دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
سیدرضا مجدزاده
نسخه چاپی

سیدرضا مجدزاده

درس اپيدميولوژي اجتماعي

درس ايپدميولوژي اجتماعي

نابرابري: يك سري از اسلايد ها را براي نمونه در اين [پيوند] قرار مي دهم. دانشجويان محترم كارشناسي ارشد توجه داشته باشند علاوه بر مطالعه مطالب كلاس و اسلايدها حتما مقاله اين [پيوند] به خوبي مطالعه نمايند.
تمرين مربوط به محاسبه نابرابري را مي توانيد از اين [پيوند] بيابيد. مقالات منتخبي كه در اين زمينه مطرح هستند كه شامل چند ابزار نيز مي باشند در اين [پيوند] هستند.
پژوهش هاي مشاركتي مبتني بر جامعه: اسلايدها را از [اينجا] و ابزار نقد آن ها را در اين [پيوند] بيابيد. براي اين قسمت لازم است كه يك مقاله مداخله اي CBPR را بيابيد و سپس آن را با اين ابزار نقد كنيد.
شبكه اجتماعي: اسلايد هاي شبكه اجتماعي را در [اينجا] مشاهده فرماييد. متن تمرين در [اينجا] آمده است. دو فايل براي اين تمرين احتياج دارد كه در اين [پيوند] و اين [پيوند] مي توانيد بدست بياوريد.
امتحان:
الف) از كتاب Methods in Social Epidemiologyنويسندگان Michael Oaks و Jay Kaufman
فصول 5، 6 و ده
ب) فصل 4 از كتاباصلاحات نظام سلامت كه ترجمه كتاب Getting Health Sector Reform Right مي باشد
پ) كتاب درآمدي بر عدالت در نظام سلامت نوشته دكتر كامران باقري لنكراني، فرهاد لطفي و زهرا كريميان
ت) از كتاب Rethinking Social Epidemiology، فصل 13

ث) مقاله Social Network Analysis as an Analytic Tool for Interaction Patterns در Ann Fam Med 2005;3:443-448. DOI: 10.1370/afm.344