دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

پروين پاسالار

اطلاعات تماس
تلفن: 0098- 9121776031
فکس: 0098- 21- 8879-5813
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
بيوشيمي
درباره