , Year. 2004,
86.

Traumatic Brain Injury and Adrenal Insufficiency; Morning Cortisol and cosyntropin Stimulation Tests


Authors: Bita Mirzaie, Mohammad Reza Mohajeri Tehrani, Zohreh Annabestani, Mohammad Karim Shahrzad, Shahrzad Mohseni, Ramin Heshmat, Hamid Reza Aghaei Meybodi, Bagher Larijani
Archives of Medical science ,
87.

Low Level Laser Therapy in Treatment of Diabetic Foot Ulcer: Quantitative


Authors: Gholamreza Esmaeeli Djavid3, MD; Nasim Kashefl, PhD; Abolfazl Shojaeifard2, M Mohammadreza Mohajeri2, D; Malihe Salami3, Los Angeles DFC on 2010 Accepted Abstracts

Farsi

1.

مقایسه‌ی میزان متابولیسم استراحت، ترکیب بدن و پروفایل لیپیدی در زنان مبتلا به کم‌کاری آشکار تیروئید تحت درمان با لووتیروکسین با و بدون علائم بالینی


Authors: وحید ملکی۱، محمد رضا مهاجری تهرانی۲، احسانه طاهری۳، مصطفی قربانی۴، محسن صدیقیان۱، سعید حسینی
مجله دیابت و ایران , Vol.دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۱۰-۱۳۹۵ ) ,
Download
2.

بررسی اثر مکمل یاری ال-آرژنین بر فشار خون افراد مبتلا به پیش دیابت دارای اضافه وزن


Authors: مریم میرفتاحی۱، احمد ساعدی صومعه علیا ۲، گیتی ستوده۱، محمدرضا مهاجری تهرانی۳، سیدعلی کشاورز۱، مصطفی حسینی۴ ، سروش سیفی‌راد
مجله دیابت و لیپید ایران, Vol.دوره ۱۱، شماره ۴ - ( ۳-۱۳۹۱ ) | , No.دوره ۱۱، شماره ۴ - ( ۳-۱۳۹۱ ) | ,
Download
3.

بررسی اثر مکمل یاری ال- آرژنین بر شاخص‌های تن سنجی و ترکیب بدن در افراد مبتلا به پیش دیابت دارای اضافه وزن


Authors: مریم میرفتاحی، محمدرضا مهاجری تهرانی ۱، احمد ساعدی صومعه علیا، گیتی ستوده، سیدعلی کشاورز، مصطفی حسینی ، سروش سیفی‌راد
مجله دیابت و لیپید ایران, Vol.دوره ۱۱، شماره ۳ - ( ۱۲-۱۳۹۰ ) |, No.دوره ۱۱، شماره ۳ - ( ۱۲-۱۳۹۰ ) |,
Download
4.

بررسی اثر مکمل یاری ال-آرژنین بر نمایه‌های گلیسمی خون در افراد مبتلا به پیش دیابت


Authors: مریم میرفتاحی۱، گیتی ستوده ۲، احمد ساعدی صومعه علیا۱، محمدرضا مهاجری تهرانی۳، سیدعلی کشاورز۱، مصطفی حسینی۴ ، سروش سیفی‌راد
مجله دیابت و لیپید ایران, Vol.دوره ۱۱، شماره ۲ - ( ۱۱-۱۳۹۰ ) |, No.دوره ۱۱، شماره ۲ - ( ۱۱-۱۳۹۰ ) |,
Download
5.

ررسی میزان رضایت‌مندی بیماران و پرسنل شاغل در بخش غدد مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی در سال 1389


Authors: نرجس عاقل کلسرکی۱، آذر طل۱، رامین حشمت۱، باقر لاریجانی۱، مصطفی قربانی۱ ، محمدرضا مهاجری تهرانی
مجله دیابت و لیپید ایران , Vol.دوره ۱۱، شماره ۲ - ( ۱۱-۱۳۹۰ ) |, No.دوره ۱۱، شماره ۲ - ( ۱۱-۱۳۹۰ ) |,
Download
6.

بررسی روش فشار متناوب هوايی بر بهبود تعادل و نمره پرسشنامه‌های نوروپاتی والک و ميشيگان در بيماران ديابتی نوع دو


Authors: شيرين سالک، فريد بحرپيما ، محمدرضا مهاجری تهرانی ، سقراط فقيه زاده
مجله دیابت و لیپید ایران , Vol.1393/11/20 انتشار ,
Download
7.

بررسی فراوانی آمپوتاسیون در بیماران با زخم پاي دیابتی بستري شده در بیمارستان شریعتی 1381-1390


Authors: باقر لاریجان 1 * کاملیا رامبد محمدرضا مهاجري محبوبه مشایخی
مجله دیابت و لیپید ایران, Vol.شهریور 1392 ؛ دوره 12 (شماره 6 , No.بررسی فراوانی آمپوتاسیون در بیما,
8.

بیماریابی و ارزیابی کلینیکی بیماران چاق


Authors: شهرزاد محسنی محمدرضا مهاجری-تهرانی
مجله دیابت و لیپید ایران, Vol.دو ماهنامه خرداد و تیر 9, No.بیماریابی و ارزیابی کلینیکی بیما,
9.

Antimicrobial Effects of Silver Nanoparticles Coated Leather on Diabetic Foot Ulcer


Authors: Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani1*, Maryam Aalaa1, Ali Asghar Aalaa2, Nahid Rohipour1, Mahnaz Sanjari1, Patricia Khashayar1, Fereshteh Shahcheraghi4, Maryam Khashayarfard5, Ramin Heshmat1, Seyed Pezhman Madani3, Hamid reza Aghaei Meybodi1, Laleh Maleknia2 and Bagher Larijani1
Open Access Scientific Reports, Vol.Volume 1 • Issue 11 • 2012,
10.

ررسي تأثير الگوي توانمندسازي بر ديسترس ديابت و كنترل ديابت در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2


Authors: داود شجاعي زاده 1، غلامرضا شريفي راد 2، آذر طل 3، محمدرضا مهاجري تهراني 4، فاطمه الحاني
آموزش پرستاري, Vol.1391پاییز ,
11.

Red blood cell ATP/ADP & nitric oxide: The best vasodilators in diabetic patients


Authors: Nuredin Bakhtiari1, Saman Hosseinkhani1, Bagher Larijani2, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani2* and Abbas Fallah3
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.2012, 11:9, Year. 2012,
12.

Smelil (ANGIPARS™) as a New Herbal Drug on Diabetic Foot Ulcer


Authors: Aalaa M, Heshmat R, Larijani B and Mohajeri-Tehrani MR*
J Biomol Res Ther 2012, 1:2, Year. 2012,
13.

Changes of Bone Density in Pediatric Patients with


Authors: Amir Ali Hamidieh MD1, Zohreh Hamidi MD2, Leila Nedaeifard MD1, Ramin Heshmat MD2, Kamran Alimoghaddam MD1, Bagher Larijani MD2, Ardeshir Ghavamzadeh MD1, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani MD•2 Authors’ af
Archives of Iranian Medicine, Vol., Volume 16, Number 2, February ,
14.

Large and Deep Diabetic Heel Ulcers Need not Lead to Amputation


Authors: Abolfazl Shojaiefard, MD1,2, Zhamak Khorgami, MD1,2, Mohammad Reza Mohajeri-Tehrani, MD3, and Bagher Larijani, MD3 Abstract
Foot & Ankle International XX(X) 1– 7, Vol.The Author(s) 2013,
15.

بررسي اثر مكمل خوراكي گلوكونات بر روي سطح ليپيد ها يسرم و شاخص التهابي hs-CRPدر افراد ديابتي داراي اضافه وزن


Authors: سميه اصغري ،محمد جواد حسين زاده،محمدرضا مهاجري تهراني ،مجتبي صحت
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.10, No.6, Year. مرداد-شهريور 1390 ,
16.

استئو پروزيس (درمان و پيشگيري)


Authors: دكتر باقر لاريجاني، دكتر مهاجري تهراني، دكتر حميدي، دكتر سلطاني، دكتر پژوهي
فصلنامه باروري و ناباروري , Vol.6, No.1, Year. سال ششم_زمستان 83,
17.

درمان هاي نوين زخم پاي ديابتي


Authors: دكتر اعظم كشاورزي،دكتر باقر لاريجاني،دكتر محمدرضا مهاجري تهراني
مجله علمي نظام پزشكي , Vol.29, No.4, Year. زمستان 90 ,
18.

اثر استرس هيپوگليسمي بر سيتوكين هاي پيش التهابي و نشانگر هاي قلبي_عروقي


Authors: محمدرضا مهاجراني،مهرنوش محسني،فاطمه محمدزاده،پرويز حسيني،محمد حسن فروزانفر،كبري اميدفر،مريم اعلائ،عباس كتابچي،باقر لاريجاني
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.8, No.2, Year. زمستان 87,
19.

عوامل موثر بر خود مديريتي ديابت در بيماران ديابتي نوع 2:يك استراتژي پيشنهادي در طراحي مداخلات مبتني بر نظريه الگو


Authors: آذر طل،غلامرضا شريفي راد ،احمد علي اسلامي ،فاطمه الحاني ،محمد رضا مهاجري تهراني ،داوود شجاعي زاده
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي , Vol.9, No.4, Year. زمستان 90 ,
20.

بررسي ارتباط پپتيد_cو انسولين مايع آمنيوتيك با ماكروزمي نوزادان


Authors: سهيلا اميني مقدم،محمد رضا مهاجري تهراني،زهرا شعبان نژاد خاص،رامين حشمت،اشرف آل ياسين،باقر لاريجاني
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.6, No.2, Year. زمستان 85,
21.

شيوع پادتن ضد گليادين در بيماران ديابتي


Authors: شهين يار احمدي، باقر لاريجاني،ابراهيم جوادي،محمد باستان حق،محمد پژوهي،رضا ملك زاده،محمود محمودي،عليرضا شفايي،محمدرضا مهاجري تهراني،علي رجبي،محمد فرهادي
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.3, No.1, Year. زمستان 82,
22.

بررسي ميزان و طول مدت تاثير سندوستاتين طولاني اثر...


Authors: دكتر سيما هاشمي پور،دكتر باقر لاريجاني،دكتر رضا برادر جليلي،دكتر محمد رضا مهاجري
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان, Vol.43, Year. زمستان 82,
23.

تأثير دستگاه فشار متناوب هوايي بر جريان خون شرياني و نوروپاتي اندام تحتاني


Authors: سارا طاهريان، فريد بحرپيما، اعظم كشاورزي، عليرضا سرمدي، مريم اعلا، باقر لاريجاني، محمدرضا مهاجري تهراني
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.10, No.3, Year. دوماه‌نامه‌ي بهمن و و اسفند 1389,
24.

فراواني نسبي سنگ كيسه صفرا در بيماران ديابتي و عوامل خطرساز آن در مراجعه كنندگان به درمانگاه ديابت بيمارستان شريعتي طي سال‌هاي 86- 1384


Authors: شبنم عباس‌زاده‌اهرنجاني، ساره اميني، رسول ستوده‌منش، رامين حشمت، نصير محسني‌جم، محمدرضا مهاجري‌تهراني
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.10, No.2, Year. دوماه‌نامه‌ي آذر و دي 1389 ,
25.

بررسي توزيع مقادير پارامترهاي آنتروپومتريك در جمعيت ايراني


Authors: شبنم عباس‌زاده اهرنجاني، هما كاشاني، محمد حسين فروزانفر، باقر لاريجاني، حميدرضا آقايي ميبدي، محمدرضا مهاجري تهراني
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.10, No.4, Year. دوماهنامه فروردين - ارديبهشت ,
26.

اثر امواج كم فركانس اولتراسوند بر روي زخم‌هاي پاي ديابتي به همراه استئوميليت در يك كارآزمايي باليني تصادفي


Authors: ساره اميني، محسن رضائي همامي، زهره عنابستاني، زهرا شايگان مهر، باقر لاريجاني، محمدرضا مهاجري تهراني
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.10, No.5, Year. دوماهنامه خرداد- تير 1390 ,
27.

تأثير دستگاه فشار متناوب هوايي بر جريان خون شرياني و نوروپاتي اندام تحتاني بيماران ديابتي


Authors: سارا طاهريان، فريد بحرپيما، اعظم كشاورزي، عليرضا سرمدي، مريم اعلاء، باقر لاريجاني، محمدرضا مهاجري تهراني
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.10, No.3, Year. دوماهنامه بهمن - اسفند ,
28.

بررسي تأثير سلول‌هاي بنيادين اتولوگ با منشأ سلول‌هاي منوكلئر خون محيطي (CD34) در بهبود زخم پاي ديابتي و جلوگيري از آمپوتاسيون اندام


Authors: ليلا محمدزاده، اعظم كشاورزي، سيدحسين صمداني فرد، ابوالفضل شجاعي فرد، كامران علي مقدم، محمدرضا اميني، سيده حميده فخرايي، اردشير قوام زاده محمدرضا استاد علي، علي شهرياري احمدي، باقر لاريجاني، ارمغان فرداصفهاني، اشرف ملك محمدي، مريم اعلاء، محمدرضا مهاجري تهراني
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.10, No.3, Year. دوماهنامه بهمن - اسفند ,
29.

بررسي نقش پرستار در پيشگيري و مراقبت از پاي ديابتي


Authors: مريم اعلا، عذرا طباطبايي ملاذي، مهناز سنجري، محمدرضا مهاجري تهراني
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.10, No.5, Year. دوماهنام خرداد- تير 1390 ,
30.

بررسي اثر مكمل خوراكي روي (Zn) بر ميزان آديپونكتين پلاسما و مقاومت به انسولين در افراد مبتلا به ديابت نوع 2


Authors: سميه اصغري، محمدجواد حسين‌زاده، محمدرضا مهاجري تهراني، مجتبي صحت
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.10, No.4, Year. دو ماهنامه فروردين - ارديبهشت ,
31.

نوروپاتي ديابتي و پيشگيري از آن


Authors: محمد پژوهي، زهرا شعبان نژاد خاص،محمدرضا مهاجري تهراني
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران , Vol.65, No.3, Year. خرداد 86,
32.

بررسي ليزر كم توان در درمان زخم پاي ديابتي:ارزيابي كمي ميكروبيولوژيك زخم مزمن پاي ديابتي


Authors: دكتر نسيم كاشف، دكتر ابوالفضل شجاي فرد، دكتر غلامرضا اسماعيلي جاويد، دكتر محمد رضا مهاجري، دكتر راضيه رضايي، دكتر مليحه سلامي، دكتر مريم قدسي، دكتر محسن فاتح
ليزر پزشكي , Vol.6, No.2, Year. تابستان88,
33.

كارآزمايي باليني تنظيم قند خون بيماران ديابتي نوع 1 با استفاده از پمپ انسولين


Authors: دكتر باقر لاريجاني،محمد حسين فروزانفر،زهرا شعبان نژاد خاص ،دكتر مهاجري تهراني،دكتر عذرا طباطبائي
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.6, No.4, Year. تابستان86,
34.

گزارش عملكرد گروه تحقيقاتي_مطالعاتي پاي ديابتي


Authors: مجله ديابت و ليپيد ايران
دكتر باقر لاريجاني،محمد پژوهي،دكتر مهاجري تهراني،دكتر عذرا طباطبائي , Vol.8, No.1, Year. پاييز 87,
35.

بار ديابت و عوارض آن بر اساس مطالعات دهه اخير در ايران


Authors: دكتر باقر لاريجاني،فريد ابوالحسني،دكتر مهاجري تهراني،دكتر عذرا طباطبائي
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.1, No.5, Year. پائيز 84,
36.

فراواني ديابت نوع دو در ايران در سال 1380


Authors: دكتر باقر لاريجاني،فريد ابوالحسني،دكتر مهاجري تهراني،دكتر عذرا طباطبائي
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.3, No.4, Year. بهار84,
37.

فراواني ديابت نوع دودر ايران در سال 80


Authors: دكتر باقر لاريجاني،فريد ابوالحسني،دكتر مهاجري تهراني،دكتر عذرا طباطبائي
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.4, No.3, Year. بهار 84,
38.

شيوع عوامل مؤثر بر بروز نوروپاتي محيطي در بيماران ديابتي


Authors: عذرا طباطبايي‌ملاذي، محمدرضا مهاجري‌تهراني، سيد پژمان مدني، رامين حشمت، باقر لاريجاني
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.9, No.3, Year. بهار 1389 ,
39.

نارسائي آدرنال در بيماران دچار ضربه مغزي متوسط و شديد بستري در بخش هاي مراقبت ويژه


Authors: دكتر باقر لاريجاني، دكتر مهاجري تهراني،بيتا ميرزائي ،محمد كريم شهرزاد ،زهره عنابستاني ،شهرزاد محسني
غدد درون ريز و متابوليسم ايران , Vol.11, No.4, Year. آبان 88,
40.

افزايش شيوع سندرم تخمدان پلي كيستيك در زنان داراي سابقه ديابت بارداري


Authors: محمدرضا مهاجري‌تهراني، مريم پرويزي، سهيلا اميني‌مقدم، رامين حشمت، زهرا شعبان‌نژادخاص، مريم اعلاء، حميدرضا آقايي‌ميبدي، ساسان عباس‌شرقي، باقر لاريجاني
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.9, No.4, Year. 1389,
41.

خود مديريتي ديابت: همبسته‌هاي اجتماعي، جميت‌شناختي و بيماري


Authors: اسحق رحيميان‌بوگر، محمدعلي بشارت، محمدرضا مهاجري‌تهراني، سياوش طالع‌پسند
فصلنامه روان‌شناسي باليني , Vol.1, No.4, Year. 1388,
42.

نوروپاتي ديابتي و پيشگيري از آن


Authors: زهرا شعبان نژاد خاص ،دكتر مهاجري تهراني،دكتر محمد پژوهي
مجله دانشكده پزشكي , Vol.65, No.3, Year. 1386,
43.

معرفي بيمار ديابتي با ضايعات چركي عود كننده


Authors: محمدرضا مهاجري تهراني،اكبر سلطاني،محمد حسين گذشتي
مجله ديابت و ليپيد ايران , Vol.5, No.4, Year. 1385,
44.

استئوپروز،تشخيص ،پيشگيري و درمان


Authors: دكتر باقر لاريجاني،محمد پژوهي،دكتر مهاجري تهراني،دكتر محمد پژوهي ،دكتر زهره حميدي
باروري و ناباروري , No.1, Year. 1383,
1.

داور علمی در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی تهران(نیماد )


Date: 1396/2/2,
2.

سمیار تازه های پیشگیری تشخیص و درمان


Date: 25-26 آذر ماه 1395,
3.

شرکت در دهمین دوره جامع دیابت


Date: 23/05/1395-----------11/6//1395,
4.

Diabetic Foot course


Date: 2010,
5.

Osteoporosis course


Date: 2009,
6.

Wound Care course


Date: 2008,
Top