دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

سيد حسن فيروزآبادي

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
هیئت علمی بازنشسته
پزشكي هسته اي
درباره