Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Parivash Kordbacheh

Contact Information
Tel: 88951392
Fax: 66462267
Address: Dept. of Medical Parasitology & Mycology ‎ ‎ School of Public Health and Institute of Public Health Research ‎ P.O. Box 6446/141
Academic Rank
Professor
School
Emeritus Faculty
Parasitology and Medical Mycology
About
CV last edited on: 2018/25/02

1.

MD


بیماریهای عفونی وگرمسیری, دانشگاه علوم پزشگي تهران, تهران, ایران, 1359
Supervisor:دکتر محمد حسین نصیرزاده
2.

MPH


MPH, دانشگاه علوم پزشكي تهران, تهران, ايران, 1359
1.

English


Speaking: Good, Reading: Good, Writing: Good
1.

بهترين مولف،مترجم و نويسنده زن


تاليف كتاب قارچ شناسي پزشكي

1.

شناسائی ژن ACO1 کاندیدا کروزه ای، بررسی بیان آن قبل و بعد از تأثیر داروهای ضدقارچی آزولی به روشsemi quantitative و مهار این ژن وبررس عملکرد آن مقاومت داروئی قارچ با استفاده از تکنولوژی RNAi


Status: Running, Executers: دكتر فريده زيني, Location: دانشكده بهداشت, Main Partners: دكتر پريوش كردبچه,
2.

بررسی الگوی ژنی استرین های مقاوم و حساس کاندیدا تروپیکالیس جدا شده از بیماران ایرانی به داروهای آزول به منظور شناسایی ژنهای دخیل در مقاومت دارویی به روش cDNA-AFLP.


Status: Running, Executers: دكتر فريده زيني, Location: دانشكده بهداشت, Main Partners: دكتر پريوش كردبچه,
3.

تعیین الگوی ژنی استرین های مقاوم و حساس آسپرژیلوس فلاووس جدا شده از بیماران ایرانی به داروهای آزول و اکینوکاندین به منظور شناسایی ژنهای دخیل در مقاومت دارویی


Status: Running, Executers: دكتر فريده زيني, Location: دانشكده بهداشت, Main Partners: دكتر پريوش كردبچه,
4.

بررسي اثر ضد قارچي لاتكس افوربيا ماكروكلادا بر روي گونه هاي كانديداي جدا شده از بيماران به روش ماكرودايلوشن


Status: Running, Executers: دكتر فريده زيني, Location: دانشكده بهداشت, Main Partners: دكتر پريوش كردبچه,
5.

تعيين حساسيت دارويي گونه هاي فوزاريوم جدا شده از نمونه هاي باليني و محيطي(ذرت) به داروهاي آزولي(وريكونازول و ايتراكونازول) به روش ميكرودايلوشن برات


Status: Running, Executers: دكتر فريده زيني, Location: دانشكده بهداشت, Main Partners: دكتر پريوش كردبچه,
6.

بررسی اثر ایزوله های کاندیداپاراپسیلوزیس بر رشد و تولید فومونیزین در فوزاریوم های توکسین


Status: Running, Executers: دكتر فريده زيني, Location: دانشكده بهداشت, Main Partners: پريوش كردبچه,
7.

. بررسی مقادیر شاخص های التهابی IL-17 و IL-22 درادرار بیماران مبتلا به کاندیدوریا


Status: Running, Executers: دكتر فريده زيني, Location: دانشكده بهداشت, Main Partners: دكتر پريوش كردبچه,
8.

.شناسایی گونه های اسپوروتریکس شنکئی کمپلکس در نمونه های بالینی (انسان،گربه با روشهای مورفولوژیک،فیزیولوژیک و مولکولار و تعیین میزان حساسیت دارویی آنها به روش invitro


Status: Running, Executers: دكتر فريده زيني, Location: دانشكده بهداشت, Main Partners: دكتر پريوش كردبچه,
9.

بررسی و تعيين هويت ايزوله هاي زايگوميست جدا شده از نمونه هاي باليني با روش هاي قارچ شناسي و مولكولي (PCR-Sequencing)وتعیین فعاليت ضد قارچي استاتين ها (atorvastatin/lovastatin) به تنهایی و همراه باآمفوتریسین ب علیه آنها به روش اين ويترو


Status: Running, Executers: پریوش کردبچه سید جمال هاشمی, Location: دانشکده بهداشت, Main Partners: دکتر فریده زینی، دکتر حسین میر هندی، دکتر مهربان فلاحتی، دکتر مهین صف آرا، مهسا نعیمی,
10.

بررسی ایزوله های کاندیدا پاراپسیلوزیس جدا شده از نمونه های بالینی به منظور تعیین هویت گونه های مختلف کمپلکس کاندیدا پارا پسیلوزیس به روش PCR-RFLPو تعیین حساسیت دارویی آنها به روش in vitro


Status: Running, Executers: پریوش کردبچه ،فریده زینی, Sponser: ،, Location: دانشکده بهداشت, Main Partners: دکتر ساسان رضایی دکتر محمود محمودی دکتر محمد قهری دکتر مهین صف آرا پگاه آردی,
11.

بررسی کاندیدوری بیمارستانی وشناسایی گونه های کاندیدایی جدا شده با روش های قارچ شناسی و مولکولی(PCR-RFLP)و تعیین حساسیت گونه غالب نسبت به داروهای ضد قارچی در بیماران بستری در بیمارستان هاشمی نژاد تهران


Status: Running, Executers: پریوش کردبچه ،حسین شاهرخ, Location: دانشکده بهداشت, Main Partners: دکتر فریده زینی دکتر ساسان رضایی دکتر محمود محمودی دکتر مهین صف آرا,
12.

بررسی نسبت(در صد) کلنیزاسیون کاندیدایی نوزادان بستری در بخش NICU , وشناسایی گونه های کاندیدایی با روش های فنوتیپی و ژنوتیپی (PCR-RFLP)در مراکز بهداشتی درمانی تهران (مرکز طبی کودکان-بیمارستان امام خمینی )


Status: Completed, Executers: پریوش کردبچه، فریده زینی, Location: دانشکده بهداشت, Main Partners: ساسان رضایی،محمود محمودی،مهین صف آرا,
13.

بررسی روش تکثیر همدما با واسطه چرخه(LAMP) جهت ردیابی پنوموسیستیس جیروویسی در نمونه های لاواژ برونشی آلوئولی و خلط ،در مقایسه با آزمایش مستقیم و Nested-PCRبه منظور استفاده در تشخیص و مطالعه اپیدمیولوژیک پنوموسیستوزیس در بیماران مستعد


Status: Completed, Location: دانشکده بهداشت,
14.

رديابي آسپرژيلوس ها در نمونه هاي BAL با استفاده از روش هاي قارچ شناسي(مستقيم وكشت) و روش هاي مولكوليReal-time PCR, nested_PCR) به منظور تشخيص سريع و دقيق آسپرژيلوزيس ريوي در بيماران مستعد


Status: Completed, Location: دانشکده بهداشت,
15.

بررسي الگوي ژني استرين هاي مقاوم و حساس كانديدا گلابراتاي جدا شده از بيماران ايراني به داروهاي آزول به منظور شناسايي ژنهاي دخيل


Status: Completed, Location: دانشکده بهداشت,
16.

بررسي اثر كانديدا پاراپسيلوزيس بر رشد آسپرژيلوس هاي توكسين زا و غير توكسين زاي جدا شده از بيماران وتعيين ماده موثره


Status: Completed, Location: دانشکده بهداشت,
17.

مقايسه حساسيت استرين هاي آفلاتوكسيژنيك وغيرآفلاتوكسيژنيك آسپرژيلوس فلاووس هاي جدا شده از بيماران نسبت به داروهاي ضد قلرچ رايج


Status: Completed, Location: دانشکده بهداشت,
18.

تأثير عصاره سدر و حنا بر روي گونه هاي مختلف مالاسزيا


Status: Completed, Executers: پريوش كردبچه نسرين آخوند, Location: دانشکده پیراپزشکی,
19.

استخراج آفلاتوكسين از آسپرژيلوس هاي جدا شده از نمونه هاي باليني و تهيه آنتي بادي عليه آن به منظور استفاده در تهيه كيت تشخيصي


Status: Completed, Location: دانشکده بهداشت,
20.

بررسي ميزان حساسيت ايزوله هاي كانديدا جدا شده از بيماران به داروهاي ضد قارچي (كاسپوفونژين و كتوكونازول) به روش اين ويترو


Status: Completed, Location: دانشکده بهداشت,
21.

بررسي اثر فارنزول بر روي تشكيل بيوفيلم، مقاومت دارويي و بيان ژن كد كننده پروتئين اختصاصي ديواره هايف ( HWP1 ) در كانديدا تروپيكاليس در شرايط In Vivo


Status: Completed, Executers: پريوش كردبچه- انسيه زيبافر, Location: دانشکده بهداشت, تاريخ خاتمه اسفند 1387.
22.

شناسائي گونه هاي شايع آسپرژيلوس ها با روش هاي ژنوتيپي مبتني بر پلي مرفيسم ژنهاي كد كننده RNA ريبوزمي


Status: Completed,
23.

مقايسه اثر ضد قارچي اسيدهاي ارگانيك فنيل استيك اسيد، اسيد لاكتيك و اسيد استيك بر خميرنان لواش آلوده به سويه هاي كپك جدا شده از نانهاي سنتي


Status: Completed, Location: دانشکده داروسازی,
24.

بررسي بيماريهاي قارچي مهاجم در بيماران با نقص سيستم ايمني به روش panfungal-PCR به منظور ارائه الگوي مناسب جهت تشخيص زودرس بيماري


Status: Completed, Executers: پريوش كردبچه, Location: دانشکده بهداشت,
25.

بررسي و تشخيص عفونت تنفسي حجاج ايراني در حج تمتع 1383


Status: Completed, Executers: پريوش كردبچه (مجری بخش بیماریهای قارچی طرح), Location: دانشکده بهداشت,
26.

جداسازي و شناسائي گونه هاي مالاسزيا در نوزادان بستري در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران


Status: Completed, Executers: پريوش كردبچه كاميار زمرديان, Location: دانشکده بهداشت,
27.

ارزيابي دروني گروه انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي


Status: Completed, Location: دانشکده بهداشت,
28.

بررسي و شناسائي كانديدا دابليننسيس در نمونه هاي باليني بيماران مراجعه كننده به واحد قارچ شناسي دانشكده بهداشت و تعيين حساسيت دارويي آنها به روش اين ويترو


Status: Completed, Location: دانشکده بهداشت,
29.

تهيه و ارزشيابي آنتي ژن و آنتي سرم آسپرژيلوس ، كانديدا و كريپتوكوكوزيس جهت تشخيص سرولوژيك بيماريهاي مربوطه


Status: Completed, Location: دانشکده بهداشت,
30.

بررسي و تشخيص نوكارديوزيس ريوي در بيماران با ضعف سيستم ايمني


Status: Completed, Location: دانشکده بهداشت,

مشاور

1.

بررسی اثر کاندیدا پاراپسیلوزیس بر کاهش رشد و تولید فومونیزین در فوزاریوم های توکسین زا


بهاره فلاح,
M.Sc, قارچ شناسی پزشکی, 94/11/7
2.

بررسي اثرات ضد قارچي نانو ليپوزوم هاي نيستاتين و فلوكونازول بر روي گونه هاي حساس و مقاوم كانديدايي جدا شده از بيماران در شرايط In-Vitro و مقايسه اثر آنها با فرم رايج داروهاي فلوكونازول و نيستاتين


مهرداد اسدي,
Ph.D, قارچ شناسي پزشكي,
3.

بررسي فراواني گونه هاي غير شايع (غير گونه هاي آلبيكنس، ترو پيكاليس، كروزه اي و گلابراتا) به روش PCR-Sequencing


فاطمه نخبه روستا,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي,
4.

مقايسه صحت، سرعت، هزينه و اثر بخشي روش هاي PCR-RFLP و PCR-FSP و CHROMagar Candida جهت تشخيص گونه هاي مخمري استاندارد و جدايه هاي بيماران


زهرا جعفري,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي,
5.

بررسی الگوی ژنی استرین های مقاوم و حساس کاندیدا تروپیکالیس جدا شده از بیماران ایرانی به داروهای آزول به منظور شناسایی ژنهای دخیل در مقاومت دارویی به روش cDNA-AFLP


علي كنعاني,
Ph.D, قارچ شناسي پزشكي,
6.

.شناسایی گونه های اسپوروتریکس شنکئی کمپلکس در نمونه های بالینی (انسان،گربه با روشهای مورفولوژیک،فیزیولوژیک و مولکولار و تعیین میزان حساسیت دارویی آنها به روش invitro


شهرام محمودي,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي,
7.

تعيين الگوي ژني استرين هاي مقاوم و حساس آسپرژيلوس فلاووس چدا شده از بيماران ايراني به داروهاي آزول و اكينوكاندين به منظور شناسايي ژنهاي دخيل در مقاومت دارويي به روش cDNA-AFLP


اعظم فتاحي,
Ph.D, قارچ شناسي پزشكي, 94.3.27
8.

بررسي اثر ضد قارچي لاتكس افوربيا ماكروكلادا بر روي گونه هاي كانديداي جدا شده از بيماران به روش ماكرودايلوشن


روستايي,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 93/11/1
9.

تشخيص مولكولي و تعيين الگوي مقاومت دارويي گونه هاي كانديداي غير آلبيكنس جدا شده از نمونه هاي باليني مختلف


عاطفه هاديان,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 94/4/30
10.

تعیین حساسیت دارویی گونه های فوزاریوم جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی(ذرت)به داروهای آزولی (وریکونازول و ایتراکونازول) به روش میکرودایلوشن برات


حامد آقایی,
M.Sc, قارچ شناسی پزشکی,
11.

بررسی اثر دیکلوفناک سدیم بر میزان رشد و بیان ژن sidB درآسپرژیلوس فومیگاتوس به روش Real-timePCR


ساناز نرگسی,
M.Sc, قارچ شناسی پزشکی, 93/3/10
12.

بررسي عصاره آبي گياه سير بر بيان ژن هاي موثر بر آپوپتوز(Bir 1P, Bax ) در مخمر كانديدا آلبيكنس


مونا مديري,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 92/11/2
13.

شناسايي ژن ACO1 كانديدا كروزيي، بررسي بيان آن قبل و بعد از تاثير داروهاي آزولي به روش semi-quantitative RT-PCR و توليد پروتئين نو تركيب GST-ACO1 جهت مطالعه بيان پروتئين ACO1


روح اله فاتح,
Ph.D, قارچ شناسي پزشكي, 93/12/17
14.

بررسي فراواني بيماريهاي قارچي جلدي و احشايي و تعيين هويت عوامل اتيولوژيك در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه قارچ شناسي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1392


مرضيه حامدي فرد,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي,
15.

بررسی اثر ویتامین C بر میزان رشد قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس و ترشح سم آفلا توکسین و روند بیان ژن afLR در قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس و ارزیابی توانمندی ویتامین C در کاهش آفلاتوکسین در نمونه های گندم آلوده


مریم اکبری دانا,
M.Sc, قارچ شناسی پزشکی, 92/6/23
16.

بررسی اثر ویتامینهای A,B,K بر میزان رشد قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس و ترشح سم آفلاتوکسین و روند بیان ژن afLR در قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس بروشRT-PCR


لادن ناظمی,
M.Sc, قارچ شناسی پزشکی, 92/6/23
17.

بررسي اثر چند داروي متداول ضد قارچي به تنهايي و در همبست با آمفوتريسينB بر روي كانديدا آلبيكنس هاي جدا شده از ولوواژينيت كانديدايي مزمن


عفت السادات شجاعي,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 14/11/91
18.

بررسی روش تکثیر همدما با واسطه چرخه(LAMP) جهت ردیابی پنوموسیستیس جیروویسی در نمونه های لاواژ برونشی آلوئولی و خلط ،در مقایسه با آزمایش مستقیم و Nested-PCRبه منظور استفاده در تشخیص و مطالعه اپیدمیولوژیک پنوموسیستوزیس در بیماران مستعد


حسین خدادادی,
Ph.D, قارچ شناسی, 92/4/30
19.

مطالعه توالی نوکلئوتیدی ژن بتاتوبولین در گونه های پاتوژن گروه قارچ های درماتوفیتی و بررسی ارزش آن برای استفاده در شناسایی و تاکسونومی درماتوفیت ها


مهدی عباس تبار,
Ph.D, قارچ شناسی,
20.

بررسی الگوی ژنی استرین های مقاوم و حساس کاندیدا گلابراتای جدا شده از بیماران ایرانی به داروهای آزول به منظور شناسایی ژن های دخیل در مقاومت دارویی به روش-cDNA-AFLP


شیرین فره یار,
Ph.D, قا رچ شناسی پزشكي, 9/11/91
21.

ردیابی آسپرژیلوس ها در نمونه های BAL با استفاده از روش های قارچ شناسی(آزمایش مستقیم و کشت) و روش های مولکولی( Real-time PCR, nested PCR)


حسین زرین فر,
Ph.D, قارچ شناسی, 91/4/25
22.

تعين توزيع عوامل ايجادكننده درماتوفيتوزيس و عفونت هاي جلدي ناشي از قاچهاي مخمري و ساپروفيت ها به روش ملكولي PCR-RFLP در استان گيلان


علي اكبر فلاحي,
Ph.D, قارچ سناسي, 91/6/28
23.

بررسي تنوع گونه هاي كانديدايي جدا شده از نمونه هاي ترشح واژن در بيماران وولوواژينيت كانديدايي شهرستان تايبار به روشPCR


حبيبه زبردست,
M.Sc, قارچ شناسي, 90/11/18
24.

بررسي الگوي ژني استرين هاي مقاوم و حساس كانديدا تروپيكاليس جدا شده از بيماران ايراني به داروهاي آزول به منظور شناسايي ژنهاي دخيل درمقاومت دارويي به روش AFLP-cDNA


علي كنعا ني ,
Ph.D, قارچ شناسی,
25.

بررسي هويت مالاسزيا هاي موجود در پوست سر با استفاده از خصوصيات مرفولوژيك و الگوي توئين


مهدي زارعي,
M.Sc, قارچ شناسي , 91/6/28
26.

مقايسه حساسيت استرين هاي آفلا توكسيژنيك و غير آفلا توكسيژنيك آسپرژيلوس فلاووس هاي جدا شده از بيماران نسبت به دارو هاي ضد قارچي ر


اعظم فتاحي ,
M.Sc, قارچ شناسي, 90/5/23
27.

شناسايي آسپرژيلوس هاي محيطي بر اساس تعيين توالي ژن بتا توبولين و مقايسه آن با داده هاي مرفولوژيك


غلامرضا شكوهي ,
M.Sc, قارچ شناسي, 90-89
28.

بررسي اثر كانديدا پاراپسيلوزيس بر رشد آسپرژيلوس فلاووس هاي توكسين زا و غير توكسين زاي جدا شده از بيماران و تعيين ماهيت ماده موثرهi


فرهاد نيك نژاد ,
Ph.D, قارچ شناسی, 90/11/30
29.

بررسي اثر برخي از داروهاي ضد قارچي (كاسپوفونژين و كتوكونازول) بر روي كانديداهاي گلابراتا، كروزه اي، تروپيكاليس، گيلرموندي و ...


ويدا مرتضائي ,
M.Sc, قارچ شناسي, 90-89
30.

بررسي ميزان حساسيت استرين هاي كانديدا آلبيكنس به داروهاي ضد قارچي موثر بر گلوكان ديواره ي سلولي و ارگوسترول غشائي به روش اين ويت


حميده شكاري,
M.Sc, قارچ شناسی, 90-89
31.

بررسي بيان ژنهاي ERG6, ERG11 مسئول مقاومت داروئي در كانديدا كروزه اي به روش RTPCR


مهين توكلي,
M.Sc, قارچ شناسی, 88/10/28
32.

استخراج آفلاتوكسين از آسپرژيلوس هاي مولد آفلاتوكسين و تهيه آنتي بادي عليه آن با منظور تهيه كيت تشخيص در آتيه


علي جبالي بماني ,
M.Sc, قارچ شناسی, 88/3/13
33.

شناسايي مولكولي و تعيين ژن كد كننده 26S proteasome regulatory subumit در قارچهای ت- روبروم و ت-وروکوزوم و بررسي تاثير داروهاي ضد پروتئوزوم بر بیان ژن وسنتز پروتئین مذکور به منظور کاووش ترکیبات جدید دارویی


بهروز نعيمي ,
Ph.D, قارچ شناسی, 78-77
34.

جداسازي كپك جنس پني سيلين و شناسائي گونه هاي آن با استفاده از دو روش مرفولوژي و تعيين توالي (Sequencing) ناحيه ITS1-5.8s-ITS2


مهدي عباس تبار ,
M.Sc, قارچ شناسی, 87/10/15
35.

بررسي تاثيرغلظت هاي مختلف CO2 بر بيان ژن HSP-70 در قارچهاي درماتوفيت ترايكوفايتون روبروم و ميكروسپوروم كانيس ایزوله شده از بیماران


سيما دارابيان ,
M.Sc, قارچ شناسی, 86/4/18
36.

بررسي DNA typing آسپرژيلوس فلاووس هاي جدا شده از بيماران به روش هاي متداول و ارائه يك روش مناسب و قطعي جهت تشخيص اين ارگانيسم ها


پروين دهقان,
Ph.D, قارچ شناسی, 86/11/30
37.

بررسي تأثير عصاره سير بر روي بيان ژن كد كننده آفلاتوكسين در قارچ آسپرژيلوس فلاووس


بيتا موسوي,
M.Sc, قارچ شناسی, 86/12/14
38.

شناسائي مولكولي و كلونينگ ژن كد كننده آلرژن سيكلوفيلين در مخمر مالاسزيافورفور


مريم موذن,
M.Sc, قارچ شناسی, 86/11/30
39.

بررسي تعيين گونه مخمرهاي بيماريزاي وابسته به جنس كانديدا براساس تفاوت اندازه نواحي ITS1 و ITS2 موجود در DNA ريبوزومي به روش PCR-


حسن آدين,
M.Sc, قارچ شناسی,
40.

شناسائي و بررسي حساسيت گونه هاي كانديداي غير آلبيكنس جدا شده از بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه قارچ شناسي دانشكده بهداشت دانش


محمدحسين افسريان ,
M.Sc, قارچ شناسی, 85-84
41.

شناسائي و تعيين توالي ژن كد كننده بتا توبولين ( β-tubulin ) در قارچ ترايكوفايتون روبروم و بررسي تأثير داروي گريزئوفولوين بر بيان این ژن


كاميار زمرديان ,
Ph.D, قارچ شناسی, 85/6/27
42.

بررسي روش هاي Freez-thawing Lyticase, Glass- Beads و Boiling جهت استخراج DNA از مخمرها


علي رضائي مته كلائي,
M.Sc, قارچ شناسی, 84/10/5
43.

بررسي فراواني عفونتهاي قارچي در پوليپ بيني افراد پوليپكتومي شده در بيمارستان هاي امام و اميراعلم


مانا هاديپور جهرمي,
MD, دکتری پزشکی, 84-83
44.

ارزشيابي تعيين آنتي بادي بر عليه جرم تيوب كانديدا آلبيكنس به روش ايمونوفلورسنت غير مستقيم جهت تشخيص كانديديازيس سيستميك در مدل حیوانی


نازنين جعفري آرين,
M.Sc, قارچ شناسی, 83/8/27
45.

تهيه آنتي كريپتوكوكال گلبولين- لاتكس براي جستجوي آنتي ژن پلي ساكاريدي كريپتوكوكوس نئوفورمنس در تشخيص كريپتوكوكوزيس در مدل حيواني


بيتا بهشتي,
M.Sc, قارچ شناسی, 83/10/15
46.

بررسي فراواني عوامل قارچي در آپانديسيت هاي جراحي شده بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر خرم آباد طی سالهای83-82


عبدالناصر محمدي غلامي,
M.Sc, قارچ شناسی, 83/12/17
47.

شناسائي و بررسي ژن كد كننده زير واحد G از آنزيم واكوئولار ATPase درقارچ ترايكوفايتون روبروم


حسين خدادادي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 83/12/11
48.

بررسي درماتوفيتوز در كشتي گيران و ارتباط آن با تشك هاي كشتي در تهران در سال82-81


اديب بحيرائي,
M.Sc, قارچ شناسی, 83/8/27
49.

شناسائي و بررسي حساسيت داروئي گونه هاي كانديداي جدا شده از بيماران مراجعه كننده به واحد قارچ شناسي دانشكده بهداشت ، دانشگاه علوم


عرفانه خدمتي,
M.Sc, قارچ شناسی, 83-82
50.

بررسي مقايسه اي آلودگي قارچي بخش هاي خون و پيوند مغز استخوان و بيماران پيوندي در بيمارستان دكتر شريعتي تهران در سال 1381


ميترا عمواقلي طبري ,
M.Sc, قارچ شناسی, 83/2/14
51.

بررسي تأثيرات اشعه UV-B بر رشد، كنيدي زائي و تغييرات مولكول DNA در قارچ كانديدا آلبيكنس


مهتاب اشرفي خوزاني,
M.Sc, قارچ شناسی, 82-81
52.

بررسي امكان افزايش طول مدت مصرف قطره هاي چشمي در درمانگاههاي بيمارستان فارابي


ليلا الهيان بروجني ,
Pharm D, داروسازی, 81-80
53.

تهيه آنتي ژن و آنتي سرم كريپتوكوكوس نئوفورمنس جهت تست لاتكس آگلوتيناسيون براي رديابي آنتي ژن كريپتوكوكوس در مدل حيواني


مهين صف آرا,
M.Sc, قارچ شناسی, 81-80
54.

بررسي اثر مواد ضد عفوني كننده بر روي قارچها به روش رنگ آميزي فلورئين دي استات- اتيديوم برومايد


زهره هنرور ,
M.Sc, قارچ شناسی, 81-80
55.

بررسي اثرات ضدقارچي گياه رازك ( Humulus Lupulus ) منطقه گرگان به روش اين ويترو


فرهاد نيك نژاد ,
M.Sc, قارچ شناسی, 81-80
56.

تهيه آنتي ژن و آنتي سرم كانديدا آلبيكنس به منظور تشخيص سرولوژيك كانديديازيس در مدل حيواني به روش CIE


فرزانه افيوني اكبري ,
M.Sc, قارچ شناسی, 80-79
57.

مطالعه الگوي پروتئيني ، آنتي ژني و PCR تايپينگ ترايكوفايتون روبروم ، ترايكوفايتون منتاگروفايتيس و انواع حد واسط آنها


مهناز محمودي راد,
Ph.D, قارچ شناسی, 80-79
58.

بررسي فلور نرمال درماتوفيتي در لاي انگشتان پا و كشاله ران در شهر تهران


رامين عابدي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 80-79
59.

بررسي الگوي آنتي ژنيكي دو سويه باليني و محيطي فوزاريوم سولاني 3317 ، UAMH و 7419 UAMH و تأثير آنها بر لكوسيت هاي خون محيطي مدل


محمدرضا آقاميريان,
Ph.D, قارچ شناسی, 80-79
60.

بررسي عفونت هاي قارچي در خون و مايعات استريل بدن به دو روش كشت


نجيبه اصل رهنماي اكبري,
M.Sc, قارچ شناسی, 79-78
61.

بررسي آلودگي قارچي پول هاي رايج كشور در بيماران مبتلا به كچلي


فاطمه ركوعي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 79-78
62.

بررسي فلور قارچي ميگوي ببري سبز استان بوشهر و عفونت هاي قارچي افراد در معرض تماس


بابك قائدنيا,
M.Sc, قارچ شناسی, 79-78
63.

بررسي بيماريهاي قارچي سطحي و جلدي در موارد مراجعه كننده به مركز بهداشت استان قم


جواد عباس زاده,
M.Sc, قارچ شناسی, 79-78
64.

كشت و جداسازي كورينه باكتريوم مينوتيسموم بر روي محيط هاي مختلف و انتخاب بهترين محيط كشت


فرزانه امين هراتي,
M.Sc, قارچ شناسی, 79-78
65.

بررسي فعاليت آنزيمي آسپرژيلوس فلاووس نيجر


مجيد انصاري ,
M.Sc, قارچ شناسی, 78-77
66.

بررسي آنتي ژنهاي سوماتيك سويه هاي مختلف اپيدرموفيتون فلوكوزوم


كيوان پاك شير,
M.Sc, قارچ شناسی, 78-77
67.

بررسي فولر درماتوفيتي شتران در منطقه كازرون و حومه


مهدي مظفري,
M.Sc, قارچ شناسی, 78-77
68.

بررسي اثر آنتي ژنهاي فيلتره محيط كشت كريپتوكوكوس نئوفورمنس در پاتوژنز گلومرولونفريت تجربي در رات


فرهاد محرابيان,
M.Sc, قارچ شناسی, 78-77
69.

بررسي و جداسازي عوامل قارچي و آكتينوميست ها از خاك و خار و خاشاك اطراف اصفهان


رضا كچوئي,
M.Sc, قارچ شناسی, 77-76
70.

شيوع عفونت هاي قارچي در بيماران مبتلا به لوسمي لنفوبلاسيتك حاد در بيمارستان كودكان حضرت علي اصغر(ع)


كياناميرسعيدي فراهاني,
M.Sc, قارچ شناسی, 77-76
71.

بررسي اثرات داروهاي ضد قارچي بر روي ترايكوفايتون منتاگروفايتيس ، ترايكوفايتون روبروم و گونه هاي حد واسط اين دو به روش اين ويترو


شراره معمارزاده,
M.Sc, قارچ شناسی, 77-76
72.

بررسي مقايسه اي اثرات ضد قارچ چند گياه داروئي مورد مصرف در طب سنتي


عبدالمجيد فاضل زاده ,
Pharm D, داروسازی, 77-76
73.

بررسي فعاليت آنزيمي انواع بينابيني ترايكوفايتون روبروم و ترايكوفايتون منتاگروفايتيس


بتي سا شيخ الاسلامي,
M.Sc, قارچ شناسی, 77-76
74.

ارتباط بيماري آكنه ولگاريس با ارگانيسم پيتروسپوروم اووال


محمدحسين شكوه زنگنه ,
M.Sc, قارچ شناسی, 78-77
75.

شناسائي فلور قارچي مستقر در اطاقهاي عمل آي سي يو و سي سي يو در دو بيمارستان A و B در تهران و بررسي ميزان تأثير مواد گندزدا روي ق


كامبيز ديبا,
M.Sc, قارچ شناسی, 77-76
76.

بررسي اپيدميولوژيك بيماريهاي قارچي سطحي و جلدي در مراجعه كنندگان به ايستگاه تحقيقات بهداشتي كرمان در طول 9 ماه


بهرام درخشان وزيري ,
MPH, پزشکی, 76-75
77.

تعيين الگوي جذب قندها جهت تشخيص انواع بينابيني ترايكوفايتون روبروم و ترايكوفايتون منتاگروفايتيس


اكرم مير امين محمدي,
M.Sc, قارچ شناسی, 76-75
78.

بررسي وجود كريپتوكوكوس نئوفورمنس در درختان اكاليپتوس كامالدولنسيس


فرحناز بينشيان,
M.Sc, قارچ شناسی, 76-75
79.

بررسي ضايعات كچلي ناشي از درماتوفيت ها و شبه كچلي حاصل از قارچهاي هندرسونلاتورولوئيده و سايتاليديوم هيالينوم در منطقه كازرون


بهروز نعيمي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 76-75
80.

بررسي اثر داروهاي ضد قارچي بر روي انواع تي پيك و آتي پيك ميكروسپوروم كانيس به روش اين ويترو


شهرزاد دادگر ,
Pharm D, داروسازی, 75-74
81.

بررسي قارچها و اكتينوميست ها در خاك و قارچهاي موجود در خار و خاشاك شهر اهواز


علي حسين سياهي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 74-73
82.

مطالعه نقش احتمالي سوسري هاي آلماني به عنوان ناقلين عفونت هاي قارچي بيمارستاني


نسرين صارمي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 74-73
83.

جداسازي قارچ هيستوپلاسما كپسولاتوم از خفاش در ايران


سيدجمال هاشمي ,
Ph.D, قارچ شناسی , 73-72
84.

بررسي اثر كرم 1 درصد بيفونازول بر روي درماتوفيتوزيس


مرجانه كواري ,
Pharm D, داروسازی, 73-72
85.

جستجوي ميكروسپوروم كانيس آتي پيك در بين انواع جدا شده از بيماران در ايران


احمدرضائي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 73-72
86.

بررسي فلور درماتوفيتي اسب هاي منطقه رشت و حومه


محمدرضا گلپرور ,
M.Sc, قارچ شناسی, 73-72
87.

بررسي فلور درماتوفيتي در استخرها و سوناهاي 20 منطقه تهران زير نظر سازمان تربيت بدني كل استان تهران


نرگس نماينده,
M.Sc, قارچ شناسی, 73-72
88.

بررسي و جداسازي آنتي ژنهاي نوكارديا


مهناز محمودي راد ,
M.Sc, قارچ شناسی, 73-72
89.

بررسي مقايسه اي عفونت هاي قارچي سطحي و جلدي در بيماران ديابتيك و غير ديابتيك در مراجعه كنندگان به انستيتو غدد متابوليسم تهران


آزاده ضيائي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 73-72
90.

بررسي و جداسازي آنتي ژنهاي ميكروسپوروم كانيس و بعضي درماتوفيت هاي ديگر


محبوبه مدني ,
M.Sc, قارچ شناسی, 73-72
91.

بررسي آسپرژيلوزيس و آنتي باديهاي موجود در سرم افراد مشكوك


دكتر امير سيدعلي مهبد ,
Ph.D, قارچ شناسی, 73-72
92.

بررسي آلودگي قارچي چشم هاي دهنده در بانك چشم مركزي ايران


فرزاد اعلاء ,
M.Sc, قارچ شناسی, 73-72
93.

بررسي فلور درماتوفيتي گربه هاي شهر تهران


افشين بزرگمنش ,
M.Sc, قارچ شناسی, 73-72
94.

بررسي روش آزمايش مستقيم و كشت با استفاده از گاز استريل و مقايسه آن با روش هاي نوار چسب اسكاچ و موكت استريل و كلاسيك ( تراشيدن )


محمد صالحي زاده ,
M.Sc, قارچ شناسی, 73-72
95.

بررسي ميزان كوتيزول سرم در بيماران مبتلا به پي تي ريازيس ورسيكالر


محمد اديب پور ,
M.Sc, قارچ شناسی, 73-72
96.

بررسي عوامل درماتوفيتي در محيط آزمايشگاه ها وحمامهاي شهر گلپايگان


حسين نوروزي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 72-71
97.

اثر مقادير گوناگون آهن دكستران بر گونه هاي كپسول دار و بدون كپسول كريپتوكوكوس نئوفورمنس


جميله رحيمي نيا ,
M.Sc, قارچ شناسی, 72-71
98.

بررسي كانديدوري و عفونت هاي ادراي ناشي از مصرف كاتترهاي ادراري


كيوان پاك شير ,
M.Sc, قارچ شناسی, 72-71
99.

بررسي اسپورهاي قارچي موجود در هواي نقاط آلوده شهر تهران


مجيد زرين ,
M.Sc, قارچ شناسی, 71-70
100.

اثر مقادير گوناگون ph ، حرارت و آهن بر گونه هاي كپسول دار و بدون كپسول كريپتوكوكوس نئوفورمنس


فريده نوريان ,
M.Sc, قارچ شناسی, 71-70
101.

بررسي اپيدميولوژيك عوامل بيماريزاي عفونت هاي قارچي سطحي و جلدي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه قارچ شناسي دانشكده بهداشت و انستيت


طاهره شكوهي ,
Ph.D, قارچ شناسی, 71-70
102.

آنتي ژنهاي درماتوفيتي و پي گيري در درماتوفيتوز


عليرضا خسروي ,
Ph.D, قارچ شناسی , 71-70
103.

اينكومايكوزيس در بيماران مراجعه كننده به واحد قارچ شناسي پزشكي دانشكده بهداشت


محمدرضا شيدفر ,
Ph.D, قارچ شناسی, 71-70
104.

بررسي فلور نرمال قارچي پوست دانشجويان ساكن خوابگاههاي دانشجوئي دانشگاه تهران


شكراله الهي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 71-70
105.

جستجوي عفونت هاي قارچي در افراد مشكوك به بيماري سل


علي ميكائيلي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 71-70
106.

بررسي بيماريهاي قارچي در بيماران مبتلا به لوسمي


شهيندخت بصيري جهرمي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 71-70
107.

بررسي اسپورهاي قارچي موجود در هواي بخش هاي مختلف بيمارستانهاي تهران


محمدتقي هدايتي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 71-70
108.

بررسي و مطالعه عوامل درماتوفيتي و تعيين هويت آنها در دامداريهاي شهر اصفهان


مهشيد موثق ,
M.Sc, قارچ شناسی, 71-70
109.

بررسي عفونت هاي قارچي چشم ( كراتومايكوزيس ) در بيمارستانهاي تهران و آلودگي اتاق عمل چشم


مهشيد موحد محمدي,
M.Sc, قارچ شناسی, 70-69
110.

بررسي ميزان ابتلا به كانديديازيس واژن و رابطه آن با عوامل اجتماعي – اقتصادي در مراجعين به بخش دولتي و خصوصي در تهران


رفعت مرتصوی,
M.Sc, قارچ شناسی, 70-69
111.

بررسي اثر قرص هاي كتوكونازول بر روي موارد مقاوم و پيشرفته تي نه ورسيكالر


فضل الله سليمانيان ,
Pharm D, داروسازی, 70-69
112.

استفاده از كرم كتوكونازول 2درصد واژينال در درمان واژينيت هاي كانديدائي و تريكومونائي


محمد پروين ,
Pharm D, داروسازی, 70-69
113.

بررسي و مطالعه عفونت هاي قارچي در گلودرد هاي چركي و توسيليت ها


اسكندر اميدي نيا ,
M.Sc, قارچ شناسی, 70-69
114.

بررسي فلور نرمال متلحمه چشم در مراجعين بيمارستان شهيد لبافي نژاد و بررسي كراتومايكوزيس در بيمارستان هاي تهران


كامران ورشوكار ,
M.Sc, قارچ شناسی, 70-69
115.

بررسي بيماري تي نه ورسيكالر در شهرستان مشهد


محسن فتح اله زاده ,
Pharm D, داروسازی, 69-68
116.

بررسي اثرات ضد قارچي گياهان منطقه سمنان بر روي چند درماتوفيت پاتوژن بصورت اين ويترو


عليرضا گودرزي ,
Pharm D, داروسازی, 69-68
117.

بررسي فيتوشيميائي و اثرات ضد قارچي عصاره برگ حنا ( Lawsonia inermisl ) بر روي چند درماتوفيت پاتوژن در اين ويترو


محمدرضا پيركلخوران ,
Pharm D, داروسازی, 69-68
118.

بررسي فيتوشيميائي و اثرات ضد قارچي گياه سدر بر روي چند درماتوفيت پاتوژن


احمد جعفري جهاني ,
Pharm D, داروسازی, 69-68
119.

بررسي بيماري تي نه آورسيكالر در شهرستان شيراز


بهنام مرادي ,
Pharm D, داروسازی, 68-67
120.

Glossitis Median Rhombid ، شيوع ضايعه و بررسي هيستوپاتولوژيكي ، كشت و درمان


قربان چمني ,
DDS, دندانپزشکی, 68-67
121.

بررسي اثرات كرم كتوكونازول 2 درصد روي تي نه آورسيكالر و درماتيت سبورئيك


غلامرضا قاسميه ,
DDS, دندانپزشکی, 68-67
122.

بررسي تي نه آورسيكالر در شهرستان بابل


رجبعلي باقري ,
Pharm D, داروسازی , 68-67
123.

بررسي اشكال مختلف مرفولوژيك پيتروسپوروم اووال در محيط مالت اكستراكت آگار حاوي اسيد اولئيك


آرزو زرگري ,
M.Sc, قارچ شناسی, 68-67
124.

مطالعه و بررسي فعاليت هاي آنزيمي موجود در مخمرهاي گوناگون


مهربان فلاحتي ,
Ph.D, قارچ شناسي , 68-67
125.

بررسي اثر بعضي از عوامل اتيولوژيك روي بقاء چند درماتوفيت


بهرام نصر اصفهاني ,
M.Sc, قارچ شناسی, 69-68
126.

جستجوي اسپوروتريكوزيس در بيماران مبتلا به ضايعات مشكوك به ليشمانيوزيس جلدي


پروين دهقان ,
M.Sc, قارچ شناسی, 67-66
127.

بررسي و مطالعه بيماريهاي قارچي در افراد مبتلا به ديابت مليتوس در استان يزد


عباسعلي جعفري ندوشن ,
M.Sc, قارچ شناسی, 69-68
128.

بررسي عفونت هاي قارچي در بيماران دياليزي و پيوند كليه


آذردخت طباطبائي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 69-68
129.

بررسي وجود عفونت هاي قارچي در ادرار


جواهر چعباوي زاده ,
M.Sc, قارچ شناسی, 67-66
130.

بررسي اپيدميولوژيكي و قارچ شناسي كچلي سر در مدارس و مهدهاي كودك بندرچابهار


علي قجري ,
M.Sc, قارچ شناسی, 66-65
131.

كريپتوكوكوس نئوفورمنس در فضولات كبوترهاي شهر مشهد


عادل ابراهيم زاده,
M.Sc, قارچ شناسی, 1364

راهنما

1.

بررسی فراوانی کاندیدیازیس واژینال در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید نورانی شهر تالش و شناسایی گونه های کاندیدایی جدا شده با روش های قارچ شناسی و مولکولی در سال 95-94


ناهید عارفی لیسار,
M.Sc, قارچ شناسی پزشکی,
2.

شناسایی و بررسی مخمرهای جدا شده از ادرار بیماران بستری در بیمارستانهای امام خمینی و مصطفی خمینی شهر ایلام با استفاده از روش های قارچ شناسی و مولکولی


آفاق فاضلی,
M.Sc, قارچ شناسی پزشکی,
3.

بررسي مقادير شاخص التهابيIL17,IL22 در ادرار بيماران مبتلا به كانديدوريا


كاظم احمدي كيا,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي,
4.

بررسي اثرات كرم موضعي 2 درصد فنتي كونازول بر روي بيماران مبتلا به تي نه آورسيكالر


ابوالفضل رضائي ,
Pharm D, داروسازی , 70-69
5.

بررسي اثرات كرم موضعي 2 درصد فنتي كونازول بر روي درماتوفيتوزيس


حميدرضا زرين راد,
Pharm D, داروسازی , 70-69
6.

درمان اتومايكوزيس با داروي كلوتريماوزل


محسن نقاب ,
Pharm D, داروسازی , 70-69
7.

بررسي فيتوشيميائي و اثرات ضد قارچي گياه سيل به روش اين ويترو


اسكندر بهشتي,
Pharm D, داروسازی , 70-69
8.

بررسي اثرات كرم كتوكونازول 2درصد بر روي بيماران مبتلا به كچلي پا و كشاله ران


كامبيز فاتحي خامنه,
Pharm D, داروسازی , 70-69
9.

بررسي اثرات بيولوژيكي چندين گياه بطور اين ويترو بر روي درماتوفيت ها


كوروش حاجي نژاد ,
Pharm D, داروسازی , 68-67
10.

بررسی نسبت(در صد) کاندیدوری در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه بستری در بیمارستان بقیه اله و شناسایی گونه های کاندیدای جدا شده به روش هاي قارچ شناسی و مولکولی (PCR-RFLP


راضيه يعقوبي,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 94/11/7
11.

بررسی و تعيين هويت ايزوله هاي زايگوميست جدا شده از نمونه هاي باليني با روش هاي قارچ شناسي و مولكولي (PCR-Sequencing)وتعیین فعاليت ضد قارچي استاتين ها (atorvastatin/lovastatin) به تنهایی و همراه باآمفوتریسین ب علیه آنها به روش اين ويترو


مهسا نعیمی,
M.Sc, قارچ شناسی پزشکی,
12.

جداسازي عوامل قارچي پاتوژن و كراتينوفيليك از خاك سه جزيره ابوموسي، تنب بزرگ و سيري و بررسي آنها به روش كشت و مولكولي


محسن نصرت آبادي,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 94/6/3
13.

بررسی ایزوله های کاندیدا پاراپسیلوزیس جدا شده از نمونه های بالینی به منظور تعیین هویت گونه های مختلف کمپلکس کاندیدا پارا پسیلوزیس به روش PCR-RFLPو تعیین حساسیت دارویی آنها به روش in vitro


هدي موسي,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 94/8/25
14.

: بررسی کاندیدوری بیمارستانی وشناسایی گونه های کاندیدایی جدا شده با روش های قارچ شناسی و مولکولی(PCR-RFLP)و تعیین حساسیت گونه غالب نسبت به داروهای ضد قارچی در بیماران بستری در بیمارستان هاشمی نژاد تهران


اعظم نادمي,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 94/6/23
15.

بررسی نسبت(در صد) کلنیزاسیون کاندیدایی نوزادان بستری در بخش NICU , وشناسایی گونه های کاندیدایی با روش های فنوتیپی و ژنوتیپی (PCR-RFLP)در مراکز بهداشتی درمانی تهران (مرکز طبی کودکان=بیمارستان امام خمینی )


نرگس سادات طاهرزاده,
M.Sc, قارچ شناسی پزشکی, 93/12/18
16.

بررسي اثر تربينافين و فلوكونازول به تنهايي ودر همبست با يكديگر و مقايسه اثر آنها با اثر سيكلوپيروكس بر روي گونه هاي كانديداي غير آلبيكنس جدا شده از بيماران مبتلا به ولوواژينيت عود كننده كانديدايي


سخاوت عامري,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 92/10/7
17.

مقايسه حساسيت دارويي گونه هاي كانديداي غيرآلبيكنس جدا شده از بيماران مبتلا به ولووواژينيت عود كننده كانديدايي نسبت به اسانس آويش شيزازي،فلوكونازول و سيكلوسپيروكس اولامين به روش اين ويترو


محمد علي اسفندياري,
M.Sc, قارچ شناسي, 90/10/18
18.

بررسي مقايسه اي دو روش كشت و آزمايش مستقيم با panfungal PCR در يافتن عناصر قارچي در پلاك هاي اترواسكلروتيك در مبتلايان به بيماري کرونری قلب


اميد معصومي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 90-89
19.

بررسي آلودگي قارچي و تعيين ميزان سم پاتولين در آب سيب هاي ارائه شده توسط كارخانجات در سطح عرضه در شهر تهران


قاسم حيدري,
M.Sc, قارچ شناسی, 88/11/6
20.

بررسي فراواني گونه هاي كانديدا در مخاط دهان بيماران مبتلا به آترواسكلروز عروق كرونر با روش ميكروسكوپي، كشت، Rapid Yeast plus system و مقایسه آن با افراذ غیر مبتلا


مهدي طاهري ,
M.Sc, قارچ شناسی, 88/10/9
21.

بررسي ميزان كانديديازيس ريوي در بيماران با بیماری زمينه اي با استفاده از روش هاي مستقيم ، كشت و روشهاي سرولوژيك WCA، ELISA


سيمين تقي پور ,
M.Sc, قارچ شناسی, 88/4/3
22.

بررسي منابع عفونت هاي كانديدائي بيمارستاني و شناسائي گونه هاي كانديداي جدا شده به روش PCR-RFLPو گروه بندي (Typing) گونه ها يكسا ن به روش PAPD-PCR در بیمارستان شهدای تجریش تهران


شبنم فهامي,
M.Sc, قارچ شناسی, 86/11/8
23.

تعيين گونه هاي كانديدا در بيماران مبتلا به ولوو واژينيت عود كننده كانديدائي با روش PCR-RFLP ، كشت و ميكروسكوپي مستقيم


فاطمه پناهي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 86/6/12
24.

بررسي اثرات ضد قارچي اسانس گياه مرزه ( Satureje khuzetanica ) در منطقه لرستان به روش In vitro


اصغر سپه وند ,
M.Sc, قارچ شناسی, 84/2/20
25.

جداسازي و شناسائي گونه هاي مالاسزيا از ضايعات پوستي و افراد سالم


بيتا ترازوئي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 82/8/12
26.

بررسي ميزان كلينزاسيون پوستي مالاسزيا در نوزدادان بستري در بيمارستان


نسرين آخوند,
M.Sc, قارچ شناسی, 82-81
27.

بررسي ميزان ابتلاء به عفونت هاي قارچي ريوي در بيماران مشكوك به سل در شهر شيراز و عوامل مؤثر بر آن


علي اكبر فلاحي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 80-79
28.

بررسي عفونت هاي قارچي در بيماران ريوي بستري و مراجعه كننده به بيمارستانهاي امام خميني ، دكتر شريعتي و واحد قارچ شناسي دانشگاه عل


کامیار زمردیان,
M.Sc, قارچ شناسی, 79-78
29.

بررسي منابع عفونت هاي قارچي بيمارستاني در بيمارستان طالقاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي


كتايون انصاري آستانه ,
M.Sc, قارچ شناسی, 79-78
30.

بررسي و تشخيص بيماريهاي قارچي سطحي و جلدي در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شيراز


پريسا بديعي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 79-78
31.

بررسي رينوسپوريديوزيس در بيماران مبتلا به پوليپ بيني مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني تهران


آذر سبكبار ,
M.Sc, قارچ شناسی, 77-76
32.

بررسي سينوزيت هاي ناشي از عوامل قارچي در مراكز بهداشتي- درماني تهران در سال 75-1374


مريم خاقانيان ,
M.Sc, قارچ شناسی, 76-75
33.

بررسي آلودگي فضاي كارخانجات و كارگاه هاي توليد كننده مواد غذائي به قارچهاي محيطي و تأثير آن بر آلودگي فراورده هاي غذائي


محسن قائني نژاد ,
M.Sc, قارچ شناسی, 75-74
34.

بررسي درصد و علل بروز واژينيت هاي كانديدائي عود كننده در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان ولي عصر وآزمايشگاه قار


معصومه حيدريان ,
M.Sc, قارچ شناسی, 74-73
35.

بررسي عوامل درماتوفيتي در محيط مهدكودكهاي تهران


مصطفي فريزان ,
M.Sc, قارچ شناسی, 74-73
36.

بررسي عفونت هاي قارچي در گيرندگان پيوند مغز استخوان


سيدامير غياثيان,
M.Sc, قارچ شناسی, 72-71
37.

بررسي عفونت هاي قارچي فرصت طلب در بيماران مبتلا به بدخيمي هاي سيستم خوني – لنفاوي در گيرندگان پيوند مغز استخوان


ساسان رضائي,
M.Sc, قارچ شناسی, 71-70
38.

بررسي عفونت هاي قارچي ريه در بخش ريه بيمارستان دكتر شريعتي تهران


پرويز توكل,
M.Sc, قا رچ شناسی, 71-70
39.

بررسي اپيدميولوژيكي بيماريهاي قارچي سطحي و جلدي شايع در مدارس و مهدهاي كودك شهرستان محلات


محمدعلي اسدي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 70-69
40.

بررسي شيوع ولوو واژينيت هاي كانديدايي در سي مسترهاي مختلف بارداري


خديجه بيژنگي ويشه سرائي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 67-66
41.

بررسي شيوع و تعيين عوامل اتومايكوزيس در مجروحين جنگ تحميلي بستري در بيمارستانهاي تهران


محمدرضا سعادت ,
M.Sc, قارچ شناسی, 67-66
42.

بررسي فلور نرمال مخمري دهان شيرخواران


فاطمه مافي ,
M.Sc, قارچ شناسی, 66-65
43.

بررسی مقاومتهای دارویی موجود در سوشهای کاندیدا پاراپسیلوزیس جدا شده از بیماران ایرانی نسبت به داروهای آزول وپلی ان وکاوش تاثیر مقاومتهای احتمالی در روند بیان ژنهای مداخله کننده ERG6و ERG3 و ERG11به روش Real Time PCR و بررسی راهکار های استفاده از ترکيبات نانو به منظور کاووش مقاومت در In Vitro


انسیه لطفعلی,
Ph.D, قارچ شناسی پزشکی,
44.

بررسي الگوي حساسيت به داروهاي ضد قارچي درماتوفيت هاي جدا شده از كشت نمونه هاي باليني بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه هاي قارچ شناسی تهران و بیو تایپ مولکولی استرین های ترایکوفایتون روبروم مقاوم


پروانه عديمي,
Ph.D, قارچ شناسی, شهریور91
45.

بررسي اثر فارنزول بر روي تشكيل بيوفيلم، مقاومت دارويي و بيان ژن كد كننده پروتئين اختصاصي ديواره هايف ( HWP1 ) در كانديدا تروپيكالیس در شریط این ویترو


انسيه زيبافر، ,
Ph.D, قارچ شناسی, 88/2/26
46.

شناسائي مولكولي و تعيين توالي ژن كد كننده فسفوليپاز در مخمرهاي مالاسزيا فورفور ، مالاسزيا سيمپودياليس ، مالاسزيا پاكي درماتيس و مالاسزیا گلوبوزا وتعیین ارتباط فیلوژنی احتمالی در ژن فسفولیپاز گونه های مذکور


بيتا ترازوئي ,
Ph.D, قارچ شناسی, 89/4/21
47.

شناسائي گونه هاي آسپرژيلوس محيط هاي بيمارستاني با كاربرد روش هاي PCR-RE و SCCP مبتني بر پلي مرفيسم ژنهاي DNA ريبوزومي


كامبيز ديبا ,
Ph.D, قارچ شناسی, 86/12/12
48.

بررسي بيماريهاي قارچي مهاجم در بيماران با نقص سيستم ايمني به روش Pan fungal PCR منظور ارائه الگوي مناسب جهت تشخيص زودرس بيماريها


پريسا بديعي ,
Ph.D, قارچ شناسی, 85/3/3
49.

بررسي مايكوفلور ذرت در نواحي عمده كشت و منطقه اندميك سرطان مري و ارزيابي توانائي توليد فومونيزين هاي B2, B1 و B3 توسط فوزاريومها


سيد امير غياثيان,
Ph.D, قارچ شناسی, 82-81
50.

رديابي قطعات ITS2 , ITS1 موجود در rDNA به منظور شناسائي گونه هاي بيماريزاي مهم كانديدا و پايه ريزي تشخيص مولكولي عفونت هاي سيستم


سيدحسين ميرهندي ,
Ph.D, قارچ شناسی, 82-81
51.

بررسي و ارزيابي معيارهاي تشخيصي ، آسپرژيلوزيس آلرژيك برونكوپلمرنري در بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به كلينيك ريوي بيمارستان


كامران ورشوكار ,
Ph.D, قارچ شناسی, 81-80

داور

1.

"بررسي تاثير ويتامين E در بيان ژن هاي متاكاسپاز و Bcl-XL در مخمر كانديدا آلبيكانس"


سحر غضنفری,
M.Sc, قارچ شناسی پزشکی, 93/11/1
2.

بررسی تنوع توالی نوکلئوتیدي ژن كالمودولين در درماتوفیت هاي بیماري زاي انسان به منظور تعیین قدرت تفکیک آن در افتراق ژنتیکی گونه هاي درماتوفیت


بهرام احمدي,
Ph.D, قارچ شناسي پزشكي, 94.3.20
3.

بررسی مقایسه ای تغییرات اسید های آمینه در خون و پوست مبتلایان به درماتوفیتوزیس و افراد سالم


حیدر بخشی,
Ph.D, قارچ شناسی پزشکی, 94.2.16
4.

بررسی تاثیر اسانس زیره سیاه بر توانایی تولید آنزیم های ترشحی پروتئیناز وفسفولیپاز،هیدروفوبیسیته، بیوسنتز ارگوسترول و بیان ژن استرول متیل ترانسفراز ERG6 )کاندیدا آلبیکنس با استفاده از Real-Time PCR


سمیرا نصیری,
M.Sc, قارچ شناسی پزشکی, 93.6.30
5.

طراحی و بهینه سازی تکنیک LAMP در تشخیص مولکولی فوزاریوم سولانی


آتوسا فردوسي,
Ph.D, قارچ شناسي دامپزشكي, 93.4.17
6.

تفريق مولكولي آسپرژيلوس هاي جدا شده از هواي تهران با استفاده از تكنيك RAPD-PCR


فيروزه كرماني,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 93.4.25
7.

بررسي فعاليت هاي ضد قارچي سويه هاي استاندارد بيفيدو باكتريوم بيفيدوم PTCC1644 و لاكتوباسيلوس فرمنتوم PTCC1744 بر رشد قارچ و كاهش ميزان آفلاتوكسين آسپرژيلوس پارازيتيكوس توكسين زا


ابراهيم كوهساري,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 92/11/2
8.

بررسي اپيدميولوژي سينوزيت و پوليپ هاي قارچي با استفاده از روش هاي متداول قارچ شناسي(مستقيم و كشت و پاتولوژي) و روش هاي مولكولي در بيماران مشكوك به سينوزيت قارچي


مهدي ناظري,
Ph.D, قارچ شناسي پزشكي, 92/7/29
9.

بررسي درماتوفيتوزيس و تعيين فلور درماتوفيتي ضايعات پوستي سگ هاي صاحب دار برخي مناطق روستايي مشكين شهر در سالهاي 1391-1390


سولماز بصيري خياوي,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 92/6/31
10.

بررسی اثر سیستم سرد بر رشد قارچها در عفونت های کلینیکی احشایی


غفور توکلی,
M.Sc, قارچ شناسی پزشکی, 92/6/31
11.

شناسايي آلترناريا هاي موجود در هواي مناطق تهران با استفاده از ويژگيهاي مرفولوژيك و تكنيك ملكولي RFLP


نرگس اصلاني,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 17/11/91
12.

شناسايي آسپرژيلوس هاي موجود در هواي مناطق 22 گانه تهران به روش مورفولوژيك و تكنيك ملكولي RFLP


سانازآقايي قره بلاغ,
M.Sc, قارچ شناسي پزشكي, 17/11/91
13.

شناسایی درماتوفیت های جدا شده از بیماران مبتلا به انواع مختلف درماتوفیتوز در سطح گونه با استفاده از روش های مبتنی بر اختلاف توالی نوکلئوتیدها در کمپلکس ژنی DNA و ژن Top-ISOHبا روش هایMultiplex Nested-PCK, PCR-RE


علی رضایی مته کلاهی,
Ph.D, قارچ شناسی, 90/8/8
14.

شناسایی و تعیین توالی ژن کد کننده NADPH-dehydrogeas در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون روبروم


زهرا جهانشیری,
M.Sc, قارچ شناسی, 84/10/25
15.

بررسی فراوانی مخمرهای جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت های مخمری و تعیین هویت آنها در سال 1388


آرزو چرسی زاده,
M.Sc, قارچ شناسی, 89/11/26
16.

مطالعه کراتیناز در ایزوله های بیمار و خاک میکروسپوروم جیپسئوم و قارچهای کراتینوفیلیک غیر پاتوژن خاک مناطق زراعی و جنگلی ایران و تعیین DNA typingآنها


حسین معلایی,
Ph.D, قارچ شناسی, 85/6/7
17.

بررسی اثر عصاره آنتی ژنیک ترایکوفایتون وروکوزوم بر فرآیند ترمیم بافت در شرایط این ویترو


حسام جوانمرد خامنه,
M.Sc, قارچ شناسی, 86/6/12
18.

بررسی اثر آهن بر روی میزان رشد و مرفولوژی برخی ازدرماتوفیتها


شاهین ابراهیمیان,
M.Sc, قارچ شناسی, 84/11/30

Farsi

1.

قارچ شناسی پزشکی


Authors: دکتر مسعود امامی،دکتر پریوش کردبچه،دکتر مهین مقدمی، دکتر فریده زینی
Publisher: انتشارات دانشگاه تهران, Original

Papers

English

1.

Increased Urine Interleukin-17 and Interleukin-22 Levels in Patients With Candidal Urinary Tract Infection


Authors: Kazem Ahmadikia, 1 Parivash Kordbacheh, 1 Pejman Shadpour, 2 Sanam Nami, 1 Abdolfattah Sarrafnejad, 3 Mahmood Mahmoodi, 4 Mahin Safara, 1 Mohsen Rokni, 3 Mohammad Yarahmadi, 1 Shahram Mahmoudi, 1,5 Mahdis Khezri, 1 Farideh Zaini 1
Iranian Journal of Kidney Diseases, Vol.12, No.1, Year. 2018,
2.

Frequency of Candida Species Isolated from Patients in Children’s Medical Center, Tehran, Iran


Authors: Arezoo Charsizadeh, Bahram Nikmanesh, Bahram Ahmadi, N Jalalizand, Zahra Jafari, Maryam Rahmani, Parivash Kordbacheh, and Hossein Mirhendi
Arch Pediatr Infect Dis, Year. 2017,
3.

Regulation of ERG3 , ERG6 , and ERG11 Genes in A ntifungal - R esistant isolates of Candida parapsilosis


Authors: Ensieh Lotfali 1 , Ali Ghajari 1 , Parivash Kordbacheh 2 , Farideh Zaini 2 , Hossein Mirhendi 3 , Rasoul M ohammadi 3 , Fatemeh Noorbakhsh 4 and Sassan Rezaie *5
Iranian Biomedical Journal , Vol.21, No.4, Year. 2017, Page:275-281,
4.

The Utilization of RNA Silencing Technology to Mitigate the Voriconazole Resistance of Aspergillus Flavus; Lipofectamine - Based Delivery


Authors: Sanam Nami 1 , Behzad Baradaran 2 , Behzad Mansoori 2 , Parivash Kordbacheh 1 , Sasan Rezaie 1 , Mehraban Falahati 3 , Leila Mohamed khosroshahi 4 , Mahin Safara 1 , Farideh Zaini 1 *
Advanced Pharmaceutical Bulletin, Vol.7, Year. 2017,
5.

Molecular Analysis of Candida species with Emphasis on Predisposing Factors in Cutaneous Candidiasis Patients


Authors: Zeinab Ghasemi 1 ; Seyed Jamale Hashemi 1, * ; Sassan Rezaei 1 ; Parivash Kordbache 1 ; Mojtaba Khosravi 2 ; Hossein Mortazavi 3 ; Susan Hosseinpoor 4 ; Mehdi Abbastabar 4 ; Mehrdad Assadi 1 ; and Safar Shamohammadi 3
Jundishapur Journal of microbiology, Year. 2016,
6.

Candiduria in Renal Transplant Recipients and Identification of isolated Candida species by Morphological and Molecular methods


Authors: Yaghoubi R 1 , Kachuei R 2 , Kordbacheh P 1* , Rezaie S 1 , Safara M 1 , Aghaie H 1 , Halvaee S 1
Advances in Bioresearch, Vol.7, No.4, Year. 2016, Page:180-185,
7.

Expression of Efflux Pumps and Fatty Acid Activator One Genes in Azole Resistant Candida Glabrata Isolated From Immunocompromised Patients


Authors: Shirin Farahyar 1 , Farideh Zaini 2 , Parivash Kordbacheh 2 , Sassan Rezaie 2 , Mehraban Falahati 1 , Mahin Safara 2 , Reza Raoofian 3 , Kamran Hatami 4 , Masoumeh Mohebbi 5 , and Mansour Heidari 6,7,8
Acta Medica Iranica, Vol.54, No.7, Year. 2016,
8.

The antagonistic effects of Candida parapsilosis on the growth of Fusarium species and fumonisin production


Authors: Fallah B 1 , Zaini F 1* , Daei Ghazvini R 1 , Kachuei R 2 , Kordbacheh P 1 , Safara M 1 , Mahmoudi S 1
Current Medical Mycology, Vol.2, No.1, Year. 2016,
9.

Antifungal Susceptibility Analysis of Clinical Isolates of Candida parapsilosis in Iran


Authors: Ensieh LOTFALI 1 , Parivash KORDBACHEH 1 , Hossein MIRHENDI 1 , Farideh ZAINI 1 , Ali GHAJARI 2 , Rasoul MOHAMMADI 3 , Fatemeh NOORBAKHSH 4 , Maryam MO AZENI 5 , Aliakbar FALLAHI 6 , *Sassan REZAIE 1
Iran J Public Health, Vol.45, No.3, Year. 2016,
10.

Sporothrix schenckii complex in Iran: Molecular identification and antifungal susceptibilities


Authors: Mahmoudi, Shahram; Zaini, Farideh; Kordbacheh, Parivash; Safara, Mahin; Heidari, Mansour
Medical Mycology, Year. 2016,
11.

: The species identification of clinical isolates of Candida parapsilosis complex by PCR-RLFP and their in vitro anti-fungal susceptibility patterns


Authors: Hoda Moosa, Farideh Zaini, Parivash Kordbacheh*, Sasan Rezaie, Mahmoud Mahmoudi,Mahin Safara, Mohammad Ghahri, Azam Nademi, Narges Taherzadeh
Journal of Mycology Research, Year. 2016,
12.

A study on etiologic agents and clinical manifestations of dermatophytosis in Yazd, Iran


Authors: Rashidian S 1 , Falahati M 2 , Kordbacheh P 1 , Mahmoudi M 3 , Safara M 1 , Sadeghi Tafti H 1 , Mahmoudi S 1 , Zaini F 1 *
Current Medical Mycology, Vol.1, No.4, Year. 2015,
13.

A survey on etiological agents of scalp and nail dermatophytosis in Yazd during 2014-2015


Authors: Sadeghi Tafti H 1 , Falahati M 2 , Kordbacheh P 1 , Mahmoudi M 3 , Safara M 1 , Rashidian S 1 , Mahmoudi S 1 , Zaini F 1
Current Medical Mycology, Vol.1, No.4, Year. 2015,
14.

Identification and Sequencing of Candida krusei Aconitate Hydratase Gene Using Rapid Amplification of cDNA Ends Method and Phylogenetic Analysis


Authors: Roohollah Fateh 1, 2 ; Farideh Zaini 2, * ; Parivash Kordbacheh 2 ; Mehraban Falahati 3 ; Sasan Rezaie 2 ; Roshanak Daie Ghazvini 2 ; Nahid Borhani 4 ; Mahin Safara 2 ; Azam Fattahi 2 ; Ali Kanani 2 ; Shirin Farahyar 3 ; Manzar Bolhassani 5 ; and Mansour Heidari 5, 6
Jundishapur Journal of Microbiology, Vol.8, No.11, Year. 2015,
15.

Evaluation of mRNA Expression Levels of cyp51A and mdr1, Candidate Genes for Voriconazole Resistance in Aspergillus flavus


Authors: Azam Fattahi 1 ; Farideh Zaini 1 ; Parivash Kordbacheh 1 ; Sasan Rezaie 1 ; Mahin Safara 1 ; Roohollah Fateh 2 ; Shirin Farahyar 3 ; Ali Kanani 1 ; and Mansour Heidari*4,5
JundishapurJournal of Microbiology, Vol.8, No.12, Year. 2015,
16.

Effects of thiamine on growth, aflatoxin production, and aflr gene expression in A. parasiticus


Authors: Nazemi L 1 , Kordbacheh P 1 , Daei Ghazvini R 1 , Moazeni M 2 , Akbari Dana M 1 , Rezaie S 1, 3
Current Medical Mycology, Vol.1, No.1, Year. 2015, Page:26-34,
17.

Identification and antifungal susceptibility pattern of Candida species isolated from patients with nosocomial candiduria(submitted


Authors: azam nademi, parivash kordbacheh, hossein shahrokh, farideh zaini, sasan rezaie, mahmoud mahmoudi, mahin safara, hoda moosa, roohollah fateh
Journal of Mycology Research, Year. 2015,
18.

Detection of Fungal Elements in Atherosclerotic Plaques Using Mycological, Pathological and Molecular Methods


Authors: Omid MASOUMI 1, Mahmoud SHAHZADI 2, *Parivash KORDBACHEH 1, Farideh ZAINI 1, Shahram MAHMOUDI 1, Mahmoud MAHMOUDI 3, Hesamoddin BAHREINI 4, Mahin SAFARA 1, Hossein MIRHENDI
Iran J Public Health, Vol.44, No.8, Year. 2015, Number of Page:1121-1125
19.

In vitro antifungal activities of Euphorbia macroclada and fluconazole against pathogenic Candida species


Authors: Mahmoudi S, Roustaei M, Zaini F*, Kordbacheh P, Safara M
Current Medical Mycology, Vol.1, No.2, Year. 2015,
20.

Hamideh Shekari Ebrahim Abad 1; Farideh Zaini 1,*; Parivash Kordbacheh 1; Mahmoud Mahmoudi 2; Mahin Safara 1; Vida Mortezaee


Authors: Hamideh Shekari Ebrahim Abad 1; Farideh Zaini 1,*; Parivash Kordbacheh 1; Mahmoud Mahmoudi 2; Mahin Safara 1; Vida Mortezaee
Jundishapur J Microbiol, Vol.8, No.6, Year. 2015,
21.

In vitro antifungal activity of Zataria multiflora essential oil, fluconazole and ciclopirox olamine against non-albicans Candida species isolated from recurrent vulvovaginal candidiasis


Authors: Mohammad Ali Esfandiary1, Shahram Mahmoudi1, Farideh Zaini1, Mahin Safara1, Mahmoud Mahmoudi, Alireza Farasat, Azar Sabokbar, Sanaz Abbasi, Mohammad Gahri, Mohammad Amin Esfandiari , Parivash Kordbacheh
Journal of Mycology Research, Vol.2, No.1, Year. 2015,
22.

Identification of Azole Resistance Markers in Clinical Isolates of Candida tropicalis Using cDNA-AFLP Method


Authors: Ali Kanani1, Farideh Zaini1,*, Parivash kordbacheh1, Mehraban Falahati2, Sassan Rezaie1, Roshanak Daie1, Shirin Farahyar2, Mahin Safara1, Roohollah Fateh3, Ebrahim Faghihloo4, Azam Fattahi1 andMansour Heidari5
Journal of Clinical Laboratory Analysis, Year. 2015,
23.

Detection of Aspergillus flavus and A. fumigatus in Bronchoalveolar Lavage Samples of Hematopoietic Stem Cell Transplants and Patients with Hematological Malignancies by Real-Time Polymerase Chain Reaction, Nested Polymerase Chain Reaction and Mycological


Authors: Hossein Zarrinfar 1,2; Hossein Mirhendi 3; Abdol Majid Fata 4,*; Hossein Khodadadi 5; Parivash Kordbacheh 3
Jundishapur J Microbiol, Vol.8, No.1, Year. 2015,
24.

Development of RFLP-PCR method for the identification of medically important Aspergillus species using single restriction enzyme MwoI


Authors: K. Diba1, H. Mirhendi2, P. Kordbacheh3, S. Rezaie4
Brazilian Journal of Microbiology, Vol.45, No.2, Year. 2014, Page:503-507,
25.

Expression of efflux pumps and fatty acid activator one genes in Candida glabrata azole resistance


Authors: Farahyar, Shirin; Zaini, Farideh; Kordbacheh, Parivash; Rezaie, Sassan; Falahati, Mehraban; Safara, Mahin; Raoofian, Reza; Hatami, Kamran; Heidari, Mansour
Medical Mycology (submitted, Year. 2014,
26.

Molecularcoloning and characterization of a gene encoding putative SNARE proteins in Wangiella (Exophiala) dermatitidis


Authors: Tarazoie B, Rezaie S, Kordbacheh P , Zaini F, Hashemi J
Iranian J Publ Health (accepted, Year. 2014,
27.

Restriction Analysis of β-Tubulin Gene for Differentiation of the Common Pathogenic Dermatophytes


Authors: Mahdi Abastabar,1 Hossein Mirhendi,1∗ Ali Rezaei-Matehkolaei,2 Mohammad Reza Shidfar,1 Parivash Kordbacheh,1 and Koichi Makimura3
Journal of Clinical Laboratory Analysis, Vol.28, No.2, Year. 2014, Page:91-96,
28.

Camparison of Oral Candida Flora in Patients with Coronary Atherosclerosis and Healthy People.


Authors: Mehdi Taheri-Sarvtin,1 Amir-Farhang Zand-Parsa,2 Parivash Kordbacheh,*1 S. Jamal Hashemi,1 Mahmoud Mahmoudi,3 Roshanak Daie,1
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Vol.16, No.1, Year. 2014, Page:40-43,
29.

A Molecular Epidemiological Survey of Clinically Important Dermato¬phytes in Iran Based on Specific RFLP profiles of Beta-tubulin Gene


Authors: Mahdi ABASTABAR ¹, Ali REZAEI-MATEHKOLAEI ², Mohammad Reza SHIDFAR ¹, Parivash KORDBACHEH ¹, Rasoul MOHAMMADI 3, Tahereh SHOKOOHI 4, Moham-mad Taghi HEDAYATI 4, *Hossein MIRHENDI ¹
Iranian Journal of Public Health, Vol.42, No.9, Year. 2013, Page:1049-1057,
30.

In-vitro Activity of 10 Antifungals Agents against 320 Dermatophyte Strains using Micodilution Method in Tehran


Authors: Parvaneh Adimia, Seyed Jamal Hashemia, Mahmood Mahmoudib, Hossein Mirhendia, Mohammad Reza Shidfara, Masood Emmamia, Ali Rezaei-Matehkolaeic, Mohsen Gramishoara and Parivash Kordbacheha*
Iranian Journal of Pharmaceutical Research , Vol.12, No.3, Year. 2013,
31.

Pneumocystis jirovecii Colonization in Non-HIV-Infected Patients Based on Nested-PCR Detection in Bronchoalveolar Lavage Samples


Authors: Hossein KHODADADI, Hossein MIRHENDI, Mehdi MOHEBALI, Parivash KORDBACHEH, Hossein ZARRINFAR, Koichi MAKIMURA
Iranian Journal of Public Health, Vol.42, No.3, Year. 2013, Page:298-305,
32.

Overexpression of aldo-keto-reductase in azole-resistant clinical isolates of Candida glabrata determined by cDNA-AFLP


Authors: Farahyar SH, Zaini F, Kordbacheh P, Rezaie S , Safara M , Raoofian R and Heidari M
DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol.21, No.1, Year. 2013,
33.

Candida Species in Cutaneous Candidiasis Patients in the Guilan Province in Iran; Identified by PCR-RFLP Method


Authors: Ali Akbar Fallahi1, Parivash Korbacheh1, Farideh Zaini1, Hossein Mirhendi1, Hojjat Zeraati2, Fatemeh Noorbakhsh3, Maryam Moazeni4, Laris Andonian5, Mehdi Nazeri1, and Sassan Rezaie1,6*
Acta Medica, Vol.51, No.11, Year. 2013,
34.

Evaluation of Real-time PCR, Nested-PCR and Morphology assay using BAL samples for detection of Aspergillus flavus and Aspergillus fumigatus for hematological malignancie


Authors: Hossein Zarrinfar Hossein Mirhendi Abdolmajid Fata Parivash Kordbacheh Sasan Saber Hossein Khodadadi Kazuo Satoh Koichi Makimura
Jundishapur Journal of Microbiology, Vol.6, No.5, Year. 2013,
35.

In vitro susceptibility of aflatoxigenic and non-aflatoxigenic aspergillus flavus strains to conventional antifungal agents


Authors: Fattahi, A., Zaini, F. , Kordbacheh, P., Hashemi, S.J., Mahmoudi, M., Safara, M.
Acta Medica Iranica, Vol.50, No.12, Year. 2012,
36.

Candida parapsilosis as a Potent Biocontrol Agent against Growth and Aflatoxin Production by Aspergillus Species


Authors: F Niknejad 1, *F Zaini1, MA Faramarzi 2, M Amini 3, P Kordbacheh 1, M Mahmoudi 4, M Safara
Iranian J Publ Health, Vol.41, No.10, Year. 2012,
37.

A case report of tinea pedis caused by Trichosporon faecale in Iran


Authors: Ali akbarFallahi , Maryam Moazeni , Fatemeh Noorbakhsh, Parivash Kordbacheh,, FaridehZaini,Hossein Mirhendi,HojjatZeraati,SassanRezaie,, ,
Medical MycologyCaseReports, Year. 2012 , Page:49-51,
38.

Mycological Microscopic and Cuture Examination of 400 Bronchoalveolar Lavage Samples


Authors: Zarrinfar H. Saber S. Makimura K,Kordbacheh P. Fata A, Geramishoar M. Mirhendi H
Iranian Journal of Public Health, Vol.41, No.7, Year. 2012, Page:70-76,
Download
39.

In vitro Susceptibilities of Iranian Clinical non-albicans Candida species toCaspofungin and Ketoconazole


Authors: Mortezaee V, Zaini F1, Kordbacheh P, Mahmoudi M, Safara M.Shekari H
J. Basic. Appl. Sci. Res., , Vol.2, No.2, Year. 2012, Page:1608-1614,
40.

RNA-Mediated Gene Silencing in Candida albicans:Inhibition of Hyphae Formation by use of RNAi Tecnology


Authors: Moazeni M ,Khoramizadeh MR, Kordbacheh P, Sepehrizadeh Z, Zeraati H, Noorbakhsh F, Teimoori-Toolabi L and Rezaie S
Mycopathologia, Vol.174, No.3, Year. 2012, Page:177-185,
41.

Separating and recognizing Candida species from patients associated with acute vulvovaginitis and candidal recurrent at health-treatment centers of Karaj hospitals.


Authors: Abbasi S, Sabokbar A, Bayat M, Kordbacheh P, Bahonar A
Middle-East Journal of Scientific Research, Vol.7, No.6, Year. 2011, Page:1014-1018,
42.

Fungal rhinosinusitis in hospitalized patients in Khorramabad,Iran


Authors: Sabokbar A, Bayat M, Kordbacheh P, Baradaran B
Middle-East Journal of Scientific Research, Vol.7, No.3, Year. 2011, Page:387-391,
43.

Upregulation of the ERG11 gene in Candida krusei by azoles


Authors: Tavakoli M , Zaini F, Kordbacheh P, Safara M, Raoofian R, Heidari M
DARU, Vol.18, No.4, Year. 2010, Page:276-280,
44.

Species identification and strain typing of Candida isolates by PCR-RFLP and RAPD-PCR analysis for determining the probable sources of nosocomial infections


Authors: Fahami SH, Kordbacheh P, Moazeni M, Mahmoodi M, Mirhendi H
Iranian Red Crescent Medical Journal, Vol.12, No.5, Year. 2010, Page:539-547,
45.

Antifungal effect of Zataria multiflora :An Invitro Evaluation


Authors: Effatpanah H , Sabokbar A ,Kordbacheh P , Bahonar A ,Bayat M ,Saeednejad L
Global Veterinaria , Vol.4, No.2, Year. 2010, Page:140-143,
46.

Fungal Nail Infections in Tehran, Iran


Authors: F Zaini1, M Mahmoudi2, ASA Mehbod 3, P Kordbacheh1, M Safara1
Iranian J Publ Health, Vol.38, No.3, Year. 2009, Page:46-53,
47.

Molecular characterization of cyclophilin protein in skin normal microflora:Malassezia furfur


Authors: -Moazeni M ,Noorbakhsh F , Zaini F, Kordbacheh P , Hashemi J, Mousavi B, Andonian L, Rezaie S
Iranian J Publ Health, Vol.38, No.2, Year. 2009, Page:106-112,
48.

Inhibitory effect of farnesol on biofilm formation by Candida tropicalis


Authors: Zibafar E, Hashemi SJ, Zaini F, Zeraati H, Rezaei S, Kordbacheh P
Daru, Vol.17, No.1, Year. 2009, Page:19-23,
49.

Early detection of systemic candidiasis in the whole blood of patients with hematological malignancies


Authors: Badiee P, Kordbacheh P, Alborzi A, Zakernia M, Hadadi P
Jpn. J. Infect. Dis., Vol.62, No.1, Year. 2009, Page:1-5,
50.

Study on invasive fungal infections in immunocompromised patients to present a suitable early diagnostic procedure


Authors: Badiee P, Kordbacheh P, Alborzi A, Malekhoseini SA, Ramzi M, Mirhendi H, Mahmoodi M, Shakiba E
International Journal of Infectious diseases, Vol.13, No.1, Year. 2009, Page:97-102,
51.

Molecular analysis of malassezia species isolated from hospitalized neonates


Authors: Zomorodian K, Mirhendi H, Tarazooie B, Kordbacheh P, Zeraati H, Nayeri F
Pediatric Dermatology, Vol.25, No.3, Year. 2008, Page:312-316,
52.

Aflatoxin and sclerotia production in clinical isolates of A. falvus groups


Authors: Dehghan P, Zaini F, Mahmoudi M, Jebali A, Kordbacheh P, Rezaei S
Iranian Journal of Public Health, Vol.37, No.2, Year. 2008, Page:41-50,
53.

Detection of aflr gene and toxigenicity of Aspergillus flavus group isolated from patients with fungal sinusitis


Authors: Dehghan P, Zaini F, Rezaei S, Jebali A, Kordbacheh P, Mahmoudi M
Iranian Journal of Public Health, Vol.37, No.3, Year. 2008, Page:134-141,
54.

Single strand conformation polymorphism analysis of PCR – amplified r DNA to differentiate medically important Aspergillus species.


Authors: Diba K, Mirhendi SH, Kordbacheh P, Jalalizand N
Iranian Journal of Public Health, Vol.37, No.3, Year. 2008, Page:52-59,
55.

Molecular detection of invasive aspergillosis in hematological malignancies


Authors: Badiee P, Kordbacheh P, Alborzi A, Mirhendi H, Ramzi M, Shakiba E
Infection , Vol.36, No.6, Year. 2008, Page:580-584,
56.

Acute fulminant fungal sinusitis in patients with acute leukemia


Authors: Kordbacheh P, Badiee P, Alborzi A, Zaini F, mirhendi H, Mahmoudi M, Geramizadheh B, Ramzi M
Iranian Journal of Public Health, Vol.37, No.4, Year. 2008, Page:46-51,
57.

The prevalence of fungal infections in nasal polyposis


Authors: Razmpa E, Khajavi M, Hadipour-Jahromi M, Kordbacheh P
Acta Medica Iranica, Vol.45, No.1, Year. 2007, Page:46-50,
58.

Identification of pathogenic Aspergillus species by a PCR-restiretion enzyme method.


Authors: Mirhendi H, Diba K, Kordbacheh P, Jalalizand N and Kuichi Makimura
Journal of Medical Microbiology, Vol.56, No.11, Year. 2007, Page:1568-1570,
59.

Surveying respiratory infections among Iranian Hajj pilgrim


Authors: Razavi SM, Ziaee H, Mokhtari-Azad T, Hamkar R, Doroodi T, Mirsalehian A, Nakhjavan F, Nejat F, Sadeghipoor HR, Kordbacheh P, Zeini F, Saf-Ara M, Mir-Afshar M, Bamdad-Mehraban K, Bazarjani F
Iranian J of Clinical infectious Diseases, Vol.2, No.2, Year. 2007, Page:64-70,
60.

Invasive fungal infection in renal transplant recipients demonstrated by panfungal PCR


Authors: Badiee P, Kordbacheh P, Alborzi A, Malak hoseini SA
Experimental and clinical transplantation, Vol.1, Year. 2007, Page:624-629,
61.

Identification of Aspergillus species using morphological characteristics


Authors: Diba K, Kordbacheh P, Mirhendi SH, Rezaie S, Mahmoudi M
Pak J Med Sci, Vol.23, No.6, Year. 2007, Page:867-872,
62.

Prospective screening in liver transplant recipients by panfungal PCR-ELISA for early diagnosis of invasive fungal infections


Authors: Badiee P, Kordbacheh P, Alborzi A, Malekhoseini SA, Zaini F, Mirhendi H Mahmoudi M
Liver transplantation, Vol.13, Year. 2007, Page:1011-1016,
63.

Detection of antibodies to Candida albicans germ tube by immunofluorescence in immunosuppressed mice with experimental systemic candidiasis.


Authors: Zaini F, Jafari Aryan N, Sarrafnejad A, Kordbacheh P, Safara M
Acta Medica Iranica, Vol.45, No.3, Year. 2007, Page:165-170,
64.

Performance of five phenotypical methods for identification of Candida isolates from clinical materials


Authors: Zaini F, Gerami Shoar M, Kordbacheh P, Khedmati E, Safara M, Gharaeian N
Iranian Journal of Public Health, Vol.35, No.1, Year. 2006, Page:25-32,
65.

Fungi as causative agent of nasal polyps


Authors: Kordbacheh P, Zaini F, Sabokbar A, Borghei H, Safara M
Iranian Journal of Public Health, Vol.35, No.1, Year. 2006, Page:58-66,
66.

Fumonisin Production by fusarium species isolated from freshly harvested corn in Iran


Authors: Ghiasian SA, Rezayat SM, Kordbacheh P, Maghsood AH, Yazdampanah H, Shephard GS, Westhuizen L, Vismer HF, Marasas WFO
Mycopathologia , Vol.159, Year. 2005, Page:31-40,
67.

Fungal infections in solid organ recipients


Authors: Badiee P, Kordbacheh P, Alborzi A, Zaini F, mirhendi H, Mahmoody M
Experimental and clinical transplantation, Vol.2, Year. 2005, Page:385-389,
68.

Anti Cryptococcal-Globulin- Latex production for rapid detection of Cryptpococcus neoformans Polysaccharide antigen in Cryptococcosis


Authors: Zaini F, Safara M, Kordbacheh P, Pezeshki M, Beheshti B
Iranian Journal of Public Health, Vol.34, No.4, Year. 2005, Page:15-23,
69.

Study on the sources of nosocomial fungal infections at intensive care unit and transplant wards at a teaching hospital in Tehran.


Authors: Kordbacheh P, Zaini F, Kamali P, Ansari K, Safara M
Iranian Journal of Public Health, Vol.34, No.2, Year. 2005, Page:1-8,
70.

Study of the distribution of Malassezia species in patients with pityriasis versicolor and healthy individuals in Tehran, Iran


Authors: Tarazooie B, Kordbacheh P, Zaini F, Zomorodian K, Saadat F, Zeraati H, Hallaji Z, Rezaie S
BMC Dermatology, Year. 2004,
71.

Mycoflora of Iranian maize harvested in the main production areas in 2000


Authors: Ghiasian SA, Kordbacheh P, Rezayat SM, Maghsood AH, Taherkhani H
Mycopathologia, Vol.158, Year. 2004, Page:113-121,
72.

Fungal involvement in patients with paranasal sinusitis


Authors: Kordbacheh P, Zaini F, Emami M, Borghei H, Khaghanian M, Safara M
Iranian Journal of Public Health, Vol.33, No.4, Year. 2004, Page:19-26,
73.

Simple and Rapid identification of most Medically important Candida species by a PCR-restriction Enzyme method


Authors: Mirhendi S.H. Kordbacheh P, Pezeshki M, Khorramizadeh MR
Acta Medica Iranica, Vol.41, No.2, Year. 2003, Page:79-83,
74.

Screening of Iranian plants for antifungal activity : parts2


Authors: Amin GR, Salehi Surmaghi MH, yasa N, Aynehchi Y, Dehmoobed Sharifabadi A, Emami M, Shidfar MR, Amin M, Moghadami M, Kordbacheh P, Zeini F
Daru, Vol.10, No.2, Year. 2002, Page:78-88,
75.

Screening Iranian plants for antifungal acitivy : Part 1


Authors: Amin GR, Dehmoobed-Sharifabadi A, Salehi surmaghi MH, Yasa N, Aynechi Y, Emami M, Shidfar MR, Amani M. Moghadami M, Kordbacheh P, Zeini F
Daru, Vol.9, No.1, Year. 2002, Page:38-48,
76.

A PCR- RFLP Method to identification of the important opportunistic fungi: Candida species, Cryptococcus neoformans


Authors: Mirhendi SH, Kordbacheh P, Kazemi B, Samiei S, Pezeshki M, Khorramizadeh MR
Aspergillus fumigatus and Fusarium solani Iranian Journal of Public Health, Vol.30, No.3-4, Year. 2001, Page:103-106,
77.

The protein profiles of Trichophyton rubrum by SDS-PAGE


Authors: Mahmoudi Rad M, Zaini F, Pezeshki M, Kordbacheh P, Elmi Akhouni E, Emami M
Iranian Journal of Public Health, Vol.30, No.1-4, Year. 2001, Page:71-72,
78.

An epidemiological approach to the zoophilic dermatophytoses in Iran


Authors: Khosravi A, Kordbacheh P, Bokaee S
Medical Journal of the Islamic republic of Iran, Vol.7, No.4, Year. 1994, Page:253-257,
79.

The report of thirteen cases of Mycetoma


Authors: Moghaddami M, Kordbacheh P
The report of thirteen cases of Mycetoma, Vol.3, No.3,4, Year. 1989, Page:183-186,
80.

A case report of cryptococcal meningitis


Authors: Mogaddami M, Kordbacheh P
Iranian Journal of Public Health, Vol.17, No.1-4, Year. 1988, Page:61-68,

Farsi

1.

D rug susceptibility pattern o f c andida species isolated from skin of neo nates to fluconazole, amphoteri cin B and caspofungin


Authors: Soraya Ghorbani M.Sc. Roshanak Daie Ghazvini Ph . D. * Seyyed Jamal Hashemi Ph . D. Parivash Kordbacheh Ph . D. Ensieh Zibafar Ph . D. Zahra K amali Sarwestani M.Sc. H eidar Bakhshi PhD. Pegah Ardi B.Sc.
Tehran University Medical Journal , Vol.75, No.4, Year. 2017,
2.

Diagnosis of fungal keratitis in patients with corneal lesions at Amiralmomenin hospital in Rasht, Iran


Authors: Rhoghaye Tighnavard Bejarbane M.Sc. Student 1 Roshanak Daie Ghazvini Ph.D . 1 Shahram Mahmoudi Ph.D. S tudent 1,2 Rez a Soltani Moghaddam M.D. 3 Mahin Safara Ph.D. 1 Heidar Bakhshi Ph.D. 1 Parivash Kordbacheh M . D . 1
Tehran University Medical Journal , Vol.75, No.5, Year. 2017,
3.

Effect of ultraviolet-B irradiation on physiological and pathological characteristics of Candida albicans


Authors: Ashrafi khozan. M, Sharifinya. S, Kordbacheh. P, Hashem. J, Berahmeh.A, Rezaie. S.,
Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, Vol.12, No.4, Year. 2015,
4.

شناسایی گونه های کاندیدا با روش های قارچ شناسی و مولکولی در زنان باردار مبتلاء به کاندیدیازیس واژینال


Authors: ناهید عارفی لیسار، پریوش کردبچه*،ساسان رضایی، مهین صف آرا، روشنک داعی قزوینی، حیدر بخشی،زهرا امیدوار جلالی
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Year. 1396,
5.

کلونیزاسیون کاندیدایی در نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و شناسایی گونه‌ها با روش‌های قارچ‌شناسی و مولکولی


Authors: نرگس سادات طاهرزاده1، فريده زینی1 روشنک داعی‌قزويني1، ساسان رضايي1 محمود محمودي2، مليحه كديور3 فاطمه سادات نيري4، مهين صف آرا1 پريوش كردبچه1*
مجله دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تهران, Vol.73, No.11, Year. 1394, Page:819-26,
6.

بررسي اثر چند داروي ضد قارچي متداول (كلوتريمازول،مايكونازول و فلوكونازول) به تنهايي و در همبست با آمفوتريسين ب بر روي گونه هاي كانديدا آلبيكنس جدا شده از واژينيت مزمن


Authors: عفت السادات شجايي،مهربان فلاحتي،فريده زيني،پريوش كردبچه،پروانه رحيمي مقدم،محمد رضا آقاميريان،شيما نوذري،سخاوت عامري،صنم افشار مقدم،عايشه مخدومي
مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا, Year. 1393, Page:327-334,
7.

بررسی آلودگی قارچی و تعیین میزان سم پاتولین در آب سیب های ارائه شده توسط کارخانجات در سطح عرضه شهر تهران


Authors: قاسم حیدری،پریوش کردبچه، حسین رستگار،فریده زینی، شهرام شعیبی،بنفشه گلستان
مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران(submitted),
8.

مستقيم ميكروسكوپي در تعيين مخمر مالاسزيا در شوره سر و تشخيص سريع حالت تهاجمي قارچ: گزارش كوتاه


Authors: مهدی زارعی،پریوش کردبچه،روشنک داعی قزوینی،انسیه زیبافر،محسن گرامی شعار،زینب برجیان بروجنی ،مهذی ناظری،لیلا حسین پور،،محمد میر بلوک جلالی،سید جمال هاشمی
مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران, Vol.71, No.5, Year. 1392,
9.

مقایسه کلنیزاسیون کاندیدا در حفره دهانی استفاده کنندگان از دندان مصنوعی متحرک و افراد با دندانهای طبیعی


Authors: مهدي طاهري سروتین 1، امیرفرهنگ زند پارسا 2، پریوش کردبچه 3، سیدجمال هاشمی 4، محمود محمودي 5 روشنک داعی 6، سیدامین آیتاللهی موسوي
مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علومپزشکی رفسنجان, Year. 1392,
10.

بررسی تاثیر غلظت های مختلف co2 در بیان ژن HSP70 در قارچهای درماتوفیت ترایکوفایتون روبروم ومیکروسپوروم کانیس


Authors: سیما دارابیان،دکتر ساسان رضایی،دکتر پریوش کردبچه،محمد رضا صفری
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان, Vol.دوره ی19 شماره ی74, Year. 1390, Page:25-36,
11.

شناسايي مورفولوژيك و ژنوتيپيك برخي جدايه هاي آسپرژيلوس محيطي در ايران بر اساس توالي ژن بتا توبولين


Authors: غلامرضا شكوهي 1، دكتر سيد حسين ميرهندي 2، دكتر پريوش كردبچه 3، دكتر مهناز نيك آيين ,دكتر علي رضايي مته كلايي 5، مهدي عباس تبار
مجله دانشكده پزشكي اصفهان ,, Vol.سال بیست و نهم , No.166, Year. 1390,
12.

جداسازي گونه هاي كانديدا از نمونه لاواژ برونكوآلوئولار بيماران ريوي در بيمارستان شريعتي تهران


Authors: تقي پور سيمين،كردبچه پريوش،زيني فريده،صابر ساسان،محمودي محمود،داعي روشنك،صف آرا مهين.
فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران،, Vol.دوره 21, No.پی در پی 64, Year. 1390,
13.

مقايسه فلور كانديدايي مخاط دهان افراد سيگاري و غير سيگاري


Authors: طاهري سروتين مهدي،زند پارسا امير فرهنگ ، كردبچه پريوش ،هاشمي سيد جمال، محمودي محمود ،داعي روشنك ، صف آرا مهين ،احمدي آيت ،اصولي مهدي
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك, Vol.سال 1, No.پیاپی 50, Year. 1389, Page:78-82,
14.

تعيين گونه هاي كانديدا در مبتلايان به ولووواژينيت هاي حاد و عود كننده كانديدايي.


Authors: پناهي فاطمه، كردبچه پريوش، رضائي ساسان، زيني فريده، زراعتي حجت، صف آرا مهين
فصلنامه دانش ميكروب شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واخد تهران شمال , Vol.سال اول , No.3, Year. 1388,
15.

شناسائي گونه هاي بيماريزاي جنس كانديدا : روش PCR-FSP


Authors: ميرهندي سيدحسين، آدين حسن، شيدفر محمدرضا، كردبچه پريوش، هاشمي سيدجمال، موذني مريم، حسين پور ليلا، رضائي مته كلائي علي
مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، , Vol.دوره 66, No.9, Year. 1387, Page:639-645,
16.

گزارش ابتلاي گروهي به تريشينوزيس به دنبال مصرف گوشت گراز آلوده به تريشين


Authors: كيا عشرت بيگم، معمار احمدرضا، ذهبيون فرزانه، سودبخش عبدالرضا، كردبچه پريوش
فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري وابسته به انجمن متخصصين بيماريهاي عفوني و گرمسيري, Vol.سال 13, No.41, Year. 1387, Page:35-38,
17.

سينوزيت حاد قارچي در بيماران نوتروپنيك مراجعه كننده به بيمارستان نمازي شيراز


Authors: بديعي پريسا ،كردبچه پريوش ،البرزي عبدالوهاب ،گرامي زاده بيتا ،رمزي ماني ،شكيبا الهه
دو فصلنامه پژوهشكده زيست-پزشكي خليج فارس ،مركز تحقيقات طب گرمسيري وعفوني خليج فارس ،دانشگاه عتوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر،سال , Vol.سال یازدهم , No.1, Year. 1387, Page:35-39,
18.

بررسي و تعيين گونه هاي كانديداي غيرآلبيكنس از نمونه هاي باليني بيماران مبتلا به كانديديازيس


Authors: افسريان سيدمحمدحسين، زيني فريده، كردبچه پريوش ، محمودي محمود ، رضائي ساسان ، صف آرا مهين
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران. مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، , Vol.دوره 64, No.12, Year. 1385, Page:38-47,
19.

بررسي فلور مالاسزيايي نوزادان بستري در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران


Authors: زمرديان كاميار ، ميرهندي حسين ، ترازوئي بيتا ، ، كردبچه پريوش ، زراعتي حجت ، زمرديان سوگل ، جلالي زند نيلوفر ، نيري فاطمه ، ميلاني سيد محمد
فصلنامه بيماريهاي پوست, Vol.دوره 9, No.3, Year. 1385, Page:250-259,
20.

بررسي شيوع كلنيزاسيون كانديدا در بيماران مبتلا به عوارض گوارشي گاستريت ، دئودنيت و اولسرپپتيك


Authors: هاشمي سيدجمال ، كردبچه پريوش ، ملك زاده رضا ، مهرباني مريم
مجله دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، , Vol.دوره 64, No.5, Year. 1385, Page:44-48,
21.

اثرات ضدقارچي اساس گياه ساتوريا خوزستانيكا منطقه لرستان به روش اين ويترو


Authors: سپهوند اصغر ، كردبچه پريوش ، دلفان بهرام ، زيني فريده ، هاشمي سيدجمال ، محمودي محمود
مجله يافته دانشگاه علوم پزشكي لرستان , Vol.دوره هفتم , No.2, Year. 1384, Page:37-43,
22.

فلور قارچي محيط در محل هاي اسكان حجاج ايراني و نقش آنها در بيماري تنفسي، در حج تمتع- 1383


Authors: كردبچه پريوش ، زيني فريده ، محمد كاظم ، ضيائي حسين ، رضوي سيدمنصور ، صف آرا مهين ، قرائيان نسرين
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران, Vol.دوره 63, No.12, Year. 1384, Page:1015-1024,
23.

بررسي ميزان شيوع نقطه اي فونگوري و شناسائي عوامل آن در استفاده كنندگان از كاتترفولي


Authors: پاك شير كيوان ، مقدمي مهين ، امامي مسعود ، كردبچه پريوش
مجله تحقيقات پزشكي فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي شيراز، , Vol.دوره دوم , No.3, Year. 1383, Page:28-33,
24.

نوكارديوزيس در بيماران ريوي بستري و ارجاعي به مراكز درماني


Authors: اشراقي سعيد ، زمرديان كاميار ، كردبچه پريوش ، گرامي شعار محسن ، صابر ساسان
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان, Vol.سال یازدهم , No.44, Year. 1382, Page:28-33,
25.

بررسي و تشخيص بيماريهاي قارچي سطحي و جلدي در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شيراز.


Authors: بديعي پريسا، كردبچه پريوش ، زيني فريده ، شيدفر محمدرضا ، اشراقيان محمدرضا
مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري , Vol.سال هشتم , No.21, Year. 1382, Page:18-21,
26.

آسپرژيلوزيس ريوي


Authors: كردبچه پريوش ، زمرديان كاميار زمرديان ، گرامي شعار محسن
مجله تشخيص , No.12, Year. 1379, Page:23-27,
27.

گزارش دو مورد زايگومايكوز ريوي


Authors: گرامي شعار محسن ، كردبچه پريوش ، زمرديان كاميار
مجله تشخيص , No.8, Year. 1379, Page:41-42,
28.

عفونت هاي قارچي فرصت طلب در مبتلايان به بدخيمي هاي خوني و گيرندگان پيوند مغز استخوان


Authors: غياثيان سيدامير ، كردبچه پريوش
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان , Vol.سال سوم , No.2, Year. 1375, Page:18-23,
29.

بررسي بيماريهاي قارچي سطحي و جلدي در مدارس و مهدكودك هاي شهرستان محلات و حومه


Authors: كردبچه پريوش ، مقدمي مهين ، اسدي محمدعلي
مجله بهداشت ايران, Vol.سال بیست و سوم, No.1-4, Year. 1374, Page:61-71,
30.

جداسازي نوكارديا از بيماران ريوي با استفاده از محيط اختصاصي پارافين


Authors: كردبچه پريوش ، صابر ساسان ، توكل پرويز
مجله بهداشت ايران, Vol.سال بیست و دوم, No.1-4, Year. 1374, Page:53-62,
31.

يك مورد ضايعات متعدد جلدي ناشي از ترايكوفايتون روبروم


Authors: مقدمي مهين ، كردبچه پريوش
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, Vol.سال سیزدهم , No.1و2, Year. 1368, Page:28-31,
32.

عفونت كريپتوكوكسي سيستم اعصاب مركزي


Authors: مقدمي مهين ، امامي مسعود ، كردبچه پريوش
مجله دارو و درمان , Vol.سال چهارم , No.45, Year. 1366, Page:16-18,
33.

گزارش يك مورد آسپرژيلوماي ريوي


Authors: كردبچه پريوش ، مقدمي مهين ، زاهدپور اناركي محمدرضا
مجله بهداشت ايران , Vol.سال شانزدهم , No.1-4, Year. 1366, Page:79-90,
34.

بررسي دو مورد نوكارديوزيس پوستي و ريوي


Authors: مقدمي مهين ، كردبچه پريوش ، امامي مسعود
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي., Vol.سال دهم , No.2و1, Year. 1365, Page:201-204,

Abstracts and Presentations

English

1.

1. Identification and Sequencing of Candida krusei Aconitate Hydratase Gene Using Rapid Amplification of cDNA ends RACE) Method and Phylogenetic Analysis


2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology:From Bench to Bed
Location: شیراز,
Date: 94/8/27-94/8/29
Authors: Fateh R ,Zaini F2, Kordbacheh P2, Falahati M3, Rezaei S2, Daei Ghazvini R2, Borhani N4, Safara M2, A Fattahi2,Kanani A2, Farahyar S4, Heidari M
Type : خلاصه, Lecturer,
2.

Determining the level of Patulin toxin in the apple juices offered at the supply level of Tehran


سومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران
Location: سالن همایش های رازی - علوم پزشکی ایران,
Date: 93.2.25-93.2.27Type : Poster, Lecturer,
3.

Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) analysis on Beta-tubulin gene for determination of epidemiology of dermatophytosis in Iran


سومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران
Location: سالن همایش های رازی - علوم پزشکی ایران,
Date: 93.2.25-93.2.27Type : Poster, Lecturer,
4.

In vitro activity of Caspofungin against Iranian Fluconazole-resistant Clinical isolates of Candida spp


سومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران
Location: سالن همایش های رازی - علوم پزشکی ایران,
Date: 93.2.25-93.2.27Type : Poster, Lecturer,
5.

Extraction of aflatoxin from aflatoxigenic Aspergillus parasiticus and production of antibody against it for use in diagnostic kit


سومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران
Location: سالن همایش های رازی - علوم پزشکی ایران,
Date: 93.2.25-93.2.27Type : Poster, Lecturer,
6.

Dermatophytosis in Guilan, Northern Iran: A Clinico-mycological Study


سومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران
Location: سالن همایش های رازی - علوم پزشکی ایران,
Date: 93.2.25-93.2.27Type : پوستر, Lecturer,
7.

Studying the effect of methanol garlic extract on expression Bax and Bir 1p genes in Candida albicans apoptosis


سومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران
Location: سالن همایش های رازی - علوم پزشکی ایران,
Date: 93.2.25-93.2.27Type : پوستر, Lecturer,
8.

Evaluation the effects of diclofenac sodium on growth and sidB gene expression in Aspergillus fumigates


سومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران
Location: سالن همایش های رازی - علوم پزشکی ایران,
Date: 93.2.25-93.2.27Type : Poster, Lecturer,
9.

In vitro Susceptibility of Oropharyngeal Candida Isolates from Diabetic Patients to Antifungal Agents


سومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران
Location: سالن همایش های رازی - علوم پزشکی ایران,
Date: 93.2.25-93.2.27Type : پوستر, Lecturer,
10.

Antifungal drug resistance profiles of Candida parapsilosis


سومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران
Location: سالن همایش های رازی - علوم پزشکی ایران,
Date: 93.2.25-93.2.27Type : پوستر, Lecturer,
11.

Differentiation of the 30 Aspergillus species by PCR-RFLP method based on polymorphism of the internal transcribed spacer region


3rd Trends in Medical Mycology
Location: Turin Italy,
Date: 28 Oct 2007 -31 Oct 2007 Type : Abstract, Lecturer,
12.

In vitro antifungal drug susceptibilities of clinical isolates of Candida albicans in Tehran Iran


2 nd trends on Medical Mycology
Location: Berlin Germany,
Date: 23 October 2005-26 October 2005 Type : Abstract, Lecturer,
13.

Fungal involvement in patients with paranasal sinusitis


2 nd trends on Medical Mycology
Location: Berlin Germany,
Date: 23 October 2005 - 26 October 2005Type : Abstract, Lecturer,
14.

Evaluation of phenotypic markers for identification and comformation of clinical isolates as Candida albicans or Candida dubliniensis


Medicine and health in the tropics
Location: Marseille- France,
Date: 11 September 200-15 September 200Type : Abstract, Lecturer,
15.

Molecular characterization of vacuolar- ATPase gene in dermatophyte pathogen Trichophyton rubrum


15 th European congress of clinical microbiology and infectious disease
Location: Copenhagen, Denmark.,
Date: 2 April 2005- 5 April 2005Type : Abstract, Lecturer,
16.

Mycetoma in Iran: report of seven cases


10 th congress of the European confederation of medical mycology
Location: Wroclaw, Poland,
Date: June 17 2004- June 20 2004Type : Abstract, Lecturer,
17.

Isolation and identification of Malassezia spp. in seborrhoeic dermatitis and healthy skin.


10 th congress of the European confederation of medical mycology
Location: Wroclaw, Poland,
Date: June 17-2004-June 20 2004Type : Abstract, Lecturer,
18.

Nosocomial fungal infection in Tehran Iran


10 th congress of the European confederation of medical mycology
Location: Wroclaw, Poland,
Date: June 17 2004-June 20 2004Type : Abstract, Lecturer,
19.

Identification of five medically important candida species, Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans and Fusarium solani byPCR and one restriction enzyme


Trends in Medical Mycology
Location: Amsterdam. The Netherland,
Date: September 28, 2- October 1, 2003Type : Abstract, Lecturer,
20.

Study of fungal infections in pulmonary patients referring to reference hospitals in Tehran.


Trends in Medical Mycology
Location: Amsterdam. The Netherland,
Date: September 28, 20- October 1, 2003Type : Abstract, Lecturer,
21.

Simple PCR-Restriction Enzyme Method for identification of Candida species


ISHAM 2003
Date: 25 May 2003-29 May 2003Type : Abstract, Journal: San Antonio Texas, Lecturer,
22.

study of fungal sinusitis in Tehran, Iran


ISHAM 2003
Date: 25-May 2003- 29 May 2003Type : Abstract, Journal: San Antonio Texas., Lecturer,
23.

Treatment of chronic bronchopulmonary aspergillosis with itraconazole


4 th western pacific congress on chemotherapy and infectious diseases
Date: 4- December 1994-7 December 1994.Type : Abstract, Lecturer,
24.

Treatment of otomycosis by clotrimazale in Iran


18 th International Congress of chemotherapy.
Location: Stockholm Sweden,
Date: 1993 June 27- July2 1993Type : Abstract, Lecturer,
25.

A case report of invasive aspergillosis in Iran


XI congress of the international society for human and animal mycology
Location: Montreal candida,
Date: 1991-Type : Abstract, Lecturer,

Farsi

1.

Invasive Mucormycosis in Patients with Underlying Disorders


سومین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران
Location: سالن همایش های رازی - علوم پزشکی ایران,
Date: 93.2.25-93.2.27Type : سخنرانی, Lecturer,
2.

Study of activities of fluconazole in combination with terbinafine against non-albicans Candida species isolated from the patientts with recurrent vulvovaginal candidiasis in camparison with cyclopirox olamin


the 7th international and 12 national congress on quality improvement in clinical laboratory
Date: 93.1.28-93.1.31Type : سخنرانی, Lecturer,
3.

In vitro susceptibility of oropharyngeal Candida isolates from cancer patients to antifungal agents


The 7th international and 12 national congress on quality improvement in clinical laboratory
Date: 93.1.28-93.1.31Type : پوستر, Participant,
4.

اولین کنگره بین المللی وهشتمین همایش انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران


Location: کرمان,
Date: 91/7/25-91/7/27Type : سخنرانی, Lecturer,
5.

عفونت های قارچی فرصت طلب در کودکان


هفتمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال و سومین بزرگداشت استاد فقید دکتر سید احمد سیادتی
Location: تهران,
Date: 90/2/9-90/9/4Type : خلاصه, Lecturer,
6.

نقش نمونه BAL در تشخیص عفونت های قارچی


سومین کنگره آزمایشگاه و بالین ،بیماریهای کودگان
Date: 89/10/10-89/10/12Type : خلاصه, Lecturer,
7.

عفونت هاي قارچي مهاجم


بيستمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 10ديماه 1390-14ديماه 1390Type : سخنرانی, Lecturer,
8.

عنوان پانل:عفونت هاي قارچي


بيستمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 10 ديماه 1390 -14ديماه 1390 Type : سخنرانی, Lecturer,
9.

non-aflatoxigenic Aspergillus flavus strains to conventional antifungals


چهارمين كنگره آزمايشگاه و بالين
Location: تهران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي,
Date: 30 آذر 1390-2ديماه 1390Type : خلاصه, Lecturer,
10.

شناسايي ايزوله هاي محيطي آسپرژيلوس با استفاده از خصوصيات مرفولوژي


چهارمين كنگره آزمايشگاه و بالين
Location: تهران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي,
Date: 30 آذر 1390-2 ديماه 1390Type : خلاصه, Lecturer,
11.

شناسايي برخي جدايه هاي آسپرژيلوس محيطي در ايران بر اساس توالي ژن بتاتوبولين


چهارمين كنگره آزمايشگاه و بالين
Location: تهران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي,
Date: 30 آذر 1390 -2 ديماه 1390 Type : خلاصه, Lecturer,
12.

عفونت هاي قارچي مهاجم در گيرندگان پيوند


چهارمين كنگره آزمايشگاه و بالين
Location: تهران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي,
Date: 30 آذر 1390 -2 ديماه 1390 Type : سخنرانی, Lecturer,
13.

عنوان پانل:چالش هاي تشخيصي عفونت هاي قارچي


چهارمين كنگره آزمايشگاه و بالين
Location: تهران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي,
Date: 30 آذر 1390 -2 ديماه 1390 Type : خلاصه, Lecturer,
14.

عفونت هاي قارچي فرصت طلب در كودكان


هفتمين همايش سالانه انجمن عفوني اطفال (مقاومت ميكروبي و مصرف منطقي آنتي بيوتيكها)
Location: تهران,
Date: 2 آذر ماه 1390-4 آذر ماه 1390Type : سخنرانی, Lecturer,
15.

عنوان پانل:انگلها و قارچهاي مقاوم به درمان


هفتمين همايش سالانه انجمن عفوني اطفال (مقاومت ميكروبي و مصرف منطقي آنتي بيوتيكها)
Location: تهران,
Date: 2 آذر ماه 1390 -4 آذر ماه 1390 Type : خلاصه, Lecturer,
16.

Identification of Aspergillus niger and Aspergillus tubingensis by PCR-RFLP method


اولين كنگره قارچ شناسي پزشكي ايران 15-13 ارديبهشت 1390ساري-مازندران
Type : پوستر, Lecturer,
17.

Inhibition of Candida tropicalis biofilm formation by farnesol


اولين كنگره قارچ شناسي پزشكي ايران 15-13 ارديبهشت 1390ساري-مازندران
Type : پوستر, Lecturer,
18.

Detection of fungal elements in atherosclerotic plaques in patients with coronary heart disease by mycological, pathological, an


اولين كنگره قارچ شناسي پزشكي ايران 15-13 ارديبهشت 1390ساري-مازندران
Type : پوستر, Lecturer,
19.

Molecular and conventional diagnosis of brain abscess caused by Nocardia cyriacigeogica in two renal transplant recipients


اولين كنگره قارچ شناسي پزشكي ايران 15-13 ارديبهشت 1390ساري-مازندران
Type : پوستر, Lecturer,
20.

Molecular characterization of Cyclophilin protein gene in skin normal microflora: Malassezia furfur


اولين كنگره قارچ شناسي پزشكي ايران 15-13 ارديبهشت 1390ساري-مازندران
Type : پوستر, Lecturer,
21.

Identification of penicillium species of various regions of Iran by using PCR-sequencing


اولين كنگره قارچ شناسي پزشكي ايران 15-13 ارديبهشت 1390ساري-مازندران
Type : سخنرانی, Lecturer,
22.

Invitro activities of Caspofungin and ketokonazole against Iranian isolates of Candida


اولين كنگره قارچ شناسي پزشكي ايران 15-13 ارديبهشت 1390ساري-مازندران
Type : پوستر, Lecturer,
23.

Invitro activities of Ketoconazole and Zizphus Vulgaris(Nabk tree,Sider)against Malassezia Spp.


اولين كنگره قارچ شناسي پزشكي ايران 15-13 ارديبهشت 1390ساري-مازندران
Location: Iran,
Type : پوستر, Lecturer,
24.

Fungal Rhinosinusitis from Allergy to Invasive Diseases


اولين كنگره قارچ شناسي پزشكي ايران
Location: ساري-مازندران,
Date: 13ارديبهشت 1390-15ارديبهشت 1390Type : سخنرانی, Lecturer,
25.

اشكال مختلف باليني كانديديازيس سيستميك


چهارمين كنگره بين المللي و نهمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات تشخيص پزشكي كشور
Location: تهران مركز همايشهاي رازي,
Date: 30 فروردين-1390 -2 ارديبهشت1390 Type : سخنرانی, Lecturer,
26.

عنوان پانل:بالين و آزمايشگاه(كانديديازيس سيستميك)


چهارمين كنگره بين المللي و نهمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات تشخيص پزشكي كشور
Location: تهران مركز همايشهاي رازي,
Date: 30 فروردين- 1390-2 ارديبهشت1390 Type : خلاصه, Lecturer,
27.

اتومايكوزيس-كراتومايكوزيس


برنامه مدون قارچ شناسي (مايكوزهاي سطحي و جلدي) كد:3304025
Date: 20 بهمن 1389-Type : سخنرانی, Lecturer,
28.

ا هميت عفونت هاي قازچي در ايران


نوزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: تهران,
Date: 1389، 4 ديماه-1389، 8 ديماهType : سخنرانی, Lecturer,
29.

نقش BALدر تشخيص عفونت هاي قارچي


سومين كنگره آزمايشگاه و بالين- بيماريهاي كودكان
Date: 10 آذر 1389- 12آذر 1389Type : خلاصه, Lecturer,
30.

نقش BALدر تشخيص عفونت هاي قارچي


چهارمين سمينار سالانه ايدز ايران
Date: 8 آذر 1389- 9آذر 1389Type : خلاصه, Lecturer,
31.

اهميت و جايگاه عفونت هاي قارچي سيستميك


هفتمين همايش سراسري و دومين كنفرانس منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران,
Date: 27 مهر ماه 1389-29مهر ماه 1389Type : سخنرانی, Lecturer,
32.

شناسايي عفونتهاي قارچي توسط Real-time PCR


هفتمين همايش سراسري و دومين كنفرانس منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران,
Date: 27 مهر ماه 1389 -29 مهر ماه 1389 Type : خلاصه, Lecturer,
33.

سمينار يك روزه مالاريا ، هاري ،تب مالت


Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران,
Date: اول تير ماه 1388-Type : خلاصه, Participant,
34.

شناسايي عفونتهاي قارچي توسط Real-time PCR


سمينار يك روزه مالاريا ، هاري ،تب مالت
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: اول تير ماه 13-Type : خلاصه, Lecturer,
35.

كليات قارچ شناسي باليني


سمينار يك روزه درمان عفونت هاي قارچي در كودكان
Location: تهران، مركز آموزشي ودرماني كودكان حضرت علي اصغر(ع) ,
Date: 19خرداد 1389-Type : سخنرانی, Lecturer,
36.

اپيدميولوژي عفونت هاي قارچي در ايران


سمينار يك روزه درمان عفونت هاي قارچي در كودكان
Location: تهران، مركز آموزشي ودرماني كودكان حضرت علي اصغر(ع) ,
Date: 19خرداد 1389 -Type : سخنرانی, Lecturer,
37.

آسپرژيلوزيس سيستميك


سومين كنگره بين المللي و هشتمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران
Location: تهران مركز همايش هاي رازي,
Date: 31 فروردين-1389-2 ارديبهشت 1389 Type : سخنرانی, Lecturer,
38.

عنوان پانل: بالين و آزمايشگاه(بيماريهاي سيستميك قارچي)


سومين كنگره بين المللي و هشتمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران31
Location: تهران مركز همايش هاي رازي,
Date: فروردين 1389- ارديبهشت 1389Type : خلاصه, Lecturer,
39.

كريپتوكوكوزيس


برنامه مدون انگل شناسي و قارچ شناسي (بيماريهاي عمقي و احشايي قارچي) كد:3304025
Date: 16 ديماه1388 -Type : سخنرانی, Lecturer,
40.

اپيدميولوژي عفونت هاي قارچي بيمارستاني


برنامه مدون انگل شناسي و قارچ شناسي (بيماريهاي عمقي و احشايي قارچي) كد:3304025
Date: 16 ديماه1388 -Type : سخنرانی, Lecturer,
41.

بررسي آنتي بيو تيكهاي موثر بر كورينه باكتريوم مينوتيسموم جدا شده از نمونه هاي كلينيكي


هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: آذر1388-Type : خلاصه, Lecturer,
42.

كليات قارچ شناسي و نقش آنتي بيوتيكهاي جديد در عفونت هاي قارچي


پنجمين سمينار سالانه انجمن عفوني اطفال و اولين بزرگداشت استاد دكتر سيد احمد سيادتي(آنتي بيوتيكهاي جديد و كاربرد آنها در كودكان)
Location: تهران,
Date: 5 آذر1388-6آذر1388Type : سخنرانی, Lecturer,
43.

كانديديازيس و آسپرژيلوزيس


برنامه مدون ميكروبيولوژي (IV) - قارچ ها و ويروس ها
Date: 26 خرداد 1388.-Type : سخنرانی, Lecturer,
44.

بررسي منابع عفونت هاي كانديدايي بيمارستاني و شناسائي گونه هاي كانديدا جدا شده از بيماران و محيط آنها در بيمارستان شهداي تجريش تهران


دومين كنگره بين المللي و هفتمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي - ايران
Location: تهران - ايران.,
Date: 31 فروردين 1388-3 ارديبهشت 1388 Type : خلاصه, Lecturer,
45.

بررسي ارتباط گونه هاي كانديداي دهان با بيماري آترواسكلروز عروق كرونر


دومين كنگره بين المللي و هفتمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي - ايران
Location: تهران - ايران.,
Date: 31 فروردين1388 - 3 ارديبهشت 1388Type : خلاصه, Lecturer,
46.

بررسي ارتباط بين كانديديازيس دهاني و سيگار


دومين كنگره بين المللي و هفتمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي - ايران
Location: تهران - ايران,
Date: 31 فروردين 138-3 ارديبهشت 1388 Type : خلاصه, Lecturer,
47.

انجام تست حساسيت دارويي بر روي كانديدا آلبيكنس جدا شده از بيمار مبتلا به كانديديازيس جلدي مخاطي مزمن


دومين كنگره بين المللي و هفتمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي - ايران
Location: 31 فروردين 1388. ,
Date: 3 ارديبهشت 1388 -Type : خلاصه, Lecturer,
48.

تعيين گونه مخمرهاي بيماريزاي وابسته به جنس كانديدا به روش PCR-FSP


دومين كنگره بين المللي و هفتمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي - ايران
Location: تهران - ايران,
Date: 31 فروردين 1388-3 ارديبهشت 1388 Type : خلاصه, Lecturer,
49.

كريپتوكوكوزيس


برنامه مدون انگل شناسي و قارچ شناسي دكتري علوم آزمايشگاهي بيماري هاي قارچي (عمقي و احشايي) كد3304025
Date: 30/آذر/87.-Type : سخنرانی, Lecturer,
50.

اپيدميولوژي عفونت هاي قارچي


برنامه مدون انگل شناسي و قارچ شناسي دكتري علوم آزمايشگاهي بيماري هاي قارچي (عمقي و احشايي) كد3304025
Date: 30/آذر/87.-Type : سخنرانی, Lecturer,
51.

فلور قارچي مخمري اوروفازنژيال در بيماران مبتلا به HIV در تهران ايران


ششمين همايش سراسري و اولين كنگره منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي
Date: 7 خرداد 1387-9خرداد 1387Type : خلاصه, Lecturer,
52.

بررسي شيوع انيكومايكوزيس در تهران


ششمين همايش سراسري و اولين كنگره منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي
Date: 7 خرداد 1387-9 خرداد 1387Type : خلاصه, Lecturer,
53.

بررسي حساسيت گونه هاي كانديداي غير آلبيكنس جدا شده از نمونه هاي باليني بيماران مبتلا به كانديديازيس به داروهاي رايج به روش اين و


اولين كنگره بين المللي و ششمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران
Date: 24 بهمن 1386.-27 بهمن 1386.Type : خلاصه, Lecturer,
54.

شناسائي ارگانيسم جديد كانديدا دابلينينسيس از كانديدا آلبيكنس بر اساس حرارت و مصرف گزيلوز a متيل - دي گلوكوزيد


اولين كنگره بين المللي و ششمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران
Date: 24 بهمن 1386.- 27 بهمن 1386.Type : خلاصه, Lecturer,
55.

عفونت هاي قارچي بيمارستاني و اپيدميولوژي بيماريهاي قارچي


برنامه مدون انگل شناسي و قارچ شناسي انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي
Date: 30 آذر 1386.-Type : سخنرانی, Lecturer,
56.

كانديديازيس سيستميك در بدخيمي هاي خوني


شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 24 آذر 1386.-28 آذر 1386.Type : خلاصه, Lecturer,
57.

گزارش آلودگي به تريشين به دنبال مصرف گوشت گراز مبتلا به تريشينوزيس


شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 24 آذر 1386.-28 آذر 1386.Type : خلاصه, Lecturer,
58.

سينوزيت قارچي حاد برق آسا در بيماران مبتلا به لوسمي حاد.


شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 24 آذر 1386- 28 آذر 1386Type : خلاصه, Lecturer,
59.

بررسي و تعيين گونه هاي كانديداي غير آلبيكنس از نمونه هاي باليني بيماران مبتلا به كانديديازيس


پنجمين كنگره ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران
Date: 14 ديماه 1385-16 ديماه 1385Type : خلاصه, Lecturer,
60.

تشخيص سريع آسپرژيلوزيس مهاجم در بيماران مبتلا به سرطان خون به روش PCR-ELISA


پانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران.
Date: 25 آذرماه 1385- 29 آذرماه 1385Type : خلاصه, Lecturer,
61.

Prospective screening by panfungal PCR-ELISA in liver transplant recipients for management of invasive fungal infection.


ششمين كنگره بيماريهاي گوارشي و كبد ايران.
Date: 30 آبان 1385.- 3 آذر 1385.Type : خلاصه, Lecturer,
62.

سينوزيت حاد قارچي در بيماران نوتروپنيك


Location: 17 آبان 1385.,
Date: 18 آبان 1385.-دومين همايش سالاType : خلاصه, Lecturer,
63.

عفونت هاي فرصت طلب و منتشر قارچي


برنامه مدون يك روزه انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي
Location: انجمن انگل شناسي ايران ,
Date: 4/3/85-Type : سخنرانی, Lecturer,
64.

عفونت هاي قارچي سطحي و منتشر


برنامه مدون يك روزه ميكروبيولوژي IV ( قارچها و ويروس ها).
Location: انجمن علمي آسيب شناسي ايران ,
Date: 30/2/85 -Type : سخنرانی, Lecturer,
65.

پنوموسيستوزيس ، كانديديازيس ، آسپرژيلوزيس ، موكورمايكوزيس ، كريپتوكوكوزيس ، اكتينومايكوزيس نوكارديوزيس


برنامه مدون بيماريهاي قارچي و انگلي ويژه دكتري علوم آزمايشگاهي
Location: دانشگاه علوم پزشكي زنجان ,
Date: 7 ديماه 1384- 9 ديماه 1384Type : سخنرانی, Lecturer,
66.

مقدمات قارچ شناسي و عفونت هاي قارچي سطحي


برنامه مدون بيماريهاي قارچي و انگلي ويژه دكتري علوم آزمايشگاهي
Location: دانشگاه علوم پزشكي زنجان ,
Date: 7 ديماه 1384- 9ديماه 1384Type : سخنرانی, Lecturer,
67.

ارزيابي كمي روش Colony –PCR در شناسائي مستقيم مخمرها از كشت


چهاردهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 26 آذرماه 1384- 30 آذرماه 1384Type : خلاصه, Lecturer,
68.

عفونت هاي قارچي در گيرندگان كبد و كليه


چهاردهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 26 آذرماه 1384 - 30 آذرماه 1384 Type : خلاصه, Lecturer,
69.

كروم آگار كانديدا براي تشخيص سريع گونه هاي كانديدا


نخستين همايش منطقه اي ميكروبيولوژي و جنبه هاي متنوع آن.
Location: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال گروه ميكروبيولوژي دانشكده عل,
Date: 13 آذرماه 1384-Type : خلاصه, Lecturer,
70.

مطالعه منابع عفونت هاي قارچي بيمارستاني در بخش هاي پيوند و مراقبت هاي ويژه در يك بيمارستان آموزشي در تهران


نخستين همايش منطقه اي ميكروبيولوژي و جنبه هاي متنوع آن.
Location: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال گروه ميكروبيولوژي دانشكده عل,
Date: 13 آذرماه 1384 -Type : خلاصه, Lecturer,
71.

ايجاد اسكلروتيا در آسپرژيلوس فلاووس هاي جدا شده از بيماران با استفاده از محيط هاي كشت مختلف


پنجمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي,
Date: 24 آبان 1384 -26 آبان 1384 Type : خلاصه, Lecturer,
72.

بررسي كلينيزاسيون پوستي گونه هاي مالاسزيا در نوزادان بستري در بيمارستان ها تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران با استفاده از روش PCR


پنجمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي,
Date: 24 آبان 1384 - 26 آبان 1384 Type : خلاصه, Lecturer,
73.

ارزيابي كيفي و كمي روش هاي boiling , galss- beads و Freeze – thawing در استخراج DNA ژنومي از مخمرها


پنجمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي,
Date: 24 آبان 1384 - 26 آبان 1384 Type : خلاصه, Lecturer,
74.

Anti-cryptococcal – globulin –latx production for detection of Cryptococcus neoformans polysaccharrid antigen in cryptococcosis


پنجمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي,
Date: 24آبان 1384 -26 آبان 1384 Type : خلاصه, Lecturer,
75.

ايزوله هاي كلينيكي كانديدا آلبيكنس و حساسيت آنها به داروهاي ضد قارچي


پنجمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي,
Date: 24 آبان 1384- 26 آبان 1384Type : خلاصه, Lecturer,
76.

قارچها به عنوان عامل مسبب پوليپ بيني در تهران ، ايران


پنجمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي,
Date: 24 آبان 1384-26 آبان 1384Type : خلاصه, Lecturer,
77.

تازه هاي بيماريهاي قارچي


كنفرانس علمي هفتگي بيمارستان پارس ، بيماريهاي عفوني
Date: 23/3/85-Type : سخنرانی, Lecturer,
78.

بيماريهاي فرصت طلب قارچي و تشخيص آزمايشگاهي آنها


برنامه مدون آموزش مداوم
Location: ايستگاه تحقيقات بهداشتي منطقه آبادان وابسته به دانشكده بهداشت و ,
Date: 24 بهمن 1383-26بهمن 1383Type : سخنرانی, Lecturer,
79.

شناسائي و تعيين توالي ژن كد كننده بتاتوبولين ( Beta- tubulin ) در قارچ ترايكوفايتون روبروم


سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 21 آذرماه 1383-25آذرماه 1383Type : خلاصه, Lecturer,
80.

Rate of skin colonization of Malassezia spp. In hospitalized neonates


Rate of skin colonization of Malassezia spp. In hospitalized neonates
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران,
Date: 7 مهرماه 1383- 10 مهرماه 1383Type : خلاصه, Lecturer,
81.

Malassezia microflora of normal adults


هفتمين كنگره درماتولوژي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران.,
Date: 7 مهرماه 1383- 10 مهرماه 1383Type : خلاصه, Lecturer,
82.

شركت در پانل و سخنراني تحت عنوان عفونت هاي سيستميك قارچي و مشكلات تشخيصي آنها


دوازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 27 ديماه 1382 -اول بهمن 1382 Type : سخنرانی, Lecturer,
83.

ماي ستوما در ايران گزارش 7 مورد


دوازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 27 ديماه 1382- اول بهمن 1382Type : خلاصه, Lecturer,
84.

بررسي فلور مالاسزيايي بالغين


دوازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 27 ديماه 1382- اول بهمن 1382Type : خلاصه, Lecturer,
85.

تازه هاي طبقه بندي مالاسزيا و روش هاي تشخيص آزمايشگاهي


دومين كنگره ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي
Date: 20 ديماه 1382- 22 ديماه 1382Type : خلاصه, Lecturer,
86.

قارچها و آلودگي آنها در بستر آبهاي ايران و اثرات غير مستقيم آن بر سلامتي انسان


چهارمين همايش سراسري انگل شناسي و بيماريهاي انگلي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي مشهد ,
Date: 21مهرماه 1382-24 مهرماه 1382Type : خلاصه, Lecturer,
87.

اثر عصاره سوماتيك و فيلتره فوزاريوم سولاني بر روي لكوسيت هاي خون محيطي موش


چهارمين همايش سراسري انگل شناسي و بيماريهاي انگلي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي مشهد ,
Date: 21مهرماه 1382- 24 مهرماه 1382Type : خلاصه, Lecturer,
88.

بررسي توزيع گونه هاي مالاسزيا در مبتلايان به پيتريازيس ورسيكالر و افراد سالم در تهران- ايران


چهارمين همايش سراسري انگل شناسي و بيماريهاي انگلي ايران.
Location: دانشگاه علوم پزشكي مشهد ,
Date: 21 مهرماه 1382- 24مهرماه 1382Type : خلاصه, Lecturer,
89.

جداسازي و شناسائي گونه هاي مالاسزيا از بيماران مبتلا به درماتيت سبورئيك و افراد سالم


يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 9 اسفند 1381- 13 اسفند 1381Type : خلاصه, Lecturer,
90.

بررسي و مطالعه بيماريهاي قارچي ريه در بيماران بستري در مراكز بهداشتي درماني تهران


يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 9 اسفند 1381-13 اسفند 1381Type : خلاصه, Lecturer,
91.

تشخيص بيماريهاي قارچي احشائي


برنامه مدون آموزش مداوم ويژه دكتري حرفه اي ، متخصصين علوم آزمايشگاهي و پاتولوژي
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران,
Date: 24 آذرماه 1381- 26 آذرماه 1381Type : سخنرانی, Lecturer,
92.

برخورد دو گانه سيستم ايمني در عفونت هاي كانديدائي راجعه واژن


همايش ساليانه پاتولوژي
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران,
Date: 4 آبان 1381-9 آبان 1381Type : خلاصه, Lecturer,
93.

سخنراني تحت عنوان عفونت هاي فرصت طلب قارچي


برنامه مدون علوم آزمايشگاهي
Location: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ,
Date: 29 بهمن1380- 2 اسفند 1380Type : سخنرانی, Lecturer,
94.

سخنراني در پانل تحت عنوان عفونت هاي قارچي سيستميك


دهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرميسري ايران
Date: 15 ديماه 1380- 19 ديماه 1380Type : سخنرانی, Lecturer,
95.

شناسائي گونه هاي مهم كانديدا با استفاده از روش مولكولي PCR-restriction enzyme


دهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرميسري ايران
Date: 15 ديماه 1380-19 ديماه 1380Type : خلاصه, Lecturer,
96.

PCR تايپينگ ايزوله هاي ايراني ترايكوفايتون روبروم بوسيله تكثير سكانس هاي تكرار شونده در ناحيه NTS ريبوزومال DNA


دهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرميسري ايران
Date: -15 ديماه 1380-19 ديماه 1380Type : خلاصه, Lecturer,
97.

آسپرژيلوزيس ريوي


دهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرميسري ايران
Date: 15 ديماه 1380- 19ديماه 1380Type : خلاصه, Lecturer,
98.

بررسي نوكارديوزيس در بيماران ريوي بستري و ارجاعي به مراكز درماني مرجع تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران


چهارمين كنگره ميكروب شناسي
Location: دانشگاه شاهد ، دانشكده پزشكي ,
Date: 15 آبان 1380-17 آبان 1380Type : خلاصه, Lecturer,
99.

آسپرژيلوزيس ، كانديديازيس ، موكورمايكوزيس ، كريپتوكوكوزيس


پنجمين بازآموزي انگل شناسي و قارچ شناسي
Location: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ,
Date: 26 شهريور 1380- 29شهريور 1380Type : سخنرانی, Lecturer,
100.

بررسي عفونت هاي قارچي در بيماران ريوي بستري و مراجعه كننده به بيمارستانهاي امام خميني (ره) و دكتر شريعتي و قارچ شناسي دانشكده به


سومين كنگره سراسري انگل شناسي پزشكي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي ساري ,
Date: 9 اسفند 1379- 11اسفند 1379Type : خلاصه, Lecturer,
101.

مقايسه دو روش نمونه برداري بوسيله سواب و اسكالپل از عفونت هاي قارچي جلدي و مخاطي


سومين كنگره سراسري انگل شناسي پزشكي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي ساري ,
Date: 9 اسفند 1379-11 اسفند 1379Type : خلاصه, Lecturer,
102.

بررسي و تشخيص بيماريهاي قارچي و جلدي در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي – درماني شيراز


نهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 25 دي ماه 1379-29دي ماه 1379Type : خلاصه, Lecturer,
103.

عفونت هاي سيستميك قارچي و طرز تشخيص آزمايشگاهي آنها


برنامه مدون آموزش مداوم انگل شناسي
Location: دانشگاه علوم پزشكي زنجان ,
Date: 13 دي ماه 1379- 16 دي ماه 1379Type : سخنرانی, Lecturer,
104.

بررسي اثر داروهاي ضد قارچي بر روي ترايكوفايتون منتاگروفايتيس و ترايكوفايتون روبروم و گونه هاي حد واسط اين دو به روش اين ويترو.


سومين كنگره سراسري ميكروبيولوژي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي همدان,
Date: 1 شهريور ماه 137- 3 شهريور ماه 13Type : خلاصه, Lecturer,
105.

بيماريهاي قارچي فرصت طلب


چهارمين دوره باز آموزي انگل شناسي و قارچ شناسي
Location: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ,
Date: 6 تيرماه 1379- 9 تيرماه 1379Type : سخنرانی, Lecturer,
106.

دومين كنگره سراسري مالاريا در ايران


دومين كنگره سراسري مالاريا در ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 26 ارديبهشت ماه - 28ارديبهشت ماه Type : خلاصه, Participant,
107.

عفونت هاي فرصت طلب و منتشره قارچي


برنامه مدون آموزش مداوم رشته علوم آزمايشگاهي
Location: دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم,
Date: 10 ارديبهشت 78- 13ارديبهشت 78Type : سخنرانی, Lecturer,
108.

عفونت هاي قارچي احشائي


برنامه مدون آموزش مداوم ويژه متخصصين و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي
Location: دانشگاه علوم پزشكي ايران. شبكه بهداشت و درمان كرج,
Date: 14 بهمن 1378 -Type : سخنرانی, Lecturer,
109.

عفونت هاي قارچي فرصت طلب در بيماران با نقص سيستم ايمني و طرز تشخيص آزمايشگاهي اين عفونت ها


هشتمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 26 دي ماه 1378- 30 دي ماه 1378Type : سخنرانی, Lecturer,
110.

شركت در پانل ( برخورد با بيماران تب دار با نقص ايمني )


هشتمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Date: 26 دي ماه 1378.- 30دي ماه 1378.Type : سخنرانی, Lecturer,
111.

تحت عنوان عفونت هاي قارچي سيستميك براي متخصصين مختلف باليني در بيمارستان پارس ، تهران 1378


اولين دوره بازآموزي انگل شناسي و قارچ شناسي .
Location: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ,
Date: 24 آبان 1378- 27 آبان 1378Type : سخنرانی, Lecturer,
112.

كانديديازيس ، كريپتوكوكوزيس آسپرژيلوزيس و موكورمايكوزيس


اولين دوره بازآموزي انگل شناسي و قارچ شناسي
Location: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ,
Date: 24 آبان 1378- 27 آبان 1378Type : سخنرانی, Lecturer,
113.

روش هاي نمونه برداري و ارسال نمونه هاي قارچي و استفاده از نگهدارنده


برنامه مدون آموزش مداوم ويژه متخصصين علوم آزمايشگاهي
Location: دانشگاه علوم پزشكي اروميه ,
Date: 13 تيرماه 1378- 17تيرماه 1378Type : سخنرانی, Lecturer,
114.

بيماريهاي قارچي شناخته شده در ايران ( احشائي )


برنامه مدون آموزش مداوم ويژه متخصصين علوم آزمايشگاهي
Location: دانشگاه علوم پزشكي اروميه ,
Date: 13 تيرماه 1378- 17تيرماه 1378Type : سخنرانی, Lecturer,
115.

بيماريهاي قارچي شناخته شده در ايران ( زير جلدي )


برنامه مدون آموزش مداوم ويژه متخصصين علوم آزمايشگاهي
Location: دانشگاه علوم پزشكي اروميه ,
Date: 13 تيرماه 1378- 17تيرماه 1378Type : سخنرانی, Lecturer,
116.

نقش عفونت هاي قارچي در بيماريهاي گوش و حلق و بيني


سخنراني براي اعضاء انجمن گوش و حلق و بيني در سازمان نظام پزشكي
Date: مهرماه 1377-Type : سخنرانی, Lecturer,
117.

گزارش يك مورد آلشريازيس جلدي


كنگره سراسري بيماريهاي پوست،
Location: دانشگاه علوم پزشكي ايران,
Date: 17 شهريور 1377 - 19شهريور 1377 Type : خلاصه, Lecturer,
118.

اولين كنگره حشره شناسي پزشكي ايران


Location: انستيتو پاستور تهران,
Date: 23 خرداد 1377.-25خرداد 1377.Type : خلاصه, Participant,
119.

بررسي عفونت هاي قارچي در بيماران بستري در بخش ريه بيمارستان دكتر شريعتي تهران.


دهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيائي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و ششمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي شيراز ,
Date: -19 آبان 1376- 22آبان 1376Type : خلاصه, Lecturer,
120.

بررسي سينوزيت هاي قارچي در مراكز بهداشتي درماني تهران 75-1374


دومين كنگره سراسري بيماريهاي انگلي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 27 مهرماه 1376- 30مهرماه 1376Type : خلاصه, Lecturer,
121.

كنگره خون و بيماريهاي مرتبط


Location: انستيتو پاستور ايران ,
Date: 1 دي ماه 1375- 3 دي ماه 1375Type : خلاصه, Participant,
122.

پنجمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران


Date: 12 آذرماه 1375- 15 آذرماه 1375Type : خلاصه, Participant,
123.

كنترل عفونت هاي قارچي بيمارستاني


كنفرانس هاي علمي معاون درمان و دارو
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران . مجتمع بيمارستاني امام خميني ، كنترل ع,
Date: 26 فروردين 1375-Type : سخنرانی, Lecturer,
124.

تعيين عوامل قارچي موجود در محيط بخش پيوند مغز استخوان


سومين كنگره سراسري بيوشيمي و علوم آزمايشگاهي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي تبريز ,
Date: 8 مهر 1374- 11 مهر 1374Type : خلاصه, Lecturer,
125.

جدا سازي نوكارديا از بيماران ريوي با استفاده از محيط كشت انتخابي پارافين آگار در بخش ريه بيمارستان دكتر شريعتي تهران


سومين كنگره سراسري بيوشيمي و علوم آزمايشگاهي ايران
Location: دانشگاه علوم پزشكي تبريز ,
Date: 8 مهر 1374.-11مهر 1374.Type : خلاصه, Lecturer,
126.

دومين كنگره سراسري دانشجوئي دامپزشكي ايران


Date: 25 ارديبهشت 1374-27 ارديبهشت 1374Type : خلاصه, others,
127.

بررسي نوكارديوزيس در ايران


كنگره سراسري علوم آزمايشگاهي
Location: دانشگاه علوم پزشكي مشهد,
Date: 11 ارديبهشت 137- 14ارديبهشت 1372Type : خلاصه, Lecturer,
128.

بررسي موارد آسپرژيلوزيس در ايران


كنگره سراسري علوم آزمايشگاهي
Location: دانشگاه علوم پزشكي مشهد,
Date: 11 ارديبهشت 1372- 14ارديبهشت 1372Type : خلاصه, Lecturer,
129.

بيماريهاي قارچي احشائي


اولين دوره باز آموزي انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي
Location: انستيتو پاستور ايران,
Date: 26 آبان 1371، -27 آبان 1371، Type : سخنرانی, Lecturer,
130.

بررسي شيوع ولووواژينيت هاي كانديدائي در سي مسترهاي مختلف بارداري و استفاده از تست هاي آزمايشگاهي در تعيين گونه هاي جدا شده


اولين كنگره تشخيص آزمايشگاهي در طب باليني
Location: دانشگاه علوم پزشكي اروميه,
Date: 23 شهريور 1370- 25 شهريور 1370Type : خلاصه, Lecturer,
131.

گزارش يك مورد آسپرژيلوزيس مهاجم


دومين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران.
Location: دانشگاه علوم پزشكي تبريز ,
Date: 8 مهر 1368 -13 مهر 1368 Type : خلاصه, Lecturer,
132.

گزارش يك مورد آسپرژيلوماي ريوي


اولين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري شايع در ايران و كاربرد مناسب آنتي بيوتيكها
Location: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ,
Date: مهرماه 1367.-Type : خلاصه, Lecturer,
1.

Journal of Mycology Research


Editorial Board Member,
2.

Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases


Editorial Board Member,
3.

Iranian Journal of Parasitology


Editorial Board Member,
1.

Basic knowledge


1.

Iranian society of infectious diseases and tropical medicine


Activity Type:Others
2.

International society for human and animal mycology (ISHAM)


Activity Type:Others
3.

Iranian society of parasitology


Activity Type:Others
1. Systemic Mycoses
Top