Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Shiva Mousavi

Contact Information
Tel: 09124188025
Academic Rank
Lecturer
School
Rehabilitation
Physiotherapy
About
CV last edited on: 2016/21/11

1.

M.S


فیزیوتراپی, دانشگاه علوم پزشکی تهران, تهران, ایران, 1367

B.Sc

1.

کارآموزی بالینی


1367-تا کنون دانشکده توان بخشی,B.Sc.
2.

فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی-عروقی وتنفسی


1365-تا کنون دانشکده توان بخشی,B.Sc.
3.

رشد روانی-حرکتی


1382 دانشکده توان بخشی,B.Sc.
4.

اصول توان بخشی-دوره شبانه


1386 دانشکده پرستاری و مامایی,B.Sc.
5.

اصول توان بخشی-دوره روزانه


1386 دانشکده پرستاری و مامایی,B.Sc.
6.

حرکت درمانی1


1385 دانشکده توان بخشی,B.Sc.
7.

مبانی فیزیوتراپی


1384 دانشکده توان بخشی,B.Sc.
8.

بیماریهای قلبی-عروقی و تنفسی


1387-تا کنون دانشکده توان بخشی,B.Sc.

مشاور

1.

ترجمه-بومی سازی-تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی بیماری نارسایی احتقانی قلب کانزاس سیتی (kccq


حسن تمرتاش,
M.S, فیزیوتراپی, 93/11/28
2.

بررسی مقایسه ای خطای بازسازی وضعیت ناحیه ی سرو گردن ورزشکاران کشتی گیرو تکواندو کارو افراد غیر ورزشکار


معصومه یداللهی,
M.S, فیزیوتراپی, 93/11/28
3.

اثر تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی بر شدت درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لنف ادم ثانویه پس از جراحی های سرطان پستان


سپیده نفیسی,
M.S, فیزیوتراپی,
4.

اثر تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی بر حجم لنف ادم ثانویه اپندام فوقانی پس از جراحی های سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی انیستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی


سپیده نفیسی,
M.S, فیزیوتراپی,

داور

1.

the effects of cardiac rehabilitation on changes in anthropometric measurements of obesity among diabetic and non diabetic men with coronary artery disease referred to cardiac rehabilitation


بشری جمشید پور,
M.S, فیزیوتراپی,
2.

برسی تاثیر بازتوانی قلبی بر تغییرات پروفایل چربی خون زنان و مردان ایرانی مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه کننده به بخش بازتوانی قلبی بیمارستا امام خمینی


احسان افضل آقایی,
M.S, فیزیوتراپی,

راهنما

1.

بررسی ارتباط بین متغیر های دموگرافیک وشدت بیماری با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به COPD


حسن پور,
M.S, فیزیوتراپی,
2.

بررسی شیوع شانه درد در بیماران زن پس از جراحی بای پس شریان کرونر قلب


جلیل میرزا خانپور,
B.Sc, فیزیوتراپی,

Farsi

1.

تکنیکهای هارمونیک در فیزیوتراپی


Authors: دکتر هادیان- شیواموسوی
فارسی, Publisher: دانشگاه علوم پزشکی تهراان, 1388, تالیف و ترجمه

Papers

Farsi

2.

تکرار پذیری بین جلسات پارامتر های مرکز فشار در بیماران مبتلا به درد میوفاشیال گردن


Authors: دکتر اوتادی-دکتر طالبان-دکتر هادیان-دکتر شادمهر-دکتر انصاری-سعید امام دوست-شیوا موسوی
پذیرش نهایی شده در نو بت چاپ می باشد,
4.

اثر تکنیک های فیزیوتراپی ضد احتقانی بر شدت درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لنف ادم ثانویه پس از جراحی های سرطان پستان


Authors: سپیده نفیسی-دکتر هادیان-دکتر باقری-فرناز رضوی-شیوا موسوی-دکتر جلایی
توان بخشی نوین, Vol.7, No.4,
5.

بومی سازی و تعیین اعتبار و تکرارپذیرینسخه فارسی پرسشنامه جراحان شانه و آرنج آمریکا برای ارزیابی عملکرد شانه ورزشکاران با آسیب های شانه


Authors: فائزه سادات هاشمی-دکتر موسوی-دکتر عطارباشی-دکتر طالبیان-شیوا موسوی
توان بخشی نوین, Vol.7, No.no1,
7.

اجرای هدفمند آموزش به شیوه کار در گروهای کوچک برای دانشجویان سال دوم فیزیوتراپی: ارزیابی مقایسه ای تاثیر آموزش بر میزان رضایت و یادگیری


Authors: دکتر قطبی-ماندانا شیرازی-دکتر جلایی-دکتر باقری-دکتر نقدی-شیوا موسوی
توان بخشی نوین, Vol.5, No.3,
8.

بررسی تاثیر بازتوانی قلبی برتغییرات پروفایل جربی خون زنان ومردان ایرانی مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه کننده به بخش باز توانی قلبی بیمارستان امام خمینی


Authors: افضل آقایی-دکتر هادیان-دکتر عطارباشی-دکتر توکل-دکترزند پارسا-دکتر حلایی-دکتر عبدالهی-شیوا موسوی
توان بخشی نوین, Vol.4, No.1-2,
9.

مقایسه دامنه روتیشن مفصل ران در دو وضعیت نشسته و خوابیده


Authors: دکتر آزاده شادمهر-شیوا موسوی- طاهره قوی بنیه
مجله علوم پزشکی مدرس, Vol.9, No.no2,
10.

مقایسه تاثیر اضافه نمودن روش درمانی مکمل با درمان رایج فیزیوتراپی در کمر درد ناشی از استئوآرتریت در زنان


Authors: دکتر طالبان-دکتر علیایی-شیوا موسوی-پگاه خواجوی-عاطفه طالبیان
مجله دانشکده پزشکی, Vol.2, No.64,

English

1.

the comparison between spectral and entropic measures following fatigue in erector spinae muscles


Authors: سعید طالبیان --مریم صبا-حسین باقری-غلامرضا علیائی-شیوا موسوی
journal of Rehabilitation sciences and Research, Vol.دوره3-شماره1,
Top