دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

شيرين حسني رنجبر

اطلاعات تماس
http://tums.ac.ir/faculties/sh_hasani
تلفن: :+9821 88220076
فکس: : +9821 88220052
آدرس: بیمارستان شریعتی- طبقه
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
مرکز تحقیقاتی
غدد و متابوليسم
درباره