دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

ميترا ذوالفقاري

اطلاعات تماس
http://www.tums.ac.ir/faculties/pages/?contentID=442
تلفن: +982188978088
فکس: +982188969594
آدرس: تهران- بلوار کشاورز. خیابان نادری. بن بست دولتشاهی. دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
مجازی
یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی
درباره
آخرین به روزرسانی: 1398/04/12

1.

Ph.D


e-learning, Distance Education planning .PNU, Tehran, Tehran, Iran, 2005-2009
Thesis Title:Designing & implementing the blended learning system in Nursing & Midwifery College of Tehran University of Medical Science
Supervisor:Dr. Sarmadi. Dr. Negarandeh
2.

M.S


Nursing, Bagheatallah University, Tehran, Tehran, Iran, 1994-1997
3.

B.Sc


Nursing, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran, 1988-1992
1.

PERSIAN


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
2.

English


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
1.

دریافت لوح تقدیر در همایش نواوری دانشگاه


2017,
2.

استاد برگزیده دانشکده مجازی در چهارمین جشن یکپارچه دانشگاه علوم پزشکی تهران


2016,
3.

برگزیده مجری طرح دانشگاهی در هفتمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری.


2015,
4.

Top student in the in the Comprehensive PhD Exam Piam Nour University


2009,
5.

Award from Science and Industry Iran University for selected my PhD-thesis related to e-learning


2009,
6.

Award from The Chancellor Dr Larijani, for Successful educational process entitled:Implementation of Blended Learning system


2009,
7.

Top student in the Bagheatallah University


1997,
8.

Top student in the Comprehensive Nursing Exam in Shiraz University of Medical Sciences


1992,

M.S

1.

Fundamentals of Technology enhanced Learning and Cognition


2014-up to now Virtual school,M.S.
2.

Educational Technology


2014-up to now Virtual school,M.S.
3.

Introduction to e-learning


2013-up to now Virtual school,M.S.
4.

Program design seminar


2013-up to now Virtual School,M.S.
5.

applied research Design in e-Learning


2012-UP to now Virtual School,M.S.
6.

Ethics in information technology


2012-up to now Virtual School of TUMS,M.S.
7.

Critical care Nursing


2004-2011 Nursing collage of TUMS,M.S.
8.

Gynocology


2005-2013 Nursing School,M.S.
9.

Nursing Concept


2007-2013 pain, dilirium, sleep, paliative care,..., Nursing & Midwifery School,M.S.
10.

Medical-Surgical Nursing


2004-2011 Faculty of Nursing& Midwifery,M.S.

B.Sc

1.

Obstetrics & gynecology


2000-2012 Faculty of Nursing& Midwifery,B.Sc.
2.

Fundamentals of nursing


1999-2004 Faculty of Nursing& Midwifery,B.Sc.
3.

CCU-ICU


2000-2013 Nursing & Midwifery School,B.Sc.
4.

First aid


1998-2005 Faculty of Nursing& Midwifery,B.Sc.
5.

Medical-Surgical Nursing 1


2000-2010 Faculty of Nursing& Midwifery,B.Sc.
6.

Maternity Nursing


1998-2009 Nursing collage of TUMS,B.Sc.
7.

Patient educatin


2000-2012 Nursing & Midwifery School,B.Sc.
1.

Educational Technology


Virtual School, Virtual school, Oral Presentation & Abstract, Lecturer
2.

e-learning


Virtual School, Virtual school, 2011 up to now, Oral Presentation & Abstract, Lecturer
3.

ethics in educational research


Tehran University of Medical Sciences, 2013 Presentaion, Lecturer
4.

satisfaction of e-learning in tums


USM University, Penang Malaysia, ICDEL procceding book. ISI, 12 July 2010 14 July 2010, Presentaion, Lecturer
5.

Impact of Nurse Short Message Services and Telephone Follow-ups on diabetic adherence


Federation of European Nurses in Diabetes. , Vienna, Austria, 25-September 200 26 September 200, Poster Presentaion, Lecturer
6.

Learning Outcomes in Two Different Teaching Approach: E-Learning versus Lecture


2008International Conference of Education, Research and Innovation. , Madrid, Spain, 2008 2008, Presentaion, Lecturer
7.

Effect of Touch on pain


PAIN ORGANIZATION, Barcelona, 2004 2004, Poster, Lecturer
8.

Effect of Therapeutic touch in anxiety


European Congress of Psychiatry , Nice, March 4- 2006 March 8 2006, Poster, Lecturer
1.

Evaluating the effect of gamified features in effectiveness of training mothers about child oral health care by smartphone application


Status: Running, Executers: zolfaghari, Mohebi, Sponser: Tehran University of Medical Sciences, Location: Virtual school, 2019-2020
2.

The effect of computer-based simulator on basic clinical psychomotor skill performance and patients prepration for intubation and laryngoscopy


Status: Completed, Executers: zolfaghari, Abasi, Sponser: TUMS, Location: Virtual school, 2018-2019
3.

Comparison the effect of e-Learning of health needs assessment vs. workshop on the performance of experts in health centers of Islamshahr, Tehran University of Medical Sciences


Status: Completed, Executers: zolfaghari, Ghavami, Sponser: TUMS, Location: Virtual school, 2018-2019
4.

Factors influencing the use of e-learning platform in teaching at Tehran University of Medical Sciences: A hybrid approach


Status: Completed, Executers: Zolfaghari M, Mohammadi A, Mojtahedzadeh R, Gharib M, Sponser: Tehran University of Mdeical Sciences, Location: Virtual school, 2013-2014
5.

Relationships between critical thinking skills and nursing competence of clinical nurses in intensive care units


Status: Completed, Executers: Dr Zolfaghari, Sponser: TUMS, Location: Ardabil Hospital, Main Partners: Hoshmandi, 2012-up to now
6.

Effect of henna dye on oxygen saturation measuring by pulse oxymetry


Status: Completed, Executers: Dr Zolfaghari, Sponser: Nursing & Midwifery Care Research Center of TUMS, Location: Dormitory & Hospital, Main Partners: Moradi Majd, 2012-up to now
7.

The effect of cognitive-behavioral intervention on assesment and overcomes barriers to regimen adherence in hemodialysis patients


Status: Completed, Executers: Dr Zolfaghari, Sponser: Nursing & Midwifery Care Research Center of TUMS, Location: fars Hospital, Main Partners: Sokhak, 2012-up to now
8.

The effects of guideline implementation for prevention of ventilator associated pneumonia on critical care nurses' performance: active vs passive way.


Status: Completed, Executers: Dr Zolfaghari, Sponser: Nursing & Midwifery Care Research Center of TUMS, Location: Emam Hospital, Main Partners: Behesh Aeen, 2012-up to now
9.

Comparison of: Family-centered teaching and patient-centered teaching on addherence of theraputic regime and hemodialysis complications


Status: Completed, Executers: Dr Zolfaghari, Sponser: Nursing & Midwifery Care Research Center of TUMS, Location: Emam Hospital, Main Partners: Asgari, 2012-up to now
10.

Evaluating the effect of communication skills training(CST) on patients' satisfaction and nurse self-efficacy and job satisfaction in Hemodialysis ward Urmia hospitals in 2011.


Status: Completed, Executers: Dr Zolfaghari, Sponser: Nursing & Midwifery Care Research Center of TUMS, Location: Emam Hospital, Main Partners: Safari, 2011-up to now
11.

The effect of favorite music in physiological and behavioral parameter of pain in critical ill


Status: Completed, Executers: Dr Zolfaghari, Sponser: Nursing & Midwifery Care Research Center of TUMS, Location: Emam Hospital, Main Partners: Ajri, 2011-2012
12.

The effect of Nursing based Multifactorial intervention in sleep of hospitalized patients in CCU


Status: Completed, Executers: Dr Zolfaghari, Sponser: Nursing & Midwifery Care Research Center of TUMS, Location: Shariati Hospital, Main Partners: Farokhnejad, 2011-2012
13.

Validity and reliability of a Persian version of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU)


Status: Completed, Executers: Dr Zolfaghari, Sponser: TUMS, Location: Emam Hospital, Main Partners: Dr.Arbabi, 2011-2012
14.

Early versus late ambulation following transfemoral catheterization for prevention of vascular complications. A Systematic Revie


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari,
15.

Investigation the effect of health education based on health belief model on smoking prevention behavior in female adolescences


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2009
16.

Investigating the effect of educational package on adolescent girl’s micronutrient intake in Tehran’s 17th district’s middle sch


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari,
17.

Impact the effect of muli-factorial intervention on delirium prevention and length of stay in hospital in open heart surgery of


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2010
18.

Designing & implementing the blended learning system in Tehran University of Medical Science


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2008
19.

Effect of education on nutritional behaviour in order to cancer prevention on mothers of students in Pre-university centers of


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2008-2009
20.

Comparison the effect of nurse telephone follow-up and short message service(SMS) on diabetic control situation in patients wit


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2007-2008
21.

Investigation of student's Knowledge, Attitude and Practice about preventive ways of using Ecstasy in public female's Pre- Univ


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2007-2008
22.

life style of Tehran citizens toward cancer prevention years


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2006
23.

Determine of educational need of diabetic patients about prevention of complications in Diabetic Center of Tehran Medical Univer


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2006
24.

The Comparison of Two Teaching Approaches: Traditional Method and DLN on Nursing Students Learning Outcomes


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2006
25.

The assessment of the relation between female teenager's life style and prevention of osteoporosis in zone 17 of Tehran city


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2005
26.

The influence of air pollution on the bone mineral density and serum markers in different areas of Tehran


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2005
27.

The effects of close tracheal suction system versus open endotracheal suction system on vital sign of patients in ICU


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2006
28.

The incidence of Osteoporotic hip Fracture Iranian Multicenters Osteoporosis Study (IMOS) – Tehran


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2005
29.

An Investigation of Individual Causes Affecting Quality of Life Patients with Heart Failure who referred to Clinics of Tehran Un


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2005-2006
30.

The effect of muscle progressive relaxation therapy on dysmenorrheal of nursing student, Tehran


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2002
31.

Assessment of quality of life of the disable clients (war victims) in Tehran


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2003
32.

A comparison of the effect of Muscle Progressive Relaxation Therapy and Therapeutic Touch on anxiety and vital sign and cardiac


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 2000
33.

The effect of therapeutic touch on vital sign & cardiac arrhythmia in Cardiac catheterization female clinet


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 1996-1997
34.

The effect of therapeutic touch on anxiety


Status: Completed, Executers: M. Zolfaghari, 1996

Advisor/Consulter

1.

Assessing the relationship between usage rate and satisfaction from e-learning facilities and students' learning style


Daruosh Gholipour Mofrad Dashtaki,
M.S, E-learning Planning in Medical Science, 2018
2.

Comparison the effect of two types short message service(SMS) in patients with prosthetic heart valves on adherence.


Sedri,
M.S, Critical Care, 2013
3.

Effectiveness of multifactorial intervention on implementation physical restraint standards in ICU patient


P.Moradi Majd,
M.S, Critical Care, 2013
4.

The effect of application of critical-care pain observation tool in patients with decreased level of consciousness on pain Management of nurses in general intensive care unit


Gholi Zadeh,
M.S, Critical Care, 2012
5.

Investigation the effect of health education based on health belief model on smoking prevention behavior in female adolsences in cultural centers of zone 17 of Tehran city 2008-2009.


Mohamadi,
M.S, Nursing, 2010
6.

Evaluation of the effects of designed exercise programmed on the fatigue on dialysis patient " "


Hadian,
M.S, Nursing, 2010
7.

The effectiveness of Family_Center Empoverment Model on treatment regime adherence in patients undergo coronary bypass graft surgery


Sanaee,
M.S, Nursing, 2011
8.

The assessment of the relation between female teenager’s life style and prevention of osteoporosis in zone 17 of Tehran city


Zaraee,
M.S, Nursing, 2006
9.

The effect of education and follow-up using peak flow meter based on asthma action plan on asthma control.


Piroozmand,
M.S, Nursing, 2011
10.

Investigating the effect of educational package based on trans theoretical stage of change model (TTM) on adolescent girl’s micronutrient intake in Tehran’s 17th district’s middle schools.


Sana Eybpoosh,
M.S, Nursing, 2010
11.

Investigation the effect of education on nutritional behaviour in order to cancer prevention on mothers of students in public pre- university centers of zone 17 in Tehran city 2008-2009


Mirbazegh,
M.S, Nursing, 2009
12.

Investigation of student's Knowledge, Attitude and Practice about prevention of using Ecstasy in public female's Pre- University centers of zone 17 in Tehran city in the year 2007-2008


Hekmat,
M.S, Nursing, 2008
13.

The survey of quality life in female CHF patients


Hatami,
M.S, Nursing, 2006

Supervisor

1.

Designing and evaluating the efficacy of Mobile Cardiac Dysrhythmia Simulator Application On Critical Care Nurses’ Knowledge and satisfaction in comparison with handout.


Mohsen Abadi,
M.S, E-learning Planning in Medical Science, 2018
2.

Comparing educational effect of linear versus adaptive continues medical education (CME) on denists` single discolored teeth bleaching knowledge and satisfaction


Sedighe Sadat Hashemi Kamangar,
M.S, E-learning Planning in Medical Science, 2016
3.

Comparison of the effect of short message service interactive and non-interactive on adherence to medication, depression, and spiritual health among patients with major depression refer to the psychiatric clinic of Shahrekord Hajar Hospital


Najme Shahinfard,
M.S, E-learning Planning in Medical Science, 2015
4.

The effect of E-learning on kidney function of CKD patients in non-communicable centers, Tehran University of Medical Sciences


Brahimi,
M.S, e-learning, 2016
5.

The effect of cognitive-behavioral intervention on assesment and overcomes barriers to regimen adherence in hemodialysis patients


Sokhak,
M.S, Critical Care, 2012
6.

The effects of guideline implementation for prevention of ventilator associated pneumonia on critical care nurses performance:active vs passive way


Behesht Aeen,
M.S, Critical Care, 2012
7.

The comparison of effectiveness of training diabetes updates by electronic learning and booklet on knowledge and satisfaction of nurses


Badiee,
M.S, Nursing, 2013
8.

Effect of blended-Learning & current learning on nursing and midwife students self-regulation, critical and creative thinking in TUMS


Saead Pour,
M.S, Educational Technology, 2010
9.

Relationships between critical thinking skills and nursing competence of clinical nurses in intensive care units


Hooshmandi,
M.S, Critical Care, 2013
10.

Comparison of two methods of teaching: Family-centered and patient-centered in addherence of theraputic regime and hemodialysis complications


Asgari,
M.S, Critical Care, 2013
11.

The effect of favorite music in physiological and behavioral parameter of pain in critical ill


Ajri,
M.S, Critical Care, 2011
12.

The effect of Nursing based Multifactorial intervention in sleep of hospitalized patients in CCU


farokhnejad,
M.S, Critical Care, 2011
13.

The assessment of medical follow up by phone on continient of interferontherapy and quality of life in patient chronic hepatitis who liver and GI research center.


Mousafi far,
M.S, Nursing, 2007
14.

Impact the effect of mulifactorial intervention on delirium prevention and length of stay in hospital in open heart surgery of Imam Khomaini hospital at 2010


Biat,
M.S, Critical Care, 2010
15.

The Effects of closed tracheal suction system versus open endotracheal suction system on Hemodynamic respiratory rate parameters of patients in ICU


Ali Karimi,
M.S, Nursing, 2007

Referee

1.

self directed learning


nooshin kohan,
Ph.D, medical education, 1396
2.

Effect of acupressure on severity of pain and fatigue in women with multiple sclerosis.


Sobhani,
M.S, Midwifery, 2012
3.

Effect of telephone follow up on pregnancy outcome and general health of mothers with gestational diabetes


Khorshidi rooz bahani,
M.S, Midwifery, 2012
4.

Effect of Acupressure on Nausea in Patients Undergoing Strabismus Surgery


Alizadeh,
M.S, Nursing, 2010
5.

Determination the risk factors of Delirium in patients post cardio surgery


Rad,
M.S, Critical Care, 2010
6.

Relatinship between emotional intelligence with occupational stress and the quality of professional communications among nurses in cardiac care


Alipour,
M.S, Critical Care, 2012
7.

Effect of yoga exercise on quality of life of postmenoposal women


Shariat panahi,
M.S, Nursing, 2012

Farsi

1.

concept of nursing care in critical unit


Authors: M. Zolfaghari
فارسي , Publisher: Tohfeh Publication, 2010, first edition, Original
2.

Cardio Pulmonary Resuscitation, 2005


Authors: M. Zolfaghari
فارسي , Publisher: Boshra Publication, 2008, 3th edition , Original
3.

Brunner & Suddarths Textbook of Medical- Surgical Nursing


Authors: M. Zolfaghari
فارسي , Publisher: Boshra Publication., 2008, 11th edition , Original
4.

Comprehensive Nursing


Authors: M. Zolfaghari
فارسي , Publisher: Boshra Publication, 2003 , 2008, 6th edition , Original
5.

Critical Care Nursing: ICU, CCU, Dialysis, 2003


Authors: M. Zolfaghari
فارسي , Publisher: Salem Publication, 2008, 3nd edition , Original
6.

Brunner & Suddarths Textbook of Medical- Surgical Nursing 10th edition 2004


Authors: M. Zolfaghari
فارسي , Publisher: Boshra Publication, 2006, 3rd edition , Translation
7.

Handbook For textbook of Medical- Surgical Nursing 2008, Brunner & Suddarths.


Authors: M. Zolfaghari
فارسي , Publisher: Andishe rafie Publication, Translation
8.

Handbook For textbook of Medical- Surgical Nursing 2004, Brunner & Suddarths


Authors: M. Zolfaghari
فارسي , Publisher: Andishe rafie Publication, 2006, 4th edition , Translation
9.

Maternal Newborn Nursing, 2003


Authors: M. Zolfaghari
فارسي , Publisher: Boshra Publication, 2008, 7th edition , Translation
10.

Professional Nursing Text book, 2002


Authors: M. Zolfaghari
فارسي , Publisher: Andishe rafie Publication, 2008, 6th edition , Translation
11.

Pharmacotherapy in cardiac patient


Authors: M. Zolfaghari
فارسي , Publisher: Boshra Publication, 2001, Original
12.

Fundamentals of Nursing, Taylor


Authors: M. Zolfaghari
فارسي , Publisher: nursing procedures Salem Publication, 2001, Translation

مقالات

English

1.

Validity and reliability of the Persian version of the confusion assessment method for intensive care units


Authors: Mohammad Arbabi, Mitra Zolfaghari, Anahita Amirsardari, Noushin Fahimfar, Sana Eybpoosh
Nursing Practice Today, Vol.6, No.3, Year. 2019,
Download
2.

Evaluating the Effect of Monitoring through Telephone (Tele-Monitoring) on Self-Care Behaviors and Readmission of Patients with Heart Failure after Discharge


Authors: Reza Negarandeh, Mitra Zolfaghari, Nazli Bashi, Maryam Kiarsi
Appl Clin Inform, Vol.2019; 10(02): 261-268, Year. 2019,
3.

Effect of Electronic and Lecture-Based Continuing Education Courses on Level of Knowledge of General Dentists on Dental Bleaching


Authors: Sedighe Sadat Hashemikamangar,1 Mohammad Javad Kharazi Fard,2 Nazanin Kiomarsi,3 Mitra Zolfaghari,
Interdiscip J Virtual Learn Med Sci, Year. 2018,
4.

Design and Psychometric Assessment of the Meaning in Life Questionnaire in Iranian Patients With Spinal Cord Injuries


Authors: Mohammad Ali Cheraghi , Fatemeh Bahramnezhad *, Mitra Zolfaghari, Parvaneh Asgari1 , Fatemeh Keshmiri
Client-Centered Nursing Care, Vol.3, No.3, Year. 2017,
Download
5.

E-Learning Model in Chronic Kidney Disease Management


Authors: Hamid Barahimi, Mitra Zolfaghari, Farid Abolhassani, Abass Rahimi Foroushani, Aeen Mohammadi, Farahnaz Rajaee
IJKD, Vol.11, No.1, Year. 2017,
6.

Effectiveness of virtual education on health care practitioners' self-efficacy in the neonatal unit


Authors: Maliheh Kadivar, Niama Seyedfatemi, Mitra Zolfaghari, Abbas Mehran Tahereh Nikdel
NursPractToday, Vol.4, No.1, Year. 2017,
Download
7.

The Impact of Virtual-Based Education on Nurses’ Self-Efficacy in the Level II Neonatal Care


Authors: Maliheh Kadivar, Nayeemeh Seyedfatemi, Mitra Zolfaghari, Abbas Mehran, Zohreh Hossinzade
Crit Care Nurs J, Year. 2017,
Download
8.

The effect of supportive text message on the adherence to medication in depression: an experimental study


Authors: Aeen Mohammadi, Mitra Zolfaghari, Masoud Nikfarjam, Neda Parvin, Najme Shahin Fard
Nursing Practice Today, Vol.3, No.3, Year. 2017,
Download
9.

THE EFFECTS OF COGNITIVE BEHAVIORAL INTERVENTIONS ON REMOVING BARRIERS TO TREATMENT ADHERENCE IN HEMODIALYSIS PATIENTS


Authors: MITRA ZOLFAGHARI, FATEMEH SOOKHAK, SEYYED HANNAN KASHFI3, EGHBAL SEKHAVATI2, REZA TABRIZI
Asian J Pharm Clin Res, , Vol.Vol 10, Issue 1, 1-5, Year. 2017,
10.

The Effect of Family-Centered Empowerment Model on Treatment Plans Adherence of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft


Authors: Neda Sanaie, Fatemeh Bahramnezhad, Mitra Zolfaghari, and Fatemeh Alhani4
Crit Care Nurs J., Vol.9, No.3, Year. 2016,
11.

The Effectiveness of Virtual Training of Islamic Culture and Civilization Course on Attitude, Learning and Satisfaction of Students in Tehran University of Medical Sciences


Authors: Atekeh Mousavi, Mahmoud Motavassel Arani, Ali Asghar Hedayati, Mitra Zolfaghari
Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, Vol.7, No.2, Year. 2016,
Download
12.

Determining the Criteria and Their Weights for Medical Schools' Ranking; A National Consensus


Authors: Rita Mojtahedzadeh, Aeen Mohammadi, Noushin Kohan, Mitra Gharib, Mitra Zolfaghari
Acta Medica Iranica, Vol.54(6):401-406, Year. 2016,
13.

Effectiveness of Multifactorial Intervention on Observance of Physical Restraint Standards of the Patients Hospitalized in Intensive Care Units


Authors: Seyyed Mohammad Khademolhosseini,Parisa Moradi Majd, Ahmad Ali Asadi Noughabi,1MitraZolfaghari,1and Abbas Meran
Crit Care Nurs J, Year. 2016,
14.

Comparing nurses' knowledge retention following electronic continuous education and educational booklet: a controlled trial study


Authors: Mahmud Badiei, Mitra Gharib , Mitra Zolfaghari , Rita Mojtahedzadeh
Medical Journal of The Islamic Republic of Iran , Vol.30, Year. 2016,
15.

Promotion of critical thinking in e-learning: a qualitative study on the experiences of instructors and students


Authors: Mitra Gharib, Mitra Zolfaghari, Rita Mojtahedzadeh, Aeen Mohammadi, Atoosa Gharib
Advances in Medical Education and Practice , Year. 2016, Page: 271–279,
16.

Physical restraint use in intensive care units


Authors: Parisa Moradimajd , Ahmadali Asadi Noghabi, Mitra Zolfaghari, Abbas Mehran
Iran J Crit Care Nurs, Vol.8, No.3, Year. 2015, Page:173-178,
17.

Family-Centered Education and Its Clinical Outcomes in Patients Undergoing Hemodialysis Short Running


Authors: Fatemeh Bahramnezhad, Parvaneh Asgari, Mitra Zolfaghari, Pouya Farokhnezhad Afshar
Iranian Red Crescent Medical Journal, Year. 2015,
19.

The Effects of Training and Follow-up via Text Messaging on Weight Control in Hemodialysis Patients


Authors: Shokoufeh Modanloo., Leila Dehghankar, Mitra Zolfaghari, Arezoo Mohammadkhani Ghiyasvand
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Vol.5 , No.6, Year. 2015, Page:287-292,
20.

Nurses Use of Critical Care Pain ObservationalTool in Patients with Low Consciousness.


Authors: 1. Ahmad-Ali Asadi-Noghabi, Mohammad Gholizadeh, Mitra Zolfaghari, Abbas Mehran and Maryam Sohrabi
Oman Medical Journal , Vol.30, No.4, Year. 2015,
21.

Comparison of two educational methods (family-centered and patient-centered) on hemodialysis: Related complications


Authors: Zolfaghari M, Asgari P, Bahramnezhad F, AhmadiRad S, Haghani .
Iran J Nurs Midwifery Res. ., Vol.2015 Jan-Feb;20(1):87-92, Year. 2015,
Download
22.

Does henna impact pulse oximetry results


Authors: Zolfaghari M1, Moradi Majd P, Behesht Aeen F, Mohseni AR, Azimi Ahangari K, Haghani H.
Emerg Med Journal, Vol.1, Year. 2014,
23.

The comparison between the impacts of henna and nail polish on pulse oximetry


Authors: Mitra zolfaghari Parisa Moradi Majd
Nurs Pract Today, Vol.1, No.3, Year. 2014, Page:120-125,
Download
24.

Effects of active and passive implementation of ventilator associated pneumonia


Authors: iMitra Zolfaghari Fatemeh Behesht Aeen
Nurs Pract Today, Vol.1, No.3, Year. 2014, Page:126-134,
Download
25.

Predisposing Factors of Violence against Nurse in Emergency Department from Nurses', Patients', and accompanies’ perspective


Authors: Mohammad Ali Cheraghi,Sanaz Javanmardi, Mitra Zolfaghari
Medycyna pracy, Vol.23, No.1, Year. 2014,
26.

Bed rest duration after sheath removal following percutaneous coronary interventions: a systematic review and meta-analysis.


Authors: Mohammady M, Atoof F, Akbari Sari A and Zolfaghari M
Journal of Clinical Nursing, Vol.23, No.11-12, Year. 2014, Page:1476-1485,
27.

Early ambulation after diagnostic transfemoral catheterisation: A systematic review and meta-analysis


Authors: Ali Akbari Sari , Mohammady ,Mitra Zolfaghari a, Leila Janani
International Journal of Nursing Studies , Vol.51, No.1, Year. 2014, Page:39-50,
28.

Lifestyle risk factors associated with cancer prevention among residents of Tehran


Authors: Mitra Zolfaghari, Fatemeh Bahram-Nejad, Zohreh Parsa-Yekta, Anooshirvan Kazemnejad
Basic & Clinical Cancer Research, Vol.5, No.1,2, Year. 2013,
Download
29.

Survey of food habits associated with cancer prevention among citizens of Tehran: A cross-sectional study


Authors: Zohreh Parsayekta, Mitra Zolfaghari, Anooshirvan Kazemnezhad, Zahra Monjamed
Basic & Clinical Cancer Research, Vol.5, No.4, Year. 2013,
Download
30.

Awareness of Tehran residents of seven warning signs of cancer, and application of protective measures against cancer


Authors: Mitra Zolfaghari, Zohreh Parsa-yekta, Fatemeh Behramnejad, Anooshirvan Kazemnejad
Basic & Clinical Cancer Research, Vol.5, No.3, Year. 2013,
Download
31.

Developing a blended learning program for nursing andmidwifery students in Iran: Process and preliminary


Authors: Mitra Zolfaghari, Reza Negarandeh1, Sana Eybpoosh2
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol.18, No.1, Year. 2013,
32.

Effect of computer learning on quality of life of Iranian asthmatic patients.


Authors: Zolfaghari M, Dehghankar L, Eybpoosh S.
South Asia Journal of Family Medicine Journal, Vol.4, No.6, Year. 2012,
Download
33.

Mobile phone text messaging and Telephone follow-up in type 2 diabetic patients for 3 months: a comparative study


Authors: Mirta Zolfaghari.Seyedeh A Mousavifar. Hamid Haghani
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, Vol.2012, 11:7 , No.7, Year. 2012,
35.

The Impact of Nurse Short Message Services and Telephone Follow-ups on diabetic adherence: which one is more effective?


Authors: Zolfaghari M, Mousavifar SA
Journal of Clinical Nursing , Vol.21, No.13-14, Year. 2012,
Download
36.

Learning Outcomes in Two Different Teaching Approach in Nursing Education in Iran: E-Learning versus Lecture


Authors: Zolfaghari M, Mehrdad N
Acta Medica Iranica , Vol.49, No.5, Year. 2011, Page:296-299.,
37.

Satisfaction in a Blended Learning Program: Results of an Experiment in the Faculty of Nursing and Midwifery in Iran


Authors: Zolfaghari M, Negarandeh R Ahmadi F
Electronic journal of e-learning.2010.proceding book.ICEL, Year. 2010,
Download
38.

Impact of Socio-economic Factors on the Family Frequency Growth.


Authors: Zolfaghari M
Research Journal of Biological Sciences, Vol.4, No.2, Year. 2009, Page:190-194,
Download
39.

The Relationship between Female Teenagers Lifestyle and Osteoporosis Prevention


Authors: zolfaghari, M. Rahnavard, Z
Research Journal of Biological Sciences, Vol.4, No.2, Year. 2009, Page:204-208,
Download
40.

The Incidence of Osteoporotic Hip Fracture: Iranian Multi-Center Osteoporosis Study (IMOS).


Authors:
Research Journal of Biological Sciences, Vol.4, No.2, Year. 2009, Page:171-173,
Download

Farsi

1.

The Impact of Virtual-Based Education On Nurses’ Psychological Empowerment in The Level II Neonatal Care Unit


Authors: ohreh Hosseinzadeh , Maliheh Kadivar , Naeimeh Seyedfatemi , Mitra Zolfaghari , Abas Mehran
Iranian Journal of Medical Education, Vol.17, No.11, Year. 2017,
2.

The Effect of Virtual Education on Neonatal Nurses’ Caring Ability at the Neonatal Intensive Care Unit


Authors: Maliheh Kadivar , Naima Seyedfatemi , Mitra Zolfaghari , Abas Mehran , Leila Azizkhani
Iranian Journal of Pediatric Nursing (JPEN), Vol.3, No.3, Year. 2017,
3.

THE EFFECT OF APPLICATION OF BRADEN PRESSURE ULCER RISK ASSESSMENT TOOL ON PERFORMANCE OF CRITICAL CARE NURSES


Authors: ABDIDOORBASHI AMIRHOSSEIN, ZOLFAGHARI MITRA, MAHMOUDI AZAM
IRANIAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING , Vol.5, No.1, Year. 2016, Page:44-51,
4.

Knowledge, Attitude and Faculty Members’ performance on e-Learning in Tehran University of Medical Sciences


Authors: Mohammadi A, Gharib M, Zolfaghari M, Mojtahedzadeh R, Ahmadian S
. J Med Edu, Vol. 11(2): 104-16, Year. 2016,
Download
5.

:qualitative content analysis Challenge of clinical education for critical care nursing students


Authors: Mitra Zolfaghari , Fatemeh Bahramnezhad * , Parvaneh Asgari , Mahmoud Shiri 3
Journal of Clinical Nursing and Midwifery, Vol.4, No.3, Year. 2016,
Download
6.

Instructional design and delivery of a virtual short course of pharmaceutical care and evaluating participants’ satisfaction. The Journal of Medical Education and Development


Authors: , Eslami K, Mojtahedzadeh R, Zolfaghari M, Gholami K
The Journal of Medical Education and Development, Vol.10, No.1, Year. 2015,
Download
7.

The Effect of Education with the partnership approach on the selfefficacy and self-esteem of family caregivers of patients undergoing Coronary Artery Bypass Graft (CABG)


Authors: Neda Sanaie , Fatemeh Alhani , Mitra Zolfaghari
Medical - Surgical Nursing Journal, Vol.4, No.3, Year. 2015,
Download
8.

Evaluation of perceived satisfaction, usefulness and efficiency of virtual workshops from the perspective of faculty members and postgraduate students of Tehran University of Medical Sciences


Authors: Neda Mehrdad, Narges Yaghoobi, Maryam Aalaa, Mitra Zolfaghari
Journal of Medical Education Development, Year. 2015, Number of Page:125-136
Download
9.

A COMPARISON OF THE IMPACT OF FAMILY-CENTERED AND PATIENT-CENTERED EDUCATION METHODS ON ATTITUDE TOWARD AND ADHERENCE TO DIET AND FLUID RESTRICTION IN HEMODIALYSIS PATIENTS


Authors: PARVANE ASGARI, FATEMEH BAHRAMNEZHAD, MITRA ZOLFAGHARI, AFSHAR POUYA FAROKHNEZHAD
Medsurg nursing, Vol.3, No.1092-0811, Year. 2015,
Download
10.

The effect of preferred music on physiological parameters of pain


Authors: M Zolfaghari, M Ajri Khameslou
Journal of Shahid Beheshti School of Nursing & Midwifery, Vol.24, No.86, Year. 2015,
Download
12.

Nurses viewpoint about visiting in coronary care unit


Authors: Zolfaghari M, seyysed moslem mahdavi shahri
Cardiovascular Nursing Journal, Vol.2, No.4, Year. 2014,
Download
13.

Effect of a Cognitive-Behavioral Intervention on Medication Adherence in Patients’ Undergoing Hemodialysis


Authors: Sookhak F, Zolfaghari M, Asadi Noghabi AA, Haghani H
HAYAT, Vol.20, No.3, Year. 2014,
Download
14.

The Effects of Family-based Empowerment on Family Cooperationin Following Patient Treatment Regime after Coroner ArteriesBypass Surgery


Authors: N. Sanaie M. ZolfaghariS. Nejati
Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty., Vol.11, No.1, Year. 2014,
Download
15.

Nurses' Performance in Prevention of Ventilator associated Pneumonia


Authors: Fatemeh Behesht Aeen - Mitra Zolfaghari - Ahmad Ali Asadi Noghabi
HAYAT, Vol.19, No.13, Year. 2014,
Download
16.

Effect of cognitive-behavioral intervention on adherence to dietary and fluid-intake restrictions in hemodialysis patients


Authors: Zolfaghari M, Sookhak F, Haghani H, Asadi Noughabi A.
Journal of Nursing Education, Vol.2, No.3, Year. 2013,
Download
17.

The Effect of Family-Centered Empowerment in Self Efficacy and Self Esteem in Patients Undergoing Coronary Bypass Graft Surgery


Authors: Sanaie N, Nejati S, Zolfaghari M, Alhani F, KazemNezhad A
Journal of Research Development in Nursing & Midwifery , Vol.53 / Autumn & Winter 2013-2014/v, Year. 2013,
Download
18.

The Life Style Risk Factors of Tehran Citizens Associated with Cancer


Authors: Zolfaghari M,Bahramnezhad F,Parsa Yekta Z
Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Vol.21, No.1, Year. 2013,
Download
19.

Education of How-to-Use Peak Flow Meter and Following up via SMS on Asthma Self-Management


Authors: Shadan Pedram Razi ، Najmeh Piroozmand ، Mitra Zolfaghari
Hayat, Vol.18, No.4, Year. 2012,
Download
20.

Modification of Environmental Factors on Quality of Sleep among Patients Admitted to CCU


Authors: Zolfaghari M, Farokhnejad P.
Hayat, Vol.18, No.4, Year. 2012,
Download
22.

Evaluation of Exposure to Carcinogenic Agents in Tehran Citizens


Authors: Zolfaghari M
Iran Journal of Nursing, Vol.24, No.74, Year. 2012,
Download
24.

Comparision the effect of Mobile learning and telemedicine on theraputic adherence


Authors: Zolfaghari M, Mousavifar SA.
Iranian Journal of Diaetes and Lipid Disorders, Vol.10, No.4, Year. 2011,
Download
26.

The Evaluation of a Blended E-learning Program for Nursing


Authors: Zolfaghari M
Iranian Journal of Medical Education, Vol.10, No.4, Year. 2010,
Download
27.

knowlege about seven warning signs of cancer and protective measures of cancer


Authors: Zolfaghari M
Payesh, Vol.9, No.3, Year. 2010,
Download
28.

Assessing food habits for cancer prevention among Tehran


Authors: Zolfaghari M
Iranian Journal Nursing Research, Vol.5, No.18, Year. 2010,
Download
29.

ECTASIA Knowledge, Attitudes and Practices Survey for Iranian Student


Authors: Zolfaghari M, Hekmat M
فصلنامه اعتیادپژوهی, Vol.10, No.1, Year. 2009,
Download
31.

satisfactin of student and faculty members with E-learning


Authors: Zolfaghari M, Negarandeh R, Ahmadi F
Iranian Journal of Nursing Research, Vol.3, No.10, Year. 2008-2009,
Download
32.

Developing of b-learning


Authors: Zolfaghari M
Iranian Journal Nursing Research, Vol.3, No.10, Year. 2008,
Download
34.

The Effect of Lecture and E-learning Methods on Learning Mother and Child Health Course in Nursing Students.


Authors: Zolfaghari M, Mehrdad N
Iranian Journal of Medical Education, Vol.7, No.1, Year. 2007,
Download
35.

Effect of relaxation therapy on dysmenorheh


Authors: Rasolzadeh, Zolfaghari M
Hayat, Vol.13, No.2, Year. 2007,
Download
36.

The relation between female teenagers life style and osteoprosis prevention


Authors: Zolfaghari M. Rahnavard Z. Zarai L
HAYAT, Vol.12, No.2, Year. 2006,
Download
38.

Hip fracture in 3 years fallow up of Iranian multicenters osteoprosis study(IMOS)


Authors: Zolfaghari M,Taghizadeh Z, Larijani B
Medical journal of reproductive and infertility, Vol.6, No.1, Year. 2005,
Download
39.

Comparison the effect of Muscle Relaxation Therapy and therapeutic touch on anxiety


Authors: Zolfaghari M
Daneshvar, Vol.51, No.1, Year. 2004,
Download
40.

The influence of air pollution on the bone mineral density and serum markers


Authors: Zolfaghari M, Taghizadeh Z.
Medical Journal of reproduction and infertility, Vol.6, No.1, Year. 2005,
Download

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

اخلاق در فضای مجازی


نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
Location: دانشگاه علوم پزشکی مشهد,
Date: 19/11/96-Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
2.

رویکردهای نوین اموزشی


هفدهمین همایش کشوری اموزش علوم پزشکی و جشنواره اموزشی شهید مطهری
Date: 12/2/95-Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
3.

یادگیری الکترونیکی: روندها و چالشها


هجدهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در اموزش پزشکی
Location: همایش رازی,
Date: 1396-Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
4.

تفکر انتقادی در یادگیری الکترونیکی


هیجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره اموزشی
Location: همایش رازی,
Date: 94/11/13-Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
5.

یادگیری ترکیبی


هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران
Location: سازمان اسناد و کتابخانه ملی,
Date: 1392/12/7-Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
6.

new trends in e-learning in medical education


Location: Emam hospital,
Date: 25-27 November 2014 -Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
1.

Nursing Practice Today


2013- up to now, Editorial Board Member (English Language Journal),
2.

Hayat


2008- up to now, Manuscript Peer Reviewer (National Journal),
3.

Iranian Journal of Nursing Research


2008- up to now, Referee,
4.

Iranian Journal of Nursing


2010- up to now, Manuscript Peer Reviewer (National Journal),
5.

Payavard Salamat


2012- up to now, Referee,
1.

یادگیری ترکیبی


1398,
2.

کنفرانس ملی و بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران


1395 تا کنون,
3.

همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی


1389 تا کنون,
4.

E-learning in medical education


2008, Tehran,
5.

The 8th National and the 5th International Conference on e-Learning and e-Teaching (ICeLeT 2014)


26th & 27th February,2014, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRIIST),
6.

Critical care


2012, Tehran,
1.

E-Learning & blended learning


2.

Teacher Training


3.

e-content development


4.

Computer Knowledge


ICDL( 7skills)        powerpoint/word/internet/exce/access/window

1.

دبیر جشنواره سینا


Activity Type:Secretary Of Executive Committee
2014---
2.

A Member of Scientific Commitee of E-Learning Congress


Activity Type:Member
2006-up to now
3.

A Member of Distance Education Committee of TUMS


Activity Type:Member
since 2007
4.

A Member of Iranian Association of Medical Education


Activity Type:Member
since 2006
5.

A member of Nursing & Midwifery care resarch center


Activity Type:Member
6.

A member of Strategic Committee of Distance Education


Activity Type:Member
7.

A member of Virtual Tehran University of Medical Sciences


Activity Type:Member
1. E-learning: Distance learning - blended learning
2. Alternative Medicine: Theraputic Touch - Relaxation- holistic therapy
3. Action research
Top